,---------------------
--------~-.-.-.---.
ZP.3.280.27
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
CENEx- 280
ATC
01-021
Centar za aparate za domaćinstvo- CENAD
A!{PEAI1T08AHA
JlA60PAJOPI-1JA
3A I-1Cnl-1TI18AfH
11001 BEOGRAD, P.P.522
5RP5150/IEC17025:2006
Strana 1 od 12
Izveštaj o ispitivanju br. CN-I 16111 od 20.06.2012.
Aparat:
Električni stakleni radijator MAXLine GLASS HEATER
Tip/Modeli:
EMGR /2000B, 2000E, 1000B, 1000E, 750B, 750E
Proizvodjač:
S. V. LINE d.o.o., Đorđa Stanojevića 11V/41
Novi Beograd, Srbija
Podaci sa natpisne pločice:
230V~, 50Hz, 2000W, 8,7A, 30kg (2000B/E),
1000W, 4,4A, 30kg (1000BIE), 750W, 3,3A, 18kg (750BIE)
y'"
Oznake kvaliteta:
CE
Podnosilac zahteva za ispitivanje:
S. V. LINE d.o.o.
Đorđa Stanojevića 11V/41
Novi Beograd, Srbija
Primenjeni standardi:
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi,
SRPS EN 60335-1:2008
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-30: Posebni zahtevi za
grejalice za prostorije, SRPS EN 60335-2-30:2008
Izveštaj se ne srne reprodukovati, izuzev
li
celosti, bez pismene saglasnosti Laboratorije
Strana 2 od 12
Najviša vrednost naznačenog napona:
Aparat je prema zaštiti od električnog udara:
Aparat je prema mestu rada:
Aparat ima - nema odvojive grejne elemente:
Aparat ima - nema elektromotor:
Aparat ima stezaljke za pričvršćenje tipa:
Stanje uzorka pre ispitivanja:
Kompletan
nekompletan
delimično oštećen
neispravan
ostalo
230V
klasa I
neprenosrv
nema
nema
y
da
Podaci o korišćenoj opremi za ispitivanje
Prilog 1 Tabelarni pregled neophodne opreme za proveru bezbednosti električnih aparata za
domaćinstvo i sličnih električnih aparata SRPS EN 60335-1
Prilog 2 Tabelami pregled neophodne opreme za proveru bezbednosti električnih aparata za
domaćinstvo i sličnih električnih aparata SRPS EN 60335-2-30
Prilog 3 Tabelarni pregled opreme po broju kartona Centra za aparate za domaćinstvo
Podaci o dokumentaciji o ugradjenim sastavnim delovima
Prilog A
Napomena (odstupanja od metode, radni uslovi, itd.)
- Tačke standarda koje nisu navedene u ovom Izveštaju o ispitivanju nisu primenljive na ispitivane
grejalice.
- Ovim izveštajem su pokrivene grejalice tipa EMGR od 2000W, 1000W i 750W.
- Grejalice su istog tipa ali različite snage i imaju iste ugrađene komponente. Grejalice se rade sa
elektronskom i bimetalnom regulacijom temperature (oznake E i B u modelima).
- Za ispitivanje je izabrana grejalica najveće snage (2000W) sa elektronskom regulacijom
temperature.
- Svih šest modela grejalica su predviđene za montažu na zid a i stavljanjem odgovarajućih nožica
za montažu na pod.
Izgled natpisnih pločica
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16/11 od 20.06.2012.
6
6.1
7
7.1
7.6
7.10
7.11
7.12
7.12.1
7.12.5
7.12.7
7.13
7.14
7.15
7.1
7.6
7.12
7.12.1
7.14
7.15
8
8.1
8.1.1
8.1.5
9
Tačka prema SRPS
REZULTATI ISPITIVANJA
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Klasifikacija
U zavisnosti od zaštite od el. udara aparati treba
da budu klase O, OI, I, II, III
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Označavanje i uputstva
Osnovne oznake
Korektna upotreba simbola
Oznake položaja regulacionih uređaja i sklopki
na neprenosivim aparatima
Oznake smera podešavanja termostata, uredjaja
za podešavanje i sl.
