Str. 1 / 6
Šifra dokumenta:
QZ-10-031
Verzija:
2
Šifra proizvoda:
8248
Validna od:
1.1.2013.
Datum izrade:
15.1.2013.
Revizija izdanja:
A
BEZBEDNOSNI LIST
1
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
1.1. Identifikacija hemikalije
Identifikator proizvoda:
Trgovačko ime:
KORSANTIN LONG LIFE 40
1.2. Identifikovani načini
korišćenja hemikalije:
Rashladno sredstvo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, spreman za upotrebu
Načini korišćenja koji se ne
preporučuju:
-
1.3. Podaci o snabdevaču :
Proizvođač:
Rafinerija nafte ad Beograd u restrukturiranju
Adresa:
Pančevački put 83
11210 Beograd
Srbija
Telefon:
011/ 2711-433
Lice zaduženo za Bezbednosni
list - kontakt e-mail:
[email protected]
1.4. Telefon za hitne slučajeve:
Centar za kontrolu trovanja VMA: 011/ 3608-440 i 011/ 3608-234 (24h)
VMA (centrala): 011/ 2661-122; 2662-755
2
IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1. Klasifikacija hemikalije:
Xn,
R22
Štetni fizički i hemijski efekti:
prema EU Direktivama 67/548/EEC (DSD) i 1999/45/EC (DPD), odnosno regulativi RS
(Pravilnik DSD/DPD: “Sl. glasnik RS” br. 59/10, 25/11, 5/12).
Tekst obaveštenja o opasnosti i oznake rizika su dati u Poglavlju 16.
-
Štetni efekti na zdravlje ljudi:
Nema posebnih opasnosti pri normalnim uslovima korišćenja.
Štetno ako se proguta. Može da izazove mučninu, povraćanje, stomačne bolove, dijareju,
poremećaj funkcionisanja centralnog nervnog sistema i otkazivanje rada bubrega.
Štetni efekti na životnu sredinu: Nije klasifikovano kao opasna hemikalija po životnu sredinu.
2.2. Elementi obeležavanja:
Štetno
Xn,R22
Sadrži etilen glikol
S2: Čuvati van domašaja dece
S46: Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 2 / 6
2.3. Ostale opasnosti:
Da li hemikalija ispunjava
kriterijume za identifikaciju kao
PBT ili vPvB:
Ne
Ostali štetni efekti na zdravlje
ljudi:
Nema posebnih opasnosti pri normalnim uslovima korišćenja. U nekim slučajevima, kod
osetljivih osoba, pri produženom ili ponovljenom izlaganju, može da izazove blagu iritaciju
kože i očiju, uz pojavu lokalnog crvenila.
Ostali štetni efekti na životnu
sredinu:
-
3
SASTAV/ PODACI O SASTOJCIMA
3.1. Podaci o sastojcima
supstance:
-
3.2. Podaci o sastojcima smeše
(DSD/DPD):
Oznake
opasnosti
Oznake rizika
<50
Xn
R22
203-473-3
Natrijum 2-etilheksanoat
<2.4
Xn; Toks. po
repr. kat. 3
R63
243-283-8
Voda
<50
Sastojci:
Koncentracija,
%
Etilen glikol
CAS
EINECS
3.2. Podaci o sastojcima smeše
(CLP/GHS):
Sastojci:
4
Koncentracija,
%
Klasa opasnosti i kategorija
opasnosti, obaveštenje o opasnosti
CAS
EINECS
MERE PRVE POMOĆI
4.1. Opis mera prve pomoći:
Kontakt sa očima:
Oči ispirati velikom količinom vode nekoliko minuta. Ukoliko se pojavi iritacija neprolaznog
karaktera, potražiti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom:
Skinuti kontaminiranu odeću i kožu oprati vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija
neprolaznog karaktera, potražiti medicinsku pomoć.
Udisanje:
Povređenu osobu izvesti na svež vazduh. Ukoliko respiratorni problemi ne nestanu, potražiti
medicinsku pomoć.
