Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
BEZBEDNOSNI LIST
ODELJAK 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
1.1 Identifikacija hemikalije
DIESEL ADDITIV K
Broj/brojevi proizvoda: 1978
1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije I načini korišćenja koji se ne preporučuju
Utvrđene upotrebe: aditivi
Upotrebekoje se ne preporucuju: nema dostupnih informacija
1.3 Podaci o snabdevaču:
Proizvođač:
LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straβe 4
D-89081 Ulm-Lehr, Nemačka
Tel. (+49)0731-1420, fax (+49)0731-1420-88
[email protected]
e-mail: [email protected]
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Broj telefona:
Broj fax-a:
E mail:
LIQUI MOLY d.o.o.
Dimitrija Katića bb, 35210 Svilajnac
035/311 140
035/312 193
[email protected] [email protected]
1.4 Broj telefona za hitne slučajeve:
Služba za vanredna stanja: Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, 011/3609-040 radni dan 09:00-15:00h
Dežurni toksikolog : 011/360-84-40 (24 sata)
Odeljak 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1 Klasifikacija supstance ili smeše
2.1.1. Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Nije utvrđena
2.1.2.Klasifikacija prema direktivi 67/548/EEC i 1999/45/EC (uključujući izmene i dopune):
Xn, štetno, R65
R66
2.2 Elementi obeležavanja
2.2.1. Elementi etikete prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Nije utvrđena
2.2.2 Elementi etikete u okviru kriterijuma Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC (uključujući izmene i dopune)
Simboli: Xn
1/14
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Oznake opasnosti: Štetno
R – fraze:
R65 – štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
R66 – ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože
S – fraze:
S2 – čuvati van domašaja dece
S23 –ne udisati paru
S24 – izbegavati kontakt sa kožom
S35 – Hemikalije I kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način
S62 – ako se proguta ne izazivati povraćanje, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu
Sadrži:
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
2.3 Druge opasnosti:
Smeša ne sadrži vPvB supstance (vPvB = veoma perzistentna, veoma bioakumulativna) ili nije uključena u regulativi
XIII (EC) 1907/2006
Smeša ne sadrži PBT supstance (PBT = perzistentna, bioakumulativna, toksična) ili nije uključena u regulativi XIII
(EC) 1907/2006
Prilikom upotrebe: moguće je stvaranje zapaljive smeše para/vazduh
ODELJAK 3 SASTAV/ INFORMACIJE O SASTOJCIMA
3.1 nije primenjivo
3.2 Ovaj proizvod je smeša.
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani, ciklični, <2% aromati
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
2/14
01-2119473977-17-xxxx
.......
919-164-8 (REACH-IT List-No.)
64742-82-1
70-80
Xn, štetno R65
R66
Opasnost od aspiracije kat. 1, H304
Opasnost po vodenu život. sredinu
hronično kat.3, H412
918-481-9 (REACH-IT List-No.)
64742-48-9
1-10
Zapaljivo, R10
Štetno, Xn, R65
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Butandionska kiselina, poliizobutilen derivati
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
2-Etilheksanol
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Zapaljiva tečnost 3, H226
Opasnost od aspiracije 1, H304
…….
.......
.......
.......
1-5
.......
Iritacija oka 2, H319
01-2119487289-20-xxxx
.......
203-234-3
CAS 104-76-7
1-5
Štetno, Xn, R20
Iritant, Xi, R36/37/38
Iritacija kože 2, H315
Iritacija oka 2, H319
Akutna toksičnost 4, H332
STOT SE 3, H335
Benzinski rastvarač (nafta) , teški aromatični
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Tekst R-fraza / H-fraza i klasifikacije (GHS/CLP) dat je u odeljku 16.
ODELJAK 4 MERE PRVE POMOĆI
4.1 Opis mera prve pomoći
3/14
.......
