A2 – TRANSFORMATORI
POZIV
Bosanskohercegovački komitet
Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za
velike električne sisteme - BH K CIGRÉ organizuje 12.
savjetovanje, koje će se održati od 04. do 08.
oktobara/listopada 2015. godine.
Pozivamo Vas da sa svojim referatima učestvujete u radu
12. savjetovanja BH K CIGRÉ.
UPUTE ZA AUTORE
Prvi poziv
2.
3.
4.
5.
Referate treba pisati prema uputama (vidjeti na
www.bhkcigre.ba) i dostaviti ih u elektronskoj formi na email adresu: [email protected] u Sekretarijat.
A3 – VISOKONAPONSKA OPREMA
1.
MJESTO ODRŽAVANJA
2.
Savjetovanje će se održati u Neumu, Grand Hotel Neum,
Bosna i Hercegovina.
12. SAVJETOVANJE
04. do 08. oktobar/listopad
2015. godine
4.
ROKOVI
5.
Prijave referata sa sažetkom
Obavjest o prihvatanju referata
Dostava referata BH K CIGRÉ
Dostava Programa i
Rezervacije smještaja
27.02.2015.
31.03.2015.
15.05.2015.
15.09.2015.
Preferencijalne teme
1.
2.
3.
4.
5.
3.
Tel: +387 36 880 222; Fax: +387 36 880 077
A1 - ROTACIONI ELEKTRIČNI STROJEVI/MAŠINE
Bosna i Hercegovina
Poboljšanje konstruktivnih rješenja energetskih
transformatora i pripadajuće opreme.
Energetski transformatori, iskustva u eksploataciji.
Dijagnostika stanja energetskih transformatora,
praćenje trenda razvoja opreme za dijagnostiku i
monitoring.
Propisi i standardi.
Procjena preostale životne dobi energetskih
transformatora iz eksploatacije (tehno-ekonomski
aspekti).
1.
Revitalizacija i rekonstrukcija generatora u termo i
hidroelektranama.
Uzbudni sistemi i elektromotorni pogoni vlastite
potrošnje. Dijagnostika, nadzor rada i održavanje
električnih strojeva.
Procjene preostalog životnog vijeka agregata u
elektrana u EES BiH, procjene rizika rada „starih
agregata“
Izbor parametara novih agregata u EES BiH
Preferencijalne teme SC A1 Međunarodne CIGRÉ.
Dizajn visokonaponskih aparata i primjena
matematskog modeliranja u njihovom razvoju.
Održavanje, sanacija, retrofit i revitalizacija
visokonaponske opreme.
Prenaponi i pogonska iskustva u primjeni MO
odvodnika prenapona.
Primjena polimernih izolatora i njihovo ponašanje u
eksploataciji.
Monitoring i dijagnostika stanja visokonaponske
opreme.
B1 – KABLOVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Propisi, standardizacija i tipizacija kablova i opreme.
Eksploatacija elektroenergetskih kablova.
Razvoj i nove konstrukcije elektroenergetskih
kablova.
Kablovski koridori i urbanističko planiranje.
Elektroenergetski kablovi i zaštita okoline.
Pouzdanost i kvalitet elektroenergetskih kablova.
B2 – NADZEMNI VODOVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inovacije u projektovanju, izgradnji i održavanju
dalekovoda.
Regulativa iz domena projektiranja, izgradnje i
održavanja dalekovoda.
Nove
tehnologije
i
materijali
opreme
na
dalekovodima.
Ekološki aspekti u projektovanju i izgradnji
dalekovoda.
Rad pod naponom kod nadzemnih vodova.
Uticaj atmosferskih prenapona na pouzdan rad
dalekovoda.
B3 – POSTROJENJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Regulativa iz domene projektiranja, izgradnje,
održavanja i eksploatacije podstanica.
Simuliranje tranzijentnih stanja na električnim
postrojenjima (postrojenje, gromobran, uzemljenje) –
procedure, modeli, alati, eksperimenti.
Upravljanje, održavanje i reparacija podstanica u
radnom vijeku
Razvoj i implementacija novih (smart) tehnologija u
projektiranju, gradnji, upravljanju i održavanju
električnih postrojenja:

Miješana tehnologija projektiranja i novih
funkcionalnosti,

Utjecaj i dugoročna uptrebljivost protokola (kao
IEC 61850) kao osnovnih međuveza između
primarne i sekundarne opreme,