Gutanje:
Ukoliko se proguta, NE IZAZIVATI POVRAĆANJE. Odmah potražiti medicinsku pomoć i
ukazati da proizvod sadrži etilen glikol. Osobi u nesvesti nikada ne davati ništa oralno.
4.2. Najvažniji simptomi i efekti,
akutni i odloženi:
-
4.3. Hitna medicinska pomoć i
poseban tretman:
-
5
MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1. Sredstva za gašenje požara:
Pogodna sredstva za gašenje:
Pena otporna na alkohol, suvi prah, pena, ugljen dioksid (CO2), vodena magla ili sprej.
Nepogodna sredstva za gašenje: Jak vodeni mlaz.
5.2. Posebne opasnosti koje
Usled sagorevanja dolazi do oslobađanja kompleksne smeše CO, CO2 , NOx i dr. gasova.
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 3 / 6
mogu nastati od supstanci i
smeša:
5.3. Savet za vatrogasce:
U slučaju gašenja požara u zatvorenom ili slabo provetrenom prostoru obavezna je
odgovarajuća zaštitna oprema, uključujući i aparat/ masku za disanje i zaštitnu odeću.
6
MERE U SLUČAJU UDESA
6.1. Lične predostrožnosti,
zaštitna oprema i postupci u
slučaju udesa:
Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Obezbediti ventilaciju prostora.
6.2. Predostrožnosti koje se
odnose na životnu sredinu:
Sprečiti širenje ili prodor proizvoda u kanalizaciju, zemljište i vodotokove, koristeći pesak ,
kiselgur, zemlju za pravljenje barijera. Ukoliko ovo nije moguće, obavestiti lokalne vlasti.
6.3. Mere koje treba preduzeti i
Sprečiti širenje izlivenog materijala pravljenjem barijera od peska ili zemlje. Pomoću pumpe
materijal za sprečavanje širenja i preneti materijal u jasno označene kontejnere za odlaganje. Apsorbovati tečnost pomoću
sanaciju:
peska, piljevine, kiselgura ili drugih univerzalnih apsorbenata. Apsorbovani materijal takođe
pokupiti i odložiti u kontejnere. Ovako prikupljeni materijal odložiti u skladu sa lokalnom
regulativom.
6.4. Upućivanje na druga
poglavlja:
vidi poglavlja 8 i 13
7
RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Predostrožnosti za bezbedno Ukoliko postoji opasnost od udisanja para, koristiti lokalnu ventilaciju. Izbegavati produžen ili
rukovanje:
ponovljen kontakt s kožom.
Kada se rukuje bačvama, nositi zaštitnu obuću i koristiti odgovarajuću opremu za rukovanje.
Sprečiti izlivanje. Papir, pucval i ostali materijali koji su korišćeni za brisanje izlivenog
materijala pedstavljaju zapaljiv otpadni materijal, koji ne treba nagomilavati, već ga na
bezbedan način odlagati.
7.2. Uslovi za bezbedno
skladištenje:
Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od
direktnog uticaja atmosferilija. Proizvod čuvati u ispravnoj, zatvorenoj ambalaži. Izbegavati
izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti, izvorima toplote i jakim oksidujućim agensima.
Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene
ambijentalne temperature mogu prouzrokovati curenje materijala. Kako se sadržaj bačvi širi
i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički
zatvorene.
Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:
Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3
časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo
sakupljanje vode na gornjoj površini.
Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i
očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli da dospeju u proizvod.
Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa
odvazdušenjem prema atmosferi.
Preporučena temperatura skladištenja: 0 - 35°C.
Kompatibilni materijali za
pakovanje:
Čelik ili polietilen visoke gustine
Nekompatibilni materijali za
pakovanje:
PVC i ambalaža koja sadrži Zn.
