UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
ODSJEK ZA KOMUNIKACIJE
Laboratorijska vježba 1
ija
dn
a
v
ba er
z
U cilju da inžinjere i studente oslobodi od napornog, ponekad i vrlo kompleksnog i vremenski obimnog rada na analizi električnih kola, tim stručnjaka sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji je ranih
sedamdesetih godina razvio je programski paket SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit
Emphasis). SPICE čini skup moćnih algoritama širokog dijapazona metoda za analizu električnih
kola. Međutim, SPICE je bio dostupan samo korisnicima VAX računara. MicroSim Corporation je
1984 SPICE analize učinio dostupnim korisnicima personalnih računara, pod imenom PSpice. MicroSim osigurava i besplatnu razvojnu verziju ovog programa, namijenjenu u edjukativne svrhe, preko
svoje Web stranice www.microsim.com.
Današnji MicroSim PSpice A/D je simulacioni program koji modeluje ponašanje električnih kola koja
sadrže bilo koju mješavinu analognih i digitalnih uređaja. PSpice je softver koji omoguća da se ispita
i postave karakteristike projektovanih kola prije nego što se počne sa fizičkom realizacijom istih. U
paketu su ugrađeni i analogni i digitalni algoritmi čime se upravo omogućava simulacija miješanih A/D
kola.
Da bi PSpice obavljao svoju funkciju neophodna mu je informacija od korisnika o analiziranom kolu.
Potpuna informacija treba da obuhvati slijedeće stavke:
re
1. Naziv šeme
Prva linija svakog opisa kola se smatra nazivom šeme i algoritmi analiza je ignorišu.
up
ot
2. Izvori
PSpice prihvata i naponske i strujne izvore. Osim toga, posjeduje i modele naponsko-kontrolisanih
i strujno-kontrolisanih naponskih i strujnih izvora. Izvori mogu biti istosmjerni, prostoperiodični
(uz mogućnost definisanja istosmjerne komponente, amplitude, faze, frekvencije i vremenske
konstante koja definiše prigušenje amplitude) ili mu se mogu definisati različiti talasni oblici kao
eksponencijalni, pulsni, linearni itd.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Uvod u PSpice
rn
a
3. Komponente
PSpice prihvata i pasivne i aktivne komponente. Bipolarni tranzistori, razne vrste dioda i tranzistora sa efektom polja predstavljaju aktivne komponente, tj. oni izvode pojačavačke ili prekidačke
funkcije.
In
te
4. Analiza
PSpice kola može analizirati na više načina. Može određivati vrijednosti napona i struje grana,
ali takođe se može izvršavati frekvencijska analiza radi određivanja propusnog opsega ili pak
Fourierova analiza složenih talasnih oblika. PSpice u okviru frekventne analize omogućava i
analizu šuma.
5. Izlaz
Jednom kada se kolo analizira, informacija koju korisnik zahtijeva o određenim strujama i naponima je sadržana u izlaznoj datoteci. Izlazna datotka ima isto ime kao i šema, samo što umjesto
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
2
OSNOVI ELEKTRONIKE
ekstenzije .CIR ima ekstenziju .OUT. PSpice omogućava i grafički prikaz rezultata simulacije.
Korištenjem programa PROBE za prikaz izlaza, korisnik sada umjesto ekrana posmatra osciloskop i talasne oblike kao funkciju vremena. PROBE može prikazati i rezultate simulirajući
analizator spektra. Ako datoteka opisa kola sadrži grešku, lokacija i vrsta greške su naznačeni u
izlaznoj datoteci.
ija
v
ba er
z
• projektovati i crtati električna kola
• simulirati kola pomoću MicroSim PSpicea
• analizirati rezultate simulacija pomoću programa MicroSim Probe
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
a
• grafički definisati talasne oblike napona i struja izvora korištenih u tranzijentnoj analizi preko
“Stimulus Editora”.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Uz PSpice dolazi i grafički editor “Shematics” koji omogućava grafičko formiranje šeme, na osnovu
koje se automatski formira dalje mrežna (“net”) lista koja sadrži sve informacija o šemi, tj. kako
su komponente povezane sa ostalim komponentama (sa definisanjem čvorova svake komponente) i
atribute svake od komponenti. Mrežna lista ima ekstenziju .net. Osim mrežne liste postoji i datoteka
kola (“Circuit File”) koja sadrži komande kako da se izvršava simulacija. Ova datoteka takođe pokazuje
na datoteke koje sadrže mrežnu listu, modele, i ostale korisnički definisane informacije. Ekstenzija ove
datoteke je .cir.
“MicroSim Shematics” predstavlja “front-end” aplikaciju za grafičko formiranje električnih kola za
simulaciju u PSpiceu i sadrži direktne interface sa ostalim MicroSim programima. U samom okruženju
Shematicsa moguće je realizovati slijedeće:
Slika 1.1: Schematics
Familija MicroSim programa je u potpunosti integrisana, što omogućava fleksibilnost rada sa Shematicsom kao centralnom tačkom upravljanja. Značajna pretpostavka za formiranje bilo kakve šeme je
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
3
dostupnost odgovarajućih simbola koje ta šema treba da sadrži. Shematics posjeduje obimne biblioteke
simbola kao i simbol-editor namijenjen kreiranju vlastitih simbola ili modifikaciji postojećih. Može se
reći da su ključne funkcije Shematicsa kreiranje i editovanje kako šema tako i samih simbola, te priprema šema za simulaciju. Pokretanjem programa Shematics na ekranu se pojavljuje radni prozor
prikazan na Slici 1.1.
ija
v
ba er
z
a
ot
re
dn
Slika 1.2
In
te
rn
a
up
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Principijelna šema organizacije PSpice-a
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
4
OSNOVI ELEKTRONIKE
Vrste analiza koje se koriste u PSpice-u
MicroSim PSpice može simulirati kako analogna tako i digitalna električna kola. Naša razmatranja će
se ograničiti samo analizu analognih električnih kola. PSpice može izvoditi sljedeće analize:
• DC, AC i tranzijentne analize, tako da se može ispitivati odziv kola na različite ulaze
• Parametarsku, Monte Carlo i analize osjetljivosti, tako da se može pratiti kako se mijenja ponašanje kola sa promjenom vrijednosti komponenti
ija
v
ba er
z
a
Slika 1.3: Analize u PSpice-u
re
dn
©Copyright 2010 - ICTLab
U toku simulacije će se izvršavati samo one analize koje su izabrane u prozoru izbora analiza (slika
1.3), tj. one kraj kojih je opcija “Enabled” uključena. Klikom miša na bilo koju od navedenih analiza
pojavljuje se prozor u kojem se definišu parametri specifične analize.