Standardizacija ili inovacija – razmatranja i
iskustva.
Okolina

Projektiranje i usklađenost s okolinom,

Projektiranje i pristup održavanju u ekstremnim
uvjetima ambijenta.
Preferencijalne teme SC B3 Međunarodne CIGRÉ.
C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA SISTEMA
1. Poboljšanja u EES-u i performansama infrastrukture
2.
B4 – ISTOSMJERNI VISOKI NAPON (IVN) I
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
1
2
3
4
5
Uređaji energetske elektronike kao izvori smetnji
u EES-u.
Razvoj poluprovodničkih komponenti i njihov
utjecaj na opremu energetske elektronike.
Sistemi izmjeničnog i istosmjernog besprekidnog
napajanja.
Primjena uređaja eneretske elektronike u
fleksibilnim naizmjeničnim mrežama (FACTS).
Primjena energetske elektronike u oblasti
upravljanih elektromotornih pogona.
3.
B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIKA
1.
2.
3.
4.
5.
Nove strukture u funkcijama zaštite i automatike
EES-a.
Eksploataciona iskustva sa postojećim numerički
baziranim zaštitama.
Sistemi mjerenja i kvalitet EES-a.
Zaštita elektromotrnih pogona i rotacionih mašina.
Zaštita i upravljanje u programima elektrotehničkih
fakulteta i permanentnog obrazovanja.
5.2. Optimalno planiranje novih izvora reaktivne
snage u cilju poboljšanja naponsko- rektivnih
prilika.
5.3. Uticaj deregulacije i konkurentskog tržišta na
rješavanje naponsko-rektivnih problema.
4.
5.
primjenom naprednih metodologija upravljanja
sredstvima (Asset Management)
Podteme:
1.1. Starenje infrastrukture u EES-u.
1.2. Kvalitet snabdjevanja električnom energijom
(razmjena informacija sa korisnicima vezano za
kvalitet snabdjevanja, estimacija stanja isporuke,
analize pouzdanosti, finansijske analize...).
1.3.
Povećanje
učešća/penetracije
obnovljivih izvora energije (OIE).
Upravljanje sredstvima uključuje:

održivost ulaganja;

planiranje razvoja EES-a;

upravljanje rizikom;

uticaj na poslovne vrijednosti;

određivanje prioriteta investicija;

