VED
HR, SRB, SI
Za korisnika
Upute za uporabu
VED
Električni protočni grijač vode
HR
Sadržaj
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Napomene uz dokumentaciju................................ 3
Čuvanje dokumentacije ............................................. 3
Upotrijebljeni simboli ................................................. 3
Valjanost uputa ........................................................... 3
Tipska pločica .............................................................. 3
CE oznaka .....................................................................4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
Sigurnost .....................................................................4
Sigurnosne napomene i napomene
upozorenja....................................................................4
Klasificiranje napomena upozorenja .....................4
Struktura napomena upozorenja ...........................4
Namjenska uporaba ...................................................5
Opće sigurnosne napomene ....................................5
3
Funkcija i rukovanje .................................................6
4
Savjeti za štednju energije ....................................6
5
Prepoznavanje i uklanjanje smetnji.................... 7
6
Njega ............................................................................. 7
7
Održavanje, jamstvo i služba za korisnike ...... 7
8
Recikliranje i zbrinjavanje otpada .......................8
2
Upute za uporabu za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Napomene uz dokumentaciju 1
1
Napomene uz dokumentaciju
1.3
Valjanost uputa
Sljedeće napomene su vodič kroz cijelu dokumentaciju.
Zajedno s ovim uputama za uporabu važeća je sljedeća
brošura.
Za oštećenja koja nastaju neuvažavanjem ovih uputa ne
preuzimamo nikakvu odgovornost.
Ove upute za rukovanje vrijede isključivo za uređaje sa
sljedećim brojevima artikla:
Dokumenti koji također vrijede
Pri rukovanju uređajem VED obvezno obratite pozornost
i na sve upute za uporabu koje su priložene ostalim
komponentama Vašeg sustava.
VED H 18/7
0010007737
VED H 21/7
0010007738
VED H 24/7
0010007739
VED H 27/7
0010007740
Oznaka tipa
Broj artikla
VED H 12/7
0010007736
Tab. 1.1 Identificiranje uređaja
1.1
Čuvanje dokumentacije
> Ove upute za uporabu kao i svu priloženu dokumentaciju, dobro spremite kako bi vam po potrebi bila na
raspolaganju.
1.2
Upotrijebljeni simboli
1.4
Tipska pločica
Broj artikla uređaja je sastavni dio serijskog broja. Serijski broj i broj artikla uređaja pogledajte molimo na tipskoj pločici. Tipska pločica se nalazi desno pored upravljačkog polja, ispod poklopca.
U tekstu slijede pojašnjenja upotrijebljenih simbola:
a
Simbol neke opasnosti:
– neposredna opasnost po život
– opasnost od teških ozljeda ljudi
– opasnost od lakših ozljeda ljudi
e
b
Simbol neke opasnosti:
– životna opasnost od strujnog udara
i
>
0020078229
Vaillant GmbH Remscheid / Germany
VED H 18/7
INT
18 kW; 400 V 3~ 50Hz
1MPa (10bar); p 15 >= 900 Ohm cm; IP 25
Observe operating- and installation manual
Bedienungs- und Installationsanleitung beachten
Simbol neke opasnosti:
– rizik od materijalnih oštećenja
– rizik od oštećenja okoliša
Appliance must be earthed
Gerät muss an Schutzleiter angeschlossen werden
Simbol za korisnu napomenu i informacije
Serialnr.
21093500200752100006000000N3
Simbol neke potrebne aktivnosti
Sl. 1.1 Primjer za tipsku pločicu
Upute za uporabu za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
3
1 Napomene uz dokumentaciju
2 Sigurnost
2
Pojašnjenje simbola za tipsku pločicu
Sigurnost
2.1
Sigurnosne napomene i napomene upozorenja
CE oznaka, vidjeti poglavlje 1.5
VDE GS oznaka potvrđuje sukladnost s normom i potvrđuje provjerenu sigurnost
Simbol za sukladnost s normom za
elektromagnetnu podnošljivost
Nakon isteka roka upotrebe provedite zbrinjavanje na primjeren
način (ne među kućne otpatke)
Pročitajte upute za uporabu i instaliranje!
21093500200752100006000000N3
1.5
Serijski broj je s barkodom i šifriran.
Brojke 7 do 16 čine broj artikla uređaja
CE oznaka
Oznakom CE dokumentira se da električni protočni grijač vode VED ispunjava temeljne zahtjeve sljedećih
smjernica te da odgovara ispitanom prototipu:
– Smjernica o elektromagnetskoj kompatibilnosti
(Smjernica 2004/108/EZ Vijeća)
– Smjernica o niskom naponu
(Smjernica 2006/95/EZ Vijeća)
CE-oznakom potvrđujemo, kao proizvođač uređaja, da su
ispunjeni sigurnosni zahtjevi u skladu s čl. 2 7. Pravilnika
o plinskim uređajima (GSGV) te da serijski proizveden
uređaj odgovara atestiranom dizajnu.
> Molimo kod rukovanja električnim protočnim grijačem
vode VED obratite pozornost na opće sigurnosne
napomene i napomene upozorenja kojima se mora
dati prednost prije svake radnje.
2.1.1
Klasificiranje napomena upozorenja
Napomene upozorenja raspoređene su u različite kategorije prema stupnju težine moguće opasnosti i označene znacima upozorenja i signalnim riječima:
Znak
upozorenja
a
e
a
b
Signalna
riječ
Objašnjenje
Opasnost!
neposredna opasnost po život ili
opasnost od teških ozljeda ljudi
Opasnost!
životna opasnost od strujnog
udara
Upozorenje!
opasnost od lakših ozljeda ljudi
Oprez!
rizik od materijalnih šteta ili
šteta po okoliš
Tab. 2.1 Značenje znakova upozorenja i signalnih riječi
2.1.2
Struktura napomena upozorenja
Napomene upozorenja prepoznajete po gornjoj i donjoj
crti razdvajanja. Strukturirane su prema sljedećem
osnovnom načelu:
a
4
Signalna riječ!
Vrsta i izvor opasnosti!
Objašnjenje uz vrstu i izvor opasnosti.
> Mjere za otklanjanje opasnosti.
Upute za uporabu za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Sigurnost 2
2.2
Namjenska uporaba
Vaillantovi električni protočni grijači vode VED izgrađeni
su prema stanju tehnike i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Kod nestručne ili nenamjenske uporabe
ipak mogu nastati tjelesne ozljede i opasnost po život za
korisnika ili treću osobu tj. oštećenje uređaja i drugih
predmeta.
Ovaj uređaj nije predviđen za rukovanje od strane osoba
(uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim, senzoričkim
ili duševnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/
ili znanjem, stoga je potrebno da ih instruira za to
zadužena osoba ili im daje upute o tome kako uređaj
funkcionira.
Djeca moraju biti pod nadzorom, kako bi se zajamčilo da
se ne igraju s uređajem.
Vaillantovi električni protočni grijači vode VED smiju se
koristiti samo za zagrijavanje svježe vode. Vaillantovi
električni protočni grijači vode VED prikladni su samo za
kućnu upotrebu unutar zatvorenih prostorija koje su
zaštićene od smrzavanja. Vaillantovi električni protočni
grijači vode VED nisu prikladni za pogon u cirkulacionim
vodovima.
Druga ili posredna mogućnost uporabe smatra se nepropisnom. U nenamjensku uporabu spada i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba. Za oštećenja
koja proizađu iz nenamjenske uporabe proizvođač/
dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost. Rizik snosi korisnik sam. U namjensku uporabu spada i poštivanje uputa
za rukovanje i instalaciju kao i svih ostalih dokumenata
koji također vrijede i pridržavanje uvjeta inspekcije i održavanja.
2.3
Opće sigurnosne napomene
Montaža i podešavanje
Montažu, radove podešavanja kao i održavanje i
popravke električnog protočnog grijača vode VED smiju
izvoditi samo ovlašteni servisi. Oni preuzimaju i odgovornost za propisno instaliranje i prvo puštanje uređaja
u rad. Električni protočni grijači vodi VED smiju se
instalirati samo na način koji je opisan u ovim uputama
za instaliranje.
Životna opasnost od električnog udara na naponski
vodljivim dovodima i priključcima!
Kod svih radova na otvorenom uređaju, posebno na
vodovima i priključcima koji provode struju, postoji
opasnost po život zbog strujnog udara.
> Ne vršite nikakve radove na uređaju.
> Informirajte Vaš servis ako Vaš uređaj VED ne funkcionira ispravno.
Životna opasnost od električnog udara na naponski
vodljivim dovodima i priključcima!
Upotrijebljena svježa voda mora imati otpod veći/jednak
900 Ohm cm pri 15 °C. U suprotnom uređaj se ne smije
koristiti.
> Prije instaliranja upitajte Vašeg ovlaštenog servisera
o lokalnom vodoopskrbnom poduzeću o otporu vode
i provodljivosti.
> Upitajte Vašeg ovlaštenog servisera o zahtjevima za
osobinama svježe vode.
Opasnost opeklina od vruće vode!
Izlazna temperatura na slavinama može iznositi do
60 °C.
> Pri korištenju električnog protočnog grijača vode VED
obratite pozornost na opasnost od oparenja zbog
visokih izlaznih temperatura.
> Posebice obratite pozornost na opasnost od oparenja
ako ste uključili Vaš uređaj VED na stupanj II.
> Postavite birač snage Vašeg uređaja VED u normalnom načinu rada na stupanj I kako biste izbjegli oparenja.
Materijalna oštećenja u uređaju zbog upotrebe vode
manje vrijednosti
Električni protočni grijač vode VED smije se koristiti
samo za zagrijavanje svježe vode. Ta svježa voda mora
odgovarati njemačkom ili austrijskom propisu o svježoj
vodi. U suprotnom korozija na uređaju se ne može isključiti.
> Upitajte Vašeg ovlaštenog servisera o zahtjevima za
osobinama svježe vode.
Opasnost od smrzavanja
Ako se električni protočni grijač vode VED dulje vrijeme
nalazi u nezagrijanoj prostoriji, zimi voda u uređaju i u
cjevovodima može smrznuti.
> Upitajte Vašeg ovlaštenog servisera o zahtjevima.
> Pobrinite se za to da Vaš električni protočni grijač
vode VED bude instaliran u prostoriji koja je dobro
zaštićena od smrzavanja.
Materijalna oštećenja na uređaju uslijed promjena
Na Vašem uređaju VED ne smiju se provoditi nikakve
izmjene.
U slučaju smetnje
> Ako Vaš uređaj VED ne proizvodi toplu vodu ili ako se
pojave bilo kakve druge smetnje, informirajte Vaš
ovlašteni servis.
> U slučaju bilo kakvih smetnji na uređaju VED informirajte Vaš ovlašteni servis.
> Ni u kojem slučaju ne izvodite sami nikakve popravke.
> Ni u kojem slučaju ne otvarajte poklopac uređaja.
Upute za uporabu za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
5
3 Funkcija i rukovanje
4 Savjeti za štednju energije
3
Funkcija i rukovanje
4
Ako na nekoj slavini otvorite toplu vodu (miješalica ili
odvojena slavina), onda Vaš uređaj VED automatski
zagrijava svježu vodu.
a
Savjeti za štednju energije
Vi možete pridonijeti štednji energije ako uzmete u obzir
sljedeće savjete i informacije:
Opasnost!
Opasnost opeklina od vruće vode!
Temperatura tople vode na slavinama može
iznositi 60 °C.
> Pri korištenju električnog protočnog grijača
vode VED obratite pozornost na opasnost
od oparenja zbog visokih izlaznih temperatura.
> Posebice obratite pozornost na opasnost
od oparenja ako ste podesili Vaš uređaj
VED na stupanj II.
> Postavite birač snage Vašeg uređaja VED u
normalnom načinu rada na stupanj I kako
biste izbjegli oparenja.
Primjerena temperatura tople vode
Vodu treba samo toliko zagrijati, koliko je nužno za uporabu. Svako daljnje zagrijavanje vodi do nepotrebnog
potroška energije. To za Vas znači:
> Uključite Vaš uređaj VED u normalnom načinu rada
na stupanj I.
> Ako Vam jednom zatreba više tople vode nego što
stupanj I daje, kratkotrajno uključite birač snage na
stupanj II. Nakon potrebe za toplom vodom razmislite
o ponovnom vraćanju birača snage.
Sl. 3.1 Birač snage
> Uključite birač snage na stupanj I ili stupanj II.
– Ako se birač snage nalazi na stupnju I, onda Vaš
uređaj VED daje toplu vodu od 30 °C. Ako se birač
snage nalazi na stupnju II, onda Vaš uređaj
electronicVED daje toplu vodu od 60 °C.
Molimo vodite računa i o sljedećem:
– Zimi se može dogoditi da se podešena temperatura
vode ne postigne pri ispuštanju velike količine vode.
> U tom slučaju okrenite birač snage kratkotrajno na
stupanj II ili prigušite količinu vode na slavini. U oba
slučaja temperatura vode se jako brzo povećava.
6
Upute za uporabu za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Prepoznavanje i uklanjanje smetnji 5, Njega 6
Održavanje, jamstvo i služba za korisnike 7
5
Prepoznavanje i uklanjanje smetnji
e
6
Opasnost!
Životna opasnost od strujnog udara.
Vodovi i priključci koji provode napon mogu
dovesti do strujnog udara koji je opasan po
život!
> Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami
popravljati uređaj.
> Ni u kom slučaju ne skidajte oplatu uređaja.
> U slučaju bilo kakvih smetnji na uređaju
informirajte Vaš ovlašteni servis.
7
Preduvjet za trajnu radnu pripravnost i radnu sigurnost,
pouzdanost i dug životni vijek Vašeg električnog protočnog grijača vode VED je inspekcija/održavanje Vašeg
uređaja od strane ovlaštenog servisa.
b
Njega
Za Vaš Vaillantov električni protočni grijač vode VED
nije potrebna nikakva njega jer su svi unutarnji dijelovi
zaštićeni od prljavštine i vlažnosti. Oblogu uređaja
možete očistiti s vlažnom krpom i malo sapuna.
i
Održavanje, jamstvo i služba za
korisnike
Oprez!
Moguća materijalna oštećenja na uređaju.
Izostavljeno održavanje može umanjiti funkcioniranje uređaja VED. Npr. zbog naslaga
vapnenca mogu se pojaviti kvarovi uređaja. U
područjima s tvrdom vodom (više od 14 °dH =
2,5 CaCO3 mmol/l) ili vrlo tvrdom vodom (više
od 20 °dH = 3,6 CaCO3 mmol/l) može biti
potreban znatno skraćen interval održavanja.
> Neka Vaš uređaj VED najkasnije svake
3 godine pregleda ovlašteni serviser.
> Ako stanujete u području s vrlo tvrdom
vodom, Vaillant preporučuje da ovlašteni
serviser jednom godišnje izvrši održavanje
uređaja.
Pri brisanju oplate uređaja ne koristite nikakva agresivna sredstva za ribanje ili čišćenje.
Tvorničko jamstvo
Tvorničko jamstvo vrijedi 2 godine uz predočenje računa
s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to
počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan
obvezno poštivati uvjete navedene u jamstvenom listu.
Servisna služba
Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista.
U protivnom tvorničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis.
Popis ovlaštenih servisa moguće je dobiti na prodajnim
mjestima ili u Predstavništvu tvrtke Vaillant GmbH,
Planinska ul.11, Zagreb ili na Internet stranici:
www.vaillant.hr.
Upute za uporabu za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
7
8 Recikliranje i zbrinjavanje otpada
8
Recikliranje i zbrinjavanje otpada
Ako je Vaš Vaillantov uređaj označen znakom
(tipska pločica), onda on nakon isteka trajanja
korištenja ne spada u kućni otpad. U tom slučaju pobrinite se za propisno zbrinjavanje Vašeg Vaillant
uređaja i po potrebi postojećeg pribora nakon istjecanja
roka trajanja uporabe.
S obzirom da ovaj Vaillant uređaj ne spada pod zakon o
puštanju u rad, povratu i ekološki prihvatljivom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja (zakon o električnim i elektroničkim uređajima ElektroG), besplatno
zbrinjavanje na komunalnom mjestu prikupljanja otpada
nije predviđeno.
8
Upute za uporabu za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Za instalatera
Upute za instaliranje
VED
Električni protočni grijač vode
HR
Sadržaj
Sadržaj
1
1.2
1.3
1.4
Napomene uz dokumentaciju................................ 3
Čuvanje dokumentacije ............................................. 3
Upotrijebljeni simboli ................................................. 3
Važenje uputa.............................................................. 3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
Sigurnost .....................................................................4
Sigurnosne napomene i napomene
upozorenja....................................................................4
Klasificiranje napomena upozorenja .....................4
Struktura napomena upozorenja ...........................4
Namjenska uporaba ...................................................4
Opće sigurnosne napomene ....................................4
Norme i smjernice ......................................................5
CE-oznaka .....................................................................5
3
3.1
3.2
Opis uređaja i funkcija.............................................6
Pregled ..........................................................................6
Funkcija .........................................................................6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
Instaliranje ..................................................................6
Opseg isporuke............................................................6
Mjesto postavljanja .................................................... 7
Potrebni minimalni razmaci ..................................... 7
Postavljanje uređaja na zid ......................................8
Dimenzije uređaja i priključka .................................8
Skidanje oplate uređaja ............................................8
Montiranje uređaja .....................................................9
Montaža priključka za hladnu i toplu vodu ........ 10
Električno priključivanje uređaja ............................11
Električni priključak odozgo .....................................11
Električni priključak odozdo ....................................12
Izborni relej za rasterećenje ...................................12
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
Puštanje u rad/savljanje izvan pogona ............12
Ispuštanje vode iz uređaja bez mjehurića ...........12
Postavljanje oplate uređaja ....................................13
Provjera funkcioniranja............................................13
Isključivanje uređaja .................................................13
Trenutačno stavljanje izvan pogona.....................13
Konačno stavljanje izvan pogona ..........................13
6
Predaja korisniku .....................................................14
7
Zamjenski dijelovi i pribor ....................................14
8
Prepoznavanje i uklanjanje smetnji...................15
9
Inspekcija i održavanje ..........................................16
10
Služba za korisnike i jamstvo .............................16
11
Tehnički podatci .......................................................17
2
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Napomene uz dokumentaciju 1
1
Napomene uz dokumentaciju
Sljedeće napomene su vodič kroz cijelu dokumentaciju.
Vezano uz ove upute za instaliranje vrijede sljedeći
dokumenti.
Za oštećenja koja nastaju neuvažavanjem ovih uputa ne
preuzimamo nikakvu odgovornost.
Dokumenti koji također vrijede
Kod instaliranja uređaja VED obvezno obratite pozornost na sve upute za instaliranje dijelova i komponenata
sustava. Ove upute za instaliranje su priložene uz ugradbene dijelove sustava, kao i uz sve komponente. Nadalje,
obratite pozornost na sve upute za uporabu koje su priložene uz komponente sustava.
1.2
1.3
Upotrijebljeni simboli
U tekstu slijede pojašnjenja upotrijebljenih simbola:
a
Simbol neke opasnosti:
– neposredna opasnost po život
– opasnost od teških ozljeda ljudi
– opasnost od lakših ozljeda ljudi
e
b
Simbol neke opasnosti:
– životna opasnost od strujnog udara
Simbol neke opasnosti:
– rizik od materijalnih oštećenja
– rizik od oštećenja okoliša
Čuvanje dokumentacije
i
> Ove upute za instaliranje kao i svu pripadnu dokumentaciju i pomoćna sredstva po potrebi predajte
rukovatelju pogona.
On preuzima na sebe čuvanje kako bi upute i pomoćna
sredstva kasnije uvijek bila na raspolaganju u slučaju
potrebe.
>
1.4
Simbol za korisnu napomenu i informacije
Simbol neke potrebne aktivnosti
Važenje uputa
Ove upute za ugradnju vrijede isključivo za uređaje sa
sljedećim brojem artikla:
Oznaka tipa
Broj artikla
VED H 12/7
0010007736
VED H 18/7
0010007737
VED H 21/7
0010007738
VED H 24/7
0010007739
VED H 27/7
0010007740
Tab. 1.1 Identificiranje uređaja
Broj artikla uređaja je sastavni dio serijskog broja. Serijski broj i broj artikla uređaja pogledajte molimo na tipskoj pločici. Tipska pločica se nalazi desno pored upravljačkog polja, ispod poklopca.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
3
2 Sigurnost
2
Sigurnost
2.1
2.2
Sigurnosne napomene i napomene upozorenja
Molimo kod instalacije električnog protočnog grijača
vode VED obratite pozornost na opće sigurnosne napomene i napomene upozorenja kojima se mora dati prednost prije svake radnje.
