Str. 1 / 6
Šifra dokumenta:
QZ-10-031
Verzija:
2
Šifra proizvoda:
8216
Validna od:
1.1.2013.
Datum izrade:
15.1.2013.
Revizija izdanja:
A
BEZBEDNOSNI LIST
1
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
1.1. Identifikacija hemikalije
Identifikator proizvoda:
Trgovačko ime:
GALAX PERKO
1.2. Identifikovani načini
korišćenja hemikalije:
Sredstvo za pranje i čišćenje vetrobranskog stakla
Načini korišćenja koji se ne
preporučuju:
-
1.3. Podaci o snabdevaču :
Proizvođač:
Rafinerija nafte ad Beograd u restrukturiranju
Adresa:
Pančevački put 83
11210 Beograd
Srbija
Telefon:
011/ 2711-433
Lice zaduženo za Bezbednosni
list - kontakt e-mail:
[email protected]
1.4. Telefon za hitne slučajeve:
Centar za kontrolu trovanja VMA: 011/ 3608-440 i 011/ 3608-234 (24h)
VMA (centrala): 011/ 2661-122; 2662-755
2
IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1. Klasifikacija hemikalije:
R10
Štetni fizički i hemijski efekti:
prema EU Direktivama 67/548/EEC (DSD) i 1999/45/EC (DPD), odnosno regulativi RS
(Pravilnik DSD/DPD: “Sl. glasnik RS” br. 59/10, 25/11, 5/12).
Tekst obaveštenja o opasnosti i oznake rizika su dati u Poglavlju 16.
-
Nema posebnih opasnosti pri normalnim uslovima korišćenja.
Štetni efekti na životnu sredinu: Nije klasifikovano kao opasna hemikalija po životnu sredinu.
R10
2.2. Elementi obeležavanja:
S2: Čuvati van domašaja dece
Štetni efekti na zdravlje ljudi:
S16: Čuvati dalje od izvora paljenja-zabranjeno pušenje
S46: Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu
2.3. Ostale opasnosti:
Da li hemikalija ispunjava
kriterijume za identifikaciju kao
PBT ili vPvB:
Ne
Ostali štetni efekti na zdravlje
ljudi:
Produžena ili ponovljena izloženost kože može dovesti do pojave dermatitisa.
Ostali štetni efekti na životnu
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 2 / 6
sredinu:
-
3
SASTAV/ PODACI O SASTOJCIMA
3.1. Podaci o sastojcima
supstance:
-
3.2. Podaci o sastojcima smeše
(DSD/DPD):
Koncentracija,
%
Oznake
opasnosti
Oznake rizika
Etanol
<30
F
R11
Glicerol
Dodecil benzen sulfonska kiselina
<1
Sastojci:
Trietanolamin
Voda
CAS
EINECS
64-17-5
200-578-6
56-81-5
200-289-5
<0.01
C; Xn
R34, R22
85536-14-7
<0.01
Xn
R36/38, R48/22
102-71-6
111-42-2
<69
3.2. Podaci o sastojcima smeše
(CLP/GHS):
Sastojci:
4
Koncentracija,
%
Klasa opasnosti i kategorija
opasnosti, obaveštenje o opasnosti
CAS
EINECS
MERE PRVE POMOĆI
4.1. Opis mera prve pomoći:
Kontakt sa očima:
Oči ispirati velikom količinom vode nekoliko minuta. Ukoliko se pojavi iritacija neprolaznog
karaktera, potražiti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom:
Skinuti kontaminiranu odeću i kožu oprati vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija
neprolaznog karaktera, potražiti medicinsku pomoć.
Udisanje:
Povređenu osobu izvesti na svež vazduh. Ukoliko respiratorni problemi ne nestanu, potražiti
medicinsku pomoć.
Gutanje:
Ukoliko se proguta, NE IZAZIVATI POVRAĆANJE. Odmah potražiti medicinsku pomoć i
ukazati da proizvod sadrži etilen glikol. Osobi u nesvesti nikada ne davati ništa oralno.