Prozor za izbor analiza se dobija izborom opcije Setup iz menija Analysis.
Istosmjerna analiza - DC prebrisavanje
ot
up
Ra
Istosmjerna analiza vrši DC prebrisavanje na električnom kolu. Pod prebrisavanjem se podrazumijeva
izvođenje više uzastopnih analiza kola za različite vrijednosti nekog parametra (napon, struja, temperatura i sl.). DC prebrisavanje dozvoljava prebrisavanje parametara izvora (napon ili struja), globalnog
parametra, model parametra ili temperature u nekom opsegu vrijednosti. Radna tačka kola računa se
za svaku vrijednost prebrisavanja (npr. određivanje prijenosne funkcije pojačavača).
rn
a
Npr. ako se za neko kolo specificira DC analiza tako da se napon izvora V1 mijenja u intervalu
˘0.125 V do 0.125 V u koracima od 0.005, to znači da izlaz ima (0.125 + 0.125)/0.005 + 1 = 51 liniju.
U toku DC prebrisavanja se vrijednost DC parametra izvora V1 mijenja u datom opsegu, dok podešenja
svih ostalih izvora ostaju konstantna.
In
te
Neophodno je u ovoj analizi koristiti izvor koji posjeduje DC atribute (VDC ili IDC) ako je prebrisavana varijabla napon ili struja izvora. Da bi se podesili atributi, dovoljan je dvostruki klik na
element čime se dobija lista atributa datog elementa.
Za proračun DC odziva analognog kola, u analizi PSpice ne uzima vrijeme u obzir. Ovo je ostvareno na taj način što se kondenzatori uzimaju kao prekid kola a zavojnice kao kratki spojevi, pri čemu
se koriste samo istosmjerne vrijednosti naponskih i strujnih izvora.
Za rješavanje jednačina kola PSpice koristi iterativni algoritam za rješavanje kontinualnih jednačina.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
5
Postavljanje parametara DC prebrisavanja
Da bi se pokrenulo DC prebrisavanje potrebno je smjestiti i povezati jedan ili više nezavisnih izvora,
te unijeti vrijednosti napona ili struja za svaki izvor. Ovo obuhvata slijedeće korake:
1. Smjestiti i povezati jedan od simbola na šemi sa slijedećim oznakama: VDC, VSRC, IDC, ISRC.
2. Dvostruki klik na svaki od simbola. Prozor za dijalog se pojavljuje i prikazuje listu podešavanja
atributa za dati simbol.
3. Podesiti DC atribute na željene vrijednosti.
ija
v
ba er
z
a
re
dn
up
ot
Slika 1.4: Prozor za podešavanje parametara DC analize
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Atributi DC analize i njihova značenja prikazani su na slici 1.4.
Ugniježdeno prebrisavanja
rn
a
PSpice omogućava i izbor dodatne varijable prebrisavanja u DC sweep prozoru. Za svaku promjenu
dodatne varijable prebrisavanja, prva varijabla se promijeni u cijelom opsegu vrijednosti. Podešavanje
ugniježdenog prebrisavanja obuhvata slijedeće korake:
1. Kliknuti na Nested Sweep u DC sweep prozoru za dijalog.
In
te
2. Podesiti parametre sekundarnog DC prebrisavanja.
3. Izabrati Enable Nested Sweep.
4. Kliknuti Main Sweep za vraćanje prozora DC sweep ili OK za povrat prozora Analysis Setup.
Kada se izvodi ugniježdeno DC prebrisavanje prikazuje se cijela familija krivih. To znači da se jedno
ugniježdeno DC prebrisavanje tretira kao pojedinačno pokretanje PSpicea. Npr. ako se želi dobiti
familija statičkih karakteristika tranzistora pokreće se ugniježdeno DC prebrisavanje.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
6
OSNOVI ELEKTRONIKE
Određivanje radne tačke
Određivanje radne tačke vrši se za svaku analizu bez obzira da li je uključena opcija Bias Point Detail
Analysis u prozoru Analysis Setup. Međutim, dodatne informacije se dobivaju kada je gore navedena
opcija uključena. U suprotnom, u izlaznoj datoteci prikazuju se slijedeće informacije:
• lista vrijednosti napona svih čvorova
• struje svih naponskih izvora i njihove snage
• lista parametara svih uređaja.
ija
©Copyright 2010 - ICTLab
Analiza DC osjetljivosti
Ova analiza računa i prikazuje osjetljivost napona jednog čvora o parametru svakog elementa iz slijedećeg skupa elemenata:
v
ba er
z
• otpornici
• nezavisni strujni i naponski izvori
• naponsko i strujno kontrolisani prekidači
• diode
• bipolarni tranzistori.
a
Osjetljivost se računa linearizacijom karakteristika svih uređaja oko radne tačke. Da bi pokrenuli
analizu DC osjetljivosti potrebno je:
re
dn
1. U prozoru Analysis setup kliknuti na Sensitivity. U prozoru Sensitivity analysis unijeti željenu
izlaznu varijablu.
ot
Ra
2. Ako je potrebno, u prozoru Analysis setup uključiti sensitivity.
up
Frekvencijska analiza - AC prebrisavanje
a
AC prebrisavanje se koristi za određivanje frekventnog odziva kola. PSpice računa odzive kola na male
signale, linearizovane oko radne tačke, na kombinaciju ulaza. Pri ovome, na umu treba imati sljedeće:
rn
• Nelinearni uređaji, kao što su naponsko ili strujno kontrolisani prekidači, linearizovani su oko
svoje radne tačke prije nego PSpice pokrene linearnu analizu
In
te
• Pošto je frekventna analiza linearna, ona razmatra samo pojačanje i fazni pomak.
