Uputstvo za instalaciju i održavanje
Za instalatera
Uputstvo za instalaciju i održavanje
VRT 35
RS ; BArs
Izdavač/proizvođač
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18‑0 Telefax 021 91 18‑28 10
[email protected]
1 Bezbednost
1 Bezbednost
▶ Radove na proizvodu vršite
samo ako ste ovlašćeni insta1.1 Upozoravajuće napomene
later.
koje se odnose na
postupanje
1.3 Opšte bezbednosne
napomene
Klasifikacija upozoravajućih
napomena prema vrsti radnje
1.3.1 Opasnost zbog
Upozoravajuće napomene
pogrešnog rukovanja
prema vrsti radnje su uz pomoć Pogrešnim rukovanjem ne
znaka upozorenja i signalnih
mogu nastati predvidljive opareči klasifikovane u pogledu
sne situacije.
stepena ozbiljnosti moguće
▶ Pažljivo pročitajte ovo uputopasnosti:
stvo.
Znakovi upozorenja i signalne ▶ Kod svih aktivnosti prilikom
reči
rukovanja proizvodom vodite
Opasnost!
računa o opštim sigurnosnim
neposredna opasnost po
napomenama i upozoravajuživot ili opasnost od teških
ćim napomenama.
povreda
▶ Prilikom rukovanja proizvodom vodite računa o svim vaOpasnost!
žećim propisima.
Opasnost po život zbog
strujnog udara
1.3.2 Opasnost po život zbog
Upozorenje!
priključaka pod naponom
Opasnost od lakših poPrilikom rada u rasklopnom
vreda
ormariću uređaja za grejanje
Pažnja!
postoji opasnost po život usled
Rizik od materijalne štete strujnog udara. Na stezaljkama
ili štete po životnu sredinu ima stalnog napona i kada je
glavni prekidač isključen.
1.2 Potrebne kvalifikacije
▶ Pre izvođenja radova u rasosoblja
klopnom ormariću uređaja za
Nestručni radovi na proizvodu
grejanje, isključite glavni premogu da prouzrokuju materikidač.
jalna oštećenja na celokupnoj
instalaciji, a posledica mogu biti ▶ Isključite uređaj za grejanje iz
električne mreže tako što izi povrede.
vadite mrežni utikač ili preko
2
Uputstvo za instalaciju i održavanje 0020177316_01
Bezbednost 1
rastavljača sa otvorom konštajem, zavesama ili drugim
takta od najmanje 3 mm (npr.
predmetima.
osigurači ili prekidači snage) ▶ Ako je aktivirano sobno daisključite napon na uređaju za
ljinsko upravljanje informišite
grejanje.
korisnika da u prostoriji u ko▶ Ispitajte da li je uređaj za grejoj je postavljen regulator svi
janje bez napona.
ventili grejnih tela moraju biti
potpuno otvoreni.
▶ Osigurajte dovod struje od
ponovnog uključivanja.
▶ Nemojte da koristite slobodne
stezne priključke uređaja kao
▶ Rasklopni ormarić otvorite
potporne stezne priključke za
samo ako se uređaj za gredalje povezivanje.
janje nalazi u beznaponskom
stanju.
▶ Provedite priključne vodove
sa 230 V i sondom– odn. vo1.3.3 Materijalna šteta zbog
dovima sabirnice od dužine
neprikladne prostorije
od 10 m odvojeno.
postavljanja
Ako regulaciju instalirate u vla- 1.4 Namenska upotreba
uređaja
žnoj prostoriji, elektronika će
možda biti oštećena vlagom.
Pomoću ovog sobnog termo▶ Regulaciju instališite samo u stata može da se upravlja sistemom grejanja sa kotlom za
suvim prostorijama.
grejanje.
1.3.4 Opasnost zbog
Namenska upotreba obuhvata:
pogrešnog funkcionisanja
– pridržavanje priloženih uput▶ Obezbedite da se grejni sistava za upotrebu, instalaciju i
stem nalazi u tehnički bespreodržavanje uređaja, kao i svih
kornom stanju.
ostalih komponenata sistema
▶ Uverite se da nijedan od za– instalaciju i montažu u skladu
štitnih i kontrolnih uređaja nije
sa dozvolom za proizvod i za
uklonjen, premošćen ili stasistem
vljen van pogona.
– poštovanje svih uslova za in▶ U najkraćem roku otklonite
spekciju i održavanje navedesmetnje i oštećenja koje narunih u uputstvima.
šavaju bezbednost.
Upotreba proizvoda u vozilima,
▶ Regulator instalirajte tako
kao npr. u mobilnim domovima
da ne bude pokriven name0020177316_01 Uputstvo za instalaciju i održavanje
3
1 Bezbednost
ili kamp prikolicama, smatra se – Smernica o niskom naponu
nenamenskom.