4.2. Najvažniji simptomi i efekti,
akutni i odloženi:
-
4.3. Hitna medicinska pomoć i
poseban tretman:
-
5
MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1. Sredstva za gašenje požara:
Pogodna sredstva za gašenje:
Pena otporna na alkohol, suvi prah, pena, ugljen dioksid (CO2), vodena magla ili sprej.
Nepogodna sredstva za gašenje: Jak vodeni mlaz.
5.2. Posebne opasnosti koje
mogu nastati od supstanci i
smeša:
5.3. Savet za vatrogasce:
Usled sagorevanja dolazi do oslobađanja kompleksne smeše CO, CO2 , NOx i dr. gasova.
U slučaju gašenja požara u zatvorenom ili slabo provetrenom prostoru obavezna je
odgovarajuća zaštitna oprema, uključujući i aparat/ masku za disanje i zaštitnu odeću.
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 3 / 6
6
MERE U SLUČAJU UDESA
6.1. Lične predostrožnosti,
zaštitna oprema i postupci u
slučaju udesa:
Ne udisati paru. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Ukloniti sve izvore paljenja. Nositi ličnu
zaštitnu opremu
6.2. Predostrožnosti koje se
odnose na životnu sredinu:
Sprečiti širenje ili prodor proizvoda u kanalizaciju, zemljište i vodotokove, koristeći pesak ili
zemlju za pravljenje barijera.
6.3. Mere koje treba preduzeti i
Ukoloniti sve izvore paljenja. Sprečiti širenje izlivenog materijala pravljenjem barijera od
materijal za sprečavanje širenja i peska ili zemlje. Apsorbovati tečnost pomoću peska ili zemlje (ili nekog drugog intertnog
sanaciju:
absorbensa). Absorbovani materijal pokupiti i odložiti u kontejnere. Ovako prikupljeni
materijal odložiti u skladu sa lokalnom regulativom.
6.4. Upućivanje na druga
poglavlja:
vidi poglavlja 8 i 13
7
RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Predostrožnosti za bezbedno Ukloniti sve potencijalne izvore paljenja.
rukovanje:
Ukoliko postoji opasnost od udisanja para, koristiti lokalnu ventilaciju. Izbegavati produžen ili
ponovljen kontakt s kožom.
Kada se rukuje bačvama, nositi zaštitnu obuću i koristiti odgovarajuću opremu za rukovanje.
Sprečiti izlivanje. Papir, pucval i ostali materijali koji su korišćeni za brisanje izlivenog
materijala pedstavljaju zapaljiv otpadni materijal, koji ne treba nagomilavati, već ga na
bezbedan način odlagati.
7.2. Uslovi za bezbedno
skladištenje:
Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od
direktnog uticaja atmosferilija. Proizvod čuvati u ispravnoj, zatvorenoj ambalaži. Izbegavati
izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti, izvorima toplote i jakim oksidujućim agensima.
Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene
ambijentalne temperature mogu prouzrokovati curenje materijala. Kako se sadržaj bačvi širi
i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički
zatvorene.
Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:
Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3
časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo
sakupljanje vode na gornjoj površini.
Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i
očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli da dospeju u proizvod.
Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa
odvazdušenjem prema atmosferi.
Preporučena temperatura skladištenja: 0 - 35°C.
Kompatibilni materijali za
pakovanje:
-
Nekompatibilni materijali za
pakovanje:
-
7.3. Posebni načini korišćenja:
nema
8
KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
8.1. Parametri kontrole
izloženosti:
Etanol
(ACGIH) TWA: 1000 ppm (1900 mg/m3)
8.2. Kontrola izloženosti i lična
zaštita:
Tehnička kontrola:
Koristiti lokalnu ventilaciju ukoliko postoji opasnost od udisanja para.