649-424-00-3
265-198-5
CAS 64742-94-5
0,1-<1
Opasno po životnu sredinu, N,R51
Opasno po životnu sredinu, R53
Štetno, Xn, R65
R66
R67
Vod.živ.sred-hron. 2,H411
Asp. 1, H304
Spec.toks – JI 3, H336
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Inhalacija: Skloniti osobu iz opasnog područja. Izneti osobu na svež vazduh i konsultovati doktora prema
simptomima.
Koža: Ukloniti onečišćenje, isprati odeću odmah, pažljivo oprati sa mnogo sapuna i vode, u slučaju iritacije kože
(širenja) potražiti lekarsku pomoć.
Oko: Ukloniti kontaktna sočiva. Isprati oči vodom nekoliko minuta koristeći dosta vode. Potražiti lekarsku pomoć
ukoliko je neophodno.
Gutanje: Dobro isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje – dati dosta vode za piti. Odmah potražiti lekarsku
pomoć. Opasnost od aspiracije. U slučaju povraćanja, držati glavu dole tako da sadržaj želuca ne dođe do pluća.
4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Ukoliko su primenljivi odloženi simptomi I efekti se mogu naći u odeljku 11. I putevi apsorpcije u odeljku 4.1.
Može doći do:
Proizvod uklanja masnoću. Dermatitis (upala kože)
Gutanje:
Opasnost od aspiracije.
Oštećenje pluća
Edem pluća
U nekim slučajevima, simptomi trovanja se mogu pojaviti posle dužeg perioda /posle nekoliko sati.
4.3. Hitna medicinska pomoć I poseban tretman
Ispiranje želuca samo pod endotrahealnom intubacijom.
Naknadno posmatranje za upalu pluća I edem pluća.
ODELJAK 5 MERE GAŠENJA POŽARA
5.1 Sredstva za gašenje
Pogodna sredstva za gašenje: pena/ CO2/ prah za gašenje požara/hlađenje ambalaže vodom
Nesme se upotrebljavati: jaki i obilni vodeni mlaz
5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša
U slučaju požara može doći do razvijanja sledećeg:
Oksidi ugljenika, ugljovodonici, toksični proizvodi pirolize, zapaljive smeše para/vazduh.
5.3 Savet za vatrogasce
Samostalni aparat za disanje. Prema veličini požara sveukupna zaštitna oprema ukoliko je neophodna. Ukloniti
kontaminiranu vodu za gašenje prema zvaničnoj regulativi.
ODELJAK 6 MERE U SLUČAJU UDESA
6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
Ukloniti moguće izvore zapaljenja – ne pušiti. Osigurati dovoljno vazduha. Izbegavati udisanje i kontakt sa očima ili
kožom. Ukoliko je moguće, upozoriti – opasnost od klizanja
6.2 Predostrožnosti koje se odnose životnu sredinu
Zaustaviti curenje branom. Rešiti curenje, ako je moguće bez rizika. Sprečiti ulazak u odvodni sistem. Sprečiti
prodor u površinske i podzemne vode, kao i u zemljište. U slučaju izlivanja u odvodni sistem, obavestiti nadležnu
službu.
6.3 Mere koje treba preduzeti I materijal za sprečavanje širenja I sanaciju
Sakupiti pomoću absorpcionih materijala (npr. univerzalnim vezivnim sredstvom, peskom, dijatomejskom zemljom)
i odložiti u skladu sa Odeljkom 13.
6.4 Upućivanje na druga poglavlja
Za ličnu zaštitnu opremu vidi Odeljak 8 i za uputstvo o odlaganju vidi Odeljak 13.
4/14
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
ODELJAK 7 RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
U prilog informacijama datih u ovom Odeljku, mogu biti relevantne i informacije u Odeljcima 8 i 6.1.
7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
7.1.1 Opšte preporuke
Obezbediti dobro provetravanje. Čuvati dalje od izvora paljenja - ne pušiti. Preduzeti mere protiv elektrostatičkog
naboja, ako je potrebno. Izbegavati kontakt sa očima ili kožom. U radnom prostoru je zabranjeno jelo, piće,
pušenje kao i odlaganje hrane. Pridržavati se uputstva sa etikete i uputstva za upotrebu. Koristiti radne metode
prema operativnim uputstvima.