(Smernica 2006/95/EZ Saveta)
Vozilima se ne smatraju jedinice
– Smernica o elektromagnetnoj
koje su instalirane trajno i na
kompatibilnosti (Smernica
određenom mestu i koje nemaju
2004/108/EZ Saveta)
točkove (tzv. instalacija vezana
za mesto).
Upotreba koja se razlikuje od
one opisane u ovom uputstvu ili
upotreba koja izlazi izan okvira
ovde opisane upotrebe, smatraće se nenamenskom.
Nenamenska je i svaka neposredna komercijalna i industrijska upotreba.
Za štetu koja nastane usled nenamenske upotrebe, proizvođač/isporučilac ne odgovara.
Rizik snosi samo korisnik.
PAŽNJA! Svaka zloupotreba je
zabranjena.
1.5 Prescriptions (directives,
lois, normes)
Observez les lois, normes, directives et règlements nationaux.
1.6 CE-oznaka
CE-oznakom se dokumentuje da uređajii za koje
važi ovo uputstvo, ispunjavaju
osnovne zahteve važećih smernica.
4
Uputstvo za instalaciju i održavanje 0020177316_01
2 Napomene o dokumentaciji 4 Pričvršćivanje držača
2.1 Oblast važenja uputstava
4.1 Sobni termostat
Ovo uputstvo važi isključivo za sledeće
uređaje:
Instalirajte sobni termostat
Modeli i brojevi artikla
Srbija
0020182064
VRT 35
Broj artikla uređaja pronaći ćete na tipskoj
pločici.
3 Opis uređaja
3.1 Podaci na tipskoj pločici
Tipska pločica se nalazi na zadnjoj strani
sobnog termostata.
Podaci na tipskoj pločici
Podaci na pločici
Značenje
Serijski broj
Product name
230 V 50 Hz
A
Klasa
CE-oznaka
za identifikaciju
Oznaka uređaja
Radni napon
Potrošnja struje
Zaštitna klasa
Uređaj je u skladu sa
evropskim standardima i smernicama
pravilno odlaganje
uređaja
– na unutrašnji zid glavne stambene prostorije
Visina: ≈ 1,5 m iznad tla
u prostoriji zaštićenoj od smrzavanja
Nemojte instalirati sobni termostat:
– u blizini izvora toplote poput npr. grejnih
tela, zidova dimnjaka, televizora, sunčevih zraka
iznad svakog šporeta na kojem se oslobađaju pare i masnoće
na hladnim zidovima
između namešatja, iza zavesa ili drugih
predmeta koji mogu ometati zahvatanje
vazduha uprostoriji
u prostoriji sa vazduhom visokog sadržaja prašine ili u okruženju koje podstiče
koroziju
u blizini promaje (prozori ili vrata)
4.1.1 Instalacija sa pričvršćivanjem
na zid
3.2 Provera obima isporuke
Broj
Oznaka
1
1
1
Sobni termostat
Priložena dokumentacija
Vreća sa malim delovima
B
A
A
1. Odvrnite oba zavrtnja.
2. Uklonite pločasti držač.
0020177316_01 Uputstvo za instalaciju i održavanje
5
A
B
C
3. Označite pogodno mesto na zidu.
4. Izbušite dve rupe u skladu sa otvorima
za pričvršćivanje.
5. Koristite isporučeni tipl.
6. Pričvrstite zidni držač isporučenim zavrtnjima.
5 Električna instalacija
Opasnost!
Opasnost po život zbog strujnog udara pri nepravilnom električnom priključku!
Nepravilno izveden električni priključak može da naruši bezbednost rada proizvoda i može da
dovede do povreda i materijalnih
oštećenja.
▶
▶
▶
Električnu instalaciju izvedite
samo ako ste školovani instalater i ako ste kvalifikovani za
ovaj posao.
Pri tom vodite računa o svim
važećim zakonima, standardima i smernicama.
Uzemljite proizvod.
Opasnost!
Opasnost po život zbog strujnog udara!
Dodirivanje priključaka pod naponom može dovesti do teških
povreda ljudi. Pošto na stezaljkama za priključak na mrežu L
i N postoji trajni napon i kada je
taster za uklj./isklj. isključen:
▶
▶
Isključite dovod struje.
Osigurajte dovod struje od
ponovnog uključivanja.
5.1 Histereza
Podešavanje histereze se koristi za proračun za aktiviranje odn. deaktiviranje grejanja.
Ako je (sobna temperatura < zadate temperature - vrednost histereze), aktivira se
zahtev za grejanjem.
Ako je (sobna temperatura > zadate temperature + vrednost histereze), deaktivira
se zahtev za grejanjem.
5.1.1 Podešavanje histereze
1.0
SPAN
0.5
1. Postavite utični most na zadnjoj strani
sobnog termostata na željeno podešavanje.
6
Uputstvo za instalaciju i održavanje 0020177316_01
– Vrednost histereze:
– «0,5» (Zadata vrednost)
Aktiviranje odn. deaktiviranje grejanja se vrši pri +/- 0,5 °C od zadate temperature.
