prof.Goran Poš
Dva osnovna procesa u hemiji:
ANALIZA
SINTEZA
ANALITIČKA HEMIJA
- nauka o metodama ispitivanja hemijskog sastava supstanci
- daje odgovore na pitanja:
* koji hemijski elementi
* u kakvom obliku
* i u kojoj količini čine ispitivanu
supstancu
**POTREBNO PREDZNANJE
PODELA ANALITIČKE HEMIJE
1) Šta je cilj?
KVALITATIVNA
HEMIJSKA
ANALIZA
KVANTITATIVNA
HEMIJSKA
ANALIZA
Šta imamo u uzorku?
Koliko imamo u uzorku?
2) Na čemu se zasnivaju metode?
HEMIJSKE
FIZIČKE
FIZIČKO-HEMIJSKE
na hemijskim reakcijama
kada fizička osobina zavisi od
hemijskog sastava
fizičke pojave koje se javljaju pri
hemijskim reakcijama
3) Kolika je masa (zapremina) i koja je tehnika izvođenja?
•
•
•
•
•
•
MAKROANALIZA
SEMIMIKROANALIZA
MIKROANALIZA
ULTRAMIKROANALIZA
SUBMIKROANALIZA
SUBULTRAMIKROANALIZA
POJMOVI U ANALITIČKOJ HEMIJI
•
•
•
•
•
•
Analitička reakcija
Osetljivost analitičke reakcije
Selektivnost analitičke reakcije
Specifičnost analitičke reakcije
Grupni reagens
Specifični reagens
g- metoda
cg-metoda
mg-metoda
μg-metoda
ng-metoda
pg-metoda
1. ANALITIČKA REAKCIJA
REAKCIJA KOJA SE PRIMENJUJE ZA ODREĐIVANJE
SASTAVA (šta?) I SADRŽAJA (koliko?) SUPSTANCI
- suvim putem
- mokrim putem
2. OSETLJIVOST ANALITIČKE REAKCIJE
ODNOS ODVIJANJA ANALITIČKE REAKCIJE I
KOLIČINE ISPITIVANE SUPSTANCE
3. SELEKTIVNOST ANALITIČKE REAKCIJE
OSOBINA REAKCIJE KOJOM OGRANIČENI BROJ JONA DAJE
SA NEKIM REAGENSOM IDENTIČNU ILI SLIČNU REAKCIJU
4. SPECIFIČNOST ANALITIČKE REAKCIJE
OSOBINA REAKCIJE KOJU POD ODREĐENIM
USLOVIMA DAJE JEDNA VRSTA JONA/MOLEKULA
5. GRUPNI REAGENS
REAGENS KOJI REAGUJE SA ODREĐENOM
GRUPOM JONA UZ NJIHOVO TALOŽENJE
6. SPECIFIČNI REAGENS
REAGENS KOJI REAGUJE SAMO SA JEDNOM VRSTOM
JONA/MOLEKULA, UZ KARAKTERISTIČNU PROMENU
PODELA JONA NA ANALITIČKE GRUPE
PODELA KATJONA
PODELA ANJONA
Analitičke grupe katjona
Analitičke grupe anjona
PODELA KATJONA
prema rastvorljivosti njihovih
I analitička grupa:
S2Cl-
OHCO32-
II analitička grupa: III analitička grupa:
(sulfo baze):
Ag+, Pb2+, Hg22+
Hg2+, Pb2+, Bi3+,
Cu2+, Cd2+
Al3+, Fe3+, Cr3+
(sulfokiseline):
3+
As , As , Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+
HCl
5+
H2S ili H2S-voda
NH4OH (+NH4Cl)
IV analitička grupa: V analitička grupa: VI analitička grupa:
Mn2+, Zn2+,
Ni2+, Co2+
Ba2+, Sr2+, Ca2+
Mg2+, K+, Na+, NH4+
(NH4)2S
(NH4)2CO3
-
PODELA ANJONA
prema rastvorljivosti Ba- i Ag-soli u
I analitička grupa:
SO42-, PO43CO32-, C2O42-,
C4H4O62-
H2O
HNO3
II analitička grupa: III analitička grupa:
Cl-, CN-, S2-
ClO3-, ClO4NO3-, CH3COO-
Download

01. Analiticka hemija