2.1.1
Klasificiranje napomena upozorenja
Napomene upozorenja raspoređene su u različite kategorije prema stupnju težine moguće opasnosti i označene znacima upozorenja i signalnim riječima:
Znak
upozorenja
a
e
a
b
Signalna
riječ
Objašnjenje
Opasnost!
neposredna opasnost po život ili
opasnost od teških ozljeda ljudi
Opasnost!
životna opasnost od strujnog
udara
Upozorenje!
opasnost od lakših ozljeda ljudi
Oprez!
rizik od materijalnih šteta ili
šteta po okoliš
Namjenska uporaba
Vaillantovi električni protočni grijači vode VED izrađeni
su prema stanju tehnike i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Kod nestručne ili nenamjenske uporabe
ipak mogu nastati tjelesne ozljede i opasnost po život za
korisnika ili treću osobu tj. oštećenje uređaja i drugih
predmeta.
Ovaj uređaj nije predviđen za rukovanje od strane osoba
(uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim, senzoričkim
ili duševnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom
i/ili znanjem, stoga je potrebno da ih instruira za to
zadužena osoba ili im daje upute o tome kako uređaj
funkcionira.
Djeca moraju biti pod nadzorom, kako bi se zajamčilo da
se ne igraju s uređajem.
Vaillantovi električni protočni grijači vode VED smiju se
koristiti samo za zagrijavanje svježe vode. Vaillantovi
električni protočni grijači vode VED prikladni su samo za
kućnu upotrebu unutar zatvorenih prostorija koje su
zaštićene od smrzavanja. Vaillantovi električni protočni
grijači vode VED nisu prikladni za pogon u cirkulacionim
vodovima.
Druga ili posredna mogućnost uporabe smatra se nepropisnom. U nenamjensku uporabu spada i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba. Za oštećenja
koja proizađu iz nenamjenske uporabe proizvođač/
dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost. Rizik snosi korisnik sam. U namjensku uporabu spada i poštivanje uputa
za rukovanje i instalaciju kao i svih ostalih dokumenata
koji također vrijede i pridržavanje uvjeta inspekcije i održavanja.
2.3
Opće sigurnosne napomene
Tab. 2.1 Značenje znakova upozorenja i signalnih riječi
2.1.2
Struktura napomena upozorenja
Napomene upozorenja prepoznajete po gornjoj i donjoj
crti razdvajanja. Strukturirane su prema sljedećem
osnovnom načelu:
a
4
Signalna riječ!
Vrsta i izvor opasnosti!
Objašnjenje uz vrstu i izvor opasnosti.
> Mjere za otklanjanje opasnosti.
Montaža i podešavanje
Montažu, radove podešavanja kao i održavanje i
popravke električnog protočnog grijača vode VED smiju
izvoditi samo ovlašteni servisi. On preuzima i odgovornost za propisno instaliranje i prvo puštanje uređaja u
rad. Električni protočni grijači vodi VED smiju se instalirati samo na način koji je opisan u ovim uputama za
instaliranje.
Životna opasnost od električnog udara na naponski
vodljivim dovodima i priključcima!
Kod svih radova na otvorenom uređaju, posebno na
vodovima i priključcima koji provode struju, postoji
opasnost po život zbog strujnog udara.
> Kod svih radova na otvorenom uređaju prekinite
dovod struje. Uređaj mora biti isključen iz napona.
> Provjerite je li uređaj isključen iz napona.
> Osigurajte uređaj od nenamjernog ponovnog
uključivanja napona, sve dok izvodite radove na
uređaju.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Sigurnost 2
Životna opasnost od električnog udara na naponski
vodljivim dovodima i priključcima!
Upotrijebljena svježa voda mora imati otpod veći/jednak
900 Ohm cm pri 15 °C. U suprotnom uređaj se ne smije
koristiti.
> Informirajte se prije instaliranja kod lokalnog vodoopskrbnog poduzeća o otporu vode i provodljivosti.
Opasnost opeklina od vruće vode!
Izlazna temperatura na slavinama može iznositi do
60 °C.
> Upozorite korisnika na opasnost od oparenja zbog
visokih izlaznih temperatura, posebice ako je uređaj
VED uključen na stupanj II.
> Preporučite korisniku postavljanje birača snage u normalnom načinu rada na stupanj I, kako bi se izbjegle
ozljede oparenjem.
Materijalna oštećenja u uređaju zbog upotrebe vode
manje vrijednosti
Električni protočni grijač vode VED smije se koristiti
samo za zagrijavanje svježe vode. Ta svježa voda mora
odgovarati njemačkom ili austrijskom propisu o svježoj
vodi. U suprotnom korozija na uređaju se ne može isključiti.
Materijalne štete zbog neprimjerene uporabe i/ili
neprikladnog alata
Nestručna uporaba i/ili neprikladni alati mogu dovesti
do materijalnih oštećenja (npr. izlaska vode)!
> Za pritezanje vijčanih spojeva u načelu upotrebljavajte prikladne viličaste ključeve (čeljusne ključeve).
> Nemojte upotrebljavati kliješta za cijevi, produžetke,
itd.
U slučaju smetnje
> Pročitajte poglavlje Prepoznavanje i uklanjanje smetnji, što u slučaju smetnje morate poduzeti.
> Upozorite korisnika na to da uređaj ni kojem slučaju
ne smije sam popravljati.
> Upozorite korisnika na to da oplatu uređaja ne smije
skidati.
2.4
Norme i smjernice
Uređaj mora biti instaliran od strane stručnog instalatera. Pritom se moraju poštivati svi važeći zakoni, propisi i smjernice na nacionalnoj i lokalnoj razini. Puštanje
u pogon i ovjeru jamstvenog lista izvodi isključivo ovlašteni serviser.
2.5
CE-oznaka
Sa CE oznakom se pismeno potvrđuje da električni protočni grijač vode VED ispunjava temeljne zahtjeve sljedećih smjernica:
– Zahtjeve smjernice o niskom naponu (Smjernica
2006/95/EZ Vijeća)
– Smjernicu o elektromagnetnoj podnošljivosti (Smjernic 2004/108/EZ Vijeća)
CE oznakom osim toga potvrđujemo, kao proizvođač
uređaja, da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi u skladu
s čl. 2, 7. Pravilnika o plinskim uređajima (GSGV) te da
serijski proizveden uređaj odgovara atestiranom dizajnu.
Opasnost od smrzavanja
Ako se električni protočni grijač vode VED dulje vrijeme
nalazi u nezagrijanoj prostoriji, zimi voda u uređaju i u
cjevovodima može smrznuti.
> Instalirajte električni protočni grijač vode VED u prostoriji za postavljanje koja je dobro zaštićena od smrzavanja.
> Skladištite električni protočni grijač vode VED u
područjima koja su zaštićena od smrzavanja.
Materijalna oštećenja na uređaju uslijed promjena
Na uređaju VED se ne smiju provoditi nikakve izmjene.
> Ne vršite nikakve promjene na uređaju.
> Upozorite korisnika na to da na uređaju i dovodima za
struju i vodu ne smije vršiti nikakve izmjene.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
5
3 Opis uređaja i funkcija
4 Instaliranje
3
Opis uređaja i funkcija
3.1
4
Instaliranje
Pregled
1
a
Životna opasnost!
Životna opasnost zbog nepropisne
instalacije!
Montažu, radove podešavanja kao i održavanje i popravke električnog protočnog grijača
vode VED smiju izvoditi samo ovlašteni serviseri. Oni preuzimaju i odgovornost za propisno instaliranje i prvo puštanje uređaja u rad.
Električni protočni grijači vodi VED smiju se
instalirati samo na način koji je opisan u ovim
uputama za instaliranje.
i
Prije instalacije pažljivo isperite vodove
hladne vode.
2
3
4
5
12
6
7
4.1
8
9
10
11
Opseg isporuke
> Provjerite cjelovitost opsega isporuke, vidjeti
tablicu 4.1.
Sl. 3.1 Pregled uređaja VED
1
fixing points / Befestigungspunkte
Pozicija Komponenta
7
170
electrical connection top
Elektroanschluss oben
Mrežna stezaljka
Sigurnosna sklopka
3
Gumena zaštita protiv prskanja vode, gore
4
Vreteno za namještanje
5
Prekidač protoka
6
Vodena sklopka
7
Prekidač za djelomično opterećenje
8
Mjesto za izbornu stezaljku mrežnog priključka
fitting panel
Montageblech
installation template for VED
Montageschablone für VED
390
322
1
2
9
Priključak hladne vode
10
Gumena zaštita protiv prskanja vode, dolje
11
Priključak tople vode
12
Blok grijanja
electrical connection bottom
Elektroanschluss unten
100
hot water connection
Warmwasseranschluss
cold water connection
Kaltwasseranschluss
6
2
4
Tab. 3.1 Komponente uređaja VED
3
5
3.2
Funkcija
Preko zagrijavanja nezaštićene žice u bloku grijanja uređaja svježa voda se zagrijava i dalje vodi na jednu ili više
slavina. Količina i toplina tople vode ovise o klasi snage i
postavci uređaja VED. Koji VED uređaji koju snagu mogu
pružiti, pronaći ćete u tablici Tehnički podaci u poglavlju 11.
6
Sl. 4.1 Opseg isporuke
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Instaliranje 4
Poz.
Broj
Oznaka
1
1
Električni protočni grijač vode VED
2
1
Upute za rukovanje i instaliranje
3
1
Kutija s materijalom za pričvršćenje (2 vijka,
2 tiple, 1 brtva, 1 specijalni vijak za pričvršćenje)
4
1
Priključni komad za hladnu vodu R 1/2 sa zapornim ventilom za hladnu vodu
5
1
Priključni komad za toplu vodu R 1/2 sadržan
u kartonu
6
1
Montažna ploča
7
1
Montažna shema
4.3
Potrebni minimalni razmaci
A
E
B
B
D
Tab. 4.1 Opseg isporuke
C
Električni protočni grijači za vodu VED prethodno su
gotovi montirani. Nakon postavljanja na zid moraju se
samo još provesti vodovodna i električna instalacija.
C
Sl. 4.2 Slobodan prostor za instaliranje
4.2
Mjesto postavljanja
b
Oprez!
Oštećenje uređaja zbog smrzavanja!
Ako se električni protočni grijač vode VED
dulje vrijeme nalazi u nezagrijanoj prostoriji,
zimi voda u uređaju i u cjevovodima može
smrznuti. Posljedica su oštećenja uređaja.
> Instalirajte uređaj u prostoriji koja je dobro
zaštićena od smrzavanja.
i
Električni protočni grijači vode VED odgovaraju važećim sigurnosnim propisima za
područje zaštite 1 i mogu se stoga instalirati i
preko kada ili u područjima s tušem.
Legenda
A minimalno 50 mm
B minimalno 50 mm
C minimalno 120 mm
D minimalno 130 mm
E maksimalno 22 mm
Površina postavljanja uređaja na zid mora biti ravna u
donjem području uređaja (D); minimalno na 130 mm
visine. Moguće pomjeranje zida (npr. zbog pločica) ne
smije premašiti 22 mm (E). Razmak od poda mora iznositi minimalno 120 mm (C). Prostor prema gore kao i
prema lijevo i prema desno mora iznositi minimalno
50 mm.
> Instalirajte uređaj po mogućnosti u blizini slavina koje
se najčešće koriste.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
7
4 Instaliranje
4.4
Postavljanje uređaja na zid
4.4.2 Skidanje oplate uređaja
4.4.1
Dimenzije uređaja i priključka
1
19
1
2
2
481
322
277
16
3
5
3
35
70
5
50
R 1/2
4
6
35
100
240
100
4
Sl. 4.3 Dimenzije uređaja
Sl. 4.5 Skidanje oplate uređaja
Legenda
1 Gumena zaštita protiv prskanja vode, gore
2 Središnje učvršćenje
3 Birač snage
4 Priključak tople vode R 1/2
5 Priključak hladne vode R 1/2
6 Gumena zaštita protiv prskanja vode, dolje
R Vanjski navoj R 1/2
85
>
>
>
>
>
85
Obuhvatite obje petlje (1) blende (2).
Raširite obje petlje (povucite od uređaja).
Skinite blendu (2).
Otpustite oba vijka (3).
Povucite poklopac (4) s uređaja.
1
322
390
1
3
2
Sl. 4.4 Priključne dimenzije
Legenda
1 Montažna ploča
2 Priključak hladne vode
3 Priključak tople vode
8
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Instaliranje 4
4.4.3
Montiranje uređaja
i
Električni protočni grijač vode VED mora biti
montiran okomito ovješen na zidu.
e
> Pobrinite se da zid i svi pričvrsni elementi imaju
nužnu nosivost. VED uređaj napunjen vodom težak je
oko 4,4 kg.
> Još jednom provjerite na osnovu slika 4.2 do 4.4
odgovara li izabrano mjesto instalacije zahtjevima.
2
85
1
85
Opasnost!
Životna opasnost od strujnog udara zbog
prodiranja vode uslijed potpunog odsijecanja gumene zaštite protiv prskanja vode.
Gumena zaštita protiv prskanja vode treba
spriječiti prodiranje vode u uređaj duž mrežnog priključnog kabela. Ako je gumena zaštita
protiv prskanja vode potpuno odrezana, voda
lako može prodrijeti, oštetiti uređaj i u najgorem slučaju prouzročiti strujni udar opasan po
život.
> Nikad u potpunosti ne presijecajte gumenu
zaštitu protiv prskanja vode.
> Odsijecite vrh gumene zaštite protiv prskanja vode tako da gumena zaštita čvrsto
obavija mrežni priključni kabel.
1
322
390
2
Sl. 4.6 Postavljanje montažne ploče
> Uzmite montažnu shemu i ocrtajte na zidu točke pričvršćenja.
> Pričvrstite montažnu ploču (1) s tiplama i vijcima na
točke pričvršćenja (2).
i
Kod zamjene uređaja možete koristiti izbušene rupe stare instalacije ako su kompatibilne s dodatnim rupama u montažnoj ploči.
Sl. 4.7 Zasijecanje gumene zaštite protiv prskanja vode za
vodilicu kabela
> Ovisno o položaju mrežnog priključnog kabela koji
strši iz zida podrežite gumenu zaštitu protiv prskanja
vode gore ili dolje (vidjeti Sl. 4.7).
i
Podrežite gumenu zaštitu protiv prskanja
vode tako da gumena zaštita usko obavija
mrežni priključni kabel. Voda ne smije imati
mogućnost prodiranja u unutarnji prostor
uređaja.
> Provedite kabel kroz gumenu zaštitu protiv prskanja
vode u unutarnji prostor uređaja.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
9
4 Instaliranje
4
b
Oprez!
Opasnost od oštećenja uređaja zbog
nepropisne primjene i/ili neprikladnog alata.
Nestručna uporaba i/ili neprikladni alati mogu
dovesti do materijalnih oštećenja (npr. izlaska
vode)!
> Za pritezanje vijčanih spojeva u načelu
upotrebljavajte prikladne viličaste ključeve
(čeljusne ključeve).
> Nemojte upotrebljavati kliješta za cijevi,
produžetke, itd.
b
Oprez!
Moguća oštećenja zbog propusnosti na
priključcima za vodu.
Zbog napona u materijalu vodova može doći
do propusnosti.
> Pri montaži priključaka za vodu obratite
pozornost na stanje vodova bez napona.
b
Oprez!
Moguća oštećenja zbog neprikladnih
plastičnih cijevi.
Zbog neprikladnih plastičnih cijevi može doći
do oštećenja.
> Pri uporabi plastičnih cijevi obratite pozornost na to da one najmanje u trajanju od 1
sat budu izložene maksimalnoj temperaturi
od 95 °C i maksimalnom tlaku od 1 MPa
(10 bar) (provjeriti podatke proizvođača).
> Pri uporabi plastičnih cijevi obratite pozornost na to da one odgovaraju DIN 16893 i
DIN 16892 (provjeriti podatke proizvođača).
3
1
2
Sl. 4.8 Postavljanje i namještanje uređaja
> Postavite uređaj (2) na potporni vijak (1) na montažnoj ploči.
> Namjestite uređaj pomoću vretena za namještanje (4).
> Fiksirajte uređaj pomoću vijka za pričvršćivanje (3).
> Poravnajte uređaj (okomito i za razmake pogledajte
Sl. 4.2 do 4.4).
4.5
Montaža priključka za hladnu i toplu vodu
> Obratite pozornost na sljedeće uvjete kako biste
ispravno montirali priključke za vodu:
– Svi vodovi za hladnu i toplu vodu mogu se sastojati
od čeličnih, bakarnih ili plastičnih cijevi. Kod plastičnih cijevi obvezno je obratiti pozornost na to da
cijevi budu odobrene od strane proizvođača za normalan način rada pri 65 °C. Osim toga plastične
cijevi moraju biti prikladne za kratkotrajna, izrazito
viša opterećenja.
– Pri primjeni uređaja VED u sustavima s plastičnim
cijevima mora se koristiti Vaillantov nadzornik
tlaka (br. por. 300768).
7
6
5
1
2
4
3
Sl. 4.9 Priključci za vodu
10
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Instaliranje 4
> Zabrtvite obje dvostruke nazuvice (2 i 6) i pričvrstite
dvostruke nazuvice s priključcima na zid (1 i 7).
> Postavite brtve (3) u prekrivne matice priključka za
hladnu vodu (4) i toplu vodu (5).
> Pričvrstite priključni komad za hladnu vodu (4) s dvostrukom nazuvicom (2) priključka za hladnu vodu u
zid (1).
> Pričvrstite priključni komad za toplu vodu (5) s dvostrukom nazuvicom (6) priključka za toplu vodu u
zid (7).
> Postavite brtvu u prekrivnu maticu priključka za toplu
vodu na strani uređaja.
b
Oprez!
Opasnost od oštećenja uslijed začepljenja
cijevi zbog stranih tijela u vodi.
U prolazu hladne vode mora se nalaziti sito za
vodu, koje drži podalje strana tijela iz uređaja.
Uređaj ne smije raditi bez vodenog sita. Tvornički je u cijevi za hladnu vodu uređaja ugrađeno sito za vodu.
> Tijekom instalacije provjerite postoji li sito
za vodu.
– Uređaj je u stanju isporuke prethodno konfekcioniran. Kod električne instalacije samo električni
dovod mora biti postavljen i priključen u uređaj. To
se događa preko dvije gumene zaštite protiv vode
prskanja koje u uređaju sprječavaju prodiranje
vode; vidjeti sliku 4.7, Zasijecanje gumene zaštite
protiv prskanja vode za vodilicu kabela. Sam priključak je tvornički fiksiran u gornjem dijelu uređaja. Po potrebi on se može postaviti u donji dio,
pri čemu se električni dovod mora sprovesti kroz
donju gumenu zaštitu protiv prskanja.
4.6.1
Električni priključak odozgo
Električni dovod je proveden kroz gornju gumenu zaštitu
protiv prskanja (2). Kako se gumena zaštita protiv
prskanja mora pripremiti, predstavljeno je na slici 4.7.
> Priključite pojedinačne žile na L1, L2, L3 i zaštitni vod
stezaljke mrežnog priključka (1 na Sl. 4.10).
1
2
> Provjerite nalazi li se tvornički postavljeno sito za
hladnu vodu ispravno na svom mjestu u priključku
hladne vode na strani uređaja. Sito za hladnu vodu
služi dodatno kao brtva na strani hladne vode.
4.6
Električno priključivanje uređaja
e
Opasnost!
Životna opasnost od električnog udara na
naponski vodljivim vodovima i priključcima.
> Prije izvođenja električnih radova isključite
napon iz svih dovoda.
> Provjerite je li napon isključen iz svih
dovoda i priključaka.
