ZBIRKA ZADATAKA
ZA POLAGANJE
KLASIFIKACIONOG
ISPITA
IZ HEMIJE
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
POŽAREVAC
1.
Napiši formule kalaj(IV)-nitrita i gvožđe(III)-sulfata.
----------------------------------------------------------------
2.
Napiši formule kalcijum-fosfita i bakar(I)-karbonata.
----------------------------------------------------------------
3.
Napiši formule primarnog kalcijum-fosfata i sekundarnog kalijum-fosfata.
-------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Napiši formule svih baznih soli olovo(IV)-bromida.
-------------------------------------------------------------
5.
Napiši formule baznog gvožđe(III)-karbonata i kiselog magnezijum-karbonata.
------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Napiši formule kalijumovih soli sumporaste, sumporne i sumporvodonične
kiseline.
--------------------------------------------------------------------------------------------
7.
Litijum se u prirodi nalazi u obliku dva izotopa: 6Li i 7Li. Količinski udeo 6Li u
prirodnoj smeši je 6%, a 7Li 94%. Nađi relativnu atomsku masu litijuma.
8.
Nađi maksimalan broj elektrona na na sledećim energetskim nivoima:
a. drugom
b. trećem
c. četvrtom
9.
Po čemu su slične, a po čemu se razlikuju 1s, 2s i 3s – orbitale?
10.
Napiši elektronsku konfiguraciju najvišeg energetskog nivoa sledećih atoma:
a. ugljenika
11.
b. kiseonika
c. kalcijuma
Koje kiseline grade kisele soli: a. HBr b. H2SO4 c. HNO3 d. H3PO4 e. HCl?
2
12.
Koje baze ne grade bazne soli:
a. KOH
13.
b. NH4OH
c. Fe(OH)3
d. Cu(OH)2
e. Ba(OH)2 ?
Formulacija: Jednake zapremine gasova pod istim uslovima sadrže isti broj
molekula, predstavlja:
a) zakon stalnih zapreminskih odnosa
c) Gej-Lisakov zakon
b) Ostwald-ov zakon
d) Avogadrov zakon
e) Prustov zakon
14.
Relativna atomska masa barijuma je 137,3. Kolika je masa jednog atoma
barijuma?
15.
Jedinjenja imaju uvek isti stehiometrijski sastav saglasno zakonu:
a) o održanju mase
b) stalnih masenih odnosa
d) umnoženih masenih odnosa
c) o dejstvu masa
e) o aktivnim masama
16.
Koji zakon primenjujemo kod izjednačavanja leve i desne strane hemijske
jednačine?
17.
Koja čestica ima najmanju masu:
a) neutron
b) elektron
c) proton
d) H+?
18.
Napiši simbol jednog od izotopa kalaja koji u jezgru sadrži 50 protona i 71
neutron.
19.
Odredi broj protona i neutrona u jezgrima izotopa 55Fe26 i
20.
Broj neutrona u jezgru atoma kiseonika izotopa
21.
Šta je deuterijum?
22.
17
33
S16.
O8 je:
Zašto su atomi električno neutralni iako sadrže naelektrisane čestice?
3
23.
Izotopi su: . . . . . . . . . . . . . .. . .
24.
Od koliko se energetskih podnivoa sastoji treći energetski nivo? Kako se
označavaju ti podnivoi?
25.
U kom nizu se nalaze samo metali:
a) Fe J Ca Mg
26.
b) Si Sn Cs Cu
c) Na Co K Hg ?
U kom nizu se nalaze samo nemetali:
a) Ar Cl Ni S
b) N P O Ag
c) F H C J ?
27.
Napiši elektronske konfiguracije atoma magnezijuma i hlora.
28.
Najizraženija metalna svojstva ima element sa elektronskom konfiguracijom:
a) 1s2 2s2 2p6 3s1
29.
b) 1s2 2s2 2p3
d) 1s2 2s2 2p6 3s2
Neki element V grupe Periodnog sistema nalazi se u III periodi. Redni broj
tog elementa je:
30.
c) 1s2 2s2 2p6
a) 12
b) 15
c) 16
d) 20
e) 14
Horizontalni redovi u Periodnom sistemu sadrže elemente:
a) koji imaju slična hemijska svojstva
b) koji pripadaju istoj periodi
c) čiji atomi imaju istu elektronsku konfigurciju najvišeg nivoa
31. Zaokruži negativno naelektrisanu česticu u tabeli.
broj protona
broj neutrona
broj elektrona
W
9
10
10
X
11
12
11
Y
12
12
12
Z
13
14
10
4
32.
Uzorak elementa Z sadrži 60% izotopa 69Z i 40% izotopa 71Z. Kolika je
relativna atomska masa elementa?
33. Kako se menja kiseli karakter elemenata u III periodi sleva nadesno?
a) raste
b) opada
c) ne menja se
34. Kako se menja reaktivnost alkalnih metala idući odgore na dole?
a) raste
35.
c) ne menja se
Da li raste reaktivnost halogenih elemenata idući od fluora do joda?
a) da
36.
b) opada
b) ne
c) ne menja se
Molekulska masa kiselog natrijum-karbonata je:
a) 84
b) 92
c) 106
d) 85
37.
Lewis-ovim formulama predstavi strukturu molekula Br2 i H2O2.
38.
Lewis-ovim formulama predstavi strukturu molekula CO2 i Cl2O.
39.
Koje od navedenih jedinjenja ima kovalentni tip veze:
a) K2S
40.
c) MgO
d) CS2 ?
Odredi tip veze u sledećim jedinjenjima:
a) CS2
41.
b) LiCl
b) HBr
c) Cl2 ?
Koji od navedenih parova elemenata ne grade jonska jedinjenja?
a) O i N
b) Ba i O
c) C i F
d) Li i J
5
42.
Koja svojstva su karakteristična za jonska jedinjenja:
a) niska tačka topljenja i tačka ključanja
b) u vodenim rastvorima sadrže molekule
c) u stopljenom stanju dobro provode električnu struju
d) u vodenim rastvorima sadrže suprotno naelektrisane jone?
43.
Između kojih se od navedenih molekula mogu obrazovati vodonične veze:
a) HCOOH
b) HF
c) H2Te
d) NH3
e) PH3
44.
Zašto voda ključa na +100ºC, a H2S na -60ºC iako su jedinjenja istog tipa?
45.
Predstavi:
a) 2 molekula hlora
c) 10 molekula fosfora
b) 5 atoma neona
d) 7 formulskih jedinki kalijum-nitrata
46.
Predstavi:
47.
Izračunaj broj molova sumpora u 1,28 g ovog elementa.
a) 0,2
48.
b) 0,08
c) 0,04
d) 0,4
Izračunaj količinu atoma azota u 52 g molekulskog azota.
a) 3,1
49.
a) 2 atoma kiseonika b) 2 molekula kiseonika c) 2 molekula ozona
b) 0,7
c) 3,7
d) 0,4
Kolika je masa 0,8 molova natrijum-bromida?
a) 82,4
b) 90,6
c) 84,2
d) 89, 6
50.
Gde ima više atoma: a) u 1 gramu bakra ili b) u 1 gramu gvožđa?