Uputstvo za upotrebu aparata
Detalji o posebnim merama predostrožnosti za
instaliranje ili održavanje
Podaci ozameni priključnog kabla saglasno tipu
pričvršćivanja
Provera podataka u uputstvu o načinu montiranja
neprenosivih aparata
Jezik uputstva i ostalih tekstualnih odredaba
Čitljivost i trajnost oznake
Oznake iz t.7.1 do 7.5 su na glavnom delu
aparata
Tačka prema SRPS EN 60335-2-30:2008
Oznake za nivoe tečnosti,zabranu prekrivanja i
zabranu rada bez zaštitnika
Provera postojanja znaka "ne prekrivati"
Provera upozorenja u uputstvu za upotrebu
. Provera uputstva za instaliranje grejalica
predviđenih za pričvršćivanje vijcima
Provera označavanja u pogledu prekrivanja
Provera vidljivosti oznake za prekrivanje
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Zaštita od pristupa delovima pod naponom
Aparati treba da budu izrađeni da se obezbedi
adekvatna zaštita od slučajnog dodira del ova pod
naponom
Ispitivanje probnim prstom pri otvorenim
pok1opcima i ukljonjenim lako odvojivim
delovima
Delovi pod naponom aparata za ugradnju i
neprenosivih aparata trebaju biti zaštićeni bar
osnovnom izolacijom pre instalacije
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Pokretanje aparata s motorom
Strana 3 od 12
zahtevano
provereno
utvrđeno
pregledom
I
zadovoljava
pregledom
videti izgled
natpisnih
plocica
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
pregledom
"O" i "1"
zadovoljava
pregledom
"+" i »,»
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
srpski jezik
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
..a
l.m
pregledom
pregledom
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
ispitivanjem
zadovoljava
ispitivanjem
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
prema 8.1.1
zadovoljava
",\\~~
AlfN~
~/(8,o( ".
o~"'c:;.
~4.~~
~?'
..e.'<"
HEx"e:: <I)
I ~:IiC~
!'-I::::- ;
/",~a
~IV~
* \\'\.~.
8~OGI\t.\)
nije
primenljivo
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16/11 od 20.06.2012.
10
10.1
10.2
11
11.1
11.3
11.4
11.8
11.2
11.7
11.8
12
13
13.1
13.2
13.3
14
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Ulazna snaga i struja
Odstupanje od naznačene snage na radnoj
temperaturi
Odstupanje od naznačene struje na radnoj
temperaturi
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Zagrevanje
Ne srne doći do nedozvoljenih povećanja
temperature u normalnoj upotrebi
Provera povišenja temperature primenom
termo-parova
Grejni aparati rade pri snazi od 1,15 puta
naznačena snaga
Za vreme ispitivanja ne srne doći do povišenja
temperatura većih od onih u tabel i 3, zaštitni
uređaji ne smeju da rade i zaptivna smeša ne
srne da iscuri
Tačka prema SRPS EN 60335-2-30:2008
Provera postavljanja grejalice
Grejalica radi do postizanja ustaljenog stanja
Provera povišenja temperature prema dopuni
tabele 3 (tabela 101)
Tačka prema SRPS EN 60335-1 :2008
Tačkaprema SRPS EN 60335-1:2008
Struja odvoda idielektrična čvrsto ća na radnoj
temperaturi
Provera struje odvoda i dielektrične čvrstoće
prema 13.2 i 13.3
Provera struje odvoda « 5mA)
Provera dielektrične čvrstoće [1OOOV(FIN
prema metalnom kućištu) i 3000V (FIN prema
staklu, prekidaču, dig. regulatoru)]
Tačka prema SRPS EN 60335-1 :2008
Prenaponi prelaznog stanja
15
15.1
15.3
Otpornost prema vlazi u normalnoj upotrebi
16.2
zahtevano
provereno
utvrđeno
<2100W
> 1800W
1943W
pri 230V~
zadovoljava
< 9,13SA
> 7,83A
8,41A
pri 230V~
zadovoljava
ispitivanjem
zadovoljava
ispitivanjem
Tabele I i lA
zadovoljava
