Istosmjerna struja
Strana 1
PREGLED DEFINICIJA I FORMULA
Električna struja
Električni napon
[V]
Jačina el. struje
[A]
Električni otpor
[Ω]
Vezivanje
otpornika
Električna struja je usmjereno kretanje naelektrisanih
čestica.
Električni napon je razlika potencijala dvije tačke.
Jačina struje je količina naelektrisanja koja protekne kroz
poprečni presjek provodnika u jednoj sekundi.
Otpornost je svojstvo materijala da se protivi proticanju el.
struje.
Paralelno vezivanje otpornika:
Recipročna vrijednost ukupne otpornosti paralelno vezanih
otpornika jednaka je zbiru recipročnih vrijednosti pojedinih
otpornika.
Serijsko vezivanje otpornika:
Ohmov zakon
Pad napona
[V]
Grana strujnog
kola
Čvor
Kontura
Ukupna otpornost serijski vezanih otpornika jednaka je
zbiru pojedinačnih otpornosti.
Jačina struje je direktno proporcionalna naponu, a obrnuto
proporcionalna otporu u kolu i posmatranom dijelu kola.
Pri prolasku električne struje kroz bilo koji dio strujnog
kruga, napon koji se utroši na savladavanje električnog
otpora dog dijela kruga naziva se pad napona.
Dio složenog stujnog kruga koji sadrži serijski spojene
aktivne i pasivne elemente naziva se grana strujno kruga.
Mjesto gdje su spojene najmanje tri grane naziva se čvor.
Zamišljena zatvorena linija koja nastaje duž grana strujnog
kruga naziva se kontura.
Zbroj svih struja koje ulaze u čvor jednak je zbiru struja
koje izlaze iz čvora!
I Kirhofov zakon
∑
II Kirhofov zakon
Osnovi elektrotehnike
Algebarski zbroj napona izvora jedne zatvorene konture
jednak je zbroju padova napona na svim otporima te
konture.
Istosmjerna struja
Strana 2
ili
Algebarski zbroj napona uzduž petlje zatvorenog strujnog
kruga jednak je nuli!
∑
∑
Količina oslobođene toplotne energije srazmjerna je
kvadratu jačine struje, otporu kroz koji protječe struja i
vremenu protjecanja.
Džulov zakon
Električna snaga
[W]
Električna
energija
[Ws]
Osnovi elektrotehnike
gdje je:
Wt – rad električne energije u džulima [J]
I – jačina struje
R – otpor provodnika
t – vrijeme protjecanja u sekundama
Snaga je definirana brzinom prirasta energije (rada),
odnosno promjenom energije (rada) u jedinici vremena.
Električna energija kojom raspolaže električna struja
srazmjerna je proizvodu količine naboja (Q) i napona (U)
pod čijim se djelovanjem naboj prenosi:
Download

PREGLED DEFINICIJA I FORMULA