51.
Koju zapreminu (u dm3) zauzima 5 g vodonika pod n.u.?
a) 50
b) 52
c) 54
d) 56
6
52.
Koliko se molekula NO nalazi u 15 g tog gasa?
a) 2x10 22
b) 3x10 24
c) 3x10 23
d) 3,5x10 23
53.
Izračunaj broj molekula SO3 u 24 g sumpor(VI)-oksida.
54.
Ako dva gasa koja se nalaze pod istim uslovima (P i T) zauzimaju istu zapreminu,
moraju imati:
a) istu molekulsku masu
d) istu masu
55.
d) 18,42
b) 98,22
c) 133,33
d) 18,42
b) 0,3
c) 0,6
d) 1,2
b) 42
c) 16
d) 20
Koliko kilograma krečnjaka treba za dobivanje 150 m3 CO2?
a) 696,6
60.
c) 32,42
Koliko grama magnezijum-oksida nastaje pri sagorevanju 12 g magnezijuma na
vazduhu?
a) 14
59.
b) 16,47
Koliko je molova aluminijuma potrebno za reakciju sa 0,9 molova broma do
AlBr3?
a) 0,9
58.
e) isti broj atoma
Koliko se grama kiseonika dobiva pri elektrolizi 150 g vode?
a) 100,45
57.
c) istu gustinu
Koliko procenata azota sadrži natrijum-nitrat?
a) 15,88
56.
b) isti broj molekula
b) 669,6
c) 700
d) 705
Koliko se grama vodonik-sulfida dobiva iz 4 g sumpora i 4 g vodonika?
a) 5
b) 4,5
c) 4,25
d) 6
7
61.
U kom su masenom odnosu sjedinjeni Na, S i O u natrijum-sulfatu?
a) 46:32:48
62.
d) 2:1:4
b) NH4Cl
c) NH3
d) HNO2
Odredi oksidacioni broj hlora u sledećim jedinjenjima:
a) HClO4
64.
c) 23:16:32
Odredi oksidacioni broj azota u sledećim jedinjenjima:
a) HNO3
63.
b) 23:32:48
b) ClO2
c) HClO
d) KCl
Odredi oksidacione brojeve elemenata u sledećim jedinjenjima:
a) KMnO4
b) KClO3
c) Na2HPO4
d) H2SO3
65.
Odredi koeficijente u sledećoj jednačini oksido-redukcione reakcije i podvuci
redukciono sredstvo. H2S + H2SO3 → S + H2O
66.
Odredi koeficijente u sledećoj jednačini oksido-redukcione reakcije i podvuci
redukciono sredstvo. H2S + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4
67.
Odredi koeficijente u sledećoj jednačini oksido-redukcione reakcije i podvuci
oksidaciono sredstvo. KJ + H2SO4 → K2SO4 + J2 + H2S + H2O
68.
Odredi koeficijente u sledećoj jednačini oksido-redukcione reakcije i podvuci
oksidaciono sredstvo.
H2SO3 + KMnO4 + H2O → MnO2 + H2SO4 + KOH
69.
Koja je od navedenih reakcija, reakcija oksido-redukcije:
a) H2 + Cl2 → 2HCl
b) 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
c) CaO + H2O → Ca(OH)2
70.
d) SO3 + H2O → H2SO3?
U kom nizu elemenata se nalaze samo oni koji grade bazne okside:
a) K Mg Al
b) Zn Na Ca
c) Ba Ag Cu
d) Ni Fe P?
8
71.
U kom nizu elemenata se nalaze samo oni koji grade kisele okside:
a) C N Cl
72.
d) Br Mn C?
b) K2O
c) N2O5
d) Cl2O
e)Al2O3
f) BaO?
U nizu oksida podvuci neutralne okside:
a) CO
74.
c) Si J F
Koji oksid sa vodom gradi dvokiselu bazu:
a) CO2
73.
b) As P S
b) NO
c) N2O
d) NO2
e) Cl2O
f) MnO
Obeleži okside koji nisu amfoterni:
a) As2O3
b) SnO2
c) ZnO
d) Ag2O
e) Al2O3
75.
Napiši anhidride sledećih hidroksida: NaOH
76.
U kom nizu se nalaze samo oksidi koji reaguju sa kalijum-hidroksidom:
a) Cl2O7 SO2 Na2O
77.
Al(OH)3
c) SO3 N2O5 CO2?
Anhidrid azotaste kiseline je:
a) N2O5
78.
b) NO FeO N2O5
Ca(OH)2
b) NO2
c) N2O3
d) N2O
e) NO
Anhidrid hipohloraste kiseline je:
a) Cl2O
b) Cl2O3
c) ClO2
d) Cl2O5
79.
Napiši formulu anhidrida permanganove kiseline.
80.
Napiši formulu anhidrida fosforaste kiseline.
81.
Napiši formulu anhidrida perhlorne kiseline.
e) Cl2O7
9
82.
Anhidrid arsen(V)-hidroksida je:
83.
Podvuci amfoterni oksid u sledećem nizu:
a) BaO
b) J2O5
c) Al2O3
d) P2O5
e) Cs2O
84.
Predstavi jednačinama postepenu disocijaciju fosforne kiseline.
85.
Predstavi jednačinama postepenu disocijaciju sumporne kiseline.
86.
Predstavi jednačinama postepenu disocijaciju gvožđe(II)-hidroksida.
87.
Koje od navedenih jedinjenja disosuje u vodenom rastvoru:
a) ugljenik(II)-oksid b) hloroform c) cijanovodonik d) ugljen-disulfid?
88.
U nizu navedenih elektrolita slab elektrolit je:
b) azotna kiselina
a) amonijum-nitrat
89.
U nizu navedenih elektrolita slab elektrolit je:
a) natrijum-karbonat
90.
b) + 3
c) +5
d) + 7
e) - 1
Koliko se cm3 rastvora Na2CO3 koncentracije 1mol/dm3 dobiva od 5,3 g te soli?
a) 10
92.
b) azotasta kiselina c) amonijum-hlorid
Oksidacioni broj joda u anhidridu jodne kiseline je:
a) + 1
91.
c) gvožđe(III)-hidroksid
b) 100
c) 50
d) 500
U 1dm3 rastvora nalazi se 80 g NaOH. Naći količinsku koncentraciju.
a) 1 mol/dm3
b) 2 mol/dm3
c) 3 mol/dm3
d) 0,5 mol/dm3
10
93.
Posle uparavanja do suva 80 cm3 rastvora Na2SO4 u sudu je ostalo 5,68 g te soli.