merenjem
2300W
zadovoljava
ispitivanjem
Tabele I i lA
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
ispitivanjem
zadovoljava
ispitivanjem
Tabele I i lA
zadovoljava
-
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Otpornost prema vlazi
Kućište aparata treba da obezbedi stepen zaštite
od vlage u zavisnosti od klasifikacije aparata
16
16.1
Strana 4 od 12
Tačka prema SRPS EN 60335-1 :2008
Struja odvoda idielektrična čvrstoća
Struja odvoda aparata ne srne da bude
prekomerna i dielektrična čvrstoća treba da
bude odgovarajuća
Provera struje odvoda « 5mA)
zadovoljava
ispitivanjem
ispitivanjem
1,8mA
zadovoljava
ispitivanjem
nema proboja
zadovoljava
nije
primenljivo
pregledom
nema IP broj
ispitivanjem
ima
48h,93%,
2SoC
i--. 2,lmA
ispitivanjem
~\\'Io.~
AR~~
K8PlolV"I
<;:,'\\
~c:;.>
1\r'4..~
~~
\
I;:~5a©~~~~~!i~AY;
~Jl
-f$,
~
1/1;;:
i}
zadovoljava
zadovoljava
ispitivanjem
~~
nije
primenljivo
o
IV
'4l
V
8tOGl\P.\)
,-'
::::'.
•
zadovoljava
I Izveštaj
16.3
17
18
19
19.1
19.13
19.101
19.103
19.104
20.
20.2
20.1
21
21.1
22.
22.2
22.8
22.11
22.12
o ispitivanju broj CN-I 16111 od 20.06.2012.
Provera dielektrične čvrstoće [1OOOV(FIN
prema metalnom kućištu) i 3000V (FIN prema
staklu, prekidaču, dig. regulatoru)]
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Zaštita od preopterećenja transformatora 1
pripadajućih kola
Strana 5 od 12
ispitivanjem
nema proboja
zadovoljava
nije
primenljivo
Tačka prema SRPS EN 60335-2-30:2008
Trajnost
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Nepravilna upotreba
Aparati moraju biti tako napravljeni da rizik od
požara i mehaničkog oštećenja koje slabi
bezbednost ili zaštitu od električnog udara, kao
posledica nepravilne ili nepažljive upotrebe,
bude izbegnut ukoliko je to ostvarivo
Za vreme ispitivanja aparat ne srne emitovati
plamen, istopljeni metal, otrovan ili zapaljiv
gas i povišenja temperatura ne smeju preći
vrednosti prikazane u tabeli 9. Usaglašenost sa
tačkom 8 ne srne biti narušena idielektrična
čvrsto ća mora biti odgovarajuća.
Tacka prema SRPS EN 60335-2-30:2008
Zagrevanje pri ulaznoj snazi 1,24 puta
naznačena ulazna snaga sa kratkospojenim
termostatima
Zagrevanje kada su grejalice pokrivene
Zagrevanje pri prekrivenim rešetkama i
kratkospoi enim termostatom
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Stabilnost i mehaničke opasnosti
Zaštita od mehaničkih povreda
Tačka prema SRPS EN 60335-2-30:2008
Provera stabilnosti grejalica primenom sile od
5N±0,IN u horizontalnom pravcu
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Mehanička čvrstoća
Provera ispitnim čekićem sa tri udara od 0,5J
po staklu
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Izrada
Provera prekidanja svih polova za napajanje
Bezbednost električnih veza upregradama
pristupačnim za čišćenje u normalnoj upotrebi
Pričvršćenje i mehanička čvrsto ća neodvojivih
zaštitnih delova
Pričvršćenje ručica, dugmadi, držača i sl.
nije
primenljivo
zadovoljava
ispitivanjem
pregledom i
ispitivanjem
nema plamena,
istopljenog
metala i
otrovnih i
zapaljivih
gasova;
Tabele 2,3 i 4;
nema proboja;
zadovoljava
ispitivanjem
Tabela2
zadovoljava
ispitivanjem
Tabela 3
zadovoljava
ispitivanjem
Tabela 4
zadovoljava
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
ispitivanjem
nema
prevrtanja
zadovoljava
ispitivanjem
nema
oštećenja
stakla
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
-
zadovoljava
~\.EARN~
.~~\"EK8,olof~
",,~-
Il;
CENEx" < Il
C
4(
.