izazovi
(troškovi
balansiranja,
rizici,
izvedbe).
Nova sistemska rješenja i tehnike planiranja.
Podteme:
2.1. Fleksibilnost proizvodnje, opterećenja i mrežna
infrastruktura koja će omogućiti
povećano
učešće OIE.
2.2. Razvoj elektroenergetskih sistema u super
mreže.
2.3. Promjena tehnologije - nove tehnologije.
Osiguranje investicija u prenosne mreže sa
povećanjem učešća obnovljivih izvora energije.
Podteme:
3.1. Tehničke mogućnosti za povećani razvoj OIE.
3.2. Novi pristupi u planiranju mreže za bolju
integraciju OIE.
3.3. Mogućnosti HVDC tehnologija za osiguranje
razvoja OIE.
3.4. Ekonomski i regulatorni mehanizmi za povećanje
učešća OIE u cilju privlačenja investitora
(alokacija dobiti, procjena društvene koristi...).
Statičke i dinamičke performanse EES-a i metode za
njihovo poboljšanje.
Analiza naponsko – reaktivnih prilika i primjena mjera
za njihovo poboljšanje.
Podteme:
5.1. Regulacija napona i određivanje potrebne
rezerve reaktivne snage u cilju poboljšanja
naponsko – reaktivnih prilika.
C2 – UPRAVLJANJE I POGON SISTEMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pogon i vođenje sistema u uslovima velikih
sistemskih poremećaja.
Primjena standarda pouzdanosti sistema u uslovima
otvorenog tržišta i redukovanih margina sigurnosti.
Metode i alati za prevazilaženje pogonskih
ograničenja uzrokovanih režimima distribuirane
proizvodnje i promjenama u ponašanju velikih
potrošača iz perspektive operatora sistema.
Regulacija frekvencije i napona, modeli optimizacije,
pomoćne i sistemske usluge, kvaliteta električne
energije, stabilnost elektroenergetskog sistema.
Novi aspekti upravljanja održavanjem.
Savremena tehnička rješenja u centrima upravljanja,
novi zahtjevi na osoblje i trening ciljevi.
Aktuelna
problematika
pogona
i
vođenja
elektroenergetskog sistema BiH.
C3 – SISTEM I OKOLINA
1.
2.
3.
4.
5.
Ugovor o energetskoj zajednici – Pravna
stečevina iz domena zaštite okoliša
Globalne okolišne promjene i elektroenergetski
sistem
Uključivanje zainteresiranih strana i komunikacije
u okviru realizacije održivog razvoja i održavanja
elektroenergetskih sistema (infrastrukture)
Pristup i iskustva u procjeni utjecaja na okoliš i
društvo razvojnih elektroenergetskih projekata,
metodologija, zahtjevi domicilne i međunarodne
legislative
Energetika i okoliš – strateški pravci održivog
razvoja
C4 – TEHNIČKA SVOJSTVA SISTEMA
1.
2.
3.
Prenaponska zaštita u visokonaponskim mrežama u
svijetlu novih saznanja o atmosferskim pražnjenjima.
Uvođenje novih tehnologija u registrovanje, mjerenje i
zaštitu istih.
Kvalitet električne energije.
Sigurnost rada vjetroelektrana i njihova zaštita od
atmosferskih
pražnjenja,
posljedice
i
način
riješavanja istih.
4.
5.
6.
7.
8.
Poremećaji u mreži visokog i srednjeg napona koji
mogu nastati djelovanjem atmosferskih pražnjenja,
kao i uticajem rada značajnih potrošača na iste.
Visokonaponska ispitivanja opreme.
Koordinacija izolacije u električnim mrežama kao i
lociranje izvora naprezanja.
Elektromagnetska
kompatibilnost
u
elektroenergetskom sistemu.
Uticaj vodova i postrojenja visokog napona na
okruženja. Mjerenje i usklađivanje dobijenih
vrijednosti sa međunarodnim i domaćim standardima
i preporukama. Mogućnosti i načini riješavanja
prekoračenih vrijednosti.
C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tržišta električne energije (tržišni modeli, institucije,
karakteristike, regulativa,...).
Tržište električne energije u BiH i regionu (regulativa,
pristup, Energetska zajednica jugoistočne Evrope,
regionalne inicijative,…).
Kupci i proizvođači električne energije na
liberalizovanom tržištu (organizacija, optimalni
portfolio,
snabdjevači,
kvalifikovani
kupci,
prekogranični kapaciteti,...).
Tehnike i alati koji se koriste na tržištu električne
energije (predviđanje cijene električne energije na
liberalizovanom
tržištu,
risk
management,
predviđanje potrošnje, standardni produkti, tarife,...).
Tržište i obnovljivi izvori električne energije
(priključenje, beneficije, uticaj elektrana koje koriste
obnovljive izvore električne energije na rad
sistema,...).
Korelacija tržišta električne energije sa drugim
tržištima (ugalj, gas,...).
Energetska učinkovitost (aspekti distributera za
učinkovito korištenje električne energije)
10. Metode za prognoziranje opterećenja, potrošnje i
proizvodnje električne energije u distribucijskom
sustavu
11. Ostale aktualne teme.
9.
D1 – MATERIJALI I NOVE TEHNOLOGIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D2 – INFORMACIJSKI SISTEMI I TELEKOMUNIKACIJE
1.
2.
3.
4.
C6 - DISTRIBUTIVNI SISTEMI I MALE ELEKTRANE
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Planiranje distribucijskog sustava, planovi razvoja i
izgradnje distribucijskih mreža
Distribuirani generatori
Pametne mreže (Smart Grids)
Pametna mjerenja (AMR/AMM sustavi)
Integracija električnih vozila (EV) u elektroenergetski
sustav
Sustavi za pohranjivanje električne energije
(Electrical Energy Storage Systems)
Upravljanje opterećenjem (Demand Side Response)
Monitoring, pogon i upravljanje distribucijskim
mrežama
Materijali visokih performansi i novi materijali za
otežane uvjete rada (nano materijali, supravodljivi
materijali, bioelektrici, materijali podobni s ekološkog
aspekta i dr.).
Pitanja vezana za izbor materijala u novim
tehnologijama.
Primjena supravodljivosti u elektroenergetici.
Problem “green house” efekta izazvan isticanjem SF6
plina.
Mjerenje
parcijalnih
pražnjenja
pomoću
nekonvencionalnih sistema.
Rad pod naponom – primjena i efekti.
6.
7.
Unapređenje korištenja informatičkih tehnologija (IT)
u radu i funkcioniranju elektroenergetskih kompanijasubjekata (IT trendovi i aspekti, integracija i primjena
u novom dereguliranom okruženju, IT security
pristupi, pouzdanost informacionog sistema u
kontekstu primjene novih koncepata: virtualizacija,
disaster recovery, cloud servisi,...)
Smart Grid koncepti i trendovi
Funkcije–aplikacije SCADA/EMS/DMS sistema u
vođenju i upravljanju EES-a
GIS (Geografski Informacioni Sistemi) tehnologije i
njihova uloga i podrška u radu elektroenergetskih
kompanija-subjekata
Razvoj i potencijali telekomunikacijskih resursa
elektroenergetskih
kompanija-subjekata
(nove
tehnologije i rješenja)
Područje standardizacije i novih standarda u području
sistema za vođenje i upravljanje EES-om i
pripadajućih telekomunikacija
Dodatno,
za
naredno
savjetovanje,
listu
preferencijalnih tema, po potrebi, ažurirati u skladu
sa temama SC D2 Internacionalne CIGRE Paris.
Download

Prvi poziv (pdf)