Najbolji način za sprovođenje AC analize jeste podešenje amplitude izvora na jediničnu vrijednost. Na
ovaj način mjereni izlazi brojno su jednaki pojačanju (odnos izlaza i ulaza).
Da bi se pokrenula frekventna analiza neophodno je smjestiti i povezati jedan ili više nezavisnih izvora,
te zatim podesiti vrijednosti amplituda i faza pojedinih izvora. Kao naponski ulazi mogu se koristiti
izvori sa oznakama VAC i VSRC, a kao strujni ulazi izvori IAC i ISRC.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
7
Dvostrukim klikom na simbole na šemi dobiva se lista atributa (tabela 1).
Kod izvora VSRC i ISRC, moguće je, ali ne i neophodno, unijeti fazu u stepenima.
Tabela 1.
Izvor
VAC, IAC
VSRC, ISRC
Atribut
ACMAG
ACPHASE
AC
Značenje
amplituda
faza u stepenima
amplituda [V]
faza [stepeni]
ija
1. U meniju Analysis izabrati Setup.
2. Kliknuti na AC Sweep.
v
ba er
z
3. U prozoru AC Sweep izabrati lineranu ili logaritamsku skalu. Kod linearnog prebrisavanja potrebno je unijeti ukupan broj tačaka (Total Pts), odnosno kod logaritamske skale broj tačaka po
oktavi, tj. dekadi (Pts/Octave, Pts/Decade).
4. Unijeti početnu i krajnju frekvenciju (Start Freq i End Freq).
5. Kliknuti OK.
a
up
ot
re
dn
a
Prozor za podešavanje parametara AC analize prikazan je na slici 1.5.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Izvršavanje AC prebrisavanja označava izvršavanje više analiza pri čemu se mijenja frekvencija izvora u opsegu koji se zadaje u samom podešenju AC analize, dok su amplitude tih izvora određene
vrijednostima atributa AC. Podešavanje frekvencijske analize obuhvata sljedeće korake:
rn
Slika 1.5: Prozor za podešavanje parametara AC analize
In
te
Za razliku od DC prebrisavanja, prozor za podešenje AC prebrisavanja ne uključuje opciju za izbor
ulaznog izvora. Umjesto toga, svaki nezavisni izvor u kolu posjeduje vlastitu AC specifikaciju za
amplitudu i fazu. Kada se paralelno AC analizi izvršava i analiza šuma, PSpice računa i izvještava za
svaku od frekvencija definisanih u AC prebrisavanju slijedeće:
• Šum uređaja, što predstavlja učešće šuma u definisanom izlazu mreže kojeg generišu otprornici i
poluprovodnički uređaji u mreži; za poluprovodničke uređaje, šum uređaja je moguće razdijeliti
na više grupa zavisno od vrste šuma. Npr. diode imaju razdvojene termičke, “shot” i flikerske
šumove.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
8
OSNOVI ELEKTRONIKE
• Ukupni izlazni i ekvivalentni ulazni šum. Ukupni izlazni šum se računa kao suma efektivnih
vrijednosti šuma koji se širi kroz mrežu, generisanog od strane svih uređaja koji inače generišu
šum. Ekvivalentni ulazni šum PSpice računa tako što ukupni izlazni šum dijeli sa pojačanjem
šuma od ulaznog izvora do izlaza mreže. Ovo ima za rezultat iznos šuma koji bi, ako ga injektira
neki izvor na ulazu električnog kola koje ne generiše šum, proizveo ukupni šum na izlazu mreže
jednak onom dobivenom u početnom proračunu.
U podešenju parametara AC prebrisavanja, ako se želi izvoditi analiza šuma, potrebno je uključiti
opciju “Noise Enabled”, dok su značenja parametara analize šuma slijedeća:
ija
• I/V Source - ime nezavisnog naponskog ili strujnog izvora za koji se želi računati ekvivalentni
ulazni šum
• Interval - cijeli broj n koji označava da za svaku n-tu frekvenciju želimo vidjeti tabelu u izlaznoj
datoteci koja prikazuje pojedina učešća svih generatora šuma u ukupnom šumu.
v
ba er
z
©Copyright 2010 - ICTLab
• Output Voltage - izlazni napon, tj. definiše izlaznu varijablu oblika V(čvor, [čvor]) kojom se
određuje gdje se želi računati ukupni izlazni šum
Nelinearni elementi u frekvencijskoj analizi
AC prebrisavanje je linearna, tj. analiza odziva kola na male signale. Ovo znači da se nelinearni uređaji
moraju linearizovati oko radne tačke da bi se pokrenula analiza. Sama linearizacija uređaja kao što je
npr. tranzistorsko pojačalo podrazumijeva slijedeće:
• Proračun DC radne tačke kola
a
• Proračun vrijednosti kompleksnih impedansi za datu radnu tačku
re
dn
• Izvođenje linearne analize kola za izabrane frekvencije uz korištenje navedenih pojednostavljenja.
ot
PSpice automatski provodi ovu proceduru, tj. računa parcijalne izvode za nelinearne elemente u radnoj
tački i koristi ih za izvođenje analize odziva na male signale.
up
Ra
Napomena: Kod izvora VAC i IAC parametar DC određuje radnu tačku. PSpice računa frekventni
odziv na male signale, tako da je s aspekta tačnosti ovakav način linearizacije zadovoljavajući.
a
Tranzijentna analiza - analiza u vremenu
In
te
rn
Analiza odziva kola u vremenskom domenu proračunava odziv kola od trenutka t = 0 do nekog željenog trenutka. Posmatrani vremenski interval se dijeli na podintervale (definiše se parametrom Print
Step), tako da se vrši proračun za svaki podinterval. Tranzijentna analiza određuje svoju radnu tačku
poslije čega koristi istu tehniku kao i prethodno opisana istosmjerna analiza. Ovo je neophodno jer
početne vrijednosti parametara izvora mogu biti različite od vrijednosti njihovih DC atributa. Ako se
žele dobiti i rezultati proračuna radne tačke tranzijentne analize, neophodno je pri podešavanju parametara tranzijentne analize uključiti opciju Detailed Bias Point. U izlaznoj datoteci to je označeno
kao INITIAL TRANSIENT SOLUTION.