Mere lične zaštite:
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 4 / 6
Zaštita očiju/ lica:
Ukoliko može da dođe do prskanja, nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice
Zaštita kože ruku:
Nositi zaštitne rukavice od hemijski otpornih materijala.
Zaštita kože tela:
Nositi zaštitno odelo.
Zaštita disajnih organa:
U normalnim uslovima nije potrebna. Ukoliko dođe do povećanog generisanja para, koristiti
odgovarajući respirator (sa filterom za organske pare).
Kontrola izloženosti životne
sredine:
Sprečiti prosipanje u kanalizaciju, zemljište i vodotokove.
9
FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i
hemijskim svojstvima hemikalije:
Izgled/ agregatno stanje:
Svetlo zelena blago zamućena tečnost
Miris:
Tipičan za proizvod
Prag mirisa:
-
pH vrednost:
7,5-8,5
Tačka topljenja/ Tačka mržnjenja
-18
o
(stinjavanja), C
Početna tačka ključanja i opseg
ključanja, ˚C
Tačka paljenja: ˚C
> 23 (Abel-Penski)
Brzina isparavanja
-
Zapaljivost (čvrsto/ gasovito):
Nije određeno
Gornja/ donja granica
zapaljivosti ili eksplozivnosti:
-
Napon pare (mmHg):
Nije određeno
Gustina pare:
o
3
Gustina (15 C), g/cm :
min. 0,95
Rastvorljivost:
U vodi, u svim proporcijama
Koef. raspodele u sistemu noktanol/voda (log Pow):
Nije određeno
Temperatura samopaljenja:
-
Temperatura razlaganja:
2
Viskozitet na 100 ˚C, mm /s:
-
Eksplozivna svojstva:
-
Oksidujuća svojstva:
-
9.2. Ostali podaci:
-
10
STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost:
Nema podataka
10.2. Hemijska stabilnost:
Proizvod je stabilan pri preporučenom načinu skladištenja i rukovanja.
10.3. Mogućnost nastanka
opasnih reakcija:
Nema opasnosti
10.4. Uslovi koje treba
izbegavati:
Toplota, plamen, varničenje i drugi izvori paljenja.
10.5. Nekompatibilni materijali:
Jaki oksidacioni agensi, peroksidi, alkalije
10.6. Opasni proizvodi
razgradnje:
Tokom normalnog skladištenja i rukovanja ne javljaju se opasni proizvodi razlaganja.
11
TOKSIKOLOŠKI PODACI
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 5 / 6
11.1. Podaci o toksičnim
efektima:
Akutna toksičnost:
Oralno: LD50 > 5000 mg/kg, pacov
Dermalno: LD50 > 2000 mg/kg, zec
Inhalaciono: Ne očekuje se opasnost od udisanja pri normalnim uslovima korišćenja.
Povećane koncentracije para u vazduhu izazivaju omamljenost, glavobolju, mučninu i
vrtoglavicu.
Iritativnost:
Nije iritativno
Korozivnost:
Nije korozivno
Senzibilizacija:
Ne sadrži supstancu koja izaziva senzibilizaciju kože.
Toksičnost ponovljenih doza:
Može doći do pojave blage iritacije kože, očiju ili respiratornih organa.
Karcinogenost:
Ne sadrži komponente koje imaju karcinogene efekte
Mutagenost:
Ne sadrži komponente koje imaju mutagene efekte
Toksičnost po reprodukciju:
Ne sadrži komponente toksične po reprodukciju.
12
EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1. Toksičnost
Ekotoksikološka ispitivanja nisu urađena za ovaj proizvod.
Proizvod ne sadrži komponente klasifikovane kao opasne po živornu sredinu.
12.2. Perzistentnost i
razgradljivost:
Proizvod je biorazgradljiv
12.3. Potencijal bioakumulacije:
Ne očekuje se bioakumulacija.
12.4. Mobilnost u zemljištu:
Tečno u ambijentalnim uslovima. Rastvorljivo u vodi u svim proporcijama.