!-NU
~~
~~
;:~
IV
~.r;:.
~~~" ~..•.'..
'"
~OGt\t.~
Strana 6 od 12
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16/11 od 20.06.2012.
22.13
Izvedba ručica u blizini del ova sa vrlo
povišenom temperaturom
22.14
22.17
Zaštita od neravnina ili oštrih ivica
Izrada i pričvršćivanje odstojnika
22.18
Otpornost na koroziju delova koji provode
struju i sl.
Kontakt delova pod naponom sa termičkom
izolacijom
Upotreba drveta, pamuka, svile i sl. za izolaciju
Upotreba azbesta
Upotreba ulja sa polihlorinat-bifenilom
Zaštita od ugiba grejnih elemenata aparata
drugačijih od aparata klase III
Način izrade i montaže delova izradjenih u
klasi II koji predstavljaju dopunsku ili pojačanu
izolaciju
Provera puznih staza i vazdušnih razmaka kroz
dopunsku i pojačanu izolaciju
22.20
22.21
22.22
22.23
22.25
22.30
22.31
22.32
22.34
22.35
22.41
22.44
22.45
22.101
22.104
22.109
23
23.1
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
Zaštita od taloženja nečistoća na puzne staze i
vazdušne razmake u dopunskoj i pojačanoj
izolaciji
Izolacija osovina dugmadi, ručica i sl. od
delova pod naponom
Zaštita ručica, poluga i sl. aparata drugačijih od
klase III od otkaza izolacije
Aparati ne smeju imati komponente koje sadrže
živu
Aparat ne srne da izgleda kao igračka
Provera vazdušnih razmaka kod aparata gde se
vazduh koristi kao pojačana izolacija
Tačka prema SRPS EN 60335-2-30:2008
Provera kontakta sa grejnim elementima
Provera pričvršćivanja aparata na zid
Prekid napajanja pomoću prekidača u položaju
"isključeno" ne srne se oslanjati na elektronske
sastavne del ove
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Unutrašnje ožičenje
Putanje provodnika, zaštita, otvori u metalnim
pregradama
Izolacija unutrašnjeg ožičenja
Montaža
izolacija
Primena
bojom
Primena
Primena
zadovoljava
pregledom
pregledom
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
pregledom i
ispitivanjem
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
zadovoljava
pregledom,
merenjem i
ispitivanjem
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
2000V, 15min
ispitivanjem
izolacionog omotača kao dopunska
pregledom i
ispitivanjem
provodnika označenog žuto-zelenom
pregledom
provodnika od aluminij uma
olovno-kalajnih lemova
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
za uzemljenje
zadovoljava
-
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
~t~AR~
r:••..
'"
Tačka prema SRPS EN 60335-1 :2008
zadovoljava
nema termičke
izolacije
pregledom
M
_
9:-<::J'\',..
:::o
_
N
'"
'I;.~~\
'Vq.
i, -"'t
lo;"~~,
II
~'''''f
.!1,.:f/j
e: _:
1\:!!IlI~'!I/IiC:::
uU~~l;i""w.;U
•.1.i I\J~J'
~~
~ e:
(j'/.II
"/+~
tr··
IV
$$P
~..•
"
r-
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16/11 od 20.06.2012.