U toku analogne analize, PSpice koristi adaptivni vremenski korak. To znači da se on kontinualno
podešava radi održavanja tačnosti. Maksimalna veličina koraka određuje se u prozoru za podešenje
tranzijentne analize – Step Ceiling. PSpice nikada neće preći ili vrijednost koraka koju je definisao
korisnik ili 2% od ukupnog vremena tranzijentne analize (uzima se manja vrijednost). U periodima
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
9
ija
v
ba er
z
a
Slika 1.6: Parametri tranzijentne analize
re
dn
Klikom na opciju “Transient...” iz prozora za izbor analiza 1.3 dolazi se do prozora za postavljanje
parametara tranzijentne analize, slika 1.6. Izvori koji generišu ulazne signale u kolo u toku tranzijentne
analize mogu se podijeliti u dvije kategorije:
ot
• oni kod kojih se tranzijentno ponašanje definiše grafički korištenjem Stimulus Editora
• oni kod kojih se tranzijentno ponašanje određuje preko atributa unutar Shematicsa
up
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
malih aktivnosti (spore promjene praćenih veličina u vremenu) korak se povećava, a u oblastima velike
aktivnosti korak se smanjuje.
Vrijednosti vremenskog koraka za prikaz rezultata (Print Step) ne moraju odgovarati vremenskom
koraku proračuna (Step Ceiling). U tom slučaju koristi se interpolacija pomoću polinoma drugog
reda.
a
Opis svakog od izvora i način korištenja Stimulus Editora dat je detaljnije u u poglavlju koje opisuje
izvore korištene u PSpiceu.
rn
Fourierova analiza
In
te
Fourierova analiza uključena je preko podešenja tranzijentne analize. Fourierova analiza računa istosmjerne i Fourierove komponente rezultata tranzijentne analize.
Da bi se sprovela Fourierova analiza prvo je potrebno pokrenuti tranzijentnu analizu. Interval uzorkovanja koji se koristi kod Fourierove analize jednak je intervalu prikaza (Print Step) definisanom
za tranzijentnu analizu. Međutim, kada se izabere Fourierova analiza, onda se analizira samo jedan
dio vremenskog talasnog oblika. Npr., ako je izabrana osnovna frekvencija (fundamental frequency) 1
MHz, onda je period T = 1 µs . U tom slučaju, samo poslednji mikrosekund ukupnog vremena analize
se koristi, i taj interval se ponavlja beskonačno mnogo puta.
U modu Probe (vidi prikaz rezultata), za proračun spektra koristi se FFT algoritam primijenjen na
cjelokupni vremenski talasni oblik.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
10
OSNOVI ELEKTRONIKE
Parametarska analiza
Parametarska analiza izvodi višestruko ponavljanje neke od standardnih analiza pri čemu se samo
mijenja globalni parametar, model parametar, vrijednost atributa komponente ili radna temperatura.
Efekat je ekvivalentan slučaju da se ista analiza kola ponavlja više puta, svaki put za novu vrijednost
varijable prebrisavanja. Moguće varijable prebrisavanja u parametarskoj analizi date su u slijedećoj
tabeli.
Zahtjeva
naponski izvor sa DC atributom (npr. VDC)
%
strujni izvor sa DC specifikacijom
PSpice model
globalni parametar definisan parametarskim blokom PARAM
ija
©Copyright 2010 - ICTLab
Tabela 2.
Vrsta varijable
napon izvora
temperatura
struja izvora
model parametar
global parametar
v
ba er
z
Napomena: Ne smiju se podesiti DC prebrisavanje i parametarska analiza za istu varijablu.
ot
In
te
rn
a
up
Ra
re
dn
a
Ako se kao varijabla prebrisavanja koristi neki globalni parametar, onda se na šemu mora postaviti
blok PARAM u kome će se navesti naziv parametara. Detaljniji opis specijalne komponente PARAM
naveden je u primjeru koji određuje odziv RLC kola, za različite vrijednosti otpora R.
Prozor za podešenje atributa parametarske analize, kao i značenje pojedinih opcija prikazani su na
slici 1.7. Opcije tip i ime modela, i ime parametra su uključene samo ako je za varijablu prebrisavanja
izbran PSpice model.
Slika 1.7: Prozor za podešavanje parametarske analize
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
11
Predstava strujnih i naponskih izvora u PSpice-u
PSpice podržava modele slijedećih nezavnisnih i naponsko-kontrolisanih izvora:
• nezavisni strujni izvori
• nezavisni naponski izvori
• naponsko-kontrolisani strujni izvori
ija
Nezavisni strujni izvori
v
ba er
z
Opšti oblik predstavljanja nezavisnih strujnih izvora u PSpice-u ima oblik:
I < ime > < (+) čvor > (−) čvor >
+[ [DC] < vrijednost >]
+[AC < amplituda > [f aza]]
+[< tranzijentni parametri >]
re
dn
a
Primjeri:
IBIAS 13 0 2.3mA
IAC 2 3 AC .001
IACPHS 2 3 AC .001 90
IPULSE 1 0 PULSE(-1mA 1mA 2ns 2ns 2ns 50ns 100ns)
I3 26 77 DC .002 AC 1 SIN(.002 .002 1.5Meg)
up
ot
Pozitivni tok struje definiše se od čvora (+) ka čvoru (-). Ako se ne navedu, podrazumijevane vrijednosti za DC, AC i tranzijentne parametre su jednake nuli. Ovi parametri su opcionalni, tj. mogu
se ali i ne moraju navesti u listi. Vrijednost faze u AC specifikaciji navodi se u stepenima. Mogući
tranzijenti parametri su:
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
• naponsko-kontrolisani naponski izvori
• EXP (<parametri>) za eksponencijalni talasni oblik
rn
a
• PULSE (<parametri>) za pulsni talasni oblik
• PWL (<parametri>) za izlomljeni linearni talasni oblik
In
te
• SFFM (<parametri>) za frekventno-modulisani talasni oblik
• SIN (<parametri>) za sinusni talasni oblik.