> Osigurajte sve dovode i priključke od nenamjernog ponovnog uključivanja napona,
sve dok izvodite radove na uređaju.
6
3
3a
4
5
Sl. 4.10 Električni priključak gore ili dolje
> Pri izvođenju električne instalacije obratite pozornost
i na lokalne propise poduzeća za oprskbu električnom
energijom kao i na podatke navedene na tipskoj pločici.
> Obratite pozornost i na sljedeće uvjete:
– Uređaj mora biti instaliran na fiksni priključak.
– Čvrsti priključak mora s građevne strane imati
napravu za svepolno razdvajanje s najmanjim razmakom između kontakata za isklapanje od 3 mm.
U tu svrhu je npr. prikladan zaštitni prekidač za
vodove.
– Uređaj mora biti priključen na zaštitni vodič.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
11
4 Instaliranje
5 Puštanje u rad/savljanje izvan pogona
5
4.6.2 Električni priključak odozdo
Električni dovod je proveden kroz donju gumenu zaštitu
protiv prskanja (5). Kako se gumena zaštita protiv
prskanja mora pripremiti, predstavljeno je na slici 4.7.
> Odvijete vijke sa stezaljke mrežnog priključka (1)
(vidjeti Sl. 4.10).
> Postavite stezaljku mrežnog priključka (6) uključujući
interni kabel na donju poziciju (4) u uređaju.
> Pritegnite stezaljku mrežnog priključka na donju poziciju (4).
> Posebice vodite računa o internom zaštitnom vodu
(3), koji je pritegnut na poziciji 3a.
> Još jednom provjerite jesu li kabeli stezaljke mrežnog
priključka ispravno postavljeni.
> Priključite pojedinačne žile na L1, L2, L3 i zaštitni vod
stezaljke mrežnog priključka (1 na Sl. 4.10).
4.6.3
Izborni relej za rasterećenje
Po potrebi se ispred uređaja VED može priključiti uobičajeni relej za rasterećenje. Taj relej ima zadatak da kod
ispuštanja tople vode isključi druga trošila struje dok
traje zahtjev za toplom vodom kako ne bi došlo do preopterećenja. Relej za rasterećenje mora ispunjavati sljedeće kriterije:
– potezna struja < 15 A
– trajna struja > 50 A
> Instalirajte izborni relej rasterećenja u vanjski
vodič koji je priključen na stezaljku mrežnog priključka L2 VED.
5.1
Puštanje u rad/savljanje izvan
pogona
Ispuštanje vode iz uređaja bez mjehurića
b
Oprez!
Opasnost od oštećenja zbog suhog požara
grijaćih žica.
Uređaj mora crpiti vodu bez mjehurića prije
svakog puštanja u rad. U suprotnom postoji
opasnost od suhog požara i time od oštećenja
uređaja.
> Pobrinite se za to da se uređaj isključi iz
napona prije svakog puštanja u rad i stavljanja izvan pogona.
> Provjerite je li napon isključen iz svih
dovoda i priključaka.
> Osigurajte sve dovode i priključke od nenamjernog ponovnog uključivanja napona,
sve dok izvodite radove na uređaju.
Postupite na sljedeći način kako biste stavili uređaj u
pogon:
> Isključite uređaj iz napona.
> Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
> Zatvorite i otvorite ispusni ventil za toplu vodu više
puta. Time se voda iz uređaja ispušta bez mjehurića.
Dodatno prozračivanje u normalnom načinu rada više
nije potrebno.
Sl. 5.1 Sigurnosni prekidač
> Pritisnite sigurnosni prekidač (1) kao što je prikazano
na slici 5.1.
12
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Puštanje u rad/savljanje izvan pogona 5
5.2
Postavljanje oplate uređaja
5.3
Provjera funkcioniranja
> Spojite uređaj sa strujnom mrežom.
Na raspolaganju su sljedeći stupnjevi snage na uređaju VED:
1
Stupanj snage
Nazivna snaga
Stupanj 1 (mala količina ispuštanja)
1/3 nazivne snage
Stupanj 1 (velika količina ispuštanja)
2/3 nazivne snage
Stupanj 2 (mala količina ispuštanja)
1/2 nazivne snage
Stupanj 2 (velika količina ispuštanja)
1/1 nazivne snage
Tab. 5.1 Podesivi stupnjevi snage
2
3
– Pri tome temperatura kod velikih količina ispuštanja
i stupnja I odgovara otprilike 30 °C. Oko 60 °C se
postiže kod stupnja II i manje količine ispuštanja.
Sl. 5.2 Postavljanje oplate uređaja
>
>
>
>
>
>
Postavite oplatu uređaja (3).
Pritegnite oba vijka (2).
Obuhvatite blendu (1) na obje petlje.
Raširite obje petlje (lagano raširite blendu).
Postavite blendu (1).
Pobrinite se da ispusni ventil za toplu vodu bude
zatvoren.
Sl. 5.3 Prekidač birača snage
> Okrenite birač snage na stupanj I i ispustite malu količinu vode.
> Provjerite sva 4 stupnja snage koji su navedene u
tablici 5.1.
5.4
Isključivanje uređaja
5.4.1
Trenutačno stavljanje izvan pogona
Uređaj VED možete trenutačno staviti izvan pogona,
na primjer kako biste obavili radove održavanja.
> Isključite uređaj iz napona.
> Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
5.4.2 Konačno stavljanje izvan pogona
Ovako konačno stavljate uređaj VED izvan pogona:
> Isključite uređaj iz napona.
> Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
> Pažljivo oslobodite priključke za hladnu i toplu vodu.
> Pri tome ostatak vode koji je preostao u uređaju
(do 0,4 litre) skupite pomoću prikladne posude.
> Demontirajte uređaj.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
13
6 Predaja korisniku
7 Zamjenski dijelovi i pribor
6
Predaja korisniku
a
7
Opasnost
Opasnost opeklina od vruće vode!
Od 43 °C temperature vode postoji opasnost
od oparenja. Kod podešavanja regulatora
snage na stupanj II mogu se pojaviti temperature do 60 °C.
> Upozorite korisnika na to da pri temperaturi vrele vode od 43 °C može doći do oparenja.
> Preporučite korisniku postavljanje birača
snage u normalnom načinu rada na stupanj I, kako bi se izbjegle ozljede oparenjem.
Zamjenski dijelovi i pribor
Za informaciju o dostupnosti originalnih rezervnih
dijelova molimo kontaktirajte:
– tehnički odijel Predstavništva Vaillant, Zagreb,
Planinska 11
– skladište rezervnih dijelova , Vaillant d.o.o., Zagreb,
Planinska 11
Na raspolaganju je sljedeći pribor:
– Priključni adapter za utičnicu za vodu (1 par),
utikač s vanjskim navojem R 1/2
Br. nar. 000 472
– Montaža preko žbuke
Br. nar. 308 086
Korisnik uređaja mora biti informiran o rukovanju i
načinu rada njegovog VED uređaja.
> Predajte korisniku na čuvanje sve upute i dokumentaciju uređaja koji mu pripadaju.
> Prođite upute za uporabu s korisnikom.
> Ako je potrebno, odgovorite na njegova pitanja.
> Posebno skrenite pozornost korisniku na sigurnosne
napomene, kojih se mora pridržavati.
> Upozorite korisnika na nužnost redovite inspekcije/
održavanja uređaja koje smiju izvoditi samo ovlašteni
serviseri (ugovor o inspekciji/održavanju).
> Upozorite korisnika na to da upute mora čuvati u blizini uređaja VED.
14
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Prepoznavanje i uklanjanje smetnji 8
8
Prepoznavanje i uklanjanje smetnji
Smetnje koje su ovdje navedene smije otklanjati samo
ovlašteni servis. Pri otklanjanju smetnji obratite pozornost na sljedeće:
> Za popravke primjenjujte samo originalne zamjenske
dijelove.
> Uvjerite se u pravilnu ugradnju dijelova kao i u zadržavanje njihovog izvornog položaja i smjera.
> Prije demontaže dijelova koji provode vodu uređaj se
mora u potpunosti isprazniti. U tu svrhu oslobodite
priključke na priključnom komadu za hladnu i toplu
vodu.
i
Prilikom uspostavljanja dijagnoze grešaka i
otklanjanja smetnji uvijek obratite pozornost
na redoslijed naveden u tablici 8.1 kod pojedinačnih točaka.
Smetnja/uzrok
Postupak
Provjera/otklanjanje
Nema napona.
1. Provjeriti električne priključke
Otpor leži izvan područja
< 200 Ohm.
2. Provjeriti električnu funkciju radijatora
Uvjerite se da se uređaj napaja mrežnim naponom L1, L2 i L3.
Provjeriti električni zaštitni uređaj.
Uređaj isključite s napajanja i otvorite oplatu uređaja.
Provjerite priključak svih spojnih vodova.
Na elektronici izmjerite vrijednost otpora između priključaka 1 i 4.
Otpor mora biti < 200 Ohm.
Protok vode nije dovoljan,
3. Provjerite minimalni protlak vode je prenizak.
tok vode
Sigurnosna sklopka se aktivi- 4. Provjerite sigurnosni prerala.
kidač
Namjestite dovoljan protok vode koji mora iznositi više od 3 l/min. Ako je
količina vode premala, provjerite tlak vode, armature i sito u ulaznoj cijevi.
Obavite provjere kao što je opisano u toč. 1 - 3, i ponovno vratite uređaj u
pogon. Ako se sigurnosni prekidač ponovno oslobodio, postoji kvar na uređaju. Izvijestite Vaillantovu servisnu službu za korisnike.
Tab. 8.1 Moguće smetnje i njohovo otklanjanje
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
15
9 Inspekcija i održavanje
10 Služba za korisnike i jamstvo
9
Inspekcija i održavanje
e
10 Služba za korisnike i jamstvo
Opasnost!
Životna opasnost od električnog udara na
naponski vodljivim vodovima i priključcima.
> Prije izvođenja radova održavanja i popravaka isključite napon svih električnih
dovoda i priključaka.
> Provjerite je li napon isključen iz svih
dovoda i priključaka.
> Osigurajte sve dovode i priključke od nenamjernog ponovnog uključivanja napona,
sve dok izvodite radove na uređaju.
– Provjera funkcije i vizualana provjera uređaja moraju
se obaviti svake tri godine od strane ovlašenog servisera.
– Kod vrlo tvrdih voda je eventualno potrebno češće
čišćenje od kamenca.
– Kod vode s velikim sadržajem prljavštine sito za vodu
mora se češće koristiti u prolazu hladne vode. Sito za
vodu ima istovremeno i funkciju brtve.
Provedite sljedeće mjere:
> Zamijenite sito za vodu u prolazu hladne vode.
> Prekontrolirajte ima li u cijevi za toplu vodu između
bloka grijanja i priključka za toplu vodu naslaga.
> Kod ponovne ugradnje na priključak tople vode postavite novu plosnatu brtvu.
> Provjerite je li potrebno otklanjanje kamenca iz uređaja i potom ga obavite.
i
Tvorničko jamstvo
Tvorničko jamstvo vrijedi 2 godine uz predočenje računa
s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to
počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan
obvezno poštivati uvjete navedene u jamstvenom listu.
Servisna služba
Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista.
U protivnom tvorničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis.
Popis ovlaštenih servisa moguće je dobiti na prodajnim
mjestima ili u Predstavništvu tvrtke Vaillant GmbH,
Planinska ul. 11, Zagreb ili na Internet stranici:
www.vaillant.hr.
Ako je potrebno potpuno uklanjanje kamenca,
priključite crpku za otklanjanje kamenca
između priključka hladne i tople vode.
> Nakon otklanjanja kamenca dobro isperite uređaj
vodom.
> Ispustite vodu iz uređaja bez mjehurića nakon uklanjanja kamenca (vidjeti poglavlje 5).
b
16
Oprez!
Opasnost od oštećenja uslijed slabog
brtvljenja.
Nakon zamjene sita za vodu u prolazu hladne
vode zbog pogrešne ugradnje novog sita
može doći do propusnosti.
> Pri ugradnji novog sita za vodu u prolazu
hladne vode obratite pozornost na to da
sito ispravno naliježe u cijev i da je spoj
zabrtvljen.
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
Tehnički podatci 11
11
Tehnički podatci
Oznaka
Jedinica
VED H 12/7
VED H 18/7
VED H 21/7
VED H 24/7
VED H 27/7
0010007736
0010007737
0010007738
0010007739
0010007740
1)
Za opskrbu
Jedne ili više slavina
Izvedbeni oblik
Uređaj za zidnu montažu
Oprema
Ogrjevna spirala s neizoliranom žicom
Zapremina
l
0,4
Dimenzije
Širina
Visina
Dubina
mm
mm
mm
240
481
100
Težina s vodenim punjenjem
kg
4,4
Količina izlazne vode djelomično opterećenje
l/min
2,7
3,8
4,4
5,1
5,7
Količina izlazne vode puno opterećenje
l/min
3,8
5,8
6,7
7,7
8,6
Tlak protoka pri uključenju za
djelomično opterećenje
MPa
0,020
0,030
0,035
0,040
0,045
Tlak protoka pri uključenju za
puno opterećenje
MPa
0,035
0,055
0,070
0,090
0,100
Izlazne temperature kod 10 °C
kod stupnja II birača snage
Djelomično opterećenje
°C
40
Puno opterećenje
°C
50
Djelomično opterećenje
°C
30
Puno opterećenje
°C
40
Izlazne temperature kod 10 °C
kod stupnja I birača snage
Preuzimanje dimenzioniranja
pri stupanj II birača snage
Djelomično opterećenje
kW
6
9
10,5
12
13,5
Puno opterećenje
kW
12
18
21
24
27
Preuzimanje dimenzioniranja
pri stupanj I birača snage
Djelomično opterećenje
kW
4
6
7
8
9
Puno opterećenje
kW
8
12
14
16
18
Dimenzionirani nadtlak
MPa
Dimenzionirani napon
V
1
3/PE~ 400
Dimenzionirana frekvencija
Hz
50 Hz
Minimalni otpor vode
Ω cm
≥ 900
Sigurnost
Odgovara njemačkim i austrijskim sigurnosnim standardima, zaštićen
od radio-smetnji, neosjetljiv na protudjelovanje mreže
Vrsta zaštite
IP 25 = zaštita od mlaza vode
Tab. 11.1 Tehnički podatci
1) = zatvoreni uređaj (nepropusno na tlak)
Upute za instaliranje za električni protočni grijač vode VED 0020078271_00
HR
17
Za korisnika
Uputstvo za rukovanje
VED
Električni protočni grejač
SRB
Sadržaj
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Napomene uz dokumentaciju................................ 3
Čuvanje dokumentacije ............................................. 3
Upotrebljeni simboli ................................................... 3
Važenje uputstva ........................................................ 3
Pločica sa oznakom tipa ........................................... 3
CE-oznaka .....................................................................4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
Bezbednost .................................................................4
Bezbednosne napomene i napomene
upozorenja....................................................................4
Klasifikacija upozorenja ............................................4
Struktura napomena upozorenja ...........................4
Namensko korišćenje.................................................5
Opšte bezbednosne napomene ...............................5
3
Funkcija i rukovanje .................................................6
4
Saveti za uštedu energije ......................................6
5
Prepoznavanje i otklanjanje smetnji .................. 7
6
Nega............................................................................... 7
7
Održavanje, garancija i servisna služba za
korisnike ....................................................................... 7
8
Reciklaža i odlaganje otpada ................................8
2
Uputstvo za rukovanje za električni protočni grejač VED 0020078271_00
Napomene uz dokumentaciju 1
1
Napomene uz dokumentaciju
1.3
Važenje uputstva
Sledeće napomene predstavljaju putokaz kroz celokupnu
dokumentaciju. U vezi sa ovim uputstvom za rukovanje
vredi i ostala dokumentacija.
Ne preuzimamo nikakvu garanciju za štete koje nastanu
zbog nepridržavanja ovih uputstava.
Ovo uputstvo za upotrebu važi isključivo za uređaje sa
sledećim brojevima artikla:
Propratni važeći dokumenti
Pri rukovanju uređajem VED obavezno obratite pažnju
na sva uputstva za rukovanje koja su priložena drugim
komponentama Vašeg uređaja.
Oznaka tipa
Broj artikla
VED H 12/7
0010007736
VED H 18/7
0010007737
VED H 21/7
0010007738
VED H 24/7
0010007739
VED H 27/7
0010007740
Tab. 1.1 Identifikacija uređaja
1.1
Čuvanje dokumentacije
> Molimo Vas da dobro čuvate ovo uputstvo za
rukovanje kao i svu drugu priloženu dokumentaciju,
tako da Vam po potrebi stoje na raspolaganju.
1.2
Upotrebljeni simboli
1.4
Broj artikla uređaja je sastavni deo serijskog broja.
Serijski broj i broj artikla pogledajte molimo na pločici sa
oznakom tipa. Pločica sa oznakom tipa nalazi se desno
pored komandne table ispod poklopca.
U sledećem tekstu su objašnjeni simboli upotrebljeni
u tekstu:
a
e
b
i
>
Pločica sa oznakom tipa
0020078229
Simbol za opasnost:
– neposrednu opasnost po život
– opasnost od teških povreda ljudi
– opasnost od lakših povreda ljudi
Vaillant GmbH Remscheid / Germany
VED H 18/7
INT
18 kW; 400 V 3~ 50Hz
1MPa (10bar); p 15 >= 900 Ohm cm; IP 25
Simbol za opasnost:
– opasnost po život usled strujnog
udara
Observe operating- and installation manual
Bedienungs- und Installationsanleitung beachten
Simbol za opasnost:
– rizik od materijalnih oštećenja
– rizik od oštećenja za okolinu
Appliance must be earthed
Gerät muss an Schutzleiter angeschlossen werden
Simbol za korisne napomene
i informacije
Serialnr.
21093500200752100006000000N3
Simbol neke potrebne aktivnosti
Sl. 1.1 Primer za pločicu sa oznakom tipa
Uputstvo za rukovanje za električni protočni grejač VED 0020078271_00
SRB
3
1 Napomene uz dokumentaciju
2 Bezbednost
2
Objašnjenje simbola za pločicu sa oznakom tipa
Bezbednost
2.1
CE oznaka, videti poglavlje 1.5
VDE GS znak potvrđuje usklađenost
sa normom i potvrđuje proverenu
bezbednost
Simbol za usklađenost sa normom
za elektromagnetnu podnošljivost
Nakon isteka trajanja korišćenja
predajte uređaj na propisno
odlaganje otpada (ne kućno smeće)
Pročitajte uputstvo za rukovanje
i instalaciju
21093500200752100006000000N3
1.5
Serijski broj ima bar-kod i šifrovan
je.
Brojevi od 7 do 16 čine broj artikla
uređaja
CE-oznaka
CE oznakom se dokumentuje da je električni protočni
grejač VED ispunio osnovne zahteve sledećih smernica
i da odgovara ispitanom konstrukcionom uzorku:
– Smernica o elektromagnetskoj podnošljivosti
(Smernica 2004/108/EZ Saveta)
– Smernica o niskom naponu (Smernica 2006/95/EZ
Saveta)
Sa CE oznakom mi kao proizvođači uređaja potvrđujemo
da su bezbednosni zahtevi prema članu 2 7. GSGV
ispunjeni i da uređaj koji je serijski proizveden odgovara
proverenom konstrukcionom uzorku.
Bezbednosne napomene i napomene
upozorenja
> Pri rukovanju električnim protočnim grejačem VED
vodite računa o opštim bezbednosnim napomenama
i napomenama upozorenja koje imaju prednost pred
bilo kojom drugom aktivnošću.
2.1.1
Klasifikacija upozorenja
Napomene upozorenja klasifikovane su na osnovu težine
moguće opasnosti i označene sledećim upozoravajućim
oznakama i signalnim rečima:
Upozoravajući
znak
a
e
a
b
Signalna reč
Objašnjenje
Opasnost!
neposredna opasnost po život
ili opasnost od teških povreda
ljudi
Opasnost!
opasnost po život usled
strujnog udara
Upozorenje!
opasnost od lakših povreda
ljudi
Oprez!
rizik od materijalne štete ili
štete po životnu sredinu
Tab. 2.1 Značenje znakova upozorenja i signalnih reči
2.1.2
Struktura napomena upozorenja
Upozorenja ćete prepoznati po jednoj gornjoj i jednoj
donjoj liniji razdvajanja. Ona su strukturisana prema
sledećem osnovnom principu:
a
4
Signalna reč!