12.5. Rezultati PBT i vPvB
procene:
Nema podataka
12.6. Ostali štetni efekti:
Ne očekuje se da će štetno uticati na ozonski omotač.
13
ODLAGANJE
13.1. Metode tretmana otpada:
Korišćeni materijal:
Odložiti u skladu sa lokalnom regulativom
Oznaka prema katalogu otpada
(EWC):
Napomena: Ispitivanje fizičko-hemijskih i toksikoloških karakteristika otpadnog materijala, u
cilju pravilne klasifikacije otpada, je obaveza generatora/ vlasnika otpada
Ambalažni otpad :
Kontaminiranu ambalažu odložiti u skladu sa zakonskom regulativom.
Mere predostrožnosti :
vidi poglavlja 6. i 7.
Propisi kojima se uređuje
upravljanje otpadom :
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS” br. 36/2009)
14
PODACI O TRANSPORTU
14.1. UN broj
-
14.2. UN naziv za teret u
transportu:
-
14.3. Klasa opasnosti u
transportu :
-
14.4. Ambalažna grupa :
-
14.5. Opasnost po životnu
sredinu :
-
Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS” br. 36/2009 i 88/2010)
14.6. Posebne predostrožnosti za -
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Str. 6 / 6
korisnika :
14.7. Transport u rasutom
stanju :
ADR
-
IMDG
-
RID
-
15
REGULATORNI PODACI
15.1. Propisi u vezi sa
bezbednošću, zdravljem i
životnom sredinom:
Nema dodatnih propisa koji nisu navedeni u drugim poglavljima
15.2. Procena bezbednosti
hemikalije:
Nije izvršena
16
OSTALI PODACI
Izmene i dopune bezbednosnog Nova verzija u skladu sa zahtevima Pravilnika o sadržaju Bezbednosnog lista, „Sl. glasnik
lista:
RS” br. 100/11
Skraćenice i akronimi:
-
Izvori podataka/ literatura:
Pravilnik o klasifikaciji, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda, „Sl.
glasnik RS” br. 59/10, 25/11, 5/12
Pravilnik o klasifikaciji, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u
skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, „Sl.
glasnik RS” br. 64/10, 26/11
Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista, „Sl. glasnik RS” br. 100/11
Direktiva 67/548/EEC (DSD)
Direktiva 1999/45/EC (DPD)
Uredba 1907/2006/EC
Spisak relevantnih oznaka rizika: R10: Zapaljivo
R11: Lako zapaljivo
R22: Štetno ako se proguta
R34: Izaziva opekotine
R36/38: Iritativno za oči i kožu
R48/22: Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju gutanjem
Spisak relevantnih oznaka
S2: Čuvati van domašaja dece
bezbednosti:
S16: Čuvati dalje od izvora paljenja-zabranjeno pušenje
S46: Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu
Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti:
Spisak relevantnih obaveštenja o merama predostrožnosti:
Savet za zaposlene radi zaštite
zdravlja ljudi i životne sredine:
Pridržavati se uputstava iz Bezbednosnog lista i poštovati važeću zakonsku regulativu
Klasifikacija prema CLP/GHS:
Nije klasifikovano
-----------------------------------------------------------------Kraj Bezbednosnog lista----------------------------------------------------------------------
Informacije u ovom Bezbednosnom listu su u skladu sa našim dosadašnjim saznanjima i podložne su izmenama. Podaci su dati sa
namerom da opišu proizvod u bezbednosnom smislu i ne predstavljaju garanciju nijedne karakteristike proizvoda (specifikacija proizvoda).
Kompanija ne preuzima odgovornost za štetu i povrede nastale usled nepridržavanja preporuka. Bezbednosni list ne oslobađa korisnika
odgovornosti i poštovanja aktuelnih zakona i propisa.
Bezbednosni list u skladu sa 1907/2006/EC
Download

BEZBEDNOSNI LIST - Rafinerija nafte ad Beograd