HEMIJSKE VEZE
Atomi koji nemaju stabilan dublet ili oktet u poslednjem energetskom nivou grade
hemijske veze. Postoje 2 tipa hemijskih veza:
1. Kovalentna veza - nastaje formiranjem zajedničkog elektronskog para između atoma
nemetala. Atomi nemetala, povezani kovalentnom vezom, čine stabilnu celinu - MOLEKUL.
- Molekuli elemenata su sastavljeni od atoma nemetala iste vrste, koji su povezani nepolarnom
kovalentnom vezom (H2, O2, N2, F2, Cl2, I2, Br2, P4, S8).
- Molekuli jedinjenja su sastavljeni od atoma nemetala različite vrste, koji su povezani
polarnom kovalentnom vezom (H2O, HCl, NH3, CH4, H2SO4, ...).
2. Jonska veza - formira se izmedju katjona metala ( Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+,...) i anjona
nemetala ( Cl-, F-, I-, O2-, S2-, ...). Jonska veza je elektrostatičko privlačenje suprotno
naelektrisanih čestica. Primeri jonskih jedinjenja: NaCl, MgCl2, CaO, Na2S, ...
- Jedinjenja sa polarnom kovalentnom i jonskom vezom se rastvaraju u vodi (polarni rastvarač).
- Jedinjenja sa nepolarnom kovalentnom vezom se ne rastvaraju u vodi.
1. Zaokruži molekulske formule hemijskih jedinjenja:
H2; CO; CO2; Fe; NH3; S8; O .
2. Zapis Cl2 predstavlja:
a) simbol hemijskog elementa hlora;
b) molekulsku formulu hlora;
c) jon hlora.
3. Podvuci formule jedinjenja koja sadrže jonsku vezu.
H2O; MgF2; O2; CaBr2; H2; Ne; NH3; HCl .
4. Razvrstaj formule datih jedinjenja u dve grupe:
NH3 MgO MgCl2 H2O CO2 NaCl
Kovalentna jedinjenja
Jonska jedinjenja
5. Razvrstaj supstance, čije su formule navedene, na one u čijim je molekulima polarna
kovalentna i one u čijim je molekulima nepolarna kovalentna veza.
HF H2O O2
CH4 NH3 N2
Polarna veza
Nepolarna veza
6. Formule supstanci: O2, NaCl, S8, KF, HCl, NH3, CO2, H2, CaCl2, N2 rasporedite prema datim
zahtevima:
a) nerastvorne u vodi: _______________________________
b) polarna kovalentna veza: _______________________________
c) nepolarna kovalentna veza: _______________________________
d) jonska veza: ____________________________
7. Odredi broj elementarnih čestica u slededim jonima i rezultate upiši u tabelu:
N(p+)
N(e-)
N(n0)
35 17 
23
+
11
16 28
24
2+
12
27
13 
Download

HEMIJSKE VEZE