24
24.1
Sastavni delovi
Provera ugrađenih sastavnih delova
24.1.3
Provera usaglašenosti prekidača
24.1.4
Provera usaglašenosti automatskih kontrola
(digitalni termostati i sigurnosni termostati sa
automatskim vraćanjem)
Uredjaji koje aparat ne srne imati
Tačka prema SRPS EN 60335-2-30:2008
Provera usaglašenosti automatskih kontrola
(digitalni termostati i sigurnosni termostati sa
automatskim vraćanjem)
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Priključivanje na mrežu i spoljašnji savitliivi
kablovi
Delovi za napajanje iz mreže
Aparati osim neprenosivih za višestruko
napajanje ne smeju imati više od jednog
sredstva za spajanje na mrežu
Tip pričvršćivanja priključnog kabla
Utikači se ne smeju opremiti sa više od jednog
savit1jivog kabla
Tip i izrada priključnog kabla
24.2
24.1.4
25
25.1
25.2
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
25.13
25.15
25.17
25.18
25.20
25.22
26
26.1
26.10
Presek provodnika priključnog kabla
Ugroženost priključnog kabla oštrim ivicama
Provera postojanja i povezivanja žuto-zelene
žice za uzemljenje
Primena kalajnog lema za učvršćenje priljučnog
kabla
Oštećeno st izolacije priključnog kabla
Provera ulaznih otvora za priključne kablove
Uredjaj za rasterećenje priključnog kabla
Uredjaj za rasterećenje kabla za pričvršćivanja
tipa Yi Z
Pristupačnost uredjaja za rasterećenje kabla
Dopunska izolacija provodnika priključnog
kabla za pričvršćivanje tipa Y i Z
Provera utikača za aparat
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Priključci za spoljne provodnike
Provera postojanja i pristupačnosti priključaka
za povezivanje spoljašnjih provodnika
Priključci sa i bez vijačnog pritezanja ne smeju
se koristiti za povezivanje provodnika
dvostrukih pljosnatih kablova osim ako su
krajevi provodnika pogodni za upotrebu sa
vijačnim pritezanjem
Strana 7 od 12
pregledom i
ispitivanjem u
sklopu aparata
pregledom i
ispitivanjem u
sklopu aparata
pregledom i
ispitivanjem u
sklopu aparata
PrilogA
zadovoljava
sertifikovan
(Prilog A)
zadovoljava
sertifikovani
(Prilog A)
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
sertifikovani
(Prilog A)
pregledom i
ispitivanjem u
sklopu aparata
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
y
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
sertifikovani
(Prilog A)
3xl,5mm2
pregledom
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
ispitivanjem
zadovoljava
ispitivanjem
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom i
ručnim
ispitivanjem
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
tj
-
~I\RI\I~
IIEKSPlo';"'6
~t-"f
~~
1t-<"
1\J4,.
I- <:
\~tlC::;<-
( I)~r
::)"',,1
9~\~
••••• ~
~b
~~I
s=»
Cl2:~~l
lU
~~41.i:J .~
•• 8EOG\\"~
I
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16/11 od 20.06.2012.
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
28
28.1
28.2
28.3
28.4
29
29.1
29.2
29.3
29.3.1
29.3.2
Strana 8 od 12
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Zaštitno uzemljenje
Pristupačni metalni delovi aparata klase OIi I su
pouzdano povezani sa priključkom za
uzemljenje; aparati klase O,II i III nemaju
zaštitno uzemljenje; neutralni provodnik nije
povezan za zaštitno uzemljenje
Sredstva za pritezanje kod priključaka za
uzemljenje su zaštićena od slučajnog
labavljenja
Provera razmeštaja priključaka i dužine
provodnika
Priključci za uzemljenje i delovi koji
obezbedjuju kontinuitet uzmeljenja su otporni
prema koroziji
Spojevi priključaka za uzemljenje i uzemljenih
metalnih delova imaju zadovoljavajuće malu
otpornost uzemlienia « 1OOmo.)
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Vijci i spojevi
Ispunjenost opštih zahteva za vijke
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom i
ručnim
ispitivanjem
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
33,2mQ
ispitivanjem
Električni spojevi i spojevi koji obezbeđuju
kontinuitet uzemljenja moraju biti tako
konstruisani da prenos kontaktnog pritiska kroz
izolacioni materijal nije moguć
Primena vijaka sa grubim navojem i
samourezujućih vijaka
Osiguranje vijaka i navrtki protiv labavljenja
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Vazdušni razmaci, puzne staze i čvrsta
izolacija
Aparati moraju biti konstruisani tako da imaju
odgovarajuće vazdušne razmake, puzne staze i
čvrstu izolaciju
Provera vazdušnih razmaka prema tabeli 16
uzimajući u obzir tabelu 15 (> 1,5 mm)
Provera puznih staza uzimajući u obzir
materijal i stepen zagađenja (> 2,5 mm)
Dopunska i pojačana izolacija ispunjava
potrebne uslove
Provera debljine izolacije (> 2 mm)
Svaki sloj materijala mora da izdrži ispitivanja
prema tački 16.3 za dopunsku izolaciju.
