Materija, fizičke i hemijske osobine supstanci
1. Dopuni tekst odgovarajućim pojmovima:
Hemija je prirodna __________________ nauka koja izučava _________________, ___________________ i__________________ supstanci kao i __________________ po kojima se te promene dešavaju.
Sve što postoji u prirodi nazivamo ___________________. Ona se javlja u dva vida: ____________________ i _________________________________. Njena najvažnija osobina je da se nalazi u stalnom __________________.
Ona se ne može _________________ niti _______________________ . Svaka supstanca ima _______________ i zauzima ________________. Fizičko polje je međusobno delovanje izmeću ___________________________.
Jedna ili više supstanci izgrađuju ___________________________ .
Kada opisujemo supstancu govorimo o njenim ____________________ i _________________ osobinama. Fizička svojstva supstanci su _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Hemijska svojstva supstance su______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Fizičke promene supstanci su__________________________________________________________________________________________________________________ ______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Hemijske promene supstanc_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
2. Zaokruži broj ispred tačnih tvrdnji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Materija se ne može uništiti.
Gravitaciono polje je vid materije.
Raketa u svemiru nije materija.
Supstanca ne može da se kreće.
Hipoteza je deo naučnog metoda.
Pamučna majica i čaša su fizička tela.
Bezbojni gasovi nemaju masu.
Dim je materija.
Supstanca je sve što postoji u prirodi.
Muzika nije fizičko polje.
Rentgenski zraci su vid materije.
Alhemija je preteča hemije.
Naučni metod je način na koji se dolazi do
naučnih istina.
Supstanca izgrađuje fizičko polje.
Električni provodnik je supstanca.
Telegon je fizičko telo a razgovor telefonom
je elektro-magnetno polje.
Spaljivanje drveta je primer uništavanja
materije.
Prostor oko magneta je magnetno polje.
Vazduh se ne može izmeriti.
Vatra ima masu.
3. Razvrstaj ponuđena fiziška i hemijska svojstva supstanci:
1) Tvrdoća
2) Gustina
3) Boja
4) Miris
5) Temperatura topljenja
6) Temperatura ključanja
7) Zapaljivost
8) Korozivnost
9) Agregatno stanje
10) Ukus
11) Rastvorljivost
12) Električna provodljivost
13) Magnetna provodljivost
14) Toplotna provodljivost
Download

Materija,fizička hemijska svojstva