Kolika je bila količinska koncentracija soli u rastvoru?
a) 0,5 mol/dm3
94.
d) 4%
b) 45
c) 28
d) 40
e) 54
b) 12,5%
c) 0,8%
d) 8%
e) 1,25%
b) 1250
c) 1300
d) 1350
Koliko je grama bezvodnog natrijum-sulfata potrebno za pripremanje 10 dm3 8%nog rastvora, gustine 1,075 g/cm3 ?
a) 860
99.
c) 25%
U koliko grama vode treba rastvoriti 150 g kalijum-sulfata da bi se dobio 10%-tni
rastvor?
a) 1200
98.
b) 20%
Koliki je maseni udeo NaOH u rastvoru, ako posle isparavanja 50 g tog rastvora u
sudu ostane 4 g NaOH?
a) 5%
97.
d)7,1 mol/dm3
Koliko grama NaOH je potrebno za pripremanje 400 g 7%-nog rastvora?
a) 30
96.
c) 0,71 mol/dm3
Naći maseni udeo šećera u rastvoru dobivenom mešanjem 40 g šećera sa 160 g
vode.
a) 15%
95.
b) 0,071 mol/dm3
b) 920
c) 8,6
d) 9,2
Naći količinsku koncentraciju 20%-nog rastvora aluminijum-sulfata, gustine
1,23 g/cm3.
a) 0,072
b) 0,72
c) 0,5
d) 0,6
100.
Naći molalnost rastvora H2SO4 dobivenog rastvaranjem 24,5 g čiste kiseline u
1 kg vode.
101.
Izračunaj stepen disocijacije elektrolita, ako je od 1000 rastvorenih molekula na
jone disosovalo 450.
11
102.
Naći konstantu disocijacije sirćetne kiseline, ako je u rastvoru koncentracije
0,1 mol/dm3, stepen disocijacije α = 0,0134.
a) 2x10 -4
103.
b) 1,8x10 -4
c) 1,5x10 -5
d) 1,8x10 -5
Izračunaj stepen disocijacije hipohloraste kiseline, HClO u rastvoru koncentracije
0,2 mol/dm3, ako je konstanta disocijacije, K=5x10 –8.
a)2x10 -5
b) 4x10 -2
c) 5x10 -4
d) 2x10 -4
104.
Napiši izraz za konstantu ravnoteže reakcije: 2NO(g) + O2 (g) ↔ 2NO2(g)
105.
Napiši izraz za konstantu ravnoteže reakcije: COCl2(g) ↔ CO(g) + Cl2(g)
106.
Napiši izraz za konstantu ravnoteže reakcije: N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)
107.
Konstanta ravnoteže reakcije: H2(g) + Cl2(g) ↔ 2HCl(g) na određenoj
temperaturi iznosi 36. Naći količinu molekula HCl u sudu nakon uspostavljanja
ravnoteže, ako su količine vodonika i hlora jednake i iznose 0,5 mola.
a) 4 mola
b) 2 mola
c) 3 mola
d) 1 mol
108.
Predvidi na osnovu Le Šateljeovog principa na koju stranu će se pomerati
ravnoteža pri sabijanju ravnotežnog sistema
N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)
109.
Predvidi na osnovu Le Šateljeovog principa na koju stranu će se pomerati
ravnoteža pri dodavanju vodonika u ravnotežni sistem
CO(g) + 2H2(g) ↔ CH3OH(g)
110.
Predvidi na osnovu Le Šateljeovog principa na koju stranu će se pomerati
ravnoteža pri uklanjanju ugljenik(IV)-oksida iz ravnotežnog sistema:
2CO(g) + O2(g) ↔ 2CO2(g)
12
111.
Da li utiče promena pritiska na ravnotežni sistem:
C(č) + O2(g) ↔ 2CO(g)?
112.
Napiši u molekulskom i jonskom obliku jednačinu reakcije između kobalt(II)sulfata i NaOH.
113.
Napiši u molekulskom i jonskom obliku jednačinu reakcije između natrijumsulfida i azotne kiseline.
114.
Napiši u molekulskom i jonskom obliku jednačinu reakcije između azotaste
kiseline i amonijum-hidroksida.
115.
Da li je u rastvoru pH=5, veća koncentracija H+ ili OH- jona?
116.
Zaokruži najkiseliji od sledećih rastvora, čije su pOH vrednosti:
a) 9
117.
c) 14
b) 63
c) 12,6
d) 6,3
b) poveća za 2
d) poveća dva puta
e) 252
c) smanji za 2
e) poveća 100 puta
Kako će na položaj ravnoteže reakcije HCN ↔ H+ + CN- uticati dodatak
rastvora baze?
a) pomeriće ravnotežu udesno
c) javiće se talog
120.
e) 7
Ako se pH nekog rastvora promeni sa 2 na 4, koncentracija H+ jona se:
a) smanji 100 puta
119.
d) 0
Koliko treba miligrama HNO3 da bi se napravilo 400 cm3 rastvora, čiji je pH=2?
a) 126
118.
b) 1
b) neće uticati na položaj ravnoteže
d) oslobodiće se gas e) pomeriće ravnotežu ulevo
Izračunaj pH i pOH u rastvoru HCl koncentracije 0,001 mol/dm3. Uzmi da je
disocijacija molekula HCl u rastvoru potpuna.
13
121.
Amonijačni pufer predstavlja smešu rastvora amonijaka i amonijum-hlorida,
NH4Cl. Koje čestice u rastvoru ovog pufera reaguju:
a) sa H+ jonima iz dodate kiseline
122.
Koja od navedenih smeša ima puferska svojstva:
a) HCl + Na2SO4
b) NH3 + NH4Cl
d) HCl + NH4Cl
123.
b) H2S
d) Cl2
c) NH3 d) NO
b) NH4Cl
e) (NH4)2CO3
e) SO3
f) CO2
g) Cl2O
e) Cl2O
f) H2
g) CO
c) K2CO3
d) FeCl3
e) (NH4)2S
Koje od navedenih soli hidrolizuju u vodenom rastvoru?
b) Ag2SO4
c) K2CO3
d) (NH4)2S e) KCl
Da li se promeni boja plavog lakmusa u vodenom rastvoru FeCl2?
a) da, pocrveni
129.
d) Ca(OH)2
Koja od navedenih soli ne hidrolizuje u vodenom rastvoru?
a) (NH4)2CO3
128.
c) CaCl2
c) NO
b) N2O
a) Na2SO4
127.
b) H2CO3
Koji od navedenih gasova stupa u reakciju sa rastvorom HCl?
a) SO2
126.
e) H3PO4 + Na2SO4
Koji od navedenih gasova ne stupa u reakciju sa rastvorom NaOH?
a) HCl
125.
c) H2S + Na2HPO4
Uvođenjem ugljenik(IV)-oksida u rastvor jednog od navedenih jedinjenja nastaje
pufer:
a) NaHCO3
124.
b) sa OH- jonima iz dodate baze
b) ne, ostane plava boja c) nema uticaja
Od čega zavisi kako reaguje vodeni rastvor soli slabe baze i slabe kiseline?
14
130.
Koliko je potrebno kilograma vode za gašenje 1,12 tona negašenog kreča?
a) 720
131.
b) 360
b) 2,24
c) 448
b) 24,8
d) 224
e) 4480
c) 12,4
d) 5,4
e) 29,2
Koji od navedenih hidroksida u reakciji sa 0,2 mola fosforne kiseline daje 0,1
mol neutralne (normalne) soli?
a) kalijum-hidroksid
b) barijum-hidroksid
d) litijum-hidroksid
134.
e) 7200
Koliko će se grama neutralne soli dobiti dejstvom 400 ml rastvora fosforne
kiseline, koncentracije 0,2 mol/dm3, na kalcijum-oksid?
a) 124
133.
d) 36
Koliko će se mililitara gasa osloboditi (pod normalnim uslovima) u reakciji
natrijum-hidroksida sa 9,6 mg amonijum-karbonata?
a) 4,48
132.
c) 3600
c) arsen(III)-hidroksid
e) bizmut(III)-hidroksid
Naći molekulsku masu supstance čijih 2,5 molova ima masu od 245 g.
a) 90 g/mol
b) 98 g/mol
c) 96 g/mol
d) 92 g/mol
135.