7.1.2 Beleška o opštim higijenskim merama na radnom mestu
Primenjuju se opšte higijenske mere pri rukovanju hemikalijama. Prati ruke pre pauza i posle završetka rada. Držati
dalje od hrane, pića i hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostor gde
se konzumira hrana.
7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući I nekompatibilnost
Zabranjen pristup neovlašćenim osobama. Proizvod skladištiti zatvoren isključivo u originalnoj ambalaži. Ne
skladištiti u hodnicima ili stepeništu. Pod otporan na rastvarač. Ne skladištiti sa oksidujućim agensima. Skladištiti u
dobro provetravanim prostorijama. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i zagrevanja.
7.3. Posebni načini korišćenja
Trenutno nema dostupnih informacija.
ODELJAK 8 KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1 Parametri kontroLe izloženosti
Granične vrednosti izlaganja na radnom mestu (WEL) svih ugljovodoničnih rastvarača u smeši (RCP metoda prema
EH40): 800 mg/m3
** hemijski naziv
WEL-TWA: 1000 mg/m3
BMGV: ...
** hemijski naziv
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani,
Količina % 70-80
ciklični, aromati (2-25%)
WEL-STEL: ...
...
Ostale informacije: (WEL prema RCP metodi EH40)
WEL-TWA: 800 mg/m3
BMGV: ...
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani,
Količina % 1-10
ciklični, <2% aromati
WEL-STEL: ...
...
Ostale informacije: (WEL prema RCP metodi EH40)
** hemijski naziv
WEL-TWA: 500 mg/m3 (aromati)
BMGV: ….
Benzinski rastvarač, (nafta), teški arom.
WEL-STEL: …
Ostale informacije: …
Količina % 0,1-<1
...
** WEL-TWA= granične vrednosti izlaganja na random mestu – granične vrednosti dugotrajnom izlaganju (8-sati TWA (= vremenski procenjena
srednja vrednost) referentni period) EH40. AGW= granična vrednost na radnom mestu, Nemačka). WEL-STEL= Granične vrednosti izlaganja na
radnom mestu- ograničenje kratkotrajnog izlaganja (15 min referentni period). BMGV= Biološki monitoring, smernice I praćenje EH40. BGW=
Biologischer Grenzwert (biološka granična vrednost, Nemačka)
Ostale informacije: Sen= Može izazvati napade astme. Sk= Može se absorbovati preko kože. Carc= Može izazvati kancer i/ili ozbiljne genetske
štete
* granična vrednost izlaganja za ovu supstancu je ukinuta kroz TRGS 900 (Nemačka), Januara 2006 sa ciljem revizije.
2-etil heksanol
Područje
primene
5/14
Put
izloženosti/odeljak
životne sredine
Efekat na
zdravlje
Opis
Vrednost
Jedinica
Beleška
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Radnici/
Čovek- inhalacija
Kratkoročno,
zaposleni
lokalni efekat
Radnici/
Čovek - dermalna
Dugoročno,
zaposleni
sistemski efekat
Radnici/
Čovek- inhalacija
Dugoročno,
zaposleni
sistemski efekat
Potrošač
Čovek- inhalacija
Kratkoročno,
lokalni efekat
Potrošač
Čovek - dermalna
Dugoročno,
sistemski efekat
Potrošač
Čovek- inhalacija
Dugoročno,
sistemski efekat
Potrošač
Čovek- oralna
Kratkoročno,
lokalni efekat
Okolina- slatka voda
Okolina- slana voda
Okolina- sporadično
(isprekidano )
oslobađanje
Okolina- prerada
otpadnih voda
Okolina- sediment,
slatka voda
Okolina- sediment,
morska voda
Okolina- zemljište
Okolina- oralna
(hrana za životinje)
DNEL
106,4
mg/m3
DNEL
23
DNEL
53,2
mg/kg
bw/danu
mg/m3
DNEL
53,2
mg/m3
DNEL
11,4
DNEL
2,3
mg/kg
bw/danu
mg/m3
DNEL
1,1
PNEC
PNEC
PNEC
0,017
0,0017
0,17
mg/kg
bw/danu
mg/l
mg/l
mg/l
PNEC
10
mg/l
DNEL
0,28
mg/kg dw
PNEC
0,028
mg/kg dw
PNEC
PNEC
0,047
55
mg/kg dw
mg/kg hrane
8.2 Kotrola izloženosti I lična zaštita
8.2.1. Mere tehničke zaštite na radu:
Obezbediti dobro provetravanje prostora. Može se postići lokalnim usisavanjem vazduha i dobrim odvodom
vazduha. Ako je to nedovoljno za održavanje koncentracije ispod WEL ili AGW vrednosti, koristiti posebnu zaštitu
za disajne organe. Primenjuje se ukoliko su prekoračene maksimalne vrednosti izloženosti.
