KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
29 Haziran 2014 Pazar
TG – 10
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / KİM
1.
A) CuSO4 : 5H2O & 21 mol atom
B) Ca3(PO4)2 & 13 mol atom
4.
C) (NH4)2Cr2O7 & 19 mol atom
M=
0, 9 : 10 : 28
d : 10 : %
9 : 28
=
=
M
MA
17
17
TG – 10
7.
M 1 : V1 = M 2 : V2
D) Fe3(PO3)2 & 11 mol atom
9 : 28
: V1 = 0, 9 M : 560
17
E) K2C2O4 : 2H2O & 14 mol atom
A B C D E
İç enerji bir hâl fonksiyonudur ve sistemin
izlediği yola bağlı değildir. Örnekler 25 °C
de ve eşit kütleli olduklarına göre iç enerjileri eşittir. 2. örnek 0 °C ilk durumdan 25 °C
son duruma geldiğinden bir iç enerji değişimi meydana gelmiştir.
I. ve III. yargılar doğrudur.
V1 = 34 mL
A B C D E
A B C D E
2.
İyonik bileşiklerde iyonik karakter atomlar
arasındaki elektronegativite farkı arttıkça
artar.
Metalik aktiflik K > Na > Mg olduğundan
5.
iyonik karakter KF > NaF > MgF2 şeklindedir.
İyonik bileşiklerde erime noktası katı hâlde
oluşan kristalin gücüne bağlıdır.
Bu durum yük ile doğru, çap ile ters orantılı
olarak değişir.
Çap K+ > Na+ > Mg+2
Erime noktası MgF2 > NaF > KF şeklindedir. Yanlış seçenek D seçeneğidir.
Sistematik hatalar aynı yolla tekrarlanan
ölçümlerde aynı büyüklükte gerçekleşen
ve belirli bir nedeni olan hatalardır. Bunlar
sabit ve orantılı olmak üzere ikiye ayrılabilir. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen
hatalar sistematik hata kaynaklarıdır. D
seçeneğinde verilen hata ise rastgele hata
kaynağıdır. Rastgele hata kaynaklarının
etkisi yeterli sayıda tekrar ile minimuma
indirilebilir.
A B C D E
A B C D E
8.
SF4 $ S + 4F = 6 + 4 x 7 = 34 e–
F
S
3.
NaCl =
1
: [(0, 2) : (1) 2 + 0, 2 : (- 1) 2] = 0, 2
2
Na 3 PO 4 =
MgCl 2 =
1
: [(0, 2) : (2) 2 + 0, 4 : (- 1) 2] = 0, 6
2
Al (NO 3) 3 =
CaSO 4 =
1
: [(0, 3) : (1) 2 + 0, 1 : (- 3) 2] = 0, 6
2
1
: [(0, 1) : (3) 2 + 0, 3 : (- 1) 2] = 0, 6
2
1
: [(0, 1) : (2) 2 + 0, 1 : (- 2) 2] = 0, 4
2
6.
F
F
N 2 (g) + 3H 2 (g) $ 2NH 3 (g)
F
9V
3V
- V
- 3V
+ 2V
8V
0
2V
AX4E
Üçgen bipiramit
S: 3s2
Toplam PV çarpımı 10V dir.
Sistemin son hacmi 4V olduğundan
10V
Pson =
= 2, 5 atm
4V
A B C D E
*
S : 3s2
3p4
3s3
3d
3d1
sp3d hibrit orbitalleri
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
9.
TG – 10
12.
2
C2 = 6 : 2 + 2 = 14 e
19K:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
değerlik e–
değerlik orbitali
)
v2p
14.
n=4
m s =+
t
A
dx =- k
1
1
veya 2
2
r2p
# dt
0
A0
m, = 0
v2p
dx
= k [X] 0
dt
#
s için , = 0
)
r2p
-
[A] - [A] 0 = - kt
[A] 0
A B C D E
2k
[0, 1]
t 1/2 =
)
v1s
2
[A] 0
t 1/2 =
v2s
[A] 0
= kt 1/2
2
)
v2s
[A] =
2 : 2 : 10 -2
A B C D E
= 2, 5 s
v1s
v 21s v )1s2 v 22s v )2s2 r 42p v 22p
A B C D E
15.
NO (g) + SO 3 (g) ? NO 2 (g) + SO 2 (g)
0, 3
0, 3
-a
-a
(0, 3 - a )
a
+a
+a
a
a
( 0, 3 - a )
2
=4
( 0, 3 - a ) 2
a = 0, 2 mol
10.
2He
+
katyonu hidrojen atomu ile izoelektroniktir. Çizgi spekturumu e– sayısına bağlı olduğundan He+ ve H atomunun çizgi
spektrumları aynıdır.
A B C D E
13.
A) Dipte katı olduğuna göre çözelti doygundur.