Vrsta i izvor opasnosti!
Opis vrste i izvora opasnosti.
> Mere za otklanjanje opasnosti.
Uputstvo za rukovanje za električni protočni grejač VED 0020078271_00
Bezbednost 2
2.2
Namensko korišćenje
Vaillantov električni protočni grejači VED konstruisani
su prema najnovijem stanju tehnike i prema priznatim
sigurnosno-tehničkim propisima. Uprkos tome mogu
u slučaju nestručnog rukovanja nastati opasnosti po
život korisnika ili trećih osoba, odn. može doći do
oštećenja uređaja ili druge imovine.
Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane lica
(uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili
duševnim osobinama ili bez iskustva i/ili bez znanja,
osim ako ih zbog njihove sigurnosti ne nadlgeda
nadležna osoba ili ste im preneli uputstva o tome kako
koristiti uređaj.
Deca se moraju nadgledati da bismo bili sigurni da se ne
igraju sa uređajem.
Vaillantovi električni protočni grejači VED smeju da se
koriste samo za zagrevanje sveže vode. Vaillantovi
električni protočni grejači VED podesni su samo za
kućnu upotrebu u zatvorenim prostorijama zaštićenim
od mraza. Vaillantovi električni protočni grejači VED
nisu podesni za rad u cirkulacionim cevovodima.
Drugo ili nadilazeće korišćenje smatra se nenamenskim.
Nenamenskom upotrebom smatra se i svaka neposredna
komercijalna i industrijska upotreba. Za štete koje
proizađu iz nenamenske upotrebe proizvođač/dobavljač
ne snosi nikakvu odgovornost. Rizik snosi sam korisnik.
U namensko korišćenje spada i pridržavanje uputstva
za rukovanje i instalaciju kao i svih drugih važećih
dokumenata i pridržavanje uslova kontrole i održavanja.
2.3
Opšte bezbednosne napomene
Montaža i podešavanje
Montaža, radovi podešavanja kao i održavanje i
popravke električnog protočnog grejača VED smeju da
vrše samo ovlašćeni servisi. On preuzima i odgovornost
za propisnu instalaciju i prvo puštanje u rad. Električni
protočni grejači VED smeju da se instališu samo na
način koji je opisan u ovom uputstvu za instalaciju.
Životna opasnost od strujnog udara na naponskim
vodovima i priključcima!
Kod svih radova na otvorenom uređaju, posebno na
vodovima i priključcima koji provode struju, postoji
opasnost po život od strujnog udara.
> Nemojte da vršite nikakve radove na uređaju.
> Informišite Vaš servis ako Vaš uređaj VED ne
funkcioniše ispravno.
Životna opasnost od strujnog udara na naponskim
vodovima i priključcima!
Upotrebljena sveža voda mora da ima otpor veći/jednak
900 Ohm cm pri 15 °C. U suprotnom uređaj ne sme da se
koristi.
> Neka Vas Vaš serviser pre instalacije informiše o
lokalnom vodovodnom preduzeću i otporu vode i provodljivosti.
> Porazgovarajte sa Vašim ovlašćenim serviserom
o zahtevima za osobinama sveže vode.
Opasnost od povreda vrelom vodom!
Izlazna temperatura na slavinama može da iznosi do
60 °C.
> Pri korišćenju električnog protočnog grejača VED
vodite računa o opasnosti od povreda vrelom parom
zbog visokih ispusnih temperatura.
> Posebno vodite računa o opasnosti od povreda
vrelom parom ako ste uključili Vaš uređaj VED na
nivo II.
> Podesite birač snage Vašeg VED uređaja u
normalnom režimu rada na nivo I kako bi se izbegle
povrede vrelom parom.
Materijalna oštećenja u uređaju zbog korišćenja vode
manje vrednosti
Električni protočni grejač VED sme da se koristi
isključivo za zagrevanje sveže vode. Ta sveža voda mora
da odgovara nemačkom ili austrijskom propisu o svežoj
vodi. U suprotnom korozija u uređaju ne može da se
isključi.
> Porazgovarajte sa Vašim ovlašćenim serviserom
o zahtevima za osobinama sveže vode.
Opasnost od smrzavanja
Ako se električni protočni grejač VED duže vreme nalazi
u nezagrejanoj prostoriji, zimi voda u uređaju i u
cevovodima može da smrzne.
> Porazgovarajte sa Vašim ovlašćenim serviserom
o zahtevima.
> Pobrinite se da Vaš električni protočni grejač VED
bude instalisan u prostoriji koja je dobro zaštićena od
smrzavanja.
Materijalna oštećenja na uređaju usled promena
Na Vašem uređaju VED ne smeju se sprovoditi nikakve
izmene:
U slučaju smetnje
> Ako Vaš uređaj VED ne proizvodi toplu vodu ili ako na
bilo koji drugi način dođe do smetnji, onda informišite
servis.
> Informišite servis pri pojavi svih smetnji na uređaju
VED.
> Ni u kojem slučaju nemojte sami da izvodite
popravke.
> Ni u kojem slučaju nemojte da otvarate poklopac
uređaja.
Uputstvo za rukovanje za električni protočni grejač VED 0020078271_00
SRB
5
3 Funkcija i rukovanje
4 Saveti za uštedu energije
3
Funkcija i rukovanje
4
Ako na nekoj slavini odvrnete toplu vodu (mešalica ili
odvojena slavina), onda Vaš uređaj VED automatski
zagreva svežu vodu.
a
Saveti za uštedu energije
Vi možete da doprinesete uštedi energije ako uzmete
u obzir sledeće savete i informacije:
Opasnost!
Opasnost od oparotina od vrele vode!
Temperatura tople vode na slavinama može
da iznosi 60 °C.
> Pri korišćenju električnog protočnog
grejača VED vodite računa o opasnosti od
povreda vrelom parom zbog visokih
ispusnih temperatura.
> Posebno vodite računa o opasnosti od
povreda vrelom parom ako ste podesili Vaš
uređaj VED na nivo II.
> Podesite birač snage Vašeg VED uređaja u
normalnom režimu rada na nivo I kako bi
se izbegle povrede vrelom parom.
Primerena temperatura tople vode
Voda treba da se zagreva samo onoliko kako je
potrebna za korišćenje. Svako dalje zagrevanje vodi
nepotrebnoj potrošnji energije; To za Vas znači:
> Uključite Vaš uređaj VED u normalnom režimu rada
na nivo I.
> Ako Vam jednom zatreba više tople vode nego što
nivo I pruža, kratkotrajno uključite birač snage na
nivo II. Nakon potrošnje tople vode razmislite o tome
da ponovo vratite birač snage.
Sl. 3.1 Birač snage
> Uključite birač snage na nivo I ili na nivo II.
– Ako se birač snage nalazi na nivou I, onda Vaš
uređaj VED daje toplu vodu od 30 °C. Ako se birač
snage nalazi na nivou II, onda Vaš uređaj
electronicVED daje toplu vodu od 60 °C.
Molimo da vodite računa i o sledećem:
– Zimi može da se dogodi da se podešena temperatura
vode pri ispuštanju veće količine vode ne postigne.
> U tom slučaju kratkotrajno okrenite na nivo II ili
prigušite količinu vode na slavini. U oba slučaja
temperatura vode se veoma brzo povećava.
6
Uputstvo za rukovanje za električni protočni grejač VED 0020078271_00
Prepoznavanje i otklanjanje smetnji 5, Nega 6
Održavanje, garancija i servisna služba za korisnike 7
5
Prepoznavanje i otklanjanje smetnji
e
6
Opasnost!
Opasnost po život usled strujnog udara.
Vodovi i priključci koji provode napon mogu
da dovedu do strujnog udara koji je opasan
po život!
> Ni u kojem slučaju nemojte da pokušavate
da sami popravite uređaj.
> Ni u kojem slučaju nemojte sami da skidate
oplatu sa uređaja.
> Smesta informišite servis pri pojavi svih
smetnji na uređaju.
7
Preduslov za trajnu radnu pripravnost i radnu sigurnost,
pouzdanost i dugačak vek trajanja Vašeg električnog
protočnog grejača VED je inspekcija/održavanje Vašeg
uređaja od strane ovlašćenog servisera.
b
Nega
Za Vaš Vaillantov električni protočni grejač VED nije
potrebna nikakva nega, jer su svi unutrašnji delovi
zaštićeni od zaprljanja i vlage. Oplatu uređaja možete da
očistite vlažnom krpom i sa malo sapuna.
i
Održavanje, garancija i servisna
služba za korisnike
Pažnja!
Moguća materijalna oštećenja na uređaju.
Izostavljeno održavanje može da umanji
radnu sposobnost uređaja VED. Npr. mogu da
se pojave kvarovi uređaja zbog kamenca. U
oblastima sa tvrdom vodom (više od 14 °dH =
2,5 CaCO3 mmol/l) ili veoma tvrdom vodom
(više od 20 °dH = 3,6 CaCO3 mmol/l) može da
bude potreban znatno skraćen interval
održavanja.
> Neka Vaš uređaj VED najkasnije svake
3 godine pregleda ovlašćeni serviser.
> Ako živite u regionu sa veoma tvrdom
vodom, Vaillant preporučuje da date da
održavanje provede ovlašćeni serviser
jednom godišnje.
Pri brisanju oplate uređaja ne koristite
nikakva agresivna sredstva za ribanje ili
čišćenje.
Fabrička garancija
Fabrička garancija važi 2 godine uz račun sa datumom
kupovine i overenim garantnim listom i to počevši od
dana prodaje na malo. Korisnik je dužan da obavezno
poštuje uslove navedene u garantnom listu.
Servisna služba
Korisnik je dužan da pozove ovlašćeni servis za prvo
puštanje uređaja u pogon i overu garantnog lista.
U protivnom fabrička garancija nije važeća. Sve
eventualne popravke na uređaju sme obavljati isključivo
ovlašćeni servis.
Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim
mestima ili u Predstavništvu firme Vaillant GmbH,
Radnička 59, Beograd ili na Internet stranici:
www.vaillant.rs
Uputstvo za rukovanje za električni protočni grejač VED 0020078271_00
SRB
7
8 Reciklaža i odlaganje otpada
8
Reciklaža i odlaganje otpada
Ako je Vaš Vaillant uređaj označen ovim znakom
(pločica sa oznakom tipa), onda on nakon
isteka trajanja korišćenja ne spada u kućno
smeće. U tom slučaju se pobrinite za to da se Vaš
Vaillantov uređaj kao i po potrebi sav dodatni pribor
nakon isteka trajanja korišćenja preda na propisno
odlaganje otpada.
S obzirom da ovaj Vaillantov uređaj ne spada pod zakon
o puštanju u rad, povratku i ekološki prihvatljivom
odlaganju električnih i elektronskih uređaja (zakon
o električnim i elektronskim uređajima ElektroG),
besplatno odlaganje otpada u komunalnom preduzeću
za sakupljanje nije predviđeno.
8
Uputstvo za rukovanje za električni protočni grejač VED 0020078271_00
Za servisera
Uputstvo za instalaciju
VED
Električni protočni grejač
SRB
Sadržaj
Sadržaj
1
1.2
1.3
1.4
Napomene uz dokumentaciju................................ 3
Čuvanje dokumentacije ............................................. 3
Upotrebljeni simboli ................................................... 3
Važenje uputstva ........................................................ 3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
Bezbednost .................................................................4
Bezbednosne napomene i napomene
upozorenja....................................................................4
Klasifikacija upozorenja ............................................4
Struktura napomena upozorenja ...........................4
Namenska upotreba ...................................................4
Opšte bezbednosne napomene ...............................4
Norme i smernice .......................................................5
CE-oznaka .....................................................................5
3
3.1
3.2
Opis uređaja i funkcija.............................................6
Pregled ..........................................................................6
Funkcija .........................................................................6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
Instalacija ....................................................................6
Obim isporuke .............................................................6
Mesto postavljanja ..................................................... 7
Potrebna minimalna rastojanja ............................... 7
Postavljanje uređaja na zid ......................................8
Dimenzije uređaja i priključne dimenzije ..............8
Skidanje oplate uređaja ............................................8
Montaža uređaja .........................................................9
Montaža priključka za hladnu i toplu vodu ........ 10
Električno priključenje uređaja................................11
Električni priključak odozgo .....................................11
Električni priključak odozdo ....................................12
Izborni relej za rasterećenje ...................................12
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
Puštanje u rad/stavljanje van pogona .............12
Otvaranje uređaja bez mehurića ...........................12
Postavljanje oplate uređaja ....................................13
Provera funkcionisanja ............................................13
Stavljanje van pogona ..............................................13
Privremeno stavljanje van pogona .......................13
Konačno stavljanje van pogona .............................13
6
Predaja korisniku .....................................................14
7
Rezervni delovi i pribor..........................................14
8
Prepoznavanje i otklanjanje smetnji .................15
9
Kontrola i održavanje .............................................16
10
Garancija i servisna služba ..................................16
11
Tehnički podaci .........................................................17
2
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Napomene uz dokumentaciju 1
1
Napomene uz dokumentaciju
Sledeće napomene predstavljaju putokaz kroz celokupnu
dokumentaciju. Zajedno sa ovim uputstvom za
instalaciju važe i sledeći dokumenti.
Ne preuzimamo nikakvu garanciju za štete koje nastanu
zbog nepridržavanja ovih uputstava.
Propratni važeći dokumenti
Pri instalaciji uređaja VED obavezno obratite pažnju na
sva uputstva za instalaciju delova i komponenata
postrojenja. Ova uputstva za instalaciju su priložena
pojedinim sastavnim delovima sistema kao i dopunskim
komponentama. Nadalje, obratite pažnju na sva
uputstva za rukovanje koja su priložena komponentama
sistema.
1.2
1.3
Upotrebljeni simboli
U sledećem tekstu su objašnjeni simboli upotrebljeni u
tekstu:
a
Simbol za opasnost:
– neposrednu opasnost po život
– opasnost od teških povreda ljudi
– opasnost od lakših povreda ljudi
e
b
Simbol za opasnost:
– opasnost po život usled strujnog
udara
Simbol za opasnost:
– rizik od materijalnih oštećenja
– rizik od oštećenja za okolinu
Čuvanje dokumentacije
i
> Molimo Vas da korisniku sistema prosledite ovo
uputstvo za instalaciju kao i svu ostalu važeću
dokumentaciju i pomoćna sredstva ako je potrebno.
On preuzima čuvanje tako da su uputstva i pomoćna
sredstva u slučaju potrebe pri ruci.
>
1.4
Simbol za korisne napomene
i informacije
Simbol neke potrebne aktivnosti
Važenje uputstva
Ovo uputstvo za instalaciju važi isključivo za uređaje sa
sledećim brojevima artikla:
Oznaka tipa
Broj artikla
VED H 12/7
0010007736
VED H 18/7
0010007737
VED H 21/7
0010007738
VED H 24/7
0010007739
VED H 27/7
0010007740
Tab. 1.1 Identifikacija uređaja
Broj artikla uređaja je sastavni deo serijskog broja.
Serijski broj i broj artikla pogledajte molimo na pločici sa
oznakom tipa. Pločica sa oznakom tipa nalazi se desno
pored komandne table ispod poklopca.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
3
2 Bezbednost
2
Bezbednost
2.1
2.2
Bezbednosne napomene i napomene
upozorenja
Kod instalacije električnog protočnog grejača VED
vodite računa o opštim bezbednosnim napomenama i
napomenama upozorenja koje imaju prednost pred bilo
kojom drugom aktivnošću.
2.1.1
Klasifikacija upozorenja
Napomene upozorenja klasifikovane su na osnovu težine
moguće opasnosti i označene sledećim upozoravajućim
oznakama i signalnim rečima:
Upozoravajući
znak
a
e
a
b
Signalna reč
Objašnjenje
Opasnost!
neposredna opasnost po život
ili opasnost od teških povreda
ljudi
Opasnost!
opasnost po život usled
strujnog udara
Upozorenje!
opasnost od lakših povreda
ljudi
Oprez!
rizik od materijalne štete ili
štete po životnu sredinu
2.1.2
Struktura napomena upozorenja
Upozorenja ćete prepoznati po jednoj gornjoj i jednoj
donjoj liniji razdvajanja. Ona su strukturisana prema
sledećem osnovnom principu:
a
4
Signalna reč!
Vrsta i izvor opasnosti!
Opis vrste i izvora opasnosti.
> Mere za otklanjanje opasnosti.
Vaillantov električni protočni grejači VED konstruisani
su prema najnovijem stanju tehnike i prema priznatim
sigurnosno-tehničkim propisima. Uprkos tome mogu u
slučaju nestručnog rukovanja nastati opasnosti po život
korisnika ili trećih osoba, odn. može doći do oštećenja
uređaja ili druge imovine.
Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane lica
(uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili
duševnim osobinama ili bez iskustva i/ili bez znanja,
osim ako ih zbog njihove sigurnosti ne nadlgeda
nadležna osoba ili ste im preneli uputstva o tome kako
koristiti uređaj.
Deca se moraju nadgledati da bi smo bili sigurni da se
ne igraju sa uređajem.
Vaillantovi električni protočni grejači VED smeju da se
koriste samo za zagrevanje sveže vode. Vaillantovi
električni protočni grejači VED podesni su samo za
kućnu upotrebu u zatvorenim prostorijama zaštićenim
od mraza. Vaillantovi električni protočni grejači VED
nisu podesni za rad u cirkulacionim cevovodima.
Drugo ili nadilazeće korišćenje smatra se nenamenskim.
Nenamenskom upotrebom smatra se i svaka neposredna
komercijalna i industrijska upotreba. Za štete koje
proizađu iz nenamenske upotrebe proizvođač/dobavljač
ne snosi nikakvu odgovornost. Rizik snosi sam korisnik.
U namensko korišćenje spada i pridržavanje uputstva za
rukovanje i instalaciju kao i svih drugih važećih
dokumenata i pridržavanje uslova kontrole i održavanja.
2.3
Tab. 2.1 Značenje znakova upozorenja i signalnih reči
Namenska upotreba
Opšte bezbednosne napomene
Montaža i podešavanje
Montaža, radovi podešavanja kao i održavanje i
popravke električnog protočnog grejača VED smeju da
vrše samo ovlašćeni servisi. Oni preuzimaju i odgovornost za propisnu instalaciju i prvo puštanje u rad.
Električni protočni grejači VED smeju da se instališu
samo na način koji je opisan u ovom uputstvu za instalaciju.
Opasnost po život od strujnog udara na naponskim
vodovima i priključcima!
Kod svih radova na otvorenom uređaju, posebno na
vodovima i priključcima koji provode struju, postoji
opasnost po život od strujnog udara.
> Kod svih radova na otvorenom uređaju prekinite
dovod struje. Uređaj mora biti slobodan od napona.
> Proverite da li je uređaj slobodan od napona.
> Obezbedite uređaj od nenamernog ponovnog
uključivanja napona, sve dok traje izvođenje radova
na uređaju.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Bezbednost 2
Opasnost po život od strujnog udara na naponskim
vodovima i priključcima!
Upotrebljena sveža voda mora da ima otpor veći/jednak
900 Ohm cm pri 15 °C. U suprotnom uređaj ne sme da se
koristi.
> Informišite se pre instalacije kod lokalnog vodovodnog preduzeća o otporu vode i provodljivosti.
Opasnost od povreda vrelom vodom!
Izlazna temperatura na slavinama može da iznosi do
60 °C.
> Upozorite korisnika na opasnosti od povreda vrelom
parom zbog velikih izlaznih temperatura, posebno ako
je VED priključen na nivo II.
> Preporučite korisniku da birač snage u normalnom
režimu rada postavi na nivo I kako bi se izbegle
povrede vrelom parom.
Materijalna oštećenja u uređaju zbog korišćenja vode
manje vrednosti
Električni protočni grejač VED sme da se koristi
isključivo za zagrevanje sveže vode. Ta sveža voda mora
da odgovara nemačkom ili austrijskom propisu o svežoj
vodi. U suprotnom korozija u uređaju ne može da se
isključi.