8.2.2. Lične mere zaštite, kao što je lična zaštitna oprema
Primenjuje se opšta higijenska mera rukovanja hemikalijama.Prati ruke pre pauze i na kraju rada. Držati dalje od
hrane, pića I hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostor gde se
konzumira hrana.
Zaštita oči/lice: Zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (EN 166)
Zaštita kože – zaštita ruku: Zaštitne rukavice, otporne na rastvarač (EN 374).
Ako je primenjivo: zaštitne nitrilne rukavice (EN 374). Preporučuje se zaštitna krema za ruke.
Zaštita kože-ostalo: zaštitno radno odelo (zaštitne cipele EN ISO 20345, zaštitno radno odelo dugih rukava).
Respiratorna zaštita:
Ako su premašene OES ili MEL. Gas maska sa filterom A (EN 14387), braon boje.
Pri visokim koncentracijama: primena respiratorne zaštite (nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje)
(EN 137 ili EN 138)
Pridržavati se vremenskog ograničenja nošenja respiratorne zaštitne opreme.
Toplotna opasnost:
Nije primenljivo
6/14
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Dodatne informacije o zaštiti ruku – nisu izvođeni testovi
U slučaju smeše, selekcija je napravljena prema dostupnim saznanjima i o informacijama o sastojcima. Selekcija
materijala za rukavice prema proizvođačkoj specifikaciji. Finalna selekcija materijala se mora praviti u skladu sa
vremenom cepanja, prodiranja i razlaganja. Selekcija pogodnih rukavica zavisi ne samo od materijala i od ostalih
karakteristika i razlikuje se od proizvođača do proizvođača. U slučaju smeše otpornost rukavica se ne može
predvideti te se moraju testirati pre upotrebe. Vreme cepanja rukavica može biti zahtevano od proizvođača i mora
biti praćeno.
8.2.3. Kontrole izloženosti životnoj sredini:
Nema dostupnih podataka.
ODELJAK 9 FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Izgled - agregatno stanje:
tečnost
Boja:
plava, bistra
Miris:
karakterističan
Prag mirisa:
nije utvrđen
pH:
nije primenljivo
Tačka topljenja / Tačka mržnjenja:
nije utvrđeno
Početna tačka ključanja i opseg ključanja:
nije utvrđeno
Tačka paljenja:
63°C
Brzina isparavanja:
nije utvrđeno
Zapaljivost(čvrsta materija, gas):
nije utvrđeno
Donja granica eksplozivnosti:
nije utvrđena
Gornja granica eksplozivnosti:
nije utvrđena
Napon pare:
nije utvrđen
Gustina pare(vazduh =1)
pare teže od vazduha
Gustina:
0,818 g/ml (15°C)
Bulk gustina:
nije primenljivo
Rastvorljivost:
nije utvrđena
Rastvorljivost u vodi:
nerastvorljivo
Koeficijent raspodele u sistemu (n-oktanol/voda):
nije utvrđen
Temperatura samopaljenja:
nije utvrđena
Temperatura razlaganja:
nije utvrđena
Viskoznost:
<7 mm2/s (40°C)
Eksplozivna svojstva:
nije utvrđena
Oksidujuća svojstva:
ne
9.2. Ostale informacije:
Mešljivost:
Rastvorljivost u mastima/rastvaraču:
Provodljivost:
Površinski napon:
Sadržaj rastvarača:
ODELJAK 10 STABILNOST I REAKTIVNOST
7/14
nije utvrđeno
nije utvrđeno
nije utvrđeno
nije utvrđeno
nije utvrđeno
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
10.1 Reaktivnost
Proizvod nije testiran.