Koliko se atoma srebra nalazi u 60 g srebra?
136.
Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u 1 dm3 96%-tne H2SO4, gustine
1,84 g/cm3?
a) 9,8
137.
c) 12,8
d) 18,02
Koju zapreminu zauzima vodonik koji sadrži 18x1023 molekula (n.u.)?
a) 22,4 dm3
138.
b) 12
b) 44,8 dm3
c) 67,2 dm3
Šta je zajedničko za sledeće kiseline:
HPO3
d) 11,2 dm3
H3PO4
H4P2O7?
15
139.
Molekuli jedinjenja povezani vodoničnim vezama pokazuju sledeća svojstva:
b) imaju niže tačke topljenja
a) molekuli su asosovani
c) imaju niže tačke ključanja
140.
Vodonične veze se ne mogu stvarati između molekula:
a) C2H5OH
141.
b) H2O
c) H2S
d) NaH
Koliko soli treba rastvoriti u 800 g vode da bi se dobio 20%-tni rastvor?
a) 200
b) 150
c) 250
d) 1000
142.
Koliko NH4Cl i vode treba za dobivanje 200 g 5%-tnog rastvora.
143.
Koji od navedenih rastvora ima najveću koncentraciju (u mol/dm3)?
a) 0,1 mol u 1 dm3 b) 0,05 mol u 500 cm3 c) 0,025 mol u 0,25 dm3
d) 1,25x10-2 mol u 125 cm3
144.
Rastvoru sirćetne kiseline dodat je rastvor natrijum-acetata. Disocijacija kiseline
se:
a) povećava
145.
e) svi rastvori su iste koncentracije
b) suzbija
c) ostaje nepromenjena
Stepen disocijacije elektrolita povećava se:
a) razblaživanjem rastvora
b) koncentrisanjem rastvora
c) dodavanjem elektrolita sa zajedničkim jonom
146.
Napiši formule kiselina koje odgovaraju sledećim oksidima:
SiO2;
147.
SO2;
N2O5;
Cl2O7
Napiši formule soli čijom disocijacijom u vodi nastaju joni:
a) Fe3+ i SO42-
b) Ni2+ i NO3-
c) K+ i PO43- d) Al3+ i CO32-
16
148.
Zaokruži jedinjenje koje se dobiva uvodjenjem hlora u gašeni kreč.
a) Ca(OH)2
b) Ca(OCl)Cl
c) Cl2
d) CaCl2
e) CaO
149.
Koji jon boji rastvor kalijum-permanganata?
150.
Koji od navedenih metala ne reaguje sa razblaženom H2SO4:
a) Mg
151.
b) Al
d) Ag
e) Hg
Koji od navedenih metala u reakciji s razblaženom H2SO4 ne može da istisne
vodonik:
a) Mg
152.
c) Cu
b) Cd
c) Ni
d) Pb
Izračunaj najjednostavniju formulu jedinjenja gvoždja i kiseonika, ako se ova
dva elementa sjedinjuju u masenom odnosu 7:3.
a) Fe2O3
b) FeO
c) Fe3O4
d) Fe2O3, FeO
153.
Može li se čuvati rastvor CuSO4 u gvozdenoj posudi? Obrazloži.
154.
Zagrevanjem jedne soli nastaje trioksid:
a) KClO3
b) (NH4)2Cr2O7
c) CaCO3
d) NH4NO2
155.
Pomoću kojih reakcija se prikazuje pretvaranje: C→ CO2 → Na2CO3
156.
Šta su po sastavu soda-bikarbona, sona kiselina i živi kreč?
157.
Zaokružite DA ili NE:
а
Мagnezijum je bolje redukciono sredstvo od
DA
NЕ
natrijuma
b
Vodeni rastvor natrijum-hlorida je neutralan
DА
NЕ
c
Fluor ima najveću elektronegativnost
DА
NЕ
d
Boksit je oksidna ruda aluminijuma
DА
NЕ
17
158.
159.
Zaokruži slovo ispred izraza kojim je označen najkiseliji rastvor
А
pH = 3
B
[H+] = 10-7 mol/dm3
C
pH = 14
D
pOH = 13
E
[OH─] = 1 mol/dm3
Odredi koeficijente u sledećoj jednačini:
SnO2(s) + Al(s) → Sn(s) + Al2O3(g)
160.
Odredi koeficijente u sledećoj jednačini:
Cu(s) + HNO3 (aq)  Cu(NO3)2(aq) + NO(g) + H2O(l)
161. Zaokruži slovo ispred naziva jedinjenja čiji vodeni rastvor pokazuje baznu reakciju
162.
А
natrijum-acetat
B
amonijum-nitrat
C
kаlijum-hlorid
D
natrijum-hidrogen- sulfat
E
kalijum-nitrat
Za reakciju predstavljenu sledećom jednačinom:
S(s) + O2(g)  SO2(g) Hr= ─281 kJ/mol
а) napiši izraz za brzinu reakcije
b) odredi koliko se enargije oslobodi ako sagori 8 g sumpora
163.
Dopuni iskaz nazivima elemenata koji nedostaju.
Vodonična veza nastaje između atoma _______ jednog molekula i atoma
_________, _________ ili _________drugog molekula.
18
164.
U 200 cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,3 mol/dm3, dodato je
još 0,8 g natrijum-hidroksida. Izračunajte koncentraciju dobijenog rastvora.
165.
Aluminijum sagoreva na vazduhu i gradi oksid. Reakciona toplota ove rakcije je
Hr = -1670 kJ/mol. Koliko se toplote oslobodi sagorevanjem 13,5g Al?
166.
Pored oznaka jona, molekula i atoma upišite O ako su oksidaciona sredstva, R
ako su redukciona sredstva i OR ako mogu biti i oksidaciona i redukciona.
SO32ˉ
O22ˉ
MnO4ˉ
F2
PH3
NO3ˉ
Clˉ
Na
167.
Napiši jednačinu hemijske reakcije kojom se objašnjava nastajanje kamenca.
168.
Tri od navedenih jednačina hemijskih reakcija predstavljaju industrijski postupak
dobijanja azotne kiseline. Upišite na liniji brojeve kojima su obeležene jednačine
tako da se dobije niz pravilnog toka ovog industrijskog postupka.
169.
1.
N2O3 (s) + H2O  2HNO2
2.
3 NO2 (g) + 3 H2O  2 H3O+(aq) + 2 NO3ˉ (aq) + NO (g)
3.
3 HNO2  2 NO(g) + H3O+(aq) + NO3ˉ (aq)
4.
4 NH3 (g) + 5 O2 (g)  4 NO (g) + 6 H2O (g)
5.