Materijalna šteta usled nestručnog rukovanja i/ili
alata koji nije odgovarajući
Nestručno rukovanje i/ili neodgovarajući alat mogu
izazvati materijalna oštećenja (npr. curenje vode)!
> Za pritezanje i oslobađanje spojeva sa zavrtnjima
koristite u principu odgovarajući viljuškasti ključ
(ključ za navrtke).
> Ne koristite klešta za cevi, nastavke i sl.
U slučaju smetnje
> Pročitajte poglavlje Prepoznavanje i otklanjanje
smetnji, šta u slučaju smetnje morate da preduzmete.
> Upozorite korisnika na to da on ni u kojem slučaju ne
sme sam da popravlja uređaj.
> Upozorite korisnika na to da on ne sme da skida
oplatu uređaja.
2.4
Norme i smernice
Uređaj mora biti instaliran od strane stručnog
instalatera. Pri tom se moraju poštovati svi važeći
zakoni, propisi i smernice na nacionalnom i lokalnom
nivou. Puštanje u pogon i overu garantnog lista izvodi
isključivo ovlašćeni serviser.
2.5
CE-oznaka
Oznakom CE dokumentuje se da električni protočni
grejači VED ispunjavaju osnovne zahteve sledećih
smernica:
– Zahtevi smernice o niskom naponu (smernica
2006/95/EZ Saveta)
– Smernica o elektromagnetnoj podnošljivosti
(smernica 2004/108/EZ Saveta)
Sa CE-oznakom mi kao proizvođači uređaja osim toga
potvrđujemo da su ispunjeni sigurnosni zahtevi prema
članu 2, 7. GSGV i da uređaj koji je serijski proizveden
odgovara proverenom konstrukcionom uzorku.
Opasnost od smrzavanja
Ako se električni protočni grejač VED duže vreme nalazi
u nezagrejanoj prostoriji, zimi voda u uređaju i u
cevovodima može da smrzne.
> Instališite električni protočni grejač VED u prostoriji
za postavljanje koja je sasvim zaštićena od
smrzavanja.
> Skladištite električni protočni grejač VED u oblastima
koje su zaštićene od smrzavanja.
Materijalna oštećenja na uređaju usled promena
Na VED ne smeju da se vrše nikakve promene.
> Nemojte da vršite nikakve promene na uređaju.
> Upozorite korisnika na to da on ne sme da vrši
nikakve promene na uređaju i na dovodima za struju
i vodu.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
5
3 Opis uređaja i funkcija
4 Instalacija
3
Opis uređaja i funkcija
3.1
4
Instalacija
Pregled
1
a
Opasnost po život!
Opasnost po život usled nestručne
instalacije!
Montažu, radove podešavanja kao i
održavanje i popravke električnog protočnog
grejača VED smeju da vrše samo ovlašćeni
serviseri. Oni preuzimaju i odgovornost za
propisnu instalaciju i prvo puštanje u rad.
Električni protočni grejači VED smeju da se
instališu samo na način koji je opisan u ovom
uputstvu za instalaciju.
i
Pre instalacije pažljivo isperite vodove za
hladnu vodu.
2
3
4
5
12
6
7
4.1
8
9
10
11
Obim isporuke
> Proverite kompletnost obima isporuke, videti
tabelu 4.1.
Sl. 3.1 Pregled uređaja VED
1
fixing points / Befestigungspunkte
Pozicija Komponenta
7
170
electrical connection top
Elektroanschluss oben
Stezaljka za mrežni priključak
Sigurnosni prekidač
3
Nastavak protiv prskanja gore
4
Vreteno za podešavanje
5
Prekidač za strujanje
6
Prekidač za vodu
7
Prekidač za delimično opterećenje
8
Mesto za izbornu stezaljku za mrežni priključak
fitting panel
Montageblech
installation template for VED
Montageschablone für VED
390
322
1
2
9
Priključak za hladnu vodu
10
Nastavak protiv prskanja dole
11
Priključak za toplu vodu
12
Grejni blok
electrical connection bottom
Elektroanschluss unten
100
hot water connection
Warmwasseranschluss
cold water connection
Kaltwasseranschluss
6
2
4
Tab. 3.1 Komponente uređaja VED
3
5
3.2
Funkcija
Preko zagrevanja nezaštićene cevi u grejnom bloku
uređaja sveža voda se zagreva i dalje odvodi na jedno ili
više mesta ispuštanja. Količina i toplota tople vode
zavise od klase snage i podešenja uređaja VED. Koji VED
uređaji mogu da daju koju snagu pronađite u tabeli
Tehnički podaci u poglavlju 11.
6
Sl. 4.1 Obim isporuke
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Instalacija 4
Poz. Količina Oznaka
1
1
Električni protočni grejač VED
2
1
Uputstvo za rukovanje i instalaciju
1
Kutija sa materijalom za pričvršćivanje
(2 zavrtnja, 2 tipla, 1 zaptivač, 1 specijalni zavrtanj
za pričvršćivanje)
3
1
Priključni komad za hladnu vodu R 1/2 sa
zapornim ventilom za hladnu vodu
5
1
Priključni komad za toplu vodu R 1/2 sadržan
u kutiji
6
1
Montažna ploča
7
1
Montažni šablon
4
4.3
Potrebna minimalna rastojanja
A
E
B
D
Tab. 4.1 Obim isporuke
Električni protočni grejači VED prethodno su gotovo
montirani. Nakon postavljanja na zid samo moraju da se
izvedu vodovodna i električna instalacija.
4.2
Mesto postavljanja
b
Pažnja!
Oštećenje uređaja zbog smrzavanja!
Ako se električni protočni grejač VED duže
vreme nalazi u nezagrejanoj prostoriji, zimi
voda u uređaju i u cevovodima može da
smrzne. Posledica su oštećenja uređaja.
> Instališite uređaj u prostoriji koja je dobro
zaštićena od smrzavanja.
i
Električni protočni grejači VED odgovaraju
važećim sigurnosnim propisima za zaštitno
područje 1 i stoga mogu da se instališu i iznad
kada ili u oblasti za tuširanje.
B
C
C
Sl. 4.2 Slobodni prostori za montažu
Legenda
A minimalno 50 mm
B minimalno 50 mm
C minimalno 120 mm
D minimalno 130 mm
E maksimalno 22 mm
Površina postavljanja uređaja na zid u donjoj oblasti
uređaja (D) mora da bude ravna; minimalno na 130 mm
visine. Moguće odstupanje zida (npr. zbog pločica) ne
sme da prekorači 22 mm (E). Rastojanje od poda mora
da iznosi najmanje 120 mm (C). Mesto prema gore kao
i prema levo i desno mora da iznosi najmanje 50 mm.
> Instališite uređaj po mogućnosti u blizini slavina koje
se najčešće koriste.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
7
4 Instalacija
4.4
Postavljanje uređaja na zid
4.4.2 Skidanje oplate uređaja
4.4.1
Dimenzije uređaja i priključne dimenzije
1
19
1
2
2
481
322
277
16
3
5
3
35
70
5
50
R 1/2
4
6
35
100
240
100
4
Sl. 4.3 Dimenzije uređaja
Sl. 4.5 Skidanje oplate uređaja
Legenda
1 Nastavak protiv prskanja gore
2 Centralno pričvršćenje
3 Birač snage
4 Priključak za toplu vodu R 1/2
5 Priključak za hladnu vodu R 1/2
6 Nastavak protiv prskanja dole
R Spoljašnji navoj R 1/2
>
>
>
>
>
85
85
Obuhvatite obe ušice (1) blende (2).
Raširite obe ušice (povući od uređaja).
Skinite blendu (2).
Oslobodite oba zavrtnja (3).
Skinite poklopac (4) sa uređaja.
1
322
390
1
3
2
Sl. 4.4 Priključne dimenzije
Legenda
1 Montažna ploča
2 Priključak za hladnu vodu
3 Priključak za toplu vodu
8
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Instalacija 4
4.4.3
e
Montaža uređaja
i
Električni protočni grejač VED mora da se
montira vertikalno obešen na zid.
> Pobrinite se za to da zid i svi elementi za pričvršćenje
imaju potrebnu nosivost. VED napunjen vodom težak
je oko 4,4 kg.
> Još jednom proverite na osnovu slika 4.2 do 4.4 da li
izabrano mesto instalacije odgovara zahtevima.
2
85
1
85
Opasnost!
Opasnost po život od strujnog udara zbog
prodiranja vode potpunim odsecanjem
nastavka protiv prskanja.
Nastavak protiv prskanja treba da spreči
prodiranje vode duž mrežnog priključnog
kabla u uređaj. Ako se nastavak protiv
prskanja potpuno preseče, voda veoma lako
može da prodre, da ošteti uređaj i u najgorem
slučaju da izazove strujni udar opasan po
život.
> Nikad potpuno nemojte da presecate
nastavak protiv prskanja.
> Presecite vrh nastavka protiv prskanja tako
da nastavak čvrsto obavija mrežni
priključni kabl.
1
322
390
2
Sl. 4.6 Postavljanje montažne ploče
> Služeći se montažnim šablonom na zidu nacrtajte
tačke pričvršćenja.
> Pričvrstite montažnu ploču (1) pomoću tiplova na
tačke pričvršćenja (2).
i
Kod zamene uređaja mogu da se koriste
rupe bušenja stare izolacije, ukoliko su
kompatibilne sa dodatnim rupama u
montažnoj ploči.
Sl. 4.7 Zasecanje nastavka protiv prskanja za kablovski
sprovodnik
> Zavisno od položaja mrežnog priključnog kabla koji
viri iz zida odrežite nastavak protiv prskanja gore ili
dole (videti Sl. 4.7).
i
Odrežite nastavak protiv prskanja tako da
nastavak usko obavija mrežni priključni kabl
koji treba da se provede. Voda ne sme da ima
nikakvu mogućnost da prodre u unutrašnjost
uređaja.
> Provedite kabl kroz nastavak protiv prskanja
u unutrašnjost uređaja.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
9
4 Instalacija
4
b
Pažnja!
Opasnost od oštećenja uređaja usled
nestručne primene i/ili upotrebe
neodgovarajućeg alata.
Nestručno rukovanje i/ili neodgovarajući alat
mogu izazvati materijalna oštećenja
(npr. curenje vode)!
> Za pritezanje i oslobađanje spojeva sa
zavrtnjima koristite u principu odgovarajući
viljuškasti ključ (ključ za navrtke).
> Ne koristite klešta za cevi, nastavke i sl.
b
Pažnja!
Moguća oštećenja zbog propusnosti na
priključcima za vodu.
Zbog napona u materijalu za vodove može da
dođe do propusnosti.
> Pri montaži priključaka za vodu vodite
računa o tome da li su vodovi slobodni od
napona.
b
Pažnja!
Moguća oštećenja zbog neodgovarajućih
plastičnih cevi.
Zbog neodgovarajućih plastičnih cevi može
da dođe do oštećenja.
> Pri upotrebi plastičnih cevi vodite računa o
tome da one u trajanju od najmanje 1 sat
budu izložene maksimalnoj temperaturi od
95 °C i maksimalnom pritisku od 1 MPa
(10 bar) (proveriti podatke proizvođača).
> Pri upotrebi plastičnih cevi vodite računa
o tome da one odgovaraju DIN 16893 i
DIN 16892 (proveriti podatke proizvođača).
3
1
2
Sl. 4.8 Postavljanje i podešavanje uređaja
> Postavite uređaj (2) na potporni zavrtanj (1) na
montažnoj ploči.
> Podesite uređaj pomoću vretena za podešavanje (4).
> Fiksirajte uređaj pomoću zavrtnja za pričvršćivanje
(3).
> Centrirajte uređaj (vertikalno i za rastojanja
pogledajte Sl. 4.2 do 4.4).
4.5
Montaža priključka za hladnu i toplu vodu
> Vodite računa o sledećim uslovima kako biste
ispravno montirali priključke za vodu:
– Svi vodovi za hladnu i toplu vodu mogu da budu
izrađeni od čeličnih, bakarnih ili plastičnih cevi. Kod
plastičnih cevi mora da se vodi računa o tome da
su cevi od strane proizvođača odobrene za
normalan režim rada pri 65 °C. Osim toga,
plastične cevi kratkotrajno moraju da budu
podesne za znatno veća opterećenja.
– Kod primene uređaja VED u sistemima sa
plastičnim cevima mora da se koristi Vaillantov
kontrolnik pritiska (br. por. 300768).
7
6
5
1
2
4
3
Sl. 4.9 Priključci za vodu
10
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Instalacija 4
> Obe duple spojnice (2 i 6) obavijte konopljom i
pričvrstite duple spojnice sa priključcima na zid (1 i 7).
> Postavite zaptivače (3) u preklopnu navrtku priključka
za hladnu vodu (4) i priključka za toplu vodu (5).
> Pričvrstite priključni komad za hladnu vodu (4) sa
duplom spojnicom (2) priključka za hladnu vodu u
zid (1).
> Pričvrstite priključni komad za toplu vodu (5) sa
duplom spojnicom (6) priključka za toplu vodu u
zid (7).
> Postavite zaptivač u preklopnu navrtku priključka za
toplu vodu na strani uređaja.
b
Pažnja!
Opasnost od oštećenja zbog začepljenja
cevi zbog stranih tela u vodi.
U prolazu za hladnu vodu mora da postoji sito
za vodu koje strana tela iz uređaja drži dalje
od vode. Uređaj ne sme da se koristi bez sita
za vodu. Fabrički je u cev za hladnu vodu
uređaja ugrađeno sito za vodu.
> Proverite za vreme instalacije da li sito za
vodu postoji.
– Uređaj je u stanju isporuke prethodno
konfekcionisan. Kod električne instalacije mora
samo da se postavi električni dovod u uređaj i da
se priključi. To se dešava preko jednog od dva
nastavka protiv prskanja koji u uređaju sprečavaju
prodiranje vode; videti sliku 4.7. Zasecanje
nastavka protiv prskanja za sprovodnik kabla.
Sam priključak je fabrički fiksiran u gornjem delu
uređaja. Po potrebi on može da se pomeri u donji
deo pri čemu električni dovod mora da se provede
kroz donji nastavak protiv prskanja.
4.6.1
Električni priključak odozgo
Električni dovod je proveden kroz gornji nastavak protiv
prskanja (2). Kako nastavak protiv prskanja mora da se
pripremi, predstavljeno je na slici 4.7.
> Priključite pojedinačne žile na L1, L2, L3 i zaštitni vod
stezaljke za mrežni priključak (1 na Sl. 4.10).
1
2
> Proverite da li se fabrički postavljeno sito za hladnu
vodu nalazi ispravno na svom mestu u priključku za
hladnu vodu na strani uređaja. Sito za hladnu vodu
dodatno služi kao zaptivač na strani hladne vode.
4.6
Električno priključenje uređaja
e
Opasnost!
Životna opasnost od strujnog udara na
naponskim vodovima i priključcima!
> Pre izvođenja električnih radova sve
dovode isključite iz napona.
> Proverite naponsko stanje svih dovoda
i priključaka.
> Obezbedite sve dovode i priključke od
nenamernog ponovnog uključivanja
napona, sve dok traje izvođenje radova
na uređaju.
6
3
3a
4
5
Sl. 4.10 Električni priključak gore ili dole
> Pri izvođenju električne instalacije pridržavajte se i
lokalnih propisa preduzeća za distribuciju električne
energije, kao i podataka na pločici sa oznakom tipa.
> Vodite računa i o sledećim uslovima:
– Uređaj mora da bude instalisan preko čvrstog
priključka.
– Čvrsti priključak mora da ima mogućnost
svepolnog isključivanja sa građevinske strane
preko mehanizma za razdvajanje sa kontaktnim
otvorom najmanje 3 mm. U tu svrhu je npr.
podesan zaštitni prekidač voda.
– Uređaj mora da se priključi na zaštitni vod.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
11
4 Instalacija
5 Puštanje u rad/stavljanje van pogona
5
4.6.2 Električni priključak odozdo
Električni dovod je proveden kroz donji nastavak protiv
prskanja (5). Kako nastavak protiv prskanja mora da se
pripremi, predstavljeno je na slici 4.7.
> Odvrnite stezaljku za mrežni priključak (1) (videti
Sl. 4.10).
> Postavite stezaljku za mrežni priključak (6)
uključujući interni kabl na donji položaj (4) u uređaju.
> Pritegnite stzaljku za mrežni priključak na donji
položaj (4).
> Posebno vodite računa o internom zaštitnom
vodu (3), koji je pritegnut na poziciji 3a.
> Još jednom proverite da li su kablovi stezaljke
mrežnog priključka ispravno postavljeni.
> Priključite pojedinačne žile na L1, L2, L3 i zaštitni vod
stezaljke za mrežni priključak (1 na Sl. 4.10).
4.6.3
Izborni relej za rasterećenje
Po potrebi pre uređaja VED može da se priključi
uobičajeni relej za rasterećenje. Taj relej ima zadatak da
pri ispuštanju tople vode isključi druge potrošače struje
za trajanje ispuštanja tople vode kako ne bi došlo do
preopterećenja. Relej za rasterećenje mora da ispunjava
sledeće kriterijume:
– struja privlačenja < 15 A
– trajna struja > 50 A
> Instališite izborni relej za rasterećenje u spoljašnji
vod koji je priključen na stezaljku za mrežni priključak
L2 uređaja VED.
5.1
Puštanje u rad/stavljanje van
pogona
Otvaranje uređaja bez mehurića
b
Pažnja!
Opasnost od oštećenja zbog suvog požara
zagrevne žice.
Uređaj pre svakog puštanja u rad mora da
ispušta vodu bez mehurića. U suprotnom
postoji opasnost od suvog požara i time
i opasnost od oštećenja uređaja.
> Pobrinite se za to da se pre svakog
puštanja uređaja u rad i stavljanja van
pogona uređaj isključi iz napona.
> Proverite naponsko stanje svih dovoda
i priključaka.
> Obezbedite sve dovode i priključke od
nenamernog ponovnog uključivanja
napona, sve dok traje izvođenje radova
na uređaju.
Postupite na sledeći način kako biste uređaj stavili
u pogon:
> Isključite uređaj iz napona.
> Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
> Više puta zatvorite i otvorite ventil za ispuštanje
tople vode. Time se voda ispušta iz uređaja bez
mehurića. Dodatno provetravanje u normalnom
režimu rada više nije potrebno.
Sl. 5.1 Sigurnosni prekidač
> Pritisnite sigurnosni prekidač (1) kao što je prikazano
na slici 5.1.
12
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Puštanje u rad/stavljanje van pogona 5
5.2
Postavljanje oplate uređaja
5.3
Provera funkcionisanja
> Priključite uređaj na strujnu mrežu.
Na raspolaganju su sledeći nivoi snage na uređaju VED:
1
Nivoi snage
Nominalna snaga
Nivo 1 (mala količina ispuštanja)
1/3 nominalne snage
Nivo 1 (velika količina ispuštanja)
2/3 nominalne snage
Nivo 2 (mala količina ispuštanja)
1/2 nominalne snage
Nivo 2 (velika količina ispuštanja)
1/1 nominalne snage
Tab. 5.1 Podesivi nivoi opterećenja
2
3
– Pri tome temperatura pri većoj količini ispuštanja i
nivou I odgovara oko 30 °C. Oko 60 °C se postiže pri
nivou II manjoj količini ispuštanja.
Sl. 5.2 Postavljanje oplate uređaja
>
>
>
>
>
>
Postavite oplatu uređaja (3).
Zavrnite oba zavrtnja (2).
Obuhvatite blendu (1) za obe ušice.
Raširite obe ušice (lagano razvucite blendu).
Postavite blendu (1).
Pobrinite se za to da je ventil za ispuštanje tople vode
zatvoren.
Sl. 5.3 Prekidač za birač snage
> Okrenite birač snage na nivo I i ispustite malu količinu
vode.
> Proverite sva 4 nivoa snage koji su navedeni u
tabeli 5.1.
5.4
Stavljanje van pogona
5.4.1
Privremeno stavljanje van pogona
Uređaj VED možete privremeno da stavite van pogona,
na primer da biste izvršili radove održavanja.
> Isključite uređaj iz napona.
> Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
5.4.2 Konačno stavljanje van pogona
Ovako konačno stavljate VED van pogona:
> Isključite uređaj iz napona.
> Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
> Pažljivo oslobodite priključke za hladnu i toplu vodu.
> Pri tome u uređaj sakupite preostali ostatak vode
(do 0,4 litra) pomoću odgovarajućeg suda.
> Demontirajte uređaj.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
13
6 Predaja korisniku
7 Rezervni delovi i pribor
6
Predaja korisniku
a
7
Opasnost
Opasnost od povreda vrelom vodom!
Od 43 °C temperature vode postoji opasnost
od povreda vrelom parom. Pri podešavanju
regulatora snage na nivo II mogu da se pojave
temperature do 60 °C.
> Upozorite korisnika na to da od
temperature vrele vode od 43 °C može da
dođe do povreda vrelom parom.
> Preporučite korisniku da birač snage u
normalnom režimu rada postavi na nivo I
kako bi se izbegle povrede vrelom parom.
Rezervni delovi i pribor
Pregled raspoloživih originalnih Vaillantovih rezervnih
delova dobićete
– kod Vašeg distributera (katalog rezervnih delova,
štampan ili na CD-ROM-u)
– kod Vaillantovog FachpartnerNET (servis rezervnih
delova) na http://www.vaillant.com/.
Na raspolaganju je sledeći pribor:
– Priključni adapter za utičnicu za vodu (1 par),
utikač sa spoljašnjim navojem R 1/2
br. por. 000 472
– Montažni komplet za montažu na malteru
br. por. 308 086
Korisnik uređaja mora biti upoznat sa rukovanjem
i funkcijom svog VED uređaja.
> Predajte korisniku sva uputstva namenjena njemu
i papire uz uređaj na čuvanje.
> Prođite uputstva za rukovanje zajedno sa korisnikom.
> Ako je potrebno, odgovorite na njegova pitanja.
> Posebno ukažite korisniku na bezbednosne napomene
o kojima on mora da vodi računa.
> Upozorite korisnika na potrebnost redovne
inspekcije/održavanja uređaja koje sme da obavi
samo ovlašćeni serviser (ugovor o inspekciji/
održavanju).
> Upozorite korisnika na to da uputstva čuva u blizini
uređaja VED.
14
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Prepoznavanje i otklanjanje smetnji 8
8
Prepoznavanje i otklanjanje smetnji
Smetnje koje su ovde navedene sme da otklanja samo
ovlašćeni servis. Pri otklanjanju smetnji vodite računa
o sledećem:
> Prilikom popravke koristite samo originalne rezervne
delove.
> Proverite da li je deo pravilno ugrađen i da li je
zadržan prvobitni položaj i pravac.
> Pre demontaže delova koji provode vodu uređaj mora
da bude potpuno ispražnjen. U tu svrhu oslobodite
priključke na priključnom komadu za hladnu i toplu
vodu.
i
Pri dijagnozi grešaka i otklanjanju smetnji
uvek vodite računa o redosledu koji je
naveden u tabeli 8.1 kod pojedinačnih tačaka.
Smetnja/uzrok
Postupak
Provera/otklanjanje
Nema napona.
1. Proveriti električne
priključke
Uverite se da se uređaj napaja mrežnim naponom L1, L2 i L3.
Proverite električne zaštitne mehanizme.
Isključite uređaj iz napona i otvorite oplatu uređaja.
Proverite priključak svih spojnih vodova.
Otpor se nalazi van oblasti
< 200 Ohm.
2. Proveriti električnu
funkciju grejnog tela
Izmerite na elektronici vrednost otpora između priključaka 1 i 4.
Otpor mora da bude < 200 Ohm.
Protok vode nije dovoljan,
pritisak vode je prenizak.
3. Proverite minimalni protok Uspostavite dovoljan protok vode od više od 3 l/min. Ako je količina vode
vode
premalena, proverite pritisak vode, armature i sito u ulazu.
Sigurnosni prekidač je
aktiviran.
4. Proverite sigurnosni
prekidač
Izvršite provere kao što je opisano u tač. 1 - 3 i ponovo stavite uređaj u
pogon. Kada se sigurnosni prekidač ponovo aktivira, na uređaju postoji
kvar. Obavestite Vaillantovu servisnu službu.
Tab. 8.1 Moguće smetnje i njihovo otklanjanje
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
15
9 Kontrola i održavanje
10 Garancija i servisna služba
9
Kontrola i održavanje
e
10 Garancija i servisna služba
Opasnost!
Životna opasnost od strujnog udara na
naponskim vodovima i priključcima!
> Pre izvođenja radova održavanja i
popravaka isključite napon svih električnih
dovoda i priključaka.
> Proverite naponsko stanje svih dovoda
i priključaka.
> Obezbedite sve dovode i priključke od
nenamernog ponovnog uključivanja
napona, sve dok traje izvođenje radova
na uređaju.
– Provera funkcije i vizuelna provera uređaja moraju da
se obave svake tri godine i to sme da izvrši samo
ovlašćeni serviser.
– Kod vode sa velikim udelom kamenca eventualno je
potrebno češće odstranjivanje kamenca.
– Kod vode sa velikim sadržajem lebdećih materija sito
za vodu mora češće da se koristi u prolazu za hladnu
vodu. Sito za vodu ima istovremeno funkciju
zaptivača.
Obavite sledeće mere:
> Zamenite sito za vodu u prolazu za hladnu vodu.
> Prekontrolišite da li u cevi za toplu vodu između
grejnog bloka i priključka za toplu vodu ima naslaga.
> Prilikom ponovne montaže ugradite novi ravni
zaptivač na priključku za toplu vodu.
> Proverite da li je potrebno odstranjivanje kamenca iz
uređaja i zatim ga obavite.
i
Fabrička garancija
Fabrička garancija važi 2 godine uz račun sa datumom
kupovine i overenim garantnim listom i to počevši od
dana prodaje na malo. Korisnik je dužan da obavezno
poštuje uslove navedene u garantnom listu.
Servisna služba
Korisnik je dužan da pozove ovlašćeni servis za prvo
puštanje uređaja u pogon i overu garantnog lista.
U protivnom fabrička garancija nije važeća. Sve
eventualne popravke na uređaju sme obavljati isključivo
ovlašćeni servis.
Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim
mestima ili u Predstavništvu firme Vaillant GmbH,
Radnička 59, Beograd ili na Internet stranici:
www.vaillant.rs
Ako je potrebno kompletno odstranjivanje
kamenca, priključite pumpu za odstranjivanje
kamenca između priključka za hladnu i toplu
vodu.
> Dobro isperite uređaj vodom nakon odstranjivanja
kamenca.
> Nakon uklanjanja kamenca iz uređaja ispustite vodu iz
uređaja bez mehurića (videti poglavlje 5).
b
16
Pažnja!
Opasnost od oštećenja zbog
nezaptivenosti.
Nakon zamene sita za vodu u prolazu hladne
vode usled pogrešne ugradnje novog sita
može da dođe do nezaptivenosti.
> Prilikom ugradnje novog sita za vodu u
prolazu hladne vode vodite računa o tome
da sito ispravno naleže i da je spoj
zaptiven.
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
Tehnički podaci 11
11
Tehnički podaci
Oznaka
Jedinica
VED H 12/7
VED H 18/7
VED H 21/7
VED H 24/7
VED H 27/7
0010007736
0010007737
0010007738
0010007739
0010007740
1)
Za snabdevanje
jedno ili više mesta ispuštanja
Konstrukciona forma
uređaj za zidnu montažu
Oprema
grejač sa nezaštićenom žicom
Nominalni kapacitet
l
0,4
Dimenzije
Širina
Visina
Dubina
mm
mm
mm
240
481
100
Težina sa punjenjem vode
kg
4,4
Količina ispuštanja - delimično
opterećenje
l/min.
2,7
3,8
4,4
5,1
5,7
Količina ispuštanja - puno
opterećenje
l/min.
3,8
5,8
6,7
7,7
8,6
Pritisak protoka pri uključenju
delimično opterećenje
MPa
0,020
0,030
0,035
0,040
0,045
Pritisak protoka pri uključenju
puno opterećenje
MPa
0,035
0,055
0,070
0,090
0,100
Ispusne temperature pri 10 °C
Kod nivoa birača snage II
Delimično opterećenje
°C
40
Puno opterećenje
°C
50
Delimično opterećenje
°C
30
Puno opterećenje
°C
40
Ispusne temperature pri 10 °C
Kod nivoa birača snage I
Preuzimanje dimenzionisanja
Nivo birača snage II
Delimično opterećenje
kW
6
9
10,5
12
13,5
Puno opterećenje
kW
12
18
21
24
27
Delimično opterećenje
kW
4
6
7
8
9
Puno opterećenje
kW
8
12
14
16
18
Preuzimanje dimenzionisanja
Nivo birača snage I
Dimenzionisani nadpritisak
MPa
Nominalni napon
V
1
3/PE~ 400
Dimenzionisana frekvencija
Hz
50 Hz
Minimalni otpor vode
Ω cm
≥ 900
Bezbednost
odgovara nemačkim i austrijskim bezbednosnim odredbama, bez iskri,
bez povratnog mrežnog delovanja
Vrsta zaštite
IP 25 = zaštita od mlaza vode
Tab. 11.1 Tehnički podaci
1) = zatvoreni uređaj (otporan na pritisak)
Uputstvo za instalaciju električnog protočnog grejača VED 0020078271_00
SRB
17
Za upravljavca
Navodila za uporabo
VED
Električni pretočni grelnik
SI
Kazalo
Kazalo
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Napotki k dokumentaciji......................................... 3
Shranjevanje dokumentacije ................................... 3
Uporabljeni simboli..................................................... 3
Veljavnost navodil ...................................................... 3
Tipska tablica ............................................................... 3
Oznaka CE ....................................................................4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
Varnost .........................................................................4
Varnostna navodila in opozorila .............................4
Klasifikacija opozoril ..................................................4
Zgradba opozoril ........................................................4
Uporaba v skladu z določili ......................................5
Splošna varnostna navodila .....................................5
3
Funkcija in upravljanje ............................................6
4
Nasveti za varčevanje z električno energijo ...6
5
Prepoznavanje in odpravljanje motenj .............. 7
6
Nega............................................................................... 7
7
Garancija in servisna služba ................................. 7
8
Recikliranje in odstranjevanje ..............................8
2
Navodila za uporabo električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Napotki k dokumentaciji 1
1
Napotki k dokumentaciji
1.3
Veljavnost navodil
Naslednji napotki so kažipot skozi celotno dokumentacijo. V povezavi s temi navodili za uporabo je veljavna
nadaljnja dokumentacija.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, ne
prevzemamo nobene odgovornosti.
Ta navodila za uporabo veljajo izključno za naprave
z naslednjimi številkami izdelkov:
Priložena dokumentacija
Pri upravljanju naprav VED vedno upoštevajte tudi vsa
navodila za uporabo, ki so priložena drugim komponentam naprave.
Oznaka tipa
Številka izdelka
VED H 12/7
0010007736
VED H 18/7
0010007737
VED H 21/7
0010007738
VED H 24/7
0010007739
VED H 27/7
0010007740
Tab. 1.1 Identifikacija naprav
1.1
Shranjevanje dokumentacije
> Ta navodila za uporabo in vso priloženo dokumentacijo dobro shranite, da bo po potrebi na voljo.
1.2
Uporabljeni simboli
V nadaljevanju je razlaga simbolov, ki so uporabljeni
v besedilu:
a
Simbol za nevarnost:
– neposredna življenjska nevarnost
– nevarnost težkih poškodb oseb
– nevarnost lažjih poškodb oseb
e
b
Simbol za nevarnost:
– življenska nevarnost zaradi udara
električnega toka
i
>
1.4
Tipska tablica
Številka izdelka naprave je del serijske številke. Serijska
številka in številka izdelka sta navedeni na tipski tablici.
Tipska tablica je na desni strani ob upravljalnem polju,
pod pokrovom.
0020078229
Vaillant GmbH Remscheid / Germany
VED H 18/7
INT
18 kW; 400 V 3~ 50Hz
1MPa (10bar); p 15 >= 900 Ohm cm; IP 25
Observe operating- and installation manual
Bedienungs- und Installationsanleitung beachten
Simbol za nevarnost:
– nevarnost materialne škode
– nevarnost ogrožanja okolja
Appliance must be earthed
Gerät muss an Schutzleiter angeschlossen werden
Simbol za uporaben nasvet in informacije
Serialnr.
21093500200752100006000000N3
Simbol za zahtevano dejavnost
Sl. 1.1 Primer tipske tablice
Navodila za uporabo električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
3
1 Napotki k dokumentaciji
2 Varnost
2
Razlaga simbolov za tipsko tablico
Varnost
2.1
Varnostna navodila in opozorila
Oznaka CE, glejte poglavje 1.5
Znak VDE GS potrjuje skladnost
s standardom in preverjeno varnost
> Pri uporabi električnega pretočnega grelnika VED
upoštevajte splošna varnostna navodila in opozorila.
2.1.1
Simbol za skladnost s standardom
o elektromagnetni združljivosti
Po koncu uporabe je treba napravo
ustrezno odstraniti (ne med gospodinjske odpadke)
Preberite navodila za uporabo in
namestitev
21093500200752100006000000N3
1.5
Črtkana serijska številka in izpisana
serijska številka.
Številke 7 do 16 sestavljajo številko
izdelka
Oznaka CE
Oznaka CE označuje, da električni pretočni grelniki VED
izpolnjujejo zahteve naslednjih direktiv ter ustrezajo
preverjenemu vzorcu:
– Direktiva o elektromagnetni združljivosti
(Direktiva Sveta 2004/108/ES)
– Direktiva o nizki napetosti
(Direktiva Sveta 2006/95/ES)
Klasifikacija opozoril
Opozorila so z opozorilnimi znaki in signalnimi besedami
razdeljena na stopnje glede na težo možne nevarnosti:
Opozorilni
znak
a
e
a
b
Signalna
beseda
Razlaga
Nevarnost!
neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost težkih
poškodb oseb
Nevarnost!
življenska nevarnost zaradi
udara električnega toka
Opozorilo!
nevarnost lažjih poškodb oseb
Previdnost!
tveganje za ogrožanje stvari ali
okolja
Tab. 2.1 Pomen opozorilnih znakov in signalnih besed
Z oznako CE kot proizvajalec naprave potrjujemo, da
so bile upoštevane varnostne zahteve v skladu z 2
členom 7. Zakona o varnosti naprav (GSGV) in da serijsko proizvedena naprava ustreza preverjenemu vzorcu.
2.1.2
Zgradba opozoril
Opozorila spoznate po zgornji in spodnji črti. Sestavljena
so po naslednjem osnovnem načelu:
a
4
Signalna beseda!
Vrsta in izvor nevarnosti!
Pojasnilo o vrsti in izvoru nevarnosti.
> Ukrepi za preprečevanje nevarnosti.
Navodila za uporabo električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Varnost 2
2.2
Uporaba v skladu z določili
Električni pretočni grelniki Vaillant so oblikovani po
najvišjih dosežkih tehnike in ustrezajo veljavnim varnostno tehničnim pravilom. Kljub temu pa lahko pri nepravilni uporabi, ki ni v skladu s pravili, pride do nevarnosti
telesnih poškodb uporabnika ali tretjih oseb, poškodb na
napravi in drugih predmetih.
Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otrok) z omejenimi psihičnimi, senzoričnimi
ali duševnimi zmožnostmi ali oseb brez izkušenj in/ali
brez potrebnega znanja, razen če jih pri tem nadzoruje
oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če so od te
osebe dobili podrobna navodila, kako se napravo uporablja.
Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.
Električni pretočni grelniki VED Vaillant se smejo
uporabljati samo za ogrevanje vode. Električni pretočni
grelniki VED Vaillant so primerni samo za uporabo
v gospodinjstvu, v zaprtih in pred zmrzovanjem
zaščitenih prostorih. Električni pretočni grelniki VED
Vaillant niso primerni za uporabo v obtočnih vodih.
Vsaka druga uporaba, ki ni v skladu z opisano, velja kot
neskladna z določili. Vsaka neposredna tržna ali industrijska uporaba naprave prav tako ni v skladu z določili.
Proizvajalec/dobavitelj ne jamči za škodo, ki nastane
zaradi uporabe, ki ni v skladu z določili. Tveganje nosi
uporabnik sam. Za uporabo v skladu z določili velja tudi
upoštevanje navodil za uporabo in namestitev ter vse
priložene dokumentacije in upoštevanje inšpekcijskih in
vzdrževalnih pogojev.
2.3
Splošna varnostna navodila
Montaža in namestitev
Montažo, nastavitve, vzdrževalna dela in popravila
električnega pretočnega grelnika VED lahko opravlja
samo pooblaščeno strokovno podjetje. To prevzame
tudi odgovornost za pravilno namestitev in prvi zagon.
Električne pretočne grelnike VED je dovoljeno namestiti
samo, kot je opisano v navodilih za namestitev.
Življenjska nevarnost zaradi udara električnega toka
na dovodih in priključkih, ki so pod napetostjo!
Pri opravljanju kakršnihkoli del na odprti napravi, predvsem na vodih in priključkih, ki so pod napetostjo,
obstaja življenjska nevarnost zaradi udara električnega
toka.
> Ne opravljajte kakršnihkoli del na napravi.
> V primeru napak pri delovanju vašega VED o tem
obvestite strokovnega serviserja.
Življenjska nevarnost zaradi udara električnega toka
na dovodih in priključkih, ki so pod napetostjo!
Upor uporabljene sveže vode mora biti večji/enak
900 Ohmov cm pri temperaturi 15 °C. V nasprotnem
primeru naprave ni dovoljeno uporabljati.
> Pred namestitvijo, ki jo opravi priznani strokovnjak, se
pri lokalnem oskrbovalcu z vodo pozanimajte o uporu
in prevodnosti vode.
> Priznanega serviserja vprašajte kakšne so zahteve
glede sveže vode.
Nevarnost opeklin z vročo vodo!
Voda lahko doseže temperaturo do 60 °C.
> Pri uporabi električnega pretočnega grelnika VED
bodite pozorni, saj obstaja nevarnost opeklin zaradi
visokih temperatur vode.
> Bodite posebej pozorni zaradi nevarnosti opeklin,
če imate na VED izbrano stopnjo II.
> V normalnem načinu uporabe izberite stopnjo I, saj
boste tako preprečili nevarnost opeklin.
Materialna škoda na napravi zaradi uporabe slabe
vode
Električni pretočni grelniki VED Vaillant se smejo
uporabljati samo za ogrevanje sveže vode. Ta sveža
voda mora izpolnjevati zahteve nemške ali avstrijske
Uredbe o sveži vodi. V nasprotnem primeru lahko pride
do korozije v napravi.
> Priznanega serviserja vprašajte kakšne so zahteve
glede sveže vode.
Nevarnost zmrzovanja
Če je električni pretočni grelnik VED dlje časa v neogrevanem prostoru, lahko voda v napravi in ceveh zmrzne.
> Priznanega strokovnjaka vprašajte glede zahtev.
> Električni pretočni grelnik VED in mora biti nameščen
v prostoru v katerem ne obstaja nevarnost zmrzali.
Materialna škoda na napravi zaradi sprememb
Na napravi VED ni dovoljeno opravljati kakršnihkoli
sprememb.
V primeru motnje
> Če vaš VED ne segreva vode ali se pojavljajo druge
težave, o tem obvestite pooblaščen servisni center.
> O vseh motnjah obvestite pooblaščen servisni center.
> Nikoli ne izvajajte popravil sami.
> Nikoli ne odpirajte pokrova naprave.
Navodila za uporabo električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
5
3 Funkcija in upravljanje
4 Nasveti za varčevanje z električno energijo
3
Funkcija in upravljanje
4
Ko na priključku odprete toplo vodo (mešalni ventil ali
ločeni pipi), bo vaš VED samodejno segrel svežo vodo.
a
Nevarnost
Nevarnost opeklin zaradi vroče vode.
Temperatura vode na priključkih lahko doseže
do 60 °C.
> Pri uporabi električnega pretočnega grelnika VED bodite pozorni, saj obstaja nevarnost opeklin zaradi visokih temperatur
vode.