Istosmjerni strujni izvori
U biblioteci izvora PSpicea postoji više izvora istosmjerne struje. Najčešće korišteni je izvor sa oznakom
ISRC, gdje se vrijednost struje izvora u tranzijentnoj analizi definiše atributom TRAN. Ovaj izvor
takođe posjeduje i DC i AC specifikacije, te se može koristiti i u ovim analizama.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
12
OSNOVI ELEKTRONIKE
Nezavisni naponski izvori
Za nezavisne naponske izvore vrijedi sve što je navedeno kod strujnih, s tom razlikom da lista specifikacije ne počinje slovom I već slovom V.
Primjeri:
VBIAS 13 0 2.3mV
VAC 2 3 AC .001
VACPHS 2 3 AC .001 90
VPULSE 1 0 PULSE(-1 1 2n 2n 2n 50n 100n)
ija
Simbol
IAC
IDC
IEXP
IPULSE
IPWL
ISFFM
ISIN
ISRC
Opis izvora
Prostoperiodični strujni izvor
Istosmjerni strujni izvor
Eksponencijalni strujni izvor
Impulsni strujni izvor
Linearno-izlomljeni strujni izvor
Frekventno-modularni strujni izvor
Tranzijentni sinusni strujni izvor
Istosmjerni strujni izvor
Analiza koja ga podržava
AC, DC
DC, tranzijentna
DC, AC, tranzijentna
DC, AC, tranzijentna
DC, AC, tranzijentna
DC, AC, tranzijentna
DC, AC, tranzijentna
DC, AC, tranzijentna
v
ba er
z
©Copyright 2010 - ICTLab
Navođenjem pojedinih atributa u listama specifikacija za nezavisne strujne i naponske izvore, mogu
se definisati različiti talasni oblici struja i napona koje će generisati pojedini izvori. Te pojedine
kombinacije u grafičkom editoru predstavljaju se različitim simbolima. Pregled simbola i njihova
značenja dati su sljedećoj tabeli. Pri ovome se ne navode pojedini atributi izvora i njihova značenja
jer su oni u potpunosti sukladni atributima koji se navode u listama specifikacija.
a
Predstava pasivnih komponenti u PSpice-u
re
dn
U PSpice-u su definisane slijedeće pasivne komponente:
• kondenzator(C)
up
Ra
• zavojnica(L)
ot
• otpornik(R)
In
te
rn
a
• magnetno spregnute zavojnice (transformatori)
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
13
Jedinice u PSpice-u
Vrijednosti atributa komponenti u električnim kolima značajno variraju po svom iznosu. Npr. kolo
može sadržati kapacitet od 3 pF i otpornik od 22 MΩ. PSpice omogućava unos vrijednosti ovih atributa
u standardnoj decimalnoj notaciji, eksponencijalnoj notaciji ili korištenjem prefiksa. Objasnićemo to
na primjeru indzuktiviteta od 3 µH koji se može zapisati kao:
0.000003 ili 3e-6 ili 3u.
v
ba er
z
ija
10−15
10−12
10−9
10−6
10−3
103
106
109
1012
a
femto
pico
nano
micro
mili
kilo
mega
giga
tera
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
f
p
n
u
m
K
MEG
G
T
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Prefiksi koje PSpice prepoznaje su:
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
14
OSNOVI ELEKTRONIKE
Primjer
Potrebno je simulirati serijsko RLC kolo spojeno na izvor istosmjernog napona.
1. Otvoriti Schematics
Pokrenuti Microsim Schematics pri čemu se otvori radni prozor Schematicsa (Slika 1.1). Pokretanje Schematicsa se vrši klikom na dugme Start - Programs - MicrosimEval8 - Schematics.
ija
v
ba er
z
Slika 1.8: Početni izgled šeme RLC kola
a
Postavljanje komponenti na šemu se postiže pozivanjem opcije Get New Part iz menija Draw ili
jednostavno istovremenim pritiskom na tipke CTRL + G. Pozivanjem prozora za prikaz biblioteke
simbola moguće je i klikom na
ot
re
dn
Prozor za izbor simbola iz neke od biblioteka prikazan je na Slici 1.9, u kojem su izlistani svi
simboli bez obzira kojoj biblioteci pripadaju. Klikom na vertikalni klizač je moguće kretanje po
listi simbola.
Željeni simbol se smješta na šemu na taj način što se najprije klikne na dati simbol na listi i
izabere:
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
2. Kreirati šemu
Formirati šemu RLC kola koja je prikazana na Slici 1.8.
up
• Place ako se želi smjestiti simbol na šemu i nastaviti sa izborom simbola
• Place&Close ako je to poslednji simbol koji se želi u tom trenutku smjestiti na šemu.
rn
a
Poslije klika na jednu od dvije navedene opcije uz strelicu kursora se pojavljuje i izabrani simbol.
Simbol se dalje smješta na željeno mjesto na šemi jednostavnim klikom miša. Desnim klikom
miša moguće je postaviti neki drugi simbol.
In
te
Kako bi kreirali RLC kolo, prvo je potrebno u okvir Part Name upisati R i na listi simbola će se
pojaviti otpornik R. Kliknuti na Place i smjestiti otpornik na željeno mjesto na šemi.
Isto ponoviti za komponente L, C i VSRC (simbol za istosmjerni naponski izvor) tako da se
dobije raspored simbola kao na šemi prikazanoj na Slici 1.8.
Možete primjetiti da je simbol kondenzatora na šemi rotiran. To se postiže takjo što se poslije izbora simbola kondenzatora C istovremeno pritisnu tipke CTRL + R. Time se ostvaruje
rotacija za 90°.