2 HNO2  NO (g) + NO2
(g) +
6.
2 NO (g) + O2 (g)  2 NO2
(g)
H2O
Odgovorite sa DA ili NE.
a) Crveni fosfor je stabilnija alotropska modifikacija
DA NE
od belog fosfora.
b) Ugljenik (II)-oksid je gas bez boje i mirisa.
DA NE
v) Formula jodoforma je CH3I.
DA NE
g) Vodonik ne postoji kao Hˉ jon.
DA NE
19
170.
Formula triprotonske kiseline fosfora sa oksidacionim brojem +5 je:
a. H3PO4
b. H3PO4
c. HPO3
d. H4P2O7
rešenja:
1. Sn(NO2)4 i Fe2(SO4)3 2. Ca3(PO3)2 i Cu2 CO3 3. Ca(H2PO4)2 i K2HPO4
4. Pb(OH)3Br Pb(OH)2Br2 Pb(OH)Br3
5. Fe(OH)CO3 i Mg(HCO3)2
6. KHSO3 K2SO3 KHSO4 K2SO4 KHS K2S 7. 6,94
8. a 8 b 18 c. 32
9. Slične su po obliku, a razlikuju se po veličini 10. a. 2s22p2 b. 2s22p4 c. 4s2
11. b d
17. b
12. a b
18.
121
Sn50
13. d
14. 2,3x10-22
15. b
16. Zakon o održanju mase
19. Fe: 26 p+, 29nº S: 16 p+, 17 nº
21. izotop vodonika, 2H1
neutralan.
20. 9
22. Svaki atom sadrži isti broj p+ i e-, pa je stoga u celini
23. ...atomi istog elementa sa različitim atomskim masama.
24.
25. c 26. c 27. Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
28. a 29. b 30. b
Od 3 (s, p, d)
33. a 34. a 35. b 36. a 37. :Br:Br: H:O:O:H 38. :O::C::O: :Cl:O:Cl:
39. d
40. a. nepolarna kovalentna b. polarna kovalentna c. nepolarna kovalentna
41. a. c. 42. c. d. 43. a. b. d. 44. Kiseonik je elektronegativniji od sumpora, te se
između molekula u vodi obrazuju znatno čvršće vodonične veze nego između molekula
H2S.
45. a) 2 Cl2 b) 5 Ne c) 10 P4 d) 7 KNO3 46. a) 2 O b) 2 O2 c) 2 O3 47. c
48. c
49. a 50. b
58. d
59. b
51. d
52. c 53. 1,8x1023 54. b
60. c 61. c 62. + 5; - 3; - 3; + 3
64. Mn+7; Cl+5; P+5; S+4
55. b
56. c 57. c
63. + 7; + 4; + 1; - 1
65. 2H2S + H2SO3 → 3S + 3H2O
66. H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4
67. 8KJ + 5H2SO4 → 4K2SO4 + 4J2 + H2S + 4H2O
68. 3H2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 2MnO2 + 3H2SO4 + 2KOH 69. a
70. c
20
71. a
72. f
79. Mn2O7
73. a b c 74. d
75. Na2O, CaO, Al2O3
80. P2O3 81. Cl2O7 82. As2O5 83. c
84.
H3PO4 → H+ + H2PO4H2PO4- → H+ + HPO42HPO42- → H+ + PO43-
86.
Fe(OH)2 → Fe(OH)+ + OHFe(OH)+ → Fe2+ + OH-
90. c
91. c
92. b
102. d)
105. K = [CO] x [Cl2]/[COCl2]
110. →
H2SO4 → H+ + HSO4HSO4- → H+ + SO42-
85.
87. c 88. c 89. b
93. a 94. b
100. 0,25b 101. α = 0,45
109. →
76. c 77. c 78. a
95. c
96. d
103. c)
97. d
98. a
99. b
104. K = [NO2]2/[NO]2x [O2]
106. K = [NH3]2/[N2] x [H2]3
107. c
108. →
111. da
112. CoSO4 + 2NaOH → Co(OH)2↓ + Na2SO4
Co2+ + SO42- +2 Na+ + 2OH- → Co(OH)2↓ +2Na+ + SO42-
113. Na2S + 2HNO3 → H2S↑ + 2NaNO3
2Na+ + S2- + 2H+ + 2NO3 - → H2S↑ + 2Na+ + 2NO3114. HNO2 + NH4OH → NH4NO2 + H2O
H+ + NO2- + NH4+ + OH- → H2O + NH4+ + NO2115. H+ jona
116. c
117. e 118. a 119. a 120. pH=3 pOH=11
121. a) OH- iz NH4OH b) NH4+ iz NH4Cl
126. a
127. a c d
128. a
122. b
123. a
129. Od vrednosti njihovih K (konstanti disocijacije).
130. b) 131. a) 132. c) 133. b) 134. b) 135. 3,3x1023
138. anhidrid, P2O5
139. a)
142. 10 g vode i 190 g NH4Cl
124. c 125. c
140. c) d)
136. d)
137. c)
141. a)
143. e) 144. b) 145. a)
146. H2SiO3 H2SO3 HNO3 HClO4
147. Fe2(SO4)3 Ni(NO3)2 K3PO4 Al2(CO3)3 148. b)
149. MnO4- 150. Cu; Ag; Hg
151. d) 152. a) 153. ne; CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4
154. (NH4)2Cr2O7 → 2CrO3 +2NH3 +H2O
155. C + O2→ CO2 ; CO2 + NaOH→ Na2CO3 156. NaHCO3; HCl; CaO
21
157. ne da da da
159. 3SnO2(s) + 4Al(s) → 3Sn(s) + 2Al2O3(g)
158. d
160. 3Cu(s) + 8HNO3 (aq)  3Cu(NO3)2(aq) + 2NO(g) + 4H2O(l) 161. a
162. a. V=k[O2] b. 70,25 kJ
163. vodonika, kiseonika, azota, fluora
164. 0,4 mol/dm3 165. 417,5 kJ
166. OR, OR, O, OR, O, R, R
167. CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2
168. 4, 6, 2 169. DA, DA, NE, NE 170. a
1. Aciklična organska jedinjenja imaju molekulske strukture sa:
a) otvorenim nizom
b) prstenovima isključivo od C-atomoma
c) prstenovima bez C-atoma d) prstenovima C-atoma i drugih atoma
2. Ugljenikovi atomi koji su medjusobno povezani prostom σ – vezom su:
a) nehibridizovani
b) sp3-hibridizovani
c) sp-hibridizovani
d) sp2-hibridizovani
3. Metan poseduje sledeću konfuguraciju:
a) trigonalnu b) linearnu c) tetraedarsku
d) digonalnu
4. Proizvodi potpunog sagorevanja alkana su:
a) CO2 i CO
b) CO i H2O
c) CO2 i CH4
d) CO2 i H2O
5. Koliko primarnih, sekundarnih, tercijarnih i kvaternernih C-atoma ima alkan
2,2,4- trimetil-heksan?
a.
b.
c.
d.