> Bodite posebej pozorni zaradi nevarnosti
opeklin, če imate na VED izbrano stopnjo II.
> V normalnem načinu uporabe izberite stopnjo I, saj boste tako preprečili nevarnost
opeklin.
Nasveti za varčevanje z električno
energijo
Z upoštevanjem naslednjih nasvetov in informacij lahko
pripomorete k varčevanju z električno energijo:
Ustrezna temperatura tople vode
Vodo segrevajte le na temperaturo, ki jo dejansko potrebujete. Vsako dodatno segrevanje vode pomeni porabo
energije. To pomeni za vas:
> VED v normalnem delovanju nastavite na stopnjo I.
> Če občasno potrebujete bolj toplo vodo, takrat z gumbom za izbiro moči izberite stopnjo II. Nato z gumbom
za izbiro moči znova izberite prejšnjo nastavitev.
Sl. 3.1 Gumb za izbiro moči
> Z gumbom za izbiro moči izberite stopnjo I ali
stopnjo II.
– Ko je z gumbom za izbiranje moči izbrana stopnja I,
bo vaš VED vodo segrel na 30 °C. Ko je z gumbom
za izbiranje moči izbrana stopnja II, bo vaš electronicVED vodo segrel na 60 °C.
Upoštevajte tudi naslednje:
– Ob izpustu večjih količin vode nastavljena temperatura pozimi morda ne bo dosežena.
> V tem primeru z gumbom za izbiro moči za kratek čas
izberite stopnjo II ali zmanjšajte želeno količino vode.
V obeh primerih se bo temperatura vode hitro dvignila.
6
Navodila za uporabo električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Prepoznavanje in odpravljanje motenj 5, Nega 6
Garancija in servisna služba 7
5
Prepoznavanje in odpravljanje
motenj
e
6
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi udara
električne energije.
Zaradi vodov in priključkov, ki so pod napetostjo, lahko pride do življenjsko nevarnega električnega udara!
> Naprave nikoli ne popravljajte sami.
> Nikoli ne odstranite obloge naprave.
> O vseh motnjah naprave obvestite pooblaščen servisni center.
7
Pogoj za trajno nemoteno delovanje in varnost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo vašega električnega
pretočnega grelnika VED je, da preglede/vzdrževalna
dela na vaši napravi opravlja priznan servisni center.
b
Nega
Vaš električni pretočni grelnik VED ne potrebuje
posebne nege, saj so vsi notranji sestavni deli zaščiteni
pred umazanijo in vlago. Oblogo naprave lahko očistite
z vlažno krpo in majhno količino čistila.
i
Za čiščenje obloge naprave ne uporabljajte
agresivnih pripomočkov in čistil.
Garancija in servisna služba
Pozor!
Možna materialna škoda na napravi.
Neizvajanje vzdrževalnih del lahko vpliva na
delovanje VED. Npr. lahko pride do okvar naprave zaradi vodnega kamna. V območjih s
trdo vodo (več kot 14 °dH = 2,5 CaCO3 mmol/l)
ali zelo trdo vodo (več kot 20 °dH =
3,6 CaCO3 mmol/l) je morda potreben skrajšan
vzdrževalni interval.
> Vaš VED naj vsaj vsaka 3 leta pregleda priznan servisni center.
> Če stanujete v regiji z zelo trdo vodo, vam
Vaillant svetuje, da priznan servisni center
pregled opravi enkrat letno.
Tovarniška garancija
Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem
listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene
v garancijskem listu.
Servisna služba
Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis.
V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant
servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na
Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o.,
Dolenjska 242b, Ljubljana ali na internet strani:
www.vaillant.si.
Navodila za uporabo električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
7
8 Recikliranje in odstranjevanje
8
Recikliranje in odstranjevanje
Če je vaša naprava Vaillant označena s tem
znakom (tipska tablica) potem je po koncu
uporabe ne smete odstraniti med gospodinjske
odpadke. V tem primeru napravo in morebitno opremo
Vaillant po koncu uporabe ustrezno odstranite.
Ker za to napravo Vaillant ne velja zakon o dajanju
v promet, vračilu in okolju prijazno odstranjevanje
električnih in elektronskih naprav (Zakon o električnih
in elektronskih napravah ElektroG), ni predvideno
brezplačno odstranjevanje na javnem zbirnem mestu.
8
Navodila za uporabo električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Za inštalaterje
Navodila za namestitev
VED
Električni pretočni grelnik
SI
Kazalo
Kazalo
1
1.2
1.3
1.4
Napotki k dokumentaciji ......................................... 3
Shranjevanje dokumentacije ................................... 3
Uporabljeni simboli..................................................... 3
Veljavnost navodil ...................................................... 3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
Varnost .........................................................................4
Varnostna navodila in opozorila .............................4
Klasifikacija opozoril ..................................................4
Zgradba opozoril ........................................................4
Uporaba v skladu z določili ......................................4
Splošna varnostna navodila .....................................4
Standardi in direktive ................................................5
Oznaka CE ....................................................................5
3
3.1
3.2
Opis naprave in funkcij ...........................................6
Pregled ..........................................................................6
Funkcija .........................................................................6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
Namestitev..................................................................6
Obseg dobave ..............................................................6
Mesto postavitve ........................................................ 7
Potrebni minimalni razmiki ...................................... 7
Stenska namestitev naprave ...................................8
Mere naprave in priključkov.....................................8
Odstranjevanje obloge naprave ..............................8
Montaža naprave ........................................................9
Montaža priključkov za hladno in toplo vodo .... 10
Priključitev naprave na električno omrežje .........11
Električni priključek od zgoraj .................................11
Električni priključek od spodaj ...............................12
Opcijski razbremenitveni rele.................................12
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
Zagon/izklop ..............................................................12
Brezzračno zapiranje naprave ...............................12
Nameščanje obloge naprave ..................................13
Preverjanje funkcij naprave ....................................13
Izklop.............................................................................13
Začasni izklop .............................................................13
Dokončni izklop ..........................................................13
6
Izročitev upravljavcu..............................................14
7
Rezervni deli in oprema .........................................14
8
Prepoznavanje in odpravljanje motenj .............15
9
Servis in garancija ...................................................16
10
Garancija in servisna služba ................................16
11
Tehnični podatki .......................................................17
2
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Napotki k dokumentaciji 1
1
Napotki k dokumentaciji
Naslednji napotki so kažipot skozi celotno dokumentacijo. V povezavi s temi navodili za montažo je veljavna
nadaljnja dokumentacija.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, ne
prevzemamo nobene odgovornosti.
Pripadajoča dokumentacija
Pri namestitvi naprav VED vedno upoštevajte vsa navodila za namestitev sestavnih delov in komponent
naprave. Ta navodila za namestitev so priložena posameznim sestavnim delom naprave in dopolnilnim komponentam. Upoštevajte tudi vsa navodila za uporabo,
ki so priložena komponentam naprave.
1.2
Shranjevanje dokumentacije
1.3
Uporabljeni simboli
V nadaljevanju je razlaga simbolov, ki so uporabljeni
v besedilu:
a
Simbol za nevarnost:
– neposredna življenjska nevarnost
– nevarnost težkih poškodb oseb
– nevarnost lažjih poškodb oseb
e
b
Simbol za nevarnost:
– življenska nevarnost zaradi udara
električnega toka
> Upravljavcu naprave izročite ta navodila za montažo,
kakor tudi vso priloženo dokumentacijo.
Upravljavec naj ta navodila shrani, da bodo po potrebi
na voljo.
i
>
1.4
Simbol za nevarnost:
– nevarnost materialne škode
– nevarnost ogrožanja okolja
Simbol za uporaben nasvet in informacije
Simbol za zahtevano dejavnost
Veljavnost navodil
Ta navodila za namestitev veljajo izključno za naprave
z naslednjimi številkami izdelkov:
Oznaka tipa
Številka izdelka
VED H 12/7
0010007736
VED H 18/7
0010007737
VED H 21/7
0010007738
VED H 24/7
0010007739
VED H 27/7
0010007740
Tab. 1.1 Identifikacija naprav
Številka izdelka je del serijske številke. Serijska številka
in številka izdelka sta navedeni na tipski tablici. Tipska
tablica je na desni strani ob upravljalnem polju, pod
pokrovom.
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
3
2 Varnost
2
Varnost
2.1
2.2
Varnostna navodila in opozorila
Pri namestitvi električnega pretočnega grelnika VED
upoštevajte splošna varnostna navodila in opozorila.
2.1.1
Klasifikacija opozoril
Opozorila so z opozorilnimi znaki in signalnimi besedami
razdeljena na stopnje glede na težo možne nevarnosti:
Opozorilni
znak
a
e
a
b
Signalna
beseda
Razlaga
Nevarnost!
Neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost težkih
poškodb oseb
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi
udara električnega toka
Opozorilo!
Nevarnost lažjih poškodb oseb
Previdnost!
Nevarnost za stvari ali okolje
Uporaba v skladu z določili
Električni pretočni grelniki Vaillant so oblikovani po najvišjih dosežkih tehnike in ustrezajo veljavnim varnostno
tehničnim pravilom. Kljub temu pa lahko pri nepravilni
uporabi, ki ni v skladu s pravili, pride do nevarnosti telesnih poškodb uporabnika ali tretjih oseb, poškodb na
napravi in drugih predmetih.
Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otroki) z omejenimi psihičnimi, senzoričnimi
ali duševnimi zmožnostmi ali oseb brez izkušenj in/ali
brez potrebnega znanja, razen če jih pri tem nadzoruje
oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če so od te
osebe dobili podrobna navodila, kako se napravo uporablja.
Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.
Električni pretočni grelniki VED Vaillant se smejo uporabljati samo za ogrevanje sveže vode. Električni pretočni
grelniki VED Vaillant so primerni samo za uporabo
v gospodinjstvu, v zaprtih in pred zmrzovanjem
zaščitenih prostorih. Električni pretočni grelniki VED
Vaillant niso primerni za uporabo v obtočnih vodih.
Vsaka druga uporaba, ki ni v skladu z opisano, velja kot
neskladna z določili. Vsaka neposredna tržna ali industrijska uporaba naprave prav tako ni v skladu z določili.
Proizvajalec/dobavitelj ne jamči za škodo, ki nastane
zaradi uporabe, ki ni v skladu z določili. Tveganje nosi
uporabnik sam. Za uporabo v skladu z določili velja tudi
upoštevanje navodil za uporabo in namestitev ter vse
priložene dokumentacije in upoštevanje inšpekcijskih in
vzdrževalnih pogojev.
Tab. 2.1 Pomen opozorilnih znakov in signalnih besed
2.1.2
Zgradba opozoril
2.3
Opozorila spoznate po zgornji in spodnji črti. Sestavljena
so po naslednjem osnovnem načelu:
a
Signalna beseda!
Vrsta in izvor nevarnosti!
Pojasnilo o vrsti in izvoru nevarnosti.
> Ukrepi za preprečevanje nevarnosti.
Splošna varnostna navodila
Montaža in namestitev
Montažo, nastavitve, vzdrževalna dela in popravila
električnega pretočnega grelnika VED lahko opravlja
samo pooblaščeno strokovno podjetje. To prevzame tudi
odgovornost za pravilno namestitev in prvi zagon.
Električne pretočne grelnike VED je dovoljeno namestiti
samo, kot je opisano v teh navodilih za namestitev.
Življenjska nevarnost zaradi udara električnega toka
na dovodih in priključkih, ki so pod napetostjo!
Pri opravljanju kakršnihkoli del na odprti napravi, predvsem na vodih in priključkih, ki so pod napetostjo,
obstaja življenjska nevarnost zaradi udara električnega
toka.
> Pred kakršnimikoli deli na odprti napravi prekinite
napajanje. Naprava ne sme biti pod napetostjo.
> Preverite, ali naprava ni pod napetostjo.
> Napravo zavarujte pred nenamernim ponovnim
vklopom, da se ta med izvajanjem del na napravi ne
bo znova vklopila.
4
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Varnost 2
Življenjska nevarnost zaradi udara električnega toka
na dovodih in priključkih, ki so pod napetostjo!
Upor uporabljene sveže vode mora biti večji/enak
900 Ohmov cm pri temperaturi 15 °C. V nasprotnem
primeru naprave ni dovoljeno uporabljati.
> Pred namestitvijo se pri lokalnem oskrbovalcu z vodo
pozanimajte o uporu vode in prevodnosti vode.
2.4
Nevarnost opeklin z vročo vodo!
Voda lahko doseže temperaturo do 60 °C.
> Upravljavca opozorite na nevarnost opeklin z vročo
vodo, predvsem ko je nastavljena II stopnja VED.
> Upravljavcu svetujte, da v normalnem načinu uporabe
izbere stopnjo I, saj bo tako preprečil nevarnost opeklin.
2.5
Materialna škoda na napravi zaradi uporabe slabe
vode
Električni pretočni grelniki VED Vaillant se smejo uporabljati samo za ogrevanje sveže vode. Ta sveža voda
mora izpolnjevati zahteve nemške ali avstrijske Uredbe
o sveži vodi. V nasprotnem primeru lahko pride do korozije v napravi.
Standardi in direktive
Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, predpisi
in smernice na nacionalni in lokalni ravni. Zagon in
potrditev garancije opravi izključno pooblaščen serviser.
Oznaka CE
Oznala CE označuje, da električni pretočni grelnik VED
izpolnjuje osnovne zahteve naslednjih smernic:
– Zahteve Direktive o nizki napetosti
(Direktiva Sveta 2006/95/ES)
– Direktiva o elektromagnetni združljivosti
(Direktiva Sveta 2004/108/ES)
Z oznako CE kot proizvajalec naprave potrjujemo, da
so bile upoštevane varnostne zahteve v skladu z 2. členom 7. Zakona o varnosti naprav (GSGV) in da serijsko
proizvedena naprava ustreza preverjenemu vzorcu.
Materialna škoda zaradi uporabe, ki ni v skladu
z določili in/ali uporabe neprimernega orodja
Zaradi uporabe, ki ni v skladu z določili in/ali uporabe
neprimernega orodja lahko pride do materialne škode
(npr. uhajanje vode)!
> Za privijanje ali odvijanje vijakov vedno uporabite viličaste ključe ustreznih velikosti.
> Ne uporabljajte cevnih klešč, podaljškov itd.
Nevarnost zmrzovanja
Če je električni pretočni grelnik VED dlje časa v neogrevanem prostoru, lahko voda v napravi in ceveh zmrzne.
> Namestite električni pretočni grelnik VED v prostor,
kjer ne obstaja nevarnost zmrzovanja.
> Električni pretočni grelnik VED je treba skladiščiti
v prostoru, kjer ne obstaja nevarnost zmrzovanja.
Materialna škoda na napravi zaradi sprememb
Na napravi VED ni dovoljeno opravljati kakršnihkoli sprememb.
> Na napravi ne izvajajte kakršnihkoli sprememb.
> Upravljavca opozorite, da na napravi ali na dovodih
za elektriko in vodo ne sme izvajati kakršnihkoli sprememb.
V primeru motnje
> V poglavju Prepoznavanje in odpravljanje motenj preberite kako morate ravnati v primeru motnje.
> Upravljavca opozorite, da naprave ne sme popravljati
sam.
> Upravljavca opozorite, da ne sme odstranjevati
obloge naprave.
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
5
3 Opis naprave in funkcij
4 Namestitev
3
Opis naprave in funkcij
3.1
4
Namestitev
Pregled
1
a
Življenjska nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi nepravilne
namestitve!
Montažo, nastavitve, vzdrževalna dela in
popravila električnega pretočnega grelnika
VED lahko opravlja samo pooblaščeno strokovno podjetje. To prevzame tudi odgovornost za pravilno namestitev in prvi zagon.
Električne pretočne grelnike VED je dovoljeno
namestiti samo, kot je opisano v teh navodilih
za namestitev.
i
Pred namestitvijo dobro sperite napeljavo
hladne vode.
2
3
4
5
12
6
7
4.1
8
9
10
11
Obseg dobave
> Preverite, ali je obseg dobave popoln, glejte
tabelo 4.1.
Sl. 3.1 Pregled VED
1
fixing points / Befestigungspunkte
Položaj
Komponenta
7
170
electrical connection top
Elektroanschluss oben
Sponka omrežnega priključka
Varnostno stikalo
3
Zaščitni nastavek zgoraj
4
Nastavitveni vijak
5
Električno stikalo
6
Vodno stikalo
7
Stikalo delne obremenitve
8
Prostor za izbirno sponko omrežnega priključka
fitting panel
Montageblech
installation template for VED
Montageschablone für VED
390
322
1
2
9
Priključek hladne vode
10
Zaščitni nastavek spodaj
11
Priključek tople vode
12
Blok ogrevalnega kotla
electrical connection bottom
Elektroanschluss unten
100
hot water connection
Warmwasseranschluss
cold water connection
Kaltwasseranschluss
6
2
4
Tab. 3.1 Komponente VED
3
5
3.2
Funkcija
Preko segrevanja svetle žice v bloku ogrevalnega kotla
naprave se sveža voda segreje in steče do enega ali več
priključkov. Količina in toplota tople vode sta odvisni od
zmogljivostnega razreda in nastavitev VED. Podatke o
zmogljivostih posameznih naprav VED najdete v tabeli
Tehnični podatki v poglavju 11.
6
Sl. 4.1 Obseg dobave
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Namestitev 4
Pol. Količina Oznaka
1
1
Električni pretočni grelnik VED
2
1
Navodila za uporabo in namestitev
3
1
Karton z materialom za pritrditev (2 vijaka,
2 vstavka, 1 tesnilo, 1 posebni pritrditveni vijak)
4
1
Priključek za hladno vodo R 1/2 z zapornim ventilom hladne vode
5
1
Priključek za toplo vodo R 1/2 v kartonu
6
1
Montažna plošča
7
1
Montažna šablona
4.3
Potrebni minimalni razmiki
A
E
B
B
D
Tab. 4.1 Obseg dobave
C
Električni pretočni grelniki VED so že pripravljeni za
namestitev. Po namestitvi na steno je treba zagotoviti
samo električni priključek in priključek za vodo.
C
Sl. 4.2 Montažni prostor
4.2
Mesto postavitve
b
Pozor!
Poškodbe naprave zaradi zmrzovanja!
Če je električni pretočni grelnik VED dlje časa
v neogrevanem prostoru, lahko voda v napravi in ceveh zmrzne. Zaradi tega lahko
pride do poškodb naprave.
> Napravo namestite v prostoru, kjer ni
nevarnosti zmrzovanja.
i
Električni pretočni grelniki VED izpolnjujejo
zahteve veljavnih varnostnih predpisov za
varnostno območje 1 in so zato primerni za
namestitev nad kopalne kadi ali prhe.
Legenda
A vsaj 50 mm
B vsaj 50 mm
C vsaj 120 mm
D vsaj 130 mm
E največ 22 mm
Podložna površina naprave na steni mora biti v spodnjem delu naprave (D) ravna; na višini vsaj 130 mm.
Rob (npr. zaradi keramičnih ploščic) ne sme biti večji od
22 mm (E). Razmak do tal mora biti vsaj 120 mm (C).
Razmak navzgor, v levo in desno stran mora biti vsaj
50 mm.
> Napravo namestite čim bližje priključkov, ki jih najpogosteje uporabljate.
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
7
4 Namestitev
4.4
Stenska namestitev naprave
4.4.1
Mere naprave in priključkov
4.4.2 Odstranjevanje obloge naprave
1
19
1
2
2
481
322
277
16
3
5
3
35
70
5
50
R 1/2
4
6
35
100
240
100
4
Sl. 4.3 Mere naprave
Sl. 4.5 Odstranjevanje obloge naprave
Legenda
1 Zaščitni nastavek zgoraj
2 Glavna pritrditev
3 Nastavitev moči
4 Priključek tople vode R 1/2
5 Priključek hladne vode R 1/2
6 Začitni nastavek spodaj
R Zunanji navoj R 1/2
>
>
>
>
>
85
85
Primite oba jezička (1) zaslonke (2).
Razširite oba jezička (povlecite stran od naprave).
Odstranite zaslonko (2).
Odvijte vijaka (3).
Povlecite pokrov (4) z naprave.