Dopunska izolacija treba imati najmanje 2 sloja
a pojačana naimanie 3
Tačkaprema SRPS EN 60335-1:2008
ispitivanjem
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom
zadovoljava
pregledom i
ručnim
ispitivanjem
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
zadovoljava
merenjem
>4,0 mm
zadovoljava
merenjem
>4,0 mm
zadovoljava
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
merenjem
3mm
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
kabl ima
sertifikat
zadovoljava
30
Otpornost prema toploti i vatri
O? (::o
~!..•.
~ •..
I~~ CENEx"C:: .
~~\'iEKSP( ~
••• II
-
~
zadovoljava
N~
li.
'đ>~
IV
~"'J
~ -t~
~.." .:-'
••...!fmp.~
o '"
V"
I
•
.
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16111 od 20.06.2012.
30.1
30.2
30.2.3
30.2.4
Spoljni delovi od nemetala, delo vi od
izolacionih materijala koji drže del ove pod
naponom i delovi koji obezbeđuju dopunsku ili
pojačanu izolaciju, moraju biti otporni prema
toploti što se proverava primenom kuglice sa
tegovima
Delovi od nemetala moraju biti otporni prema
paljenju i širenju vatre. Provera se vrši prema
30.2.1 uz dodatak iz 30.2.2 i 30.2.3 u zavisnosti
od toga koja je primenljiva. Materijali koji čine
osnovu štampanih ploča ispituju se prema
30.2.4
Provera aparata koj i rade bez nadzora se vrši
prema 30.2.3.1 i 30.2.3.2
Materijali koji čine osnovu štampanih ploča
ispituju se igličastim plamenom
Strana 9 od 12
pregledom
sertifikovani
su sastavni
delovi
(Prilog A)
zadovoljava
pregledom
sertifikovani
su sastavni
delovi
(Prilog A)
staklolit ima
karakterizaciju
zadovoljava
pregledom
sertifikovani
su sastavni
delovi
(Prilog A)
ploča ima
karakterizaciju
vo UL94
FVO
pregledom
zadovoljava
zadovoljava
Prilog B
Tačka prema SRPS EN 60335-1 :2008
Otpornost prema koroziji
Relevantni delo vi od gvoždja i čelika su
zaštićeni od koroziie
Tačka prema SRPS EN 60335-1:2008
Zračenje, toksičnost i slične opasnosti
Aparati ne emituju štetno zračenje i ne odaju
otrov ili sl.
Rutinska ispitivanja
Ispitivanja koja radi proizvođač
Aparati napajani punjivim baterijama
Prilog C
Ispitivanje starenja na motorima
-
-
Prilog D
Termička zaštita motora
-
-
Prilog E
Ispitivanje igličastim plamenom
ispitivanjem
staklolit se
kratkotrajno
upali i odmah
se ugasi dok
traje primena
plamena
Prilog F
Kondenzatori
-
-
Prilog G
Bezbednosno razdvojni transformatori
-
-
Prilog H
Prekidači
pregledom
sertifikovani
(PrilogA)
Prilog I
Motori čija osnovna izolacija ne odgovara
naznačenom nanonu anarata
Premazane štampane ploče
-
-
nije
primenljivo
-
-
nije
primenliivo
zadovoljava
31
32
Prilog A
Prilog J
Prilog K
Prilog L
Prilog M
Prenaponske kategorije
Uputstvo za merenje puznih staza i vazdušnih
razmaka
Stepen zaprljanosti
pregledom i
ispitivanjem
ostalih tačaka
zadovoljava
pregledom i
ispitivanjem
ostalih tačaka
zadovoljava
-
-
II
pregledom
pregledom-
nije
primenljivo
nije
primenliivo
nije
primenliivo
nije
primenljivo
zadovoljava
nije
primenljivo
nije
primenliivo
zadovoljava
zadovoljava
~f.A
N~
~~•••.