1 primarni, 2 sekundarna i 1 tercijarni
5 primarnih, 2 sekundarna, 1 tercijarni i 1 kvaternerni
5 primarnih, 3 sekundarna i 3 tercijarna
5 primarnih, 2 sekundarna i 2 tercijarna
6. Koja zapremina vazduha treba za potpuno sagorevanje 1 dm3 metana?
a) 1 dm3
b) 2 dm3
c) 22,4 dm3
d)10 dm3
22
7. Najveća količina CO2 dobiva se sagorevanjem 1 grama:
a) cikloheksana b) heksana c) heksadiena
d) benzena
8. Koje od sledećih jedinjenja je rastvorno u vodi:
a) etin
b) benzen
c) benzen-sulfonska kiselina
d) toluen
9. Zamenom jednog ili više vodonikovih atoma u molekulima ugljovodonika atomima
halogena nastaju:
a) alkil- i aril-halogenidi b) alkini c) hloridi kiselina d) alkeni
10. Koja je empirijska formula jedinjenja u čiji sastav ulaze H, C, O i N u masenom
odnosu 1 : 3 : 4 : 7.
a) C2H7ON2
b) CH4ON2
c) CH3O2N
d) C2H5ON e) C3H4ON2
11. Nazovi po Ženevskoj nomenklaturi alkane čije su racionalne formule:
(CH3)3CCH2CH(CH3)2
CH3(CH2)2C(CH3)2CH2CH3
12. Nazovi po Ženevskoj nomenklaturi alkane čije su racionalne formule:
(CH3)2CHCH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)2
CH3CH(CH3)CH(CH2CH3)CH2CH2CH3
13. Napisati racionalne formule izomera alkana C5H12 i dati im nazive.
14. Koja od navedenih jedinjenja su izomeri:
a) 2,2,3,3-tetrametilbutan
b) n-heptan
c) 3-etilheksan
d) 2,2,4-trimetilheksan
e) 3-etil-3-metilpentan
15. Koliko alkana medju prvih šest članova homologog niza sadrži kvaternerni C-atom?
a) 2
b) 1
c) 3
d) nijedan
23
16. Koji tip reakcije je tipičan za alkane?
a) kondenzacija
b) adicija
c) polimerizacija
d) supstitucija
17. Podvuci alkan u tečnom stanju:
a) propan
b) butan
c) heksan
d) nonadekan
18. Koliki je oksidacioni broj ugljenika u metanu?
a) 0
b) – 4
c) + 4
e) – 2
d) + 2
19. Koliki je oksidacioni broj tercijarnog C-atoma u 2-metil-2-propanolu?
a) + 1
c) – 4
b) + 4
d) – 3
e) 0
20. Koliko izomera može da se izvede za molekulsku formulu C5H10? Napiši racionalne
formule tih izomera i njihove nazive.
21. Da li je moguća prostorna geometrijska izomerija kod sledećih alkena:
izobuten;
1,1-dihloreten;
2-penten;
2,3-dimetil-2-buten
22. Koliko se grama broma troši za reakciju sa 2,8 dm3 etena (n.u.)?
a) 25
b) 20
c) 15
d) 22,5
23. Dati nazive po Ženevskoj nomenklaturi:
CH3-CH2-C ≡ CH
(CH3)2CH-C ≡ CH
CH3-CH2-C ≡ C-CH(CH3)2
24. Kada se na 1 kg tehničkog kalcijum-karbida deluje vodom, oslobađa se 260 dm3
etina (n.u.). Odredi % čistog CaC2 u tehničkom uzorku.
a) 68,25
b) 96,45
c) 74,28
d) 78,42
25. Šta se dobiva hidrogenizacijom: benzola; toluola; p-ksilola; o-ksilola?
24
26. Nađi masu benzola koja se dobiva iz 201,6 dm3 etina (n.u.), ako je prinos reakcije
75%.
a) 200
b) 185
c) 170,5
d) 175,5
27. Kod kog se od navedenih ugljovodonika javlja optička izomerija?
a) 2-metilpentan
b) 3-metilpentan
d) 2,3-dimetilpentan
c) 2,2-dimetilpentan
e)2,4-dimetilpentan
28. Koliko najmanje ugljenikovih atoma ima alkan sa jednim asimetričnim (hiralnim) Catomom?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
29. Kod kog jedinjenja se javlja geometrijska (cis-trans) izomerija?
a) 1-buten
b) 2-buten
c) 1-penten
d) eten
e) propen
30. Zagrevanjem bezvodnog natrijum-acetata sa alkalijama nastaje:
a) metan b) metanol c) acetaldehid d) anhidrid sirćetne kiseline
31. Adicijom vode na 1-buten nastaje:
a) 1-butanol b) 2-butanol c) 1,2-butandiol d) dietiletar e) butanon
32. Šta nastaje adicijom jednog mola vode na jedan mol 1-butina:
a) butanal
b) butanon c) 1-buten
d) 2-buten e) 1-butanol?
33. Koliko se grama normalnog butanola troši za dobivanje 87 g butanala, ako je prinos
reakcije 90%?
a) 95,56
b) 80,80
c) 99,35
d) 97,00
34. Napiši racionalne formule i nazive kiselina koje se dobivaju oksidacijom sledećih
alkohola:
a) CH3-OH
b) CH3-CH2-OH
c) (CH3)2CH-CH2-OH
25
35. Napisati racionalne formule i nazive 2 estra i kiseline formule C3H6O2.
36. Za koliko se razlikuju molarne mase benzil-hlorida i vinil-hlorida:
a) 112,5
b) 126,5
c) 64
d) 40
e) 68?
37. Ako se dehidrogenovanjem jedinjenja molekulske formule C3H8O dobiva proizvod
koji redukuje Tollens-ov rastvor polazno jedinjenje je:
a) primarni alkohol b) keton c) aldehid d) sec. alkohol e) etar
38. Napiši formulu alkana sa bar po jednim kvaternernim i tercijarnim C-atomom.
39. Koliko grama glicerola treba za dobivanje 0,2 mola glicerol-nitrata?
a) 9,2
b) 18,4
c) 36,8
d) 4,6
e) 2,3
40. Šta su po hemijskom sastavu sledeće jedinjenja:
a) CH3-CO-CH3
b) CH3-CO-O-CO-CH3
c) CH3-CO-O-CH3?
41. Napiši formule i nazive estara trohidroksilnog alkohola glicerola sa tri molekula:
a) oleinske kiseline i b) palmitinske kiseline
42. Napiši molekulsku i strukturnu formulu D-riboze. Koliko ima stereoizomera?
43. Metanal se može dobiti oksidacijom:
a) etanola b) acetona c) metanske kiseline
d) metanola
44. U reakciji srebrnog ogledala dolazi do:
a) redukcije Ag+
b) oksidacije Ag+
c) redukcije aldehidne grupe
45. Zagrevanjem bezvodnog kalcijum-acetata nastaje:
a) anhidrid sirćetne kiseline b) etanol c) etanal d) aceton e) etan
26
46. Koja od navedenih tvrdnji, koja se odnosi na ketone nije tačna:
a) manje su reaktivni od aldehida b) nastaju oksidacijom sec. alkohola
c) reaguju sa Felingovim rastvorom d) sa HNO3 se oksiduju u kiseline?