Lista atributa kondenzatora je prikazana na Slici 1.10.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
v
ba er
z
ija
15
Slika 1.9: Prozor za unos simbola na šemu
a
Kako bi se unijeli atributi za simbol, potrebno je dva puta kliknuti na simbol pri čemu se otvara
prozor prikazan na slici iznad. Za unos atributa simbola, potrebno je upisati odgovarajuće
vrijednosti u okvir VALUE i kliknuti na Save Attr.
dn
• Za simbol R, u okvir VALUE unijeti {R}
re
• Za simbol L, u okvir VALUE unijeti 10m
• Za simbol C, u okvir VALUE unijeti 100u, i postaviti IC = 0
ot
• Za simbol VSCR, unijeti za DC = 100, AC = 100 i T RAN = 100
Kako bi postavili simbol uzemljenja, potrebno je u okvir Part Name upisati EGND i postaviti
ga na šemu.
In
te
rn
a
up
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
OSNOVI ELEKTRONIKE
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
ija
OSNOVI ELEKTRONIKE
Slika 1.10: Atributi za simbol kondenzatora
v
ba er
z
Za povezivanje simbola potebno je koristiti Wire iz menija Draw ili klikom na ikonu
Kada je izabrana “olovka”, komponente se povezuju na taj način što se najprije jedanput klikne
na početnu tačku veze i kursor pomjera do konačne tačke, gdje se dvostrukim klikom miša
označava kraj linije. Ako se na tom putu želi prelomiti (saviti) linija, to se ostavaruje jednim
klikom miša. U bilo kom trenutku je moguće oslobodite se ove alatke pritiskom na desnu tipku
miša.
up
ot
re
dn
a
3. Postaviti simbol PARAM i marker
Cilj simulacije jeste dobiti vremensku promjenu napona na kondenzatoru Uc (t) prilikom uključenja serijskog RLC kola na izvor istosmjernog napona u trenutku t = 0. Prema tome, potrebno
je koristiti tranzijentnu analizu.
Ako želimo ponoviti tranzijentnu analizu za različite vrijednosti otpornika R, to je moguće ostvariti korištenjem parametarske analize. Za izvođenje parametarske analize neophodno je na
šemu postaviti poseban simbol pod nazivom PARAM. Atributi ovog simbola definišu parametre
koje će se mijenjati u toku parametarske analize i tim parametrima se dodjeljuju neke početne
vrijednosti. Treba napomenuti da vrijednost parametra koja se unese u ovom bloku parametar ne
mora poprimiti u toku simulacije. Opseg promjene vrijednosti parametra se definiše u podešenju
parametarske analize. za slučaj simulacije RLC kola, atributi simbola PARAM su prikazani na
Slici 1.11.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
16
rn
a
Kako parametar R definiše promjenu otpora otpornika R, to se za vrijednost atributa VALUE
ovog otpornika unosi izraz {R}. Na ovaj način se definiše da je vrijednost otpora određena parametrom R.
In
te
Jedan od jednostavnijih načina za prikaz rezultata jeste korištenje markera, koji se biraju iz
menija “Markers”. Upotreba markera je analogna upotrebi osciloskopa za snimanje talasnih
oblika napona i struja u bilo kojem čvoru kola. Moguća je upotreba slijedećih markera:
• Mark Voltage/Level – prikaz napona u odnosu na masu (tačku nultog potencijala)
• Mark Voltage Differential – prikaz napona između bilo koje dvije proizvoljne tačke
• Mark Current into Pin – prikaz struje; neophodno je marker smjestiti u čvor mreže
• Mark Advanced – posebni napredni markeri za prikaz amplitude i faze napona i struja i
slično.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
17
a
v
ba er
z
ija
Slika 1.11: Atributi simbola PARAM
dn
Slika 1.12: Konačna šema kola za simulaciju u PSpice-u
ot
re
Kako je cilj u našem primjeru dobiti napon na kondenzatoru, koji je jednim krajem vezan za
masu, koristi će se naponski marker. Potrebno je izabrati Mark Voltage/Level iz menija Markers
i klikom miša postaviti marker na način prikazan na 1.12.
4. Postavljanje parametara analize
Klikom miša na opciju Setup menija Analysis dobija se prozor za izbor analiza (vidi Sliku 1.3).
Klikom na opciju Transient dobiva se prozor za definisanje tranzijentne analize. Potpuni opis
značenja i načina izbora parametara tranzijentne analize dat je u poglavlju . Kako se radi o
prijelaznom procesu, trajanje simulacije je određeno vremenom smirivanja procesa. Da bi se
dobilo optimalno vrijeme posmatranja odziva nekada je potrebno simulaciju ponoviti više puta.
Konačno vrijeme simulacije je potrebno postaviti na 20 ms, dok se u ovom slučaju za korak
prikaza rezultata bira 10 µs. Parametarska analiza se izvodi po globalnom parametru R, pri čemu
se način promjene parametra bira da bude linearan. Podešavanja tranzijentne i parametarske
analize prikazani su na Slici 1.13.
rn
a
up
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
OSNOVI ELEKTRONIKE
In
te
5. Snimanje šeme i pokretanje simulacije
Prije simulacije, šemu sa svim postavkama atributa komponenti i analiza je potrebno snimiti.
Snimanje šeme je analogno snimanju datoteka u programima koji rade pod Windowsima (npr.
MS Word). Jednostavno se iz menija File izabere opcija Save i unese ime šeme u prozoru za dijalog. Nakon toga dovoljno je kliknuti na Save, nakon čega se prozor zatvara i šema je snimljena.
Tekuću šemu snimite pod imenom RLC. Ekstenzija datoteke koja sadrži šemu je .SCH.
Pokretanje simulacije se vrši izborom Simulate iz menija Analysis ili jednostavnim klikom na
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
v
ba er
z
ija
OSNOVI ELEKTRONIKE
Slika 1.13: Tranzijentna i parametarska analiza - postavke atributa
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
a
tipku F11. Po pokretanju simulacije i pozivanja programa PSpice koji izvodi analizu, Schematics
formira dvije datoteke: mrežnu listu i datoteku kola, koje sadrže sve informacije o atributima
komponenti i način na koji su one međusobno povezane, kao i parametre analiza koje se izvode.
