ID:
Mesto za sliku
ITS 1 i ITS 2
ZAHTEV ZA IZDAVANJE PERSONALIZOVANE
BESKONTAKTNE SMART KARTICE
Ime, očevo ime, prezime
JMBG:
Adresa stanovanja:
Mobilni telefon:
Fiksni telefon:
E-mail adresa:
Vrsta personalizovane karte za koju se aplicira:
Svojim potpisom potvrđujem da sam saglasan da:
• Društvo za marketing i usluge Apex solution technology doo, Beograd, kao odgovorno lice za prikupljanje i
obradu podataka, može gore navedene moje lične podatke obrađivati i koristiti za potrebe evidencije plaćanja i
omogućavanja korišćenja pretplatnih karata u okviru Javnog prevoza putnika u Beogradu, a na osnovu
Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda (Službeni list
Grada Beograda br. 30 od 29.07.2011.) kao i Ugovor za uspostavljanje i obezbeđenje funkcionisanja sistema za
naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu u Beogradu br IV 08 401.1-45 zaključenog između Grada
Beograda, Gradske uprave, Direkcije za javni prevoz i ovde odgovornog lica;
• prikupljanje i dalja obrada mojih ličnih podataka služi svrsi nesmetanog funkcionisanja javnog gradskog i
prigradskog prevoza u Gradu Beogradu, a u cilju evidencije plaćanja i omogućavanja korišćenja pretplatne karte
u Javnom prevozu putnika u Beogradu;
• gore navedene moje lične podatke dajem odgovornom licu bez bilo kave prisile i zablude, potpuno svestan
svrhe i cilja prikupljanja i obrade mojih ličnih podataka;
• se moji lični podaci koriste od strane odgovornog lica, ali samo u svhu i zbog cilja zbog kojih su dati;
• se moji lični podaci ne mogu dostavljati drugim licima bez moje pisane saglasnosti;
• se moji lični podaci mogu povući podnošenjem pisanog zahteva na mestima za izdavanje personalizovanih
smart kartica u kom slučaju će se podaci uništiti u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahteva za
povlačenje podataka;
• u slučaju nedozvoljene obrade gore navedenih podataka od srane odgovornog lica imam pravo na naknadu
štete shodno pozitivno pravnim propisima Republike Srbije;
• u slučaju zloupotrebe ili mog nesavesnog postupanja sa pretplatnom (personalizovanom) karticom ima
obavezu da istu više ne koristim u te svhe i da je predam odgovornom licu na njegov zahtev;
Potpis podnosioca zahteva: (za osobe mlađe od 18 godina potreban potpis jednog od roditelja)
ID:
ITS 1 i ITS 2
ZAHTEV ZA PRISTUPANJE BUSPLUS BENEFIT
PROGRAMU
Ime, očevo ime, prezime
JMBG:
Adresa stanovanja:
Mobilni telefon:
Fiksni telefon:
E-mail adresa:
Tip katice:
BENEFIT PROGRAM
• Društvo za marketing i usluge Apex solution technology doo, Beograd, kao odgovorno lice za prikupljanje i
obradu podataka , može gore navedene moje lične podatke obrađivati i prosleđivati za potrebe BusPlus benefit
programa koji se realizuje u saradnji sa Delta Maxi doo, Beograd, Erste Banka AD Novi Sad, Telekom Srbija AD
Beograd i ovde odgovornog lica;
• prikupljanje i dalja obrada mojih ličnih podataka služi svrsi evidencije učesnika u okviru BusPlus benefit
programa, a u cilju omogućavanja posebnih pogodnosti za registrovane korisnike, marketinških kampanja putem
obaveštavanja kroz kanale koje sam u te svrhe naveo, odnosno praćenja i evidencije potrošnje za proizvode i
usluge koje su predmet ponude u okviru benefit programa BusPlus od strane gore navedenih partnera;
• gore navedene moje lične podatke dajem odgovornom licu bez bilo kave prisile i zablude, potpuno svestan
svrhe i cilja prikupljanja i obrade mojih ličnih podataka;
• se moji lični podaci koriste od strane odgovornog lica, ali samo u svrhu i zbog cilja zbog kojih su dati;
• se moji lični podaci ne mogu dostavljati drugim licima (osim gore navedenih) bez moje pisane saglasnosti;
• se moji lični podaci mogu povući podnošenjem pisanog zahteva na mestima za izdavanje BusPlus smart kartica
u kom slučaju će se podaci uništiti u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje podataka;
• u slučaju nedozvoljene obrade gore navedenih podataka od srane odgovornog lica imam pravo na naknadu
štete shodno pozitivno pravnim propisima Republike Srbije;
• u slučaju zloupotrebe ili mog nesavesnog postupanja sa BusPlus karticom, u obavezi sam da istu više ne
koristim u te svrhe i da je predam odgovornom licu na njegov zahtev, a isto tako sam saglasan i prihvatam da
odgovorno lice može blokirati karticu na način da ne mogu više da koristim istu za svrhu okja je ovde data;
Potpis podnosioca zahteva: (za osobe mlađe od 18 godina potreban potpis jednog od roditelja)
Download

обрасци захтева