NO (g) + SO 3 (g) ? NO 2 (g) + SO 2 (g)
0, 3 - a
B) Çözünme denklemi
0, 3 - a
0
2
PbCl 2 (k) + H 2 O (s) @ Pb +
(suda) + 2Cl (suda)
C) Çözeltiye su eklenirse bir miktar PbCl2
katısı çözünür ve Pb+2 mol sayısı artar.
–
D) NaCl katısı eklendiğinde Cl derişimi
artar ve PbCl2 çözünürlüğü tepkime
geriye kayacağından azalır. Dipteki
PbCl2(k) kütlesi artar.
E) Katının tamamını çözmeyecek kadar
su eklendiğinde çözeltide derişim değişmeyeceğinden buhar basıncı değişmez.
A B C D E
0
0, 1 mol
etki 0, 1 mol
-x
0, 1 mol
0
0
0
0, 2 mol
0, 2
0, 2 mol
0, 1 + b
+x
0, 1 + b - x
+x
0, 2 + x
0
0, 06
a
0, 2 mol
-x
0, 1 - x
a
0, 2 + x
0
0, 06 + b
0
0, 2 + x = 0, 24 0, 24
x = 0, 04 mol
4
(0, 24) : (0, 24)
(0, 06) : (0, 06 + b)
=4
0, 06 + b = 0, 24
b = 0, 18 mol
A B C D E
11.
Veride soldaki sıfırlar anlamsızdır. Sayılar
arasındaki sıfırlar anlamlıdır. Buna göre
veri 3 anlamlı rakam içerir.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
16.
TG – 10
İstenilen tepkimenin elde edilebilmesi için
tepkimeler ters çevrilip toplanmalıdır.
3
2X (k) + O 2 (g) $ X 2 O 3 (k)
2
Y2 O 3 (k) $ 2Y(k) +
3
O
2 2 (g)
19.
Ortamın nötr olması için gerekli baz hacmine (y) gerek yoktur.
22.
A) E 0pil = 1, 1 V
A B C D E
3 H =- 1676 kj
Verilen pillerin potansiyelleri
B) E 0pil =- 0, 46 V kendiliğinden çalışmaz.
C) E 0pil = 3, 7 V
3 H = + 824 kj
D) E 0pil = 1, 56 V
2X (k) + Y2 O 3 (k) $ 2Y(k) + Y2 O 3 (k) 3 H =- 852 kj
E) E 0pil = 2, 14 V
A B C D E
Yargıların her üçü de doğrudur.
A B C D E
20.
17.
+
3 / 2H 2 O + H 3 PO 2 $ H 3 PO 4 + 4H + 4e
-
Tepkime basamak basamak denkleştirildiğinde
CrO4–2 $ Cr(OH)3
4 / 3e + 3H + HNO 3 $ NO + 2H 2 O
4H2O + CrO4–2 $ Cr(OH)3 + 5OH–
3H 3 PO 2 + 4HNO 3 $ 3H 3 PO 4 + 4NO + 2H 2 O
3e– + 4H2O + CrO4–2 $ Cr(OH)3 + 5OH–
-
+
23.
108 g X
54 g
Bozunan mol say›s› =
30 g
4 mol NO
:
3 mol H 3 PO 2 1 mol NO
A B C D E
A B C D E
CaCO3(k) + H2SO4(suda) $ CaSO4(suda) +
CO2(g) + H2O(s)
n H + = 8, 96 L CO 2 :
1 mol CO 2 1 mol H 2 SO 4
2 mol H +
:
:
22, 4 L
1 mol CO 2
1 mol H 2 SO 4
2N tane He
1 mol X bozundu€unda
0, 8 mol
0, 8 L
A B C D E
21.
Tepkime gerçekleştiğine göre metallerden
en az biri yükseltgenmiş olmalıdır. Buna
göre HNO3 yükseltgen etki göstermiştir. C
seçeneğindeki yargı kesindir.
X> H _
b
Y > H ` gibi durumların hiçbiri kesin olab
X > Y a rak bilinemez.
= 0, 8 mol H +
[H +] =
0, 375 mol X :
= 0, 75 N A tan e He
= 6 g NO
18.
108 - 27
216
= 0, 375 mol
C seçeneğindeki yargı yanlıştır.
g NO = 0, 15 mol H 3 PO 2 :
27 g
2 defa yarılanmıştır.
=1 M
pH = –log[1] = 0
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
24.
TG – 10
İç merkezli kübik hücrete 1 atom küpün
içinde 8 atom ise küpün köşelerinde yer
alır.
26.
Alkenlerin ozonizasyonu sırasında ikili bağ
kırılarak C atomlarına oksijen bağlanır ve
karbonil grupları oluşur.
29.
CHO
r
Metil (CH3) grubu aromatik halkayı aktive
ederken güçlü bir elektron çekici olan NO2
grubu halkayı deaktive eder.