7.3. Posebni načini korišćenja:
-
8
KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
8.1. Parametri kontrole
izloženosti:
Podaci za etilen glikol:
3
TWA: 52mg/m ; STEL: 104mg/m
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
3
Str. 4 / 6
8.2. Kontrola izloženosti i lična
zaštita:
Koristiti lokalnu ventilaciju ukoliko postoji opasnost od udisanja para.
Tehnička kontrola:
Mere lične zaštite:
Zaštita očiju/ lica:
Ukoliko može da dođe do prskanja, nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice
Zaštita kože ruku:
Nositi zaštitne rukavice od hemijski otpornih materijala (butil guma, nitril, neopren).
Zaštita kože tela:
Nositi zaštitno odelo.
Zaštita disajnih organa:
U normalnim uslovima nije potrebna. Ukoliko dođe do povećanog generisanja para, koristiti
odgovarajući respirator (sa filterom za organske pare).
Kontrola izloženosti životne
sredine:
Sprečiti prosipanje u kanalizaciju, zemljište i vodotokove.
9
FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i
hemijskim svojstvima hemikalije:
Izgled/ agregatno stanje:
Bistra narandžasta fluorescentna tečnost
Miris:
Karakterističan
Prag mirisa:
-
pH vrednost:
7,5-9,0
Tačka topljenja/ Tačka mržnjenja
- 37
o
(stinjavanja), C
Početna tačka ključanja i opseg
ključanja, ˚C
>107
Tačka paljenja: ˚C (COC)
-
Brzina isparavanja
-
Zapaljivost (čvrsto/ gasovito):
Nije određeno
Gornja/ donja granica
zapaljivosti ili eksplozivnosti:
-
Napon pare (mmHg):
Nije određeno
Gustina pare:
o
3
Gustina (20 C), g/cm :
1,068
Rastvorljivost:
U vodi, u svim proporcijama
Koef. raspodele u sistemu noktanol/voda (log Pow):
Nije određeno
Temperatura samopaljenja:
-
Temperatura razlaganja:
2
Viskozitet na 100 ˚C, mm /s:
-
Eksplozivna svojstva:
-
Oksidujuća svojstva:
-
9.2. Ostali podaci:
-
10
STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost:
Nema podataka
10.2. Hemijska stabilnost:
Proizvod je stabilan pri preporučenom načinu skladištenja i rukovanja.
10.3. Mogućnost nastanka
opasnih reakcija:
Nema opasnosti
10.4. Uslovi koje treba
izbegavati:
Visoka temperatura i direktno izlaganje sunčevoj svetlosti.
10.5. Nekompatibilni materijali:
Jaki oksidacioni agensi, jake kiseline, jake baze
10.6. Opasni proizvodi
Tokom normalnog skladištenja i rukovanja ne javljaju se opasni proizvodi razlaganja.
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 5 / 6
razgradnje:
11
TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1. Podaci o toksičnim
efektima:
Akutna toksičnost:
Letalna doza etilen glikola, za odrasle ljude: 100mL. (gutanje)
Iritativnost:
Nije iritativno
Korozivnost:
Nije korozivno
Senzibilizacija:
Ne sadrži supstancu koja izaziva senzibilizaciju kože.
Toksičnost ponovljenih doza:
Može da izazove blagu iritaciju kože i očiju, uz pojavu lokalnog crvenila.
Karcinogenost:
Etilen glikol nije izazvao rak kod životinja koje su podvrgavane dugotrajnim testovima.
Mutagenost:
Ispitivanja na životinjama nisu pokazala pojavu mutagenog efekta. (podatak za etilen gliko
Toksičnost po reprodukciju:
Nije poznato da je toksičan po reprodukciju.
12
EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1. Toksičnost
Proizvod nije klasifikovan kao toksičan za vodene organizme. Akutna toksičnost > 100mg/Lpodatak za etilen glikol.
