PRISTUPNICA ZA PRAVNA LICA
PODACI O PRAVNOM LICU
NAZIV PRAVNOG LICA
ADRESA (ulica, broj, poštanski broj i mesto)
MATIČNI BROJ PRAVNOG LICA
PORESKI BROJ PRAVNOG LICA
IME I PREZIME LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE
KONTAKT OSOBA
KONTAKT TELEFON
E-MAIL
PODACI O RAČUNIMA
BROJ RAČUNA
VALUTA
TIP RAČUNA
PODACI O USLUGAMA
KLIJENT VEĆ KORISTI ASSECO (Pexim)FX CLIENT/OFFICE BANKING APLIKACIJU
DA
NE
UKOLIKO KORISTITE ASSECO(Pexim) REŠENJE , DA LI ŽELITE NOVU KARTICU
DA
NE
UKOLIKO NE ŽELITE NOVU KARTICU KOJOJ BANCI ŽELITE DA VAM SE PRIDRUŽI RAČUN KOD VTB BANKE
INTERNET BANKARSTVO:
(APLIKACIJA KOJU KLIJENT ZELI
DA KORISTI)
USLUGA:
FX CLIENT DESKTOP APLIKACIJA
OFFICE BANKING DESKTOP APLIKACIJA
Dnevni promet na računu
Stanje na računu
SMS
E-mail
Fax
Vreme dostave obavestenja o stanju na racunu :
FX CLIENT ENTERPRISE APLIKACIJA
OFFICE BANKING ENTERPRISE APLIKACIJA
Izvod
Obaveštenje o uplati na račun
PRISTUPNICA ZA PRAVNA LICA
NARUČUJEM:
KOMADA
ČITAC SMART KARTICE
SMART KARTICA
*Naknadu za korišćenje paketa VTB banke snosi klijent jednokratno prema vazecem tarifniku banke.
PODACI O OVLAŠĆENIM KORISNICIMA
IME I PREZIME
JMBG
TRANSAKCIJE
DA
NE
KOLEKTIVAN
POTPIS
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
LIMIT PO
NALOGU
BROJ
MOBILNOG
MOBILNI
OPERATER
E-MAIL
OPERATER
Napomena: Ukoliko promenite mobilnog operatera , molim Vas da o tome obavestite banku
IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA
Potpisivanjem ove pristupnice garantujem da su svi uneti podaci tačni i preuzimam svaki mogući oblik
odgovornosti u slučaju da je uneti podatak netačan. Upoznat sam da će korišćenje usluga definisanih gore biti
uređeno ugovorom, opštim aktima VTB banke a.d. Beograd i pozitivnim propisima. Upoznat sam sa odlukom
VTB banke a.d. Beograd kojom su regulisane tarife, naknade i provizije a koja je važeća na današnji dan.
__________________________________________
PEČAT I POTPIS LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE
POPUNJAVA BANKA
DATUM PRIJEMA
BROJ PRISTUPNICE
PRIMIO
Download

PRISTUPNICA ZA PRAVNA LICA