10.2 Hemijska stabilnost
Proizvod je stabilan ako se pravilno skladišti i rukuje.
10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Nema poznate opasne reakcije.
10.4 Uslovi koje treba izbegavati:
Vidi Odeljak 7.
Zagrevanje, otvoreni plamen i izvor zapaljenja.
10.5 Nekompatibilni materijali
Vidi Odeljak 7.
Izbegavati kontakt sa jakim oksidujućim agensima.
Izbegavati kontakt sa jakim bazama.
Redukcioni agens
10.6 Opasni proizvodi razgradnje
Videti Odeljak 5.2. Nema opasnosti od razgradnje kada se koristi prema uputstvu.
ODELJAK 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI
Možda i više informacija o efektima na zdravlje, videti Odeljak 2.1 (klasifikacija)
DIESEL ADDITIV K 205l Atr: 1978
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vrednost
Jedinica
Organizmi
Test
metoda
Akutna oralna toksičnost
Akutna dermalna toksičnost
Akutna inhalaciona toksičnost
Korozivno oštećenje/iritacija kože
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa
ili kože
Mutagenost germinativnih ćelija
Karcinogenost
Toksičnost po reprodukciju
Specifična toksičnost za ciljni organjednokratna izloženost (STOT-JI)
Specifična toksičnost za ciljni organ –
višekratna izloženost (STOT-VI)
Opasnost od aspiracije:
Iritacija respiratornog trakta
Višekratna doza toksičnosti
Simptomi:
Ostale informacije
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Klasifikacija prema
računskom postupku
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
Toksičnost/efekti
Krajnja Vrednost Jedinica Organizmi
Akutna oralna toksičnost
8/14
Beleška
LD 50
>5000
mg/kg
Pacov
Test
metoda
OECD 401 (
Akutna
oralna
toksičnost)
Beleška
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Akutna dermalna toksičnost
LD 50
~3400
mg/kg
Pacov
Akutna inhalaciona toksičnost
LC50
13,1
mg/l/4h
Pacov
OECD 402
(Akutna
dermalna
toksičnost)
OECD 403
(Akutna
inhalaciona
toksičnost)
Korozivno oštećenje/iritacija kože
Nije iritant, višekratno
izlaganje može izazvati
sušenje ili pucanje kože
Nije iritant
Nema senzibilizacije
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa
ili kože
Mutagenost germinativnih ćelija
Karcinogenost
Specifična toksičnost za ciljni
organ- jednokratna izloženost
(STOT-JI)
Opasnost od aspiracije
Simptomi
Negativno
Analogni zaključak, negativno
Ne (inhalaciono)
da
Vrtoglavica, nesvestica,
glavobolja
2- etil heksanol
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vrednost
Jedinica
Organizmi
Akutna oralna toksičnost
Akutna dermalna toksičnost
LD 50
LD 50
2047
˃3000
mg/kg
mg/kg
Pacov
Pacov
Akutna inhalaciona toksičnost
Korozivno oštećenje/iritacija kože
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa
ili kože
Karcinogenost
LC50
2,7
mg/l/4h
750
Specifična toksičnost za ciljni organ
– višekratna izloženost (STOT-VI)
Simptomi
NOAEL
200
Specifična toksičnost za ciljni organ
– višekratna izloženost (STOT-VI),
inhalaciona
NOAEC
mg/kg
bw/d
mg/kg
bw/d
Beleška
OECD 402
(Akutna
dermalna
toksičnost)
Zec
Zec
NOAEL
Iritant
Iritant
Ne (kontakt sa kožom)
Miš
Nesvestica, pad krvnog
pritiska, povraćanje,
glavobolje, grčevi u stomaku,
mamurluk, iritacija sluzokože,
vrtoglavice,mučnina
638,4
mg/m3
Benzinski rastvarač (nafta) , teški aromatični