47. Kojoj grupi ugljenih hidrata pripada fruktoza?
48. Kojoj grupi jedinjenja pripadaju maltoza, saharoza i celobioza?
49. Kojoj grupi pripadaju sledeća jedinjenja:
a) CH3CH2NH2
b) C6H5NHCH3
c)CH3CONH2?
50. Napiši nazive glicina i serina po IUPAC nomenklaturi.
51. Razlika u molekulskoj masi palmitinske i linolne kiseline je:
a) 18
b) 28
c) 24
d) 16
e) 4
52. Kazein pripada grupi:
a) tripeptida b) nukleotida c) enzima d) fosfoproteina e) glikolipida
53. Formula amida mravlje kiseline je:
a) CH3CONH2 b) HCOONH4 c) CH3CONH2 d) HCHO e) HCONH2
54. Koliki je oksidacioni broj hiralnog C-atoma u glicer-aldehidu:
b) –1
a) + 4
c) + 1
d) 0
e) – 3?
55. Gde će doći do reakcije:
a. etanska kiselina dodaje se u rastvor natrijum-sulfata
b.
etanska kiselina dodaje se u rastvor kalijum-karbonata
c. etanska kiselina dodaje se u rastvor kalcijum-jodida?
27
56. Kada butanal reaguje sa dva molekula alkohola, nastaje:
a) hemiacetal
b) hemiketal
c) acetal
d) ketal
57. Pri reakciji etanola sa H2SO4 na 140˚C, nastaje:
a) tioetar
b) etar
c) estar
d) anhidrid
58. Jedinjenje formule CH3-CH2-O-CH2-CH3 je:
a) antioksidant
b) anestetik
c) antiseptik
d) analgetik
59. Oksidacijom primarnih alkohola kao prvi proizvodi nastaju:
a) ketoni
b) aldehidi
c) kiseline
d) estri
60. Estri su proizvodi alkohola u reakciji sa:
a) aldehidima b) ketonima
c) karbonskim kiselinama d) etrima
61. Koliki je oksidacioni broj hiralnog C-atoma u glicer-aldehidu:
a) + 4
b) –1
c) + 1
e) – 3
d) 0
62. Kakav hemijski karakter ispoljavaju fenoli:
a) kiseli
b) alkalni
c) amfoterni
d) neutralni?
63. U reakciji fenola sa natrijum-hidroksidom nastaje:
a) etar
b) estar
c) so
d) alkohol
64. Koliko glicerola (u %) može da se dobije iz tristearina:
a) 5,15
b) 20,60
c) 1,03
d) 10,30?
65. Koliko se grama etil-etanoata može dobiti iz 200 g sirćetne kiseline:
a) 393,33
b) 193,33
c) 93,33
d) 293,33?
28
66. Koja od navedenih kiselina se dobiva iz etilen-glikola:
a) mlečna
b) oksalna
c) vinska
d) ćilibarna?
67. Fozgen je:
a) terc. amin b) dihlorid ugljene kiseline c) dihlorid mravlje kiseline
68. Amino-kiseline se u vodenom rastvoru ponašaju kao:
a) baze b) neutralna jedinjenja c) amfoterna jedinjenja d) kiseline
69. Biuretska reakcija karakteristična je za jedinjenja sa:
a) estarskom vezom
b) etarskom vezom c) peptidnom vezom
70. Koji se od sledećih šećera nalazi u mleku sisara.
a) glukoza
b) fruktoza
c) laktoza
d) saharoza?
71. Alkil-halogenid 2-brombutan spada u:
a) primarne
b) sekundarne
c) tercijarne
d) kvaternerne
72. Reakcijom brom-metana sa natrijum-hidroksidom nastaje:
a) metanal
b) metanol
c) metan
d) ne reaguje
73. Propandiol može imati sledeći broj izomera:
a) 4
b) 3
c) 2
d) 6
74. Funkcionalna grupa aldehida i ketona naziva se:
a) hidroksilna
b) karboksilna
c) karbonilna
d) acetal
75. Funkcionalna tiol grupa je:
a) –OH
b) –O–
c) –SH
d) H–C=O
29
76. Reakcijom benzil-bromida sa NaOH nastaje:
a) fenol
b) benzil-alkohol
c) 2-fenil-etanol
d) o-krezol
77. Napiši formulu etiletanoata.
78. Napiši opštu formulu amida kiselina.
79. Napiši opštu formulu hlorida kiselina.
80. Napiši opštu formulu anhidrida kiselina.
81. Napiši opštu formulu estara kiselina.
82. Furan je heterociklično jedinjenje sa heteroatomom:
a) sumporom b) kiseonikom
c) azotom d) sumporom i kiseonikom
83. Koje od navedenih jedinjenja spada u šestočlane heterocikluse:
a) fenol
b) furan
c) tiofen
d) piridin?
84. Derivati pirimidina i purina dobivaju se hidrolizom:
a) masti
85. Masti i ulja su:
b) skroba
a) estri
c) nukleoproteida
b) etri
d) polisaharida
c) anhidridi
d) amidi
86. Delovanjem bromne vode na oleinsku kiselinu vrši se reakcija:
a) oksidacije
b) supstitucije
c) adicije
d) polimerizacije
87. Delovanjem vodonika na oleinsku kiselinu vrši se reakcija:
a) oksidacije
b) supstitucije
c) hidrogenovanja
d) eliminacije
30
88. Delovanjem broma na oleinsku kiselinu vrši se reakcija:
a) halogenovanja b) polimerizacije c) hlorovanja d) degradacije
89. Delovanjem KMnO4 na oleinsku kiselinu vrši se reakcija:
a) oksidacije
b) supstitucije
c) adicije
d) polimerizacije
90. Soli jabučne kiseline su:
a) malati
b) citrati
c) laktati
d) tartarati
c) laktati
d) tartarati
91. Soli vinske kiseline su:
a) malati
b) citrati
92. Eten je uvek reaktivniji od:
a) butadiena
b) propena
c) metana
d) acetilena
93. Butin može imati sledeći broj izomera:
a) 0
b) 3
c) 2
d) 4
94. Dejstvom vode na kalcijum-karbid dobiva se:
a) etin
b) eten
c) etan
d) etilen
95. Reakcija sulfonovanja benzena je:
a) adicija
b) esterifikacija
c) supstitucija
d) oksidacija
96. Reakcija nitrovanja benzena je:
a) adicija
b) esterifikacija
d) oksidacija
c) supstitucija
97. Aldehidi mogu graditi vodoničnu vezu sa:
a) alkanima
b) vodom
c) ketonom
d) aldehidom
98. Oksidacijom 2-propanola nastaje:
a) estar
b) aldehid
c) etar
d) keton
31
99. Propanska kiselina može se dobiti oksidacijom:
a) propanona
b) propena
c) propina
d) propanala
100. Kako se dobija poluacetal?
rešenja:
1. a)
2. b)
3. c)
4. d)
5. b)
6. d) 7. d)
8. c)
9. a)
10. b) 11. 2,2,4-trimetilpentan; 3,3-dimetilheksan
12. 2,3,4,5,6-pentametilheptan; 2-metil-3-etilheksan
13. CH3CH2CH2CH2CH3 n-pentan; (CH3)2CHCH2CH3 2-metilbutan;
(CH3)4C 2,2-dimetilpropan 14. a) c) e) 15. a) 16. d) 17. c) 18. b) 19. a)
20.