Ako komponente nisu dobro povezane ili ako nedostaje simbol za masu na šemi, mrežna lista ne
može biti formirana i Shematics prijavljuje grešku. Simbola za masu na šemi treba biti onoliko
koliko postoji galvanski odvojenih kola. U slučaju da je šema ispravno formirana i parametri
analize ispravno podešeni, ove dvije datoteke Schematics proslijeđuje PSpice-u koji započinje sa
simulaciju. Tada se na ekranu pojavljuje i statusni prozor simulacije (Simulation Status Window)
u kome se može pratiti progres simulacije. U statusnom prozoru simulacije 1.14 je moguće iz
menija File izabrati opciju Run Probe čime se omogućava grafički prikaz promjena veličina,
definisanih markerima na šemi, u toku simulacije. Ako numerički postupak korišten u simulaciji
konvergira, automatski po okončanju simulacije se pokreće program Probe i grafički prikazuje
rezultate simulacije za veličine izabrane markerima na šemi.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
18
Slika 1.14: Statusni prozor simulacije
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
19
ija
v
ba er
z
Slika 1.15: Izbor rezultata parametarske analize za prikaz
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
a
Kako je na šemu postavljen naponski marker koji treba da prikaže promjenu napona na kondenzatoru, rezultat simulacije koji prikazuje program Probe dat je na slici 1.16.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
U datom primjeru se koriste dvije analize: tranzijentna i parametarska, tj. tranzijentna analiza
se izvodi nekoliko puta ali za različite vrijednosti otpora u kolu. Kao rezultat analize izvedene
na ovaj način pojavljuju se tri odvojena skupa podataka koja odgovaraju različitim tranzijentim
analizama. Prije samog prikaza rezultata se pojavljuje prozor koji nudi izbor navedenih skupova
rezultata simulacije.
Ako se želi prikaz rezultata sve tri tranzijentne analize, onda je izbor takvog slučaja prikazan na
Slici 1.15. Klikom na opciju ALL markiraju se rezultati svih simulacija. Izbor pojedinih rezultata
ostvaruje se klikom na bilo koju od linija sa vrijednošću parametra prametarske analize. Klikom
na OK nastavlja se sa prikazom rezultata izabranih analiza.
Slika 1.16: Rezultat simulacije - promjena napona na kondenzatoru za različite vrijednosti otpora R
Međutim, osim napona na kondenzatoru rezultat simulacije jesu i naponi svih čvorova u kolu i
struje kroz sve grane u kolu. Prilikom postavljanja markera treba voditi računa da se ne miješaju
različite vrste markera, npr. da se istovremeno ne postavljaju naponski i strujni markeri. Ako
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
20
OSNOVI ELEKTRONIKE
ija
v
ba er
z
a
Slika 1.17: Prozor za dodavanje dijagrama novih veličina
ot
re
dn
U lijevom dijelu prozora su navedeni naponi svih čvorova i struje kroz sve komponente kola. Za
prikaz bilo koje od ovih veličina dovoljno je kliknuti na nju, poslije čega ona postaje ispisana u
liniji “Trace Expression”. U ovom slučaju, pošto je samo jedna struja u kolu, svejedno je koja
od struja I(C1), I(L1), I(R1) i I(V1) će biti izabrana. Daljim klikom na OK će se na dijagramu
pojaviti i struje za tri različite vrijednosti R. Na Slici 1.18 su prikazani dijagrami napona na
kondenzatoru i struja u kolu.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
se žele, uz napone na kondenzatoru, prikazati i vrijednosti struje u kolu za različite vrijednosti
otpora R, onda je potrebno dodati i dodatnu osu za struje. To se postiže na taj način što se u
prozoru Probe iz menija Plot izabere opcija Add Y axis, poslije čega nova osa postaje aktivna.
Da bi se prikazale neke od drugih veličina, bira se opcija Add iz menija Trace nakon čega se
pojavljuje prozor prikazan na Slici 1.17.
a
up
U desnom dijelu prozora su izlistane sve funkcije i operatori koji se mogu izvršavati u programu
Probe. Većina ovih funkcija predstavlja aritmetičke funkcije.
Npr. ako se želi odrediti snaga izvora dovoljno je upisati slijedeći izraz u liniji Trace Expression:
V(V1:+)*I(R1). Prikaz ovog izraza ima za rezultat dijagram prikazan na Slici 1.19.
In
te
rn
U programu Probe je takođe moguće birati i podešenja X i Y osa, tj. vrstu skale i opseg. Ovo
se postiže pozivanjem jedne od opcija iz menija Plot: X Axis Settings i Y Axis Settings.
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
ija
v
ba er
z
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
a
Slika 1.18: Dijagrami napona na kondenzatoru i struje u kolu za različite vrijednosti otpora R
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
OSNOVI ELEKTRONIKE
Slika 1.19: Promjena snage naponskog izvora
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
21
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
a
v
ba er
z
ija
OSNOVI ELEKTRONIKE
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
22
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
ODSJEK ZA KOMUNIKACIJE
Laboratorijska vježba 2
ija
Zadatak 1
v
ba er
z
• Korištenjem programa Schematics iz programskog paketa PSPICE nacrtati šemu za snimanje
statičke karakteristike isparavljačke diode
• Snimiti statičku karakteristiku ispravljačke diode pri temperaturama -10, 20, 50, 80 i 110℃;
re
dn
a
• Statičke karakteristike Id = f (Ud ) prikazati korištenjem programa Probe, odvojeno za direktnu
i inverznu polarizaciju diode.
ot
Slika 2.1: Šema kola za snimanje statičke karakteristike diode
Korištenjem programa Schematics nacrtati kolo za snimanje statičke karakteristike diode, prikazano
na slici 2.1. U kolu je korištena dioda D1N4148 čiji su parametri dati u izlaznoj listi rezultata.