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vrednost
Jedinica
Organizmi
Akutna oralna toksičnost
˃2000
mg/kg
Pacov
9/14
Test
metoda
LD 50
Test
metoda
Beleška
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Akutna dermalna toksičnost
Akutna inhalaciona toksičnost
LD 50
LC 50
˃2000
>5
mg/kg
mg/l/4h
Zec
Pacov
Korozivno oštećenje/iritacija kože
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa
ili kože
Opasnost od aspiracije
Simptomi
Višekratna izloženost može
dovesti do sušenja ili pucanja
kože
Blag iritant
Nema senzibilizacije
Zamorče
Da
Vrtoglavice, glavobolje,
mamurluk, vrtoglavice
ODELJAK 12: EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Možda i više informacija o efektima na životnu sredinu, videti Odeljak 2.1 (klasifikacija)
DIESEL ADDITIV K 205l Atr: 1978
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vreme
Vrednost
Jedinica
Organizmi
Test
metoda
Toksičnost za ribe
Toksičnost za dafnije
Toksičnost za alge
Perzistentnost i
razgradljivost
Potencijal
bioakumulacije
Mobilnost u zemljištu
Rezultati PBT i vPvB
procene
Ostali štetni efekti
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
Toksičnost/efekti Krajnja
Vreme Vrednost Jedinica Organizmi
Toksičnost za ribe LL50
96h
>10mg/l
(Oncorhynchus
<100
mykiss)
Toksičnost za
dafnije
EL50
48h
100-200
mg/l
(Dafnija magna)
Toksičnost za
dafnije
NOEC/NOEL
21d
0,097
mg/l
(Dafnija magna)
Toksičnost za alge
EL50
72h
10-100
mg/l
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
28d
74,7
%
Perzistentnost i
razgradljivost
10/14
Beleške
Test metoda
OECD 203 (Ribe,
test za akutnu
toksičnost)
OECD 202
(Daphnia sp. Test
akutne
imobilizacije)
OECD 211
(Daphnia magna
test
reprodukcije)
OECD 201 (Alga,
test inhibicije
rasta)
OECD 301 F
(Dobra
biorazgradljivost
- manometrijski
Beleške
Dobra
biorazgradljivost
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
respiratorni test)
Potencijal
bioakumulacije
Rezultati PBT i
vPvB procene
Log Pow
4,2-7,2
Nema PBT i vPvB
supstanci
2- etil heksanol
Toksičnost/efekti
Toksičnost za ribe
Krajnja
LC50
Vreme
96h
Vrednost
17,1
Jedinica
mg/l
Toksičnost za
dafnije
Toksičnost za alge
EC50
48h
39
mg/l
EC50
72h
11,5
mg/l
5d
>95
%
Perzistentnost i
razgradljivost
Potencijal
bioakumulacije
Potencijal
bioakumulacije
Rezultati PBT i vPvB
procene
Log
Kow
BCF
Test metoda
Beleške
OECD 301 B
(Dobra
biorazgradljivost
– CO2
evolucioni test)
2,9
25,33
Nema PBT i vPvB
supstanci
Benzinski rastvarač (nafta) , teški aromatični
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vreme
Toksičnost za ribe
LC50
96h
Toksičnost za
EC50
48h
dafnije
Toksičnost za alge
IC50
72h
Perzistentnost i
razgradljivost
Potencijal
bioakumulacije
Potencijal
bioakumulacije
Ostale informacije
Organizmi
Leuciscus
idus
Daphnia
magna
Scenedesmus
subspicatus
Vrednost
1-10
1-10
Jedinica
mg/l
mg/l
1-10
mg/l
Organizmi
Test metoda
Beleške
Nije lako biorazgradiv
Log Pow
˃3,8-4,8
BCF
<100
BOD
52
%
ODELJAK 13: ODLAGANJE
13.1 Metode tretmana otpada
Zasupstance/smeše/preostala količina
Natopljena zagađena odeća, papir I ostali organski materijali predstavljaju opasnost od požara I treba da budu
kontrolisani, sakupljeni I odloženi.