CH3
NO2
r
>
r
>
CHO
r
A B C D E
CHO
O3
Küpün köşegeni Na yarıçapının 4 katına
eşittir. (4r)
CHO
bileşiği C seçeneğindeki alkenin ozonizasyonu ile elde edilir.
a
av3
av2
A B C D E
a
a
Köşegen uzunluğu a 3 tür. Buna göre
30.
a 3 = 4r
CH3
CH3
a 3 = 4 : 186 pm
CH
CH3
C2H5 $ CH3
izopropil etil
a = 248 3 pm
CH
CH3
A B C D E
CH3
CH3
CH + CH2 + CH3 $ CH3
metil
izobütil
27.
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen karşılaştırmalar SN1 ve SN2 mekanizmaları için
doğrudur.
SN1 mekanizması tersiyer alkiller ile hızlanırken SN2 mekanizması primer alkiller
ile hızlanır. D seçeneğindeki karşılaştırma
yanlıştır.
C 2H 5
izopentan
CH
CH2
CH3
izopentan
CH3
CH3
CH
CH2
CH3 + CH3 $ CH3
CH3
CH2
CH
CH2
CH3
metil
sec-bütil
CH2 + C2H5 $ CH3
CH2
CH2
C 2H 5
n-pentan
n-propil
I, II ve III. öncüllerde verilen alkil halojenürler ile izopentan elde edilebilir.
A B C D E
A B C D E
28.
CH2
CH2Br
KOH(alkolde)
25.
_
90
= 7, 5 b
12
b C 7, 5 H 10
`
b C3 H4
10
nH =
= 10 b
1
a
nC =
CH3
C
C
H
CH3
C
C–Na+
NaNH2
C 2H 5I
CH3
CH3
C
C
C–Na+
C
C2H5
31.
OH
CH3
H2O/H+
OH
KOH(alkolde) ile ilk bileşik dehidrohalojenasyona uğrar. Elde edilen 2. bileşik asit katalizörlüğünde su ile katılma verdiğinde son
yapı elde edilir.
A B C D E
A B C D E
6
D seçeneğinde verilen bileşiğin doğru adlandırılması
2
4
3
1
4 – siklopentil – 2 – bütanol olmalıdır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
32.
TG – 10
Asimetrik C atomuna bağlı grupların öncelik sırası belirlenirken öncelikle ilk bağlı
atomun atom numarası incelenir. Büyük
olanın önceliği vardır. İlk atom aynı ise sırasıyla diğer atomlar incelenir.
I.
CH3 CH2
CH2
CH2
34.
CH
pH = 2 ortamı oldukça asidik olduğundan
aminoasit (alanin) bir baz olarak davranır
ve H+ yakalar.
CH2
pH = 2 de CH3
CH2
CH
pH = 6 da CH3
CH3
IV. CH3
CH
CH2
CH2
CH
C
1
N
2
O
3
4
H
Formal yük: d.e.s – b.s – o.e.s
d.e.s: değerlik e– sayısı
b.s: bağ sayısı
o.e.s: ortaklanmamış e– sayısı
C 2: 4 – 4 – 0 = 0
COO–
NH3
N: 5 – 4 = +1
O = 6 – 1 – 6 = –1
CH3
CH3
N
O
CH3
C: 4 – 4 = 0
+
3. karbon atomunda 2 C komşusu
var. (3.)
C
C 1: 4 – 4 – 0 = 0
pH = 6 ortamı nötrale yakın olduğundan
aminoasit amfoterik özellik gösterir. Amino
grubu H+ yakalarken karboksil grubu H+
verir.
2 tane C komşusu var. (1.)
COOH
+
CH3
CH2
CH
NH3
CH3
H
H
NH2
CH3
III.
CH3 CH2
36.
COOH
Alanin
(4. öncelikli)
II.
CH3 C
CH3
A B C D E
III > II > IV > I
N: 5 – 4 = +1
O: 6 – 1 – 6 = –1
CH2
A B C D E
N
N
1
2
C: 4 – 4 = 0
N1:5 – 4 = 1
N 2: 5 – 2 – 4 = 0
CH3
O
N
1
O
2
C: 4 – 4 = 0
O1: 6 – 2 – 4 = 0
N: 5 – 3 – 2 = 0
O: 6 – 2 – 4 = 0
O
1
S
O
1
O
2
S: 6 – 4 = +2
O1: 6 – 1 – 6 = –1
O1: 6 – 1 – 6 = –1
O2: 6 – 2 – 4 = 0
A B C D E
O
33.
CH3
CH2
C
CH2
CH3
3 – pentanon
m
= 57 oluşan iyonun molekül kütlesinin
z
57 olduğunu ifade eder. Kütle spektroskopisinde incelenen molekül çeşitli yapılara
ayrışır.