– «1»
Aktiviranje odn. deaktiviranje grejanja se vrši pri +/- 1 °C od zadate
temperature.
2. Pritisnite taster «RESET».
◁
▶
Spojite stezaljku (L) pločastog držača
sa stezaljkom (L) kotla za grejanje.
6 Montaža
6.1 Montaža sobnog termostata na
pločasti držač
Prethodni rad
▶
Podesite vrednost histereze.
Promena podešavanja će biti preuzeta.
A
5.2 Električni priključci na
pločastom držaču sobnog
termostata
L
SL
L
SL
1. Koristite uputstvo za upotrebu kotla za
grejanje, kako biste pronašli odgovarajuće priključne stezaljke.
Uslovi: Napon signala između sobnog termostata i kotla za grejanje: 24 V
▶
▶
▶
Spojite stezaljku (SL) pločastog držača
sa stezaljkom (RT) kotla za grejanje.
Spojite stezaljku (L) pločastog držača
sa stezaljkom (24V) kotla za grejanje.
Uklonite pomoćni otpornik za kratki
spoj između stezaljki (RT) i (24V) kotla
za grejanje.
B
C
1. Montirajte sobni termostat na pločasti
držač.
2. Zavrnite oba zavrtnja.
7 Puštanje u rad
1. Do kraja otvorite sve termostatske ventile na grejnim telima u prostoriji u kojoj
je instaliran sobni termostat.
2. Pustite kotao za grejanje u rad (koristite pripadajuće uputstvo za instalaciju).
Uslovi: Napon signala između sobnog termostata i kotla za grejanje: 230 V
▶
Spojite stezaljku (SL) pločastog držača
sa stezaljkom (RT230V) kotla za grejanje.
0020177316_01 Uputstvo za instalaciju i održavanje
7
Uslovi: Greška pri prenosu
▶
▶
▶
▶
Uverite se da je kotao za grejanje uključen.
Proverite da li su baterije sobnog termostata pravilno stavljene u pregradu
za baterije.
Proverite pravilan polaritet baterija.
Uverite se da baterije nisu prazne.
A
9 Tehnički podaci
B
3. Otvorite pregradu za baterije sobnog
termostata.
4. Umetnite baterije u skladu sa polaritetom naznačenim u pregradi za baterije.
◁
Sobni termostat odmah prikazuje
sobnu temperaturu.
5. Zatvorite pregradu za baterije.
6. Informacije o podešavanju zadate temperature možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.
7. Kontrolišite sistem pomoću zahteva za
grejanje.
8 Otklanjanje smetnji
8.1 Detekcija i otklanjanje smetnji
Uslovi: Sobna temperatura ne dostiže programiranu temperaturu.
▶
Proverite da li su termostatski ventili
na grejnim telima prostorije u kojoj je
instaliran uređaj, otvoreni do kraja.
Uslovi: Displej sobnog termostata je isključen.
▶
▶
▶
8
Proverite da li su baterije sobnog termostata pravilno stavljene u pregradu
za baterije.
Proverite pravilan polaritet baterija.
Uverite se da baterije nisu prazne.
Napon upravljačkog
signala
Rastavljač za upravljački signal od 230
V
Rastavljač za dovod
struje
Baterije
Poprečni presek
priključnih vodova
Klasa zaštite
Stepen zaprljanja
Visina
Širina
Dubina
230V AC / 50Hz 24V AC/DC
16A rezistivna, 5A
induktivna
13 A
Alkalna AA/LR6 baterija 1,5 V
1,5 mm²
IP30
2
95 mm
95 mm
40 mm
10 Reciklaža i odlaganje
otpada
10.1 Reciklaža i odlaganje otpada
Odlaganje pakovanja
▶
Propisno odložite pakovanje.
Odlaganje proizvoda i pribora
▶
▶
▶
Nemojte odlagati proizvod i pribor u
kućno smeće.
Propisno odložite proizvod i sav pribor.
Vodite računa o svim relevantnim propisima.
Uputstvo za instalaciju i održavanje 0020177316_01
11 Fabrička služba za
korisnike
11.1 Služba za korisnike
Podaci za kontakt naše službe za korisnike možete pronaći na adresi datoj na
poleđini ili na vaillant.com.
0020177316_01 Uputstvo za instalaciju i održavanje
9
0020177316_01 31.07.2013
Vaillant GmbH - Predstavništvo u Srbiji
Radnička 59 11030 Beograd
tel. 011 35 40‑050 tel. 011 35 40‑250
tel. 011 35 40‑466 fax 011 25 44‑390
[email protected]
Vaillant d.o.o.
Zvornička 9 BiH Sarajevo
Tel. 033 61 06 35 Fax 033 61 06 42
[email protected]
Ova uputstva i njihovi delovi su zaštićena autorskim pravima i smeju da se umnožavaju ili distribuiraju samo
uz pismenu saglasnost proizvođača.
Download

Uputstvo za instalaciju i održavanje