EC kod za odlaganje:
Kodovi za otpad su preporučeni na osnovu planirane upotrebe proizvoda. Zahvaljujući specifičnim uslovima
korišćenja I odlaganja drugi kodovi odlaganja mogu biti dodeljeni pod određenim okolnostima. (2001/118/EC,
2001/119/EC, 2001/573/EC)
11/14
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
13 07 03 ostala goriva (uključujući smeše)
14 06 03 ostali rastvarači I smeše rastvarača
Preporuka: Obratiti pažnjuna na lokalne I državne zvanične regulative. Inplementirati reciklažu. Na primer-pogon
za spaljivanje.
Za kontaminirani pakovni materijal:
Obratiti pažnju na lokalne I državne zvanične regulative. Potpuno isprazniti pakovanje. Nekontaminirana ambalaža
se može reciklirati. Odložiti ambalažu koja se ne može očistiti na isti način kao hemikalija.
ODELJAK 14 PODACI O TRANSPORTU
Opšta izjava
14.1 UN broj
nije primenjivo
Drumski I železnički transport (ADR/RID)
14.2. UN naziv za teret u transportu:
UN 1993 Zapaljivatečnost, n.o.s. (XYLENES, ETHYLBENZENE) (SPECIAL PROVISION 640E)
14.3 Klasa opasnosti u transportu:
14.4. Ambalažnagrupa:
Klasifikacioni kod:
LQ(ADR 2011)
LQ(ADR 2009)
14.5 Opasnost po životnusredinu
Tunelski kod ograničenja:
nije primenjivo
nije primenjivo
nije primenjivo
nije primenjivo
nije primenjivo
nije primenjivo
Morski transport (IMDG kod)
UN nazivzateret u transportu:
Klasa opasnosti u transportu:
Ambalažna grupa:
Morski zagađivač
Opasnost po životnu sredinu
nije primenjivo
nije primenjivo
nijeprimenjivo
nije primenjivo
Vazdušni transport
UN naziv za teret u transportu:
Klasa opasnosti u transportu:
Ambalažna grupa:
Opasnost po životnu sredinu
nije primenjivo
nije primenjivo
nije primenjivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
Ako nije navedeno drugačije, opšte mere bezbednog transporta se moraju pratiti.
14.7 Transport u rasutom stanju Premaaneksu II MARPOL 73/78 i IBC kodu
Neopasni materijal prema transportnim regulativama.
ODELJAK 15 REGULATORNI PODACI
15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem I životnom sredinom
Za klasifikaciju I obeležavanje vidi Odeljak 2.
Pridržavati se ograničenja:
Da
Pridržavati se zakona o zapošljavanju mladih (Nemački propis)
12/14
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
Pridržavati se zakona o zaštiti trudnica (Nemački propis)
VOC (1999/13/EC):
~85,8% w/w
15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Hemijska procena bezbednosti za smešu nije predviđena.
ODELJAK 16 OSTALI PODACI
Ovi detalji se odnose na proizvod kao što se isporučuje.
Revidirani delovi: 3,8, 11,12
Sledeće izjave označavaju R-oznake/H-oznake i klasifikaciju (GHS/CLP) za sastojke (navedenih u Odeljku2 I 3).
10- Zapaljivo
20 – Štetno ako se udiše
36/37/38-Iritativno za oči, respiratorne organe I kožu
51- Toksično po vodene organizme
53- Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini
65 – štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
66 – ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože
67 – pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
H226- Zapaljiva tečnost I para
H304 