CH3CH2CH2CH=CH2 1-penten
CH3CH2CH=CHCH3 2-penten
(CH3)2CHCH=CH2 3-metil-1-buten
(CH3)2C=CHCH3 2-metil-2-buten
CH2=C(CH3)CH2CH3 2-metil-1-buten 21. ne ne da ne 22. b)
23. 1-butin; 3-metil-1-butin; 2-metil-3-heksin 24. c)
25. cikloheksan; metilcikloheksan; 1,4-dimetilcikloheksan; 1,2-dimetilcikloheksan
26. d) 27. d) 28. c)
29. b) 30. a)
31. b)
32. b) 33. c)
34. a. HCOOH metanska b. CH3COOH etanska c. (CH3)2CHCOOH 2-metil-propanska
35. HCOOC2H5 etil-metanoat CH3COOCH3 metiletanoat CH3CH2COOH propanska k.
36. c) 37. a)
38. (CH3)3C-CH(CH3)2 39. b) 40. keton; anhidrid; estar
32
41.
42.
CH2OCO(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CH2OCOC15H31
CHOCO(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CHOCOC15H31
CH2OCO(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CH2OCOC15H31
triolein
tripalmitin
H-C=O
43. d) 44. a) 45. d) 46. c)
H-C-OH
H-C-OH
H-C-OH
H-C-HOH
8 stereoizomera
47. monosaharidi (ketoheksoze) 48. disaharidi 49. a) prim. amin b) sec. amin
c) amid kiseline
50. 2-aminoetanska i 2-amino-3-hidroksi-propanska kiselina 51. c)
52. d) 53. e) 54. d) 55. b) 56. c) 57. b) 58. b) 59. b) 60. c) 61. d)
62. a) 63. c) 64. d) 65. d) 66. b) 67. b) 68. c) 69. c) 70. c)
71. b) 72. b) 73. c) 74. c)
79. RCOCl
75. c) 76. b) 77. CH3COOC2H5 78. RCONH2
80. RCOOCOR 81. RCOOR1 82. b) 83. d) 84. c) 85. a)
86. c) 87. c) 88. a) 89. a) 90. a) 91. d) 92. c) 93. c) 94. a) 95. c) 96. c)
97. b) 98. d) 99. d) 100. Reakcijom aldehida sa jednim molekulom alkohola.
NAPOMENA
NA TESTU ĆE BITI 30 ZADATAKA IZ OVE ZBIRKE:
20 IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE (PRVI DEO)
I 10 IZ ORGANSKE HEMIJE (DRUGI DEO).
SVAKI TAČAN ODGOVOR BODOVAĆE SE SA 2 BODA, ŠTO DAJE
MAKSIMALAN BROJ OD 60 BODOVA.
33
PRIMER KVALIFIKACIONOG TESTA IZ HEMIJE
1. Napiši formule baznog gvožđe(III)-karbonata i kiselog magnezijum-karbonata.
.............................................................................................................
2. U kom nizu se nalaze samo nemetali:
a) Ar Cl Ni S
b) N P O Ag
c) F H C J ?
3. Kako se menja kiseli karakter elemenata u III periodi sleva nadesno?
a) raste
b) opada
c) ne menja se
4. Koji od navedenih parova elemenata ne grade jonska jedinjenja?
a) O i N
b) Ba i O
c) C i F
d) Li i J
5. Odredi broj protona i neutrona u jezgrima izotopa 60Co27 i
32
S16.
6. Koliko grama magnezijum-oksida nastaje pri sagorevanju 12 g magnezijuma na
vazduhu?
a) 14
b) 42
c) 16
7. Izračunaj broj molova sumpora u 1,28 g ovog elementa.
a) 0,2
b) 0,08
c) 0,04
d) 0,4
8. Izračunaj broj molekula SO3 u 24 g sumpor(VI)-oksida.
9. Obeleži okside koji nisu amfoterni:
a) As2O3
b) SnO2
c) ZnO
d) Ag2O
e) Al2O3
10. Napiši formulu anhidrida permanganove kiseline.
11. Odredi oksidacione brojeve elemenata u sledećim jedinjenjima:
a) KMnO4
b) KClO3
c) Na2HPO4
d) H2SO3
12. Odredi koeficijente u sledećoj jednačini oksido-redukcione reakcije i podvuci
redukciono sredstvo.
H2S + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4
13. Predstavi jednačinama postepenu disocijaciju bakar(II)-hidroksida.
34
14. Naći maseni udeo šećera u rastvoru dobijenom od 40 g šećera sa 160 g vode.
a) 15%
b) 20%
c) 25%
d) 4%
15. Izračunaj stepen disocijacije hipohloraste kiseline, HClO u rastvoru koncentracije
0,2 mol/dm3, ako je konstanta disocijacije, K=5x10 –8.
a)2x10 -5
b) 4x10 -2
c) 5x10 -4
d) 2x10 -4
167.
Napiši izraz za konstantu ravnoteže reakcije:
2NO(g) + O2 (g) ↔ 2NO2(g)
168.
Napiši u molekulskom i jonskom obliku jednačinu reakcije između azotaste
kiseline i amonijum-hidroksida.
18. Da li je u rastvoru pH=5, veća koncentracija H+ ili OH- jona?
19. Uvođenjem ugljenik(IV)-oksida u rastvor jednog od navedenih jedinjenja nastaje
pufer:
a) NaHCO3
b) H2CO3
c) CaCl2
d) Ca(OH)2
e) (NH4)2CO3
20. Šta su po sastavu soda-bikarbona, sona kiselina i živi kreč?
21. Metan poseduje sledeću konfuguraciju:
a) trigonalnu b) linearnu c) tetraedarsku
d) digonalnu
22. Koja je empirijska formula jedinjenja u čiji sastav ulaze H, C, O i N u masenom
odnosu 1 : 3 : 4 : 7.
a) C2H7ON2
b) CH4ON2
c) CH3O2N
d) C2H5ON e) C3H4ON2
23. Podvuci alkan u tečnom stanju:
a) propan
b) butan
c) heksan
d) nonadekan
24. Adicijom vode na 1-buten nastaje:
a) 1-butanol b) 2-butanol c) 1,2-butandiol d) dietiletar e) butanon
25. Napiši molekulsku i strukturnu formulu D-riboze. Koliko ima stereoizomera?
26. Napiši nazive glicina i serina po IUPAC nomenklaturi.
27. Kada butanal reaguje sa dva molekula alkohola, nastaje:
a) hemiacetal
b) hemiketal
c) acetal
d) ketal
35
28. Koliko izomera ima etar molekulske formule C4H10O.
a) 5
b) 4
c) 2
d) 3?
29. Estri su proizvodi alkohola u reakciji sa:
a) aldehidima b) ketonima
c) karbonskim kiselinama d) etrima
30. Aldehidi mogu graditi vodoničnu vezu sa:
a) alkanima
b) vodom
c) ketonom
d) aldehidom
36
Download

Hemija - Fakulteti