Pristupna kontrola
PACS
Sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
(Pupin Access Control System)
Sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
bazira se na korišćenju beskontaktnih RF kartica. Svaki
zaposleni radnik poseduje identifikacionu karticu koju
prilikom ulaska/izlaska u krug preduzeća prinosi anteni
(ulaznoj ili izlaznoj) i na taj način se registruje vreme
ulaska/izlaska. Podaci o ovim događajima se smeštaju u
bazu podataka i korisnik, permanentno ili periodično,
može dobiti različite izveštaje o trenutnoj prisutnosti
pojedinih saradnika, ili pojedinačne i zbirne evidencije o
korišćenju radnog vremena.
Sistem je moguće povezati sa programskim paketom za
obračun LD, tako što se vreme prisustvovanja na poslu
uzima kao ulazni parametar za obračun LD. Sistem se lako
može dograditi - ugradnjom elemenata za upravljanje
kamerama, svetlosnim ili zvučnim alarmima, električnim
bravama, trokrakim barijerama i/ili elektromehaničkim
rampama, opcijama za kontrolu ulaska u određene
prostorije ili parking prostor, garažu i sl.
Štampač ID kartica
ADMINISTRATIVNI RAČUNAR
Administrativna aplikacija
SERVER
 Serverska aplikacija
 WEB aplikacija
 MySQL baza
Stoni
čitač
KONTROLNI RA ČUNAR
 Portirska aplikacija
 MySQL baza podataka
TCP/IP
Ruter
Skener
e-dokumenata
Ula zn a i izlazna
kamera
Mobilni uređaj za
očitavanje ID kartica
Čitač sa ula zn o m i
izlaznom antenom
Svetlosni i zvučni
alarm
KONTRO LNI PUNKT
Elektronska Trokraka
Barijera za
brava
barijera
pešake
Prolazi za pešake
Rampa
Prolazi za vozila
Podna
barijera
Komponente sistema
Hardverske:
- Terminal (ITGsr-0x) sa antenama
- Kamere, elektronske brave, barijere za pešake, rampe
(opciono),
- Kontrolni računar (na portirnici, opciono),
- Beskontaktne ID kartice bazirane na MIFARE tehnologiji,
- Uređaj za ručno očitavanje ID kartica, skener
e-dokumenata, štampač ID kartica (opciono),
- Stoni terminal,
- Server računar.
Softverske:
Terminal sa antenama
Portirska aplikacija
- Online praćenje prolazaka zaposlenih i službenih vozila
- Pregled trenutne prisutnosti zaposlenih i posetilaca
- Izdavanje privremenih kartica posetiocima
- Rad sa uređajem za ručno očitavanje ID kartica
- Očitavanje podataka sa terminala
- Skeniranje e-dokumenata
- Praćenje prolazaka IP kamerama
- Upravljanje elektronskim bravama, rampama, barijerama
Serverska aplikacija
- Prikupljanje podataka sa računara na ulaznim punktovima i sa udaljenih terminala
- Izračunavanje evidencije zaposlenih po pravilima koje
definiše korisnik – prisustvo na radnom mestu,
zakašnjenja, pauze, prekovremeni rad, izostanci
- Izračunavanje podataka za izveštaje po zahtevu korisnika
- Slanje poruka na email ovlašćenih lica
Administrativna aplikacija
- Ažuriranje sistemskih parametara
- Ažuriranje podataka o zaposlenim licima
- Štampanje ID kartica po dizajnu korisnika (termalni
štampači)
- Pregled hronoloških datoteka
- Test pristup bazama podataka
Identifikacioni tagovi
Reference
Broj
terminala
Kompanija
Stoni terminal
Broj
zaposlenih
Institut “Mihajlo Pupin”
4
800
TE “Nikola Tesla” Obrenovac
15
6500
Gradsko saobraćajno Beograd
26
7000
Drinsko Limske hidroelektrane
11
800
Aerodrom “Nikola Tesla”
3
800
Elektrodistribucija Kraljevo
2
300
Elektrodistribucija Trstenik
1
300
ABS Holding
2
200
ELKOK Kosjerić
3
200
Institut “VINČA”
2
1200
SE
I F I K O VAN
I
M
ME
TA
TE
SE
Reg.br.:Q-0653-IIIR
RT
SIS
[email protected]
[email protected]
MENAD
EM
Ž
IST
TA
EN
tel: 011 2771 017
fax: 011 2782 885
Volgina 15
11060 Beograd
M
Institut "Mihajlo Pupin"
Automatika
FIKOVANI
R TI
S
www.pupin.rs
NADŽM
EN
Download

PACS (Pupin Access Control System)