12.2. Perzistentnost i
razgradljivost:
Podatak za etilen glikol: Materijal je brzo biorazgradljiv (prolazi OECD test za brzu
biorazgradljivost) i potpuno inherentno biorazgradljiv (>70%, OECD test za inherentnu
biorazgradljivost)
12.3. Potencijal bioakumulacije:
Biokoncentracioni potencijal je mali (BCF<100), podatak za etilen glikol
12.4. Mobilnost u zemljištu:
Tečnost rastvorljiva u vodi. Mobilnost u zemljištu visoka. Može da kontaminira podzemne
vode.
12.5. Rezultati PBT i vPvB
procene:
Nema podataka
12.6. Ostali štetni efekti:
Ne očekuje se da će štetno uticati na ozonski omotač.
13
ODLAGANJE
13.1. Metode tretmana otpada:
Korišćeni materijal:
Odložiti u skladu sa lokalnom regulativom
Oznaka prema katalogu otpada
(EWC):
16 01 14*. (Napomena: Ispitivanje fizičko-hemijskih i toksikoloških karakteristika otpadnog
materijala, u cilju pravilne klasifikacije otpada, je obaveza generatora/ vlasnika otpada)
Ambalažni otpad :
Kontaminiranu ambalažu odložiti u skladu sa zakonskom regulativom.
Mere predostrožnosti :
vidi poglavlja 6. i 7.
Propisi kojima se uređuje
upravljanje otpadom :
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS” br. 36/2009)
14
PODACI O TRANSPORTU
14.1. UN broj
-
14.2. UN naziv za teret u
transportu:
-
14.3. Klasa opasnosti u
transportu :
-
14.4. Ambalažna grupa :
-
14.5. Opasnost po životnu
sredinu :
-
Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS” br. 36/2009 i 88/2010)
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 6 / 6
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika :
14.7. Transport u rasutom
stanju :
ADR
-
IMDG
-
RID
-
15
REGULATORNI PODACI
15.1. Propisi u vezi sa
bezbednošću, zdravljem i
životnom sredinom:
Nema dodatnih propisa koji nisu navedeni u drugim poglavljima
15.2. Procena bezbednosti
hemikalije:
Nije izvršena
16
OSTALI PODACI
Izmene i dopune bezbednosnog Nova verzija u skladu sa zahtevima Pravilnika o sadržaju Bezbednosnog lista, „Sl. glasnik
lista:
RS” br. 100/11
Skraćenice i akronimi:
-
Izvori podataka/ literatura:
Pravilnik o klasifikaciji, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda, „Sl.
glasnik RS” br. 59/10, 25/11, 5/12
Pravilnik o klasifikaciji, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u
skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, „Sl.
glasnik RS” br. 64/10, 26/11
Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista, „Sl. glasnik RS” br. 100/11
Direktiva 67/548/EEC (DSD)
Direktiva 1999/45/EC (DPD)
Uredba 1907/2006/EC
Spisak relevantnih oznaka rizika: R22: Štetno ako se proguta
R63: Moguć rizik od štetnog delovanja na plod
Spisak relevantnih oznaka
S2: Čuvati van domašaja dece
bezbednosti:
S46: Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu
Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti:
Spisak relevantnih obaveštenja o merama predostrožnosti:
Savet za zaposlene radi zaštite
zdravlja ljudi i životne sredine:
Pridržavati se uputstava iz Bezbednosnog lista i poštovati važeću zakonsku regulativu
Klasifikacija prema CLP/GHS:
Nije klasifikovano
-----------------------------------------------------------------Kraj Bezbednosnog lista----------------------------------------------------------------------
Informacije u ovom Bezbednosnom listu su u skladu sa našim dosadašnjim saznanjima i podložne su izmenama. Podaci su dati sa
namerom da opišu proizvod u bezbednosnom smislu i ne predstavljaju garanciju nijedne karakteristike proizvoda (specifikacija proizvoda).
Kompanija ne preuzima odgovornost za štetu i povrede nastale usled nepridržavanja preporuka. Bezbednosni list ne oslobađa korisnika
odgovornosti i poštovanja aktuelnih zakona i propisa.
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Download

BEZBEDNOSNI LIST - Rafinerija nafte ad Beograd