3 – pentanonda oluşacak en kararlı yapılar
karbonil grubu C nu ile diğer C lar arasından bağın kırılması ile oluşur.
35.
Radikal $ eşleşmemiş tek elektron içeren
yapı
Elektrofil $ e– boşluğu bulunan yapı (e–
seven)
Nükleofil $ e– fazlalığı bulunan yapı (çekirdek seven)
Bu durumu sağlayan cevap D seçeneğidir.
CH3CH2 Radikal BF3 (elektrofil)
H2O (nükleofil)
A B C D E
Bunun sonucunda B ve C seçeneklerindeki
yapılar ortaya çıkabilir. En olası kararlı yapı
C seçeneğindedir.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
37.
TG – 10
H2CO3 zayıf asit (pKa larına göre)
41.
HOBr Kuvvetli asittir.
HOBr nin suda çözünmesi ile
+H 2 O
HOBr
Her öğrencinin aynı düzeyde öğrenebileceğini ve öğrenmede belirleyici olan temel
etkenin zaman olduğunu savunan öğretim
modeli okulda öğrenmedir.
H 3 O + + BrO <
45.
Öğretmen soru sorarak öğrencilerin dikkatini çekmeyi hedeflemiştir.
A B C D E
A B C D E
bask›n
anyon
Na2CO3 zayıf bir asidin tuzu olduğundan
bazik özellik gösterir.
Na 2 CO 3 $ 2Na + + CO 3-2
>
suda hidrolize
u€rar
46.
Kesinlikle asidin üzerine su ilave edilmemelidir.
A B C D E
CO 3-2 + H 2 O @ HCO 3- + OH Ortam asidik olduğundan OH– baskın bir
tür değildir.
CO3–2 nin direkt asidin H+ sını alıp HCO3–
ye dönüştüğü düşünülebilir.
42.
Baskın anyonlar HCO3– ve BrO– dir.
A B C D E
38.
Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının ilki 9 ve 10. sınıf, ikincisi 10 ve 11. sınıf
için hazırlanmış temel düzey ve ileri düzey
evrelerinden oluşur.
Temel düzeyde öğrencinin günlük hayatıyla doğrudan ilişkili fakat ayrıntıdan uzak bir
kimya kültürü kazandırılmaya yöneliktir.
47.
Öncüllerde verilen yargıların üçü de doğrudur.
A B C D E
İleri düzeyde ise öğrencinin kimya alt yapısına dayalı mesleklere yöneleceği varsayımıyla zengin bir içerik sunulur.
D seçeneğinde verilen çiftler birbirinin rezonans hibritidir.
A B C D E
İleri düzey öğretim programı bilim adamı
yetiştirmeye yönelik değildir.
A B C D E
39.
CH3
H
3H = 104 kj/mol
C 2H 5
H
3H = 98 kj/mol
C 6H 5
H
3H = 110 kj/mol
CH2
CH
H
CH2
CH
CH2
48.
A $ Elektrik güvenliği
B $ Kesici cisimler güvenliği
3H = 112 kj/mol
C $ Patlama güvenliği
H 3H = 88 kj/mol
D $ Isı güvenliği
A B C D E
E $ Radyoaktif güvenliği
A B C D E
40.
AgCl için
[Ag+] : [Cl–] = 1 : 10–10
43.
[Ag+] : [10–6 M] = 1 : 10–10
+
–4
[Ag ] = 10
M
AgBr için
Öğrenciye rehberlik eden bir öğretmen
öğrencinin düşüncelerini ifade etmesine
olanak verir.
A B C D E
[Ag+] : [Br–] = 5 : 10–13
[Ag+] : [10–8 M] = 5 : 10–13
49.
[Ag+] = 5 : 10–5 M
AgBr için gerekli Ag+ miktarı daha az olduğu için önce AgBr çöker. I. yargı yanlış, II.
yargı doğrudur.
Soruda 5E modelinin keşfetme aşaması
anlatılmıştır.
A B C D E
AgCl çökmeye başladığı anda Ag+ derişimi
10–4 M olmalıdır.
AgBr için
[Ag+] : [Br–] = 5 : 10–13
[10–4] : [Br–] = 5 : 10–13
44.
AgCl çökmeye başladığı anda Br– derişimi
5 : 10–9 M olur. III. yargı doğrudur.
Aşamalılık özelliği olan bir derste ön öğrenmenin sonraki öğrenmeleri etkilemesi ve dersin diğer derslerle ilişkili olması
önemlidir.
A B C D E
A B C D E
[Br–] = 5 : 10–9 M
8
50.
“Deney yapabilme becerisi kazanır.” kazanımı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim
programı psikomotor beceriler alanı ile
ilişkilidir.
A B C D E
Download

Kimya 10 - İhtiyaç Yayıncılık