1
322
390
1
3
2
Sl. 4.4 Mere priključka
Legenda
1 Montažna plošča
2 Priključek hladne vode
3 Priključek tople vode
8
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Namestitev 4
4.4.3
Montaža naprave
i
Električni pretočni grelnik je treba v navpičnem in visečem položaju namestiti na steno.
e
> Preverite nosilnost stene in vseh pritrdilnih elementov. Z vodo napolnjen VED tehta pribl. 4,4 kg.
> S pomočjo slik 4.2 do 4.4 še enkrat preverite, ali
mesto namestitve izpolnjuje vse zahteve.
2
85
1
85
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi vstopa vode,
če popolnoma odrežete zaščitni nastavek.
Zaščitni nastavek preprečuje vstop vode v napravo ob kablu omrežnega priključka. Če
zaščitni nastavek popolnoma odrežete, lahko
voda preprosto vstopi v napravo, jo poškoduje in v najhujšem primeru povzroči življenjsko nevaren udar električnega toka.
> Ne odrežite celotnega zaščitnega nastavka.
> Odrežite konico zaščitnega nastavka, da bo
ta še vedno tesno objemal kabel omrežnega priključka.
1
322
390
2
Sl. 4.6 Namestitev montažne plošče
> Vzemite montažno šablono v roko in na steno narišite
pritrdilne točke.
> Montažno ploščo (1) z vložki in vijaki pritrdite na pritrdilnih točkah (2).
i
V primeru zamenjave naprave lahko uporabite že izvrtane luknje, če te ustrezajo
luknjam montažne plošče.
Sl. 4.7 Prirezovanje zaščitnega nastavka za vodilo kabla
> Glede na dolžino kabla omrežnega priključka, ki gleda
iz stene, prirežite zgornji ali spodnji zaščitni nastavek
(glejte Sl. 4.7).
i
Odrežite konico zaščitnega nastavka, da bo ta
še vedno tesno objemal kabel omrežnega priključka. Voda ne sme preiti v notranjost
naprave.
> Skozi zaščitni nastavek speljite kabel v notranjost
naprave.
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
9
4 Namestitev
4
b
Pozor!
Nevarnost poškodb naprave zaradi uporabe,
ki ni v skladu z določili in/ali uporabe
neprimernega orodja.
Zaradi uporabe, ki ni v skladu z določili in/ali
uporabe neprimernega orodja lahko pride do
materialne škode (npr. uhajanja vode)!
> Za privijanje ali odvijanje vijakov vedno
uporabite viličaste ključe ustreznih velikosti.
> Ne uporabljajte cevnih klešč, podaljškov itd.
b
Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi netesnjenja
priključkov za vodo.
Zaradi napetega materiala vodov lahko pride
do netesnjenja.
> Pri montaži priključkov za vodo bodite
pozorni, da napeljava ne bo napeta.
b
Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neprimernih cevi
iz umetne snovi.
Zaradi uporabe neprimernih cevi iz umetne
mase lahko pride do poškodb.
> Pri uporabi cevi iz umetne snovi je treba
zagotoviti, da so te pri maksimalni temperaturi 95 °C in maksimalnem tlaku 1 MPa
(10 barov) primerne za uporabo vsaj 1 uro
(preverite navedbe proizvajalca).
> Pri uporabi cevi iz umetnih snovi je treba
zagotoviti, da te ustrezajo zahtevam
DIN 16893 in DIN 16892 (preverite navedbe
proizvajalca).
3
1
2
Sl. 4.8 Namestitev in naravnanje naprave
> Namestite napravo (2) na namestitven vijak (1) montažne plošče.
> Naravnajte napravo z vretenom za naravnanje (4).
> Napravo pritrdite s pomočjo pritrditvenega vijaka (3).
> Izravnajte napravo (vodoravno in glede na razmake,
glejte Sl. 4.2 do 4.4).
4.5
Montaža priključkov za hladno in toplo vodo
> Za pravilno montažo priključkov za vodo upoštevajte
naslednje:
– Vse cevi napeljave hladne in tople vode so lahko iz
jekla, bakra ali iz umetnih snovi. Pri ceveh iz umetnih snovi je treba upoštevati, da so cevi primerne
za normalno delovanje pri 65 °C. Poleg tega morajo
biti cevi iz umetnih snovi kratkoročno primerne za
znatno večjo obremenitev.
– Pri uporabi VED z napeljavo iz cevi iz umetnih
snovi, je treba uporabiti tlačno stikalo Vaillant
(kataloška št. 300768).
7
6
5
1
2
4
3
Sl. 4.9 Priključki za vodo
10
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
4 Namestitev
> Oba dvovijačnika (2 in 6) ovijte s tesnilno konopljo ali
tesnilnim trakom in privijte dvovijačnika s stenskimi
priključki (1 in 7).
> Tesnili (3) vstavite v prekrivne matice priključka za
hladno vodo (4) in priključka za toplo vodo (5).
> Priključek za hladno vodo (4) privijte z dvovijačnikoma (2) stenskega priključka za hladno vodo (1).
> Priključek za toplo vodo (5) privijte na dvovijačnika (6) stenskega priključka za toplo vodo (7).
> Vstavite tesnilo v prekrivno matico priključka tople
vode na napravi.
b
Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi zamašitve cevi
zaradi tujkov v vodi.
V vodu za hladno vodo mora biti tudi sito, ki
tujkom preprečuje vstop v napravo. Naprave
ni dovoljeno uporabljati brez sita. Sito je
tovarniško vgrajeno v cev hladne vode.
> Med namestitvijo preverite, ali je sito vstavljeno.
– Naprava je ob dobavi pripravljena za uporabo. Pri
električni napeljavi je treba v napravo zgolj speljati
dovod električne energije in ga priključiti. Dovod
električne energije je treba speljati skozi enega
izmed zaščitnih nastavkov, ki napravo ščitita pred
vstopom vode; glejte sliko 4.7, Prirezovanje zaščitnega nastavka za vodilo kabla. Priključek je tovarniško nameščen na zgornjem delu naprave. Po
potrebi ga lahko premestite v spodnji del, pri
čemer je treba električni dovod speljati skozi spodnji zaščitni nastavek.
4.6.1
Električni priključek od zgoraj
Električni dovod je speljan skozi zgornji nastavek (2).
Kako je treba pripraviti nastavek, je prikazano na
sliki 4.7.
> Priključite posamezne žile na L1, L2, L3 zaščitni vod
sponke omrežnega priključka (1 na Sl. 4.10).
1
> Preverite, ali je tovarniško vstavljeno sito za hladno
vodo ustrezno nameščeno v priključku hladne vode
na napravi. Sito za hladno vodo poleg tega služi kot
tesnilo hladne vode.
4.6
2
Priključitev naprave na električno omrežje
e
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi udara
električnega toka na vodih in priključkih,
ki so pod napetostjo!
> Pred izvajanjem del na električni napeljavi
odklopite dovod električnega toka.
> Preverite, ali je izklopljen dovod električnega toka do vseh dovodov in priključkov.
> Vse dovode in priključke zavarujte pred
nenamernim ponovnim vklopom med izvajanjem del na napravi.
6
3
3a
4
5
Sl. 4.10 Električni priključek zgoraj ali spodaj
> Upoštevajte nacionalne predpise krajevnega oskrbovalca z električno energijo, kakor tudi navedbe na tipski tablici.
> Upoštevajte tudi naslednje:
– Napravo je treba namestiti preko fiksnega priključka.
– Ta priključek mora biti izveden s strani vgradnje
z vsepolno ločilno napravo, ki jo je možno izklopiti
z minimalnim odpiranjem kontaktov 3 mm. Ustrezno je npr. zaščitno stikalo napeljave.
– Naprava mora biti priključena na zaščitno napeljavo.
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
11
4 Namestitev
5 Zagon/izklop
4.6.2 Električni priključek od spodaj
5
Električni dovod je speljan skozi spodnji nastavek (5).
Kako je treba pripraviti nastavek, je prikazano na
sliki 4.7.
> Odvijte sponko omrežnega priključka (1) (glejte
Sl. 4.10).
> Prestavite sponko omrežnega priključka (6) z notranjimi kabli v spodnji položaj (4).
> Privijte sponko omrežnega priključka v spodnjem
položaju (4).
> Posebej bodite pozorni na notranji zaščitni vod (3),
ki je privit v položaju 3a.
> Še enkrat preverite, ali so kabli sponke omrežnega
priključka ustrezno položeni.
> Priključite posamezne žile na L1, L2, L3 zaščitni vod
sponke omrežnega priključka (1 na Sl. 4.10).
5.1
4.6.3
Zagon/izklop
Brezzračno zapiranje naprave
b
Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi suhega požara
grelnih žic.
Napravo je treba pred vsakim zagonom brezzračno zapreti. V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost suhega požara in posledično nevarnost poškodb naprave.
> Pred vsakim zagonom in izklopom je treba
napravo izključiti električnega omrežja.
> Preverite ali je izklopljen dovod električnega toka do vseh dovodov in priključkov.
> Vse dovode in priključke zavarujte pred
nenamernim ponovnim vklopom med izvajanjem del na napravi.
Opcijski razbremenitveni rele
Po potrebi se lahko VED doda navaden razbremenitveni
rele. Ta rele nato pri izteku tople vode za čas zahteve
po topli vodi izključi ostale porabnike električne energije,
s čimer prepeči, da bi prišlo do prekomerne obremenitve. Razbremenitveni rele mora izpolnjevati naslednje
zahteve:
– tok < 15 A
– trajni tok > 50 A
> Opcionalni razbremenitveni rele namestite v zunanji
vod, ki je priključen na sponko omrežnega priključka
L2 VED.
Za zagon naprave sledite naslednjim korakom:
> Izklopite električni tok.
> Odprite zaporni ventil hladne vode.
> Večkrat zaprite in odprite priključni ventil tople vode.
Tako boste izpustili zrak. Dodatno odzračevanje
v normalnem delovanju ni potrebno.
Sl. 5.1 Varnostno stikalo
> Pritisnite varnostno stikalo (1), kot kaže slika 5.1.
12
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Zagon/izklop 5
5.2
Nameščanje obloge naprave
5.3
Preverjanje funkcij naprave
> Priključite napravo na omrežje.
VED omogoča naslednje zmogljivostne stopnje:
1
Zmogljivostna stopnja
Nazivna moč
Stopnja 1 (majhna količina iztečene vode)
1/3 nazivne moči
Stopnja 1 (velika količina iztečene vode)
2/3 nazivne moči
Stopnja 2 (majhna količina iztečene vode) 1/2 nazivne moči
Stopnja 2 (velika količina iztečene vode)
1/1 nazivne moči
Tab. 5.1 Nastavljive zmogljivostne stopnje
2
3
– Temperatura pri veliki količini iztečene vode in stopnji I je 30 °C. Temperatura pribl. 60 °C je dosežena
pri majhni količini iztečene vode in stopnji II.
Sl. 5.2 Nameščanje obloge naprave
>
>
>
>
>
>
Namestite oblogo naprave (3).
Privijte vijaka (2).
Primite zaslonko (1) za jezička.
Razprite jezička (nekoliko raztegnite zaslonko).
Namestite zaslonko (1).
Priključni ventil tople vode mora biti zaprt.
Sl. 5.3 Gumb za nastavitev moči
> Z gumbom za nastavitev moči izberite stopnjo I in
izpustite majhno količino vode.
> Preverite vse 4 zmogljivostne stopnje, ki so navedene
v tabeli 5.1.
5.4
Izklop
5.4.1
Začasni izklop
VED lahko začasno izklopite, na primer za izvajanje
vzdrževalnih del.
> Izklopite električni tok.
> Zaprite zaporni ventil hladne vode.
5.4.2 Dokončni izklop
Tako dokončno izklopite VED:
> Izklopite električni tok.
> Zaprite zaporni ventil hladne vode.
> Pazljivo sprostite priključka hladne in tople vode.
> Preostala voda iz naprave naj pri tem steče v ustrezno posodo (do 0,4 litra).
> Demontirajte napravo.
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
13
6 Izročitev upravljavcu
7 Rezervni deli in oprema
6
Izročitev upravljavcu
a
7
Nevarnost
Nevarnost opeklin z vročo vodo!
Pri temperaturi vode nad 43 °C obstaja nevarnost opeklin. Če je z gumbom za nastavljanje
moči izbrana stopnja II, lahko voda doseže
tudi temperature do 60 °C.
> Upravljavca opozorite, da obstaja nevarnost opeklin pri temperaturi vode nad
43 °C.
> Upravljavcu svetujte, da v normalnem
načinu uporabe izbere stopnjo I, saj bo
tako preprečil nevarnost opeklin.
Rezervni deli in oprema
Za vse informacije v zvezi z originalnimi Vaillant
rezervnimi deli prosimo pokličite na Vaillant
predstavništvo v Sloveniji.
Na voljo je naslednja oprema:
– priključni adapter za vtičnico za izmenični tok
(1 par), vtič z zunanjim navojem R 1/2
naročilna št. 000 472
– nadometni komplet za montažo
naročilna št. 308 086
Upravljavca naprave je treba poučiti o uporabi in funkcijah VED.
> Upravljavcu predajte vsa navodila in dokumentacijo
k napravi, ki je namenjena za upravljavca, ta pa naj te
nato shrani.
> Z upravljavcem preglejte navodila za uporabo.
> Odgovorite mu na morebitna vprašanja.
> Upravljavca opozorite predvsem na varnostne
napotke, ki jih mora upoštevati.
> Upravljavca opozorite, da je treba redno opraviti preglede/vzdrževalna dela naprave, ki jih lahko izvaja
samo priznan strokovnjak (pogodba o izvajanju pregledov/vzdrževalnih del).
> Upravljavca opozorite, da je treba ta navodila hraniti
v bližini VED.
14
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Prepoznavanje in odpravljanje motenj 8
8
Prepoznavanje in odpravljanje
motenj
Tukaj navedene motnje lahko odpravi samo priznani
strokovnjak. Pri odpravljanju napak upoštevajte naslednje:
> Pri popravilih uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
> Prepričajte se o pravilni vgradnji delov ter o prvotnem položaju in smeri.
> Pred odstranitvijo vodovodnih delov je treba napravo
popolnoma izprazniti. V ta namen odvijte priključke
na priključku za hladno in toplo vodo.
i
Pri diagnozi napake in odpravljanju motenj
bodite vedno pozorni na zaporedje pri posameznih točkah, ki je navedeno v tabeli 8.1.
Motnja/vzrok
Postopek
Preverjanje/odpravljanje
Ni napetosti.
1. Preverite električni priklju- Prepričajte se, da je naprava oskrbovana z omrežno napetostjo L1, L2 in L3.
ček
Preverite električne zaščitne naprave.
Napravo izklopite iz električnega omrežja in odprite oblogo naprave.
Preverite priključke vseh povezovalnih napeljav.
Upor je izven območja
< 200 Ohmov.
2. Preverite električno funkcijo ogrevalnega telesa
Vodni pretok ni zadosten,
premajhen tlak vode.
3. Preverite minimalni pretok Zagotovite zadostni vodni pretok, ki mora znašati več kot 3 l/min. Če je
vode
količina pretoka vode premajhna, preverite vodni tlak, armature in sito
v dovodu hladne vode.
Varnostno stikalo se je vklopilo.
4. Preverite varnostno
stikalo
Izmerite uporno vrednost na elektroniki med priključkom 1 in 4.
Upor mora znašati < 200 Ohmov.
Opravite preizkuse, kot je opisano v točkah 1 - 3 in znova zaženite napravo.
Če se varnostno stikalo znova vklopi, je okvara na napravi. Obvestite servisno službo Vaillant.
Tab. 8.1 Morebitne motnje in odpravljanje motenj
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
15
9 Servis in garancija
10 Garancija in servisna služba
9
Servis in garancija
e
10 Garancija in servisna služba
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi udara
električnega toka na vodih in priključkih,
ki so pod napetostjo!
> Pred izvajanjem vzdrževalnih del in popravil izključite iz omrežja vse električne
dovode in priključke.
> Preverite ali je izklopljen dovod električnega toka do vseh dovodov in priključkov.
> Vse dovode in priključke zavarujte pred
nenamernim
ponovnim vklopom med izvajanjem del na
napravi.
Tovarniška garancija
Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem
listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene
v garancijskem listu.
Servisna služba
Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis.
V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant
servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na
Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o.,
Dolenjska 242b, Ljubljana ali na internet strani:
www.vaillant.si.
– Vsaj na 3 leta je treba opraviti preizkus delovanja in
vizualni preizkus, ki ga sme opraviti le priznan strokovnjak.
– Če voda vsebuje veliko vodnega kamna, bo morda
treba pogosteje odpravljati vodni kamen.
– Če voda vsebuje veliko usedlin, je treba pogosteje
zamenjati sito v vodu hladne vode. Sito hkrati deluje
kot tesnilo.
Izvedite naslednje ukrepe:
> Zamenjajte sito v vodu hladne vode.
> Preverite, ali so v cevi tople vode med blokom ogrevalnega kotla in priključkom tople vode vidne usedline.
> Pri ponovnem sestavljanju na priključku tople vode
vstavite novo plosko tesnilo.
> Preverite, ali je treba odpraviti vodni kamen in to po
potrebi storite.
i
Ko je treba opraviti celovito odstranjevanje
vodnega kamna, priključite črpalko za odstranjevanje vodnega kamna med priključek hladne in tople vode.
> Po odpravljanju vodnega kamna napravo temeljito
sperite z vodo.
> Po odpravljanju vodnega kamna iz naprave odstranite
mehurčke (glejte poglavje 5).
b
16
Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi netesnjenja.
Po zamenjavi sita v vodu hladne vode, lahko
zaradi napačne vgradnje novega sita pride do
netesnjenja.
> Pri vgradnji novega sita v vod hladne vode
bodite pozorni, da se bo sito dobro prilegalo v cev in bo spoj med cevjo in sitom
zatesnjen.
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
Tehnični podatki 11
11
Tehnični podatki
Oznaka
Enota
VED H 12/7
VED H 18/7
VED H 21/7
VED H 24/7
VED H 27/7
0010007736
0010007737
0010007738
0010007739
0010007740
1)
Za oskrbo
Enega ali več odvzemnih mest
Izvedba
Naprava za stensko montažo
Oprema
Svetla žica-grelna spirala
Nazivna vsebina
l
0,4
Mere
Širina
Višina
Globina
mm
mm
mm
240
481
100
Teža skupaj z vodo
kg
4,4
Količina vode za izpust - delna
obremenitev
l/min
2,7
3,8
4,4
5,1
5,7
Količina vode za izpust - polna
obremenitev
l/min
3,8
5,8
6,7
7,7
8,6
Pretočni tlak ob vklopu - delna
obremenitev
MPa
0,020
0,030
0,035
0,040
0,045
Pretočni tlak ob vklopu - polna
obremenitev
MPa
0,035
0,055
0,070
0,090
0,100
Temperatura ob izlivu
pri temperaturi 10 °C
pri zmogljivostni stopnji II
Delna obremenitev
°C
40
Polna obremenitev
°C
50
Temperatura ob izlivu
pri temperaturi 10 °C
pri zmogljivostni stopnji I
Delna obremenitev
°C
30
Polna obremenitev
°C
40
Naznačene vrednosti pri
zmogljivostni stopnji II
Delna obremenitev
kW
6
9
10,5
12
13,5
Polna obremenitev
kW
12
18
21
24
27
kW
4
6
7
8
9
Polna obremenitev
kW
8
12
14
16
18
Nazivni nadtlak
MPa
Nazivna napetost
V
3/PE~ 400
Nazivna frekvenca
Hz
50 Hz
Najmanjši upor vode
Ω cm
Nazivne vrednosti pri
zmogljivostni stopnji I
Delna obremenitev
1
≥ 900
Varnost
Ustreza nemškim in avstrijskim varnostnim določilom, ne moti radijskih valov, ne vpliva povratno na omrežje
Vrsta zaščite
IP 25 = zaščita pred brizgi vode
Tab. 11.1 Tehnični podatki
1) = zaprta naprava (tlačno trdna)
Navodila za namestitev električnega pretočnega grelnika VED 0020078271_00
SI
17
0020078271_00 HRSRBSI 092010 – Pridržavamo pravo izmjene – Pridržujemo si pravico do sprememb
Download

HR, SRB, SI