\\jEK >Plo~""'_
v~f.;;w2
I:I
'=- ~Qcei tlf ;;:if .
pr f~~(fom
jl
~IQ
'đ><!..
~~~:J
IV
'>
~~
~~
8FntH\t-~
.~
•.
zadovoljava
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16/11 od 20.06.2012.
Strana 10 od 12
-
Prilog N
Ispitivanje provodnih staza
Prilog O
Prilog P
Izbor i redosled ispitivanja za tačku 30
Vodič za primenu ovog standarda na aparate
koji se koriste u tropskim uslovima
Redosled ispitivanja za procenu elektronskih
kola
Procena softvera
Prilog Q
Prilog R
-
nije
primenliivo
zadovoljava
-
-
nije
primenljivo
-
-
nije
primenljivo
-
-
nije
primenljivo
pregledom
Tabela 1
Ambijent (cC)
Viljuška (J.!V)
Ugaonik nozadi (cC)
Greialica pozadi na limu (DC)
Prekidač (cC)
Digitalni regulator temperature (cC)
Ispod (CC)
Gornja rešetka (cC)
Izolacija kabla (cC)
Početno stanie
20,7
+11
19,2
20,1
19,4
19,6
18,6
19,8
19,4
Ustali eno stanje
27,2
+96
33,4
41,3
27,5
35,5
21,8
53,5
21,3
Povišenje temperature
6,5K
2,125K*
7,7K
14,7K
1,6K
9,4K
OK
27,2K
OK
Početno stanje
20,5
+24
18,4
19,7
18,5
19,1
18,4
Ustaljeno stanje
26,6
+86
38,8
45,4
32,5
40,0
37,6
Povišenje temperature
6,lK
1,55K*
14,3K
19,6K
7,9K
14,8K
13,lK
Početno stanje
21,2
-20
20,6
19,8
20,7
20,5
20,6
Ustaljeno stanje
27,6
-97
39,6
46,6
34,5
41,7
38,5
Povišenje temperature
6,4K
1,925K*
12,6K
20,4K
7,4K
14,8K
11,5K
Početno stanje
19,5
-15
18,4
18,1
18,7
18,5
17,8
18,9
17,5
18,1
17,8
Ustaljeno stanje
24,6
-90
70,7
66,4
70,8
68,6
59,0
78,5
69,2
63,7
72,0
Povišenje temperature
5,lK
1,875K*
47,2K
43,2K
47,OK
45,OK
36,lK
54,5K
46,6K
40,5K
49,lK
Tabela lA
Ambijent (DC)
Viliuška (uV)
Ugaonik pozadi (DC)
Grejalica pozadi na limu (CC)
Prekidač (DC)
Digitalni regulator temperature (cC)
Iznad (DC)
Tabela 2
Ambijent (cC)
Viliuška (J.!V)
Ugaonik pozadi (CC)
Grejalica pozadi na limu (OC)
Prekidač (CC)
Digitalni regulator temperature (0C)
Iznad (0C)
Tabela 3
Ambijent (DC)
V iljuška (J.!V)
Termopar 1 (cC)
Termopar 2 (cC)
Termopar 3 (CC)
Termonar 4 CC)
Termopar 5 (cC)
Termopar 6 (DC)
Termopar 7 (DC)
Termopar 8 (cC)
Termopar 9 (CC)
-
.~"AR"~
'\;~
.•SJE«SPla: '
'<i:~
1IJ.fI..
/,
-
"'~,....".
l'
~.
~
~ N u~[9t;~til:",,1~~
~"'J;{,
~.,~
C~
I"
;r~a.:.'
~"'~
ĐEOG~I>~/
~-p-;.;~
Strana 11 od 12
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16/11 od 20.06.2012.
Tabela 4
Početno stanie
20,1
+15
19,8
20,0
20,9
21,2
21,0
Ambij ent (DC)
Viliuška (IlV)
Termopar 1 (DC)
Termopar 2 (DC)
Termopar 3 (DC)
Termopar 4 (DC)
Termopar 5 (DC)
*40 j..tV;oC
~T = (T2 - TI) - (Tamb2 - Tambl)
Povišenie temperature
6,6K
2,125K*
27,5K
31,8K
32,2K
30,8K
31,2K
Ustali eno stanie
26,7
+lOO
53,9
58,4
59,7
58,6
58,8
povišenje temperature
PRILOGA
Spisak komponenata:
R.
br.