Izvor V1 ima sljedeće parametre, slika 2.2:
In
te
rn
a
up
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Statička karakteristika diode i kola sa diodama
Slika 2.2: Parametri izvora V1
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
24
OSNOVI ELEKTRONIKE
Postavljanje parametara za analizu kola
U zadatku vježbe postavljeno je snimanje familije statičkih karakteristika ispravljačke diode pri temperaturama iz opsega –10℃ do 110℃ sa korakom od 30℃. Snimanje statičke karakteristike ispravljačke
diode vrši se promjenom napona na diodi i mjerenjem struje kroz diodu dobijajući funkciju Id = f (Ud ).
Prema tome, zadatak se može riješiti izvršavanjem jednosmjerne analize promjenom napona izvora V1
i mjereći struju kroz diodu pri zadanim vrijednostima temperatura.
ija
v
ba er
z
a
ot
re
dn
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
U podmeniju Analysis Setup uključiti analizu DC Sweep, čiji je prozor prikazan na slici 2.3. Parametri
izvora V1 podešeni za analizu snimanja statičke karakteristike dati su na meniju sa slike 2.3. Uključivanjem opcije Nested Sweep u podmeniju DC Sweep dobija se podmeni DC Nested Sweep gdje je
izvršeno podešavanje temperatura analize iz opsega –10 do 110℃ sa korakom 30℃. Takođe u podmeniju DC Nested Sweep potrebno je uključiti opciju Enable Nested Sweep radi omogućavanja analize za
ove podešene vrijednosti temperatura.
In
te
rn
a
up
Slika 2.3: Parametri izvora V1 za snimanje statičke karakteristike ispravljačke diode
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
OSNOVI ELEKTRONIKE
25
Rezultati simulacije i grafički prikaz familije statičkih karakteristika diode
ija
v
ba er
z
Slika 2.4: Familija statičkih karakteristika ispravljačke diode pri direktnoj polarizaciji
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
a
Na slici 2.5 prikazana je familija statičkih karakteristika diode pri direktnoj polarizaciji sa linearnom
skalom y-ose. Sa slike je uočljivo da zbog eksponencijalne zavisnosti inverzne struje zasićenja diode od
temperature nije moguće jasno prikazati kompletnu familiju statičkih karakteristika.
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Na osnovu rezultata dobijenih programom SPICE grafički prikaz rezultata dobija se korištenjem programa Probe. Na slici 2.4 prikazane su statičke karakteristike Id = f (Ud ) pri direktnoj polarizaciji
diode.
Slika 2.5: Familija statičkih karakteristika ispravljačke diode pri inverznoj polarizaciji i linearnoj skali
y-ose
Iz tog razloga na slici 2.6 korištena je logaritamska skala po y-osi gdje su statičke karakteristike za sve
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
26
OSNOVI ELEKTRONIKE
ija
v
ba er
z
©Copyright 2010 - ICTLab
temperature jasno razdvojene.
Slika 2.6: Familija statičkih karakteristika ispravljačke diode pri inverznoj polarizaciji i logaritamskoj
skali y-ose
Zadatak 2
a
• Korištenjem programa Schematics iz programskog paketa PSPICE nacrtati šemu za snimanje
statičke karakteristike Zener diode
re
dn
• Statičke karakteristike Id = f (Ud ) prikazati korištenjem programa Probe, odvojeno za direktnu
i inverznu polarizaciju diode.
up
Ra
Zadatak 3
ot
• Za Zener diodu koristiti simbol D1N750, dok ostale parametre podesiti na osnovu zadatka 1.
Korištenjem programa Schematics nacrtati šeme poluvalnog ispravljača (slika 2.7) i punovalnog ispravljača (slika 2.8) korištenjem sinusnog naponskog izvora (VSIN), dioda (D1N4002), otpornika
R1 = 3 (kΩ) i RL = 40 (kΩ), kondenzatora C = 1 (µF ) i uzemljenja (GND_EARTH).
a
Ulazni naponski izvor ima frekvenciju 100 Hz i amplitudu 10 V.
rn
Sklopove simulirati korištenjem tranzijentne analize trajanja 5 perioda sinusnog izvora i prikazati
napon izvora Uul i napon na otporniku RL za sljedeće slučajeve:
In
te
1. bez otpornika R1 i kondenzatora C
2. samo sa kondenzatorom C
3. sa kondenzatorom C i otpornikom R1
Objasniti promjene talasnih oblika u skladu sa promjenom vrijednosti parametara.
Odgovoriti na sljedeća pitanja:
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
27
OSNOVI ELEKTRONIKE
D
R1
Uul
RL
C
D
v
ba er
z
D
ija
R1
Uul
C
D
RL
D
dn
a
Slika 2.8
re
a. Koja je razlika između punovalnog i poluvalnog ispravljača? Koji je sklop efikasniji?
ot
b. Na koji način se mijenja izlaz iz punovalnog ispravljača kada se paralelno doda kondenzator?
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
Slika 2.7
In
te
rn
a
up
c. Da li promjena vrijednosti paralelnog vezanog kondenzatora mijenja izlazni napon punovalnog ispravljača?
R
uul
D
RL
Uul
Slika 2.9
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
28
OSNOVI ELEKTRONIKE
Zadatak 5
Korištenjem programa Schematics nacrtati šemu regulatora prikazanog na slici 2.9 korištenjem sinusnog
naponskog izvora (VSIN) amplitude 5 V i frekvencije 60 Hz , istosmjernog napona (VDC) amplitude
20 V, otpornika R = RL = 500 Ω, te Zener diode D1N 750 i uzemljenja (GND_EARTH).
1. Pokrenuti tranzijentnu analizu trajanja 5 perioda sinusnog ulaznog napona i prikazati ulazni
napon (ac + dc) i izlazni napon na potrošaču RL .
ija
v
ba er
z
a
In
te
rn
a
up
ot
re
dn
Ra
©Copyright 2010 - ICTLab
2. Šta se dešava se izlaznim naponom uslijed promjene ulaznog napona?
©Copyright 2010 - Gogić Asmir, Šećerbegović Alma
Download

Internaupotreba - Fakultet elektrotehnike