1.
Naziv
komponente
Priključni
kabl
Priključni
kabl
2.
Priključni
kablsa
"šuko"
utikačem
(nerastavni)
Nerastavni
dvopolni
utikač sa
kontaktom za
uzemljenje sa
provodnikom
3x1.5mm2
Proizvođač
ELKA, Zagreb
(COMMELdobavljač)
Novkabel, N. Sad
COMMEL,
Zagreb
Tip/model
Savitljivi kab1
sa izolacijom i
plaštom od
PVCmase
PP/J
Savitljivi kab1
za prenosna
trošila sa
izolacijom i
plaštom od
gume, EpN 50
Art 010,
H05VV-F
Karakteristike
Standard
3x1.5 mm/
SRPS N.C3.302
Sertifikat
Instituta
VINČA br.
ANCOI02022
D7
3x1.5 mnr'
SRPS N.C5.350
SRPS
N.C5.35011
Sertifikat
Instituta
VINCA
G2.09.ADl2
Izjava o
sukladnosti
COMMEL,
Zagreb
16A,250V,
3500Wmax.
3G1.5
SRPS IEC
60884-1
SRPS IEC
60884-1
Sertifikat
Kvaliteta iz
Niša br.
1108000200
EN 610lO-1
UL94
CE
@
LEMARK, N. Sad
F.3
lO-16A,
250V,
3xl,5mm2
3.
Digitalni
termostat
EL. CO. S.r.l.
Italy
ELTH 17-240R
(200-240
VAC)
-34 ...+98DC
VO
200-240VAC
4.
Termički
osigurač sa
automatskim
vračanjem
OMEGA
Italia
5.
Prekidač
Arcoelectric,
England
5503P
12A, 250V~,
Tl25, u, ...
EN 61058-1
6.
Grejač
SV Line, Beograd
-
211/0,75kW,
230V, 50Hz, VO
UL94
SM36TXE21 ..
Znak
usaglašenosti,
sertiflkat, ...
(60,80,90)/
15 DC
EN 60730
UL873
C€i
@.
CE
~~ 'I.
I:•.••
~
e CENEx"
-< ~
~~
i
.,*~" ~~*.
N ••
~'t'+.
IV
*
C::
,~,J,;
~E'oel\"V
Izveštaj o ispitivanju broj CN-I 16111 od 20.06.2012.
7.
8.
9.
Unutrašnje
ožičenje
Staklolit
(Epoxy glass
cIoth
laminated
sheet F881)
Kratkospojna
klema
Strana 12 od 12
ELKOK, Kosjerić
Si/F
0,511,5mm2
SRPS.N.C3.410
Huber+Suhner,
Switzerland
Radox 155
1,5mm2
SRPSEN
60335-1
-
0,2 mm
FVO
UL94
SRPSEN
60335-1,
AnnexE
HECP-6
600/450V, 24A,
VO,
(-30 do 11O)OC
0.5 - 2.5 mnr'
Beijing New
Friend Insulation
Material Co., Ltd.
Hellerman Tyton,
GmbH, Germany
10.
Redna klema
Tridonic, Austria
EKLOS
450V,
1-4 mm',
5+1 mm, T80
Il.
Papučice
Klauke®,
Textron,
Remscheid
-
-
UL94
® us
c.
jKEMAj
EUR
EN 60998
DIN (40500 TI,
1791,46237,
46231...)
"t-~
'1-,
(1)"
.,e::;
o.
.r, i
~~t~~atJ
~i~
\"' "
""lll
~~
11I.jI
<P+,.(4t~
,
IK~~~I
@($) ...
~q,;
"
Ispitan u
sklopu aparata
CE®
~\.'tp,.RNE .t
~~ ,~~o:..SPlO~"'(;~'
I\J
Sertifikat
Instituta
VINČA br.
ANC0102027
A2
Ispitan u
sklopu aparata
:J
•••
••
~
."" Bf'Oet.~
•
@($)
CE
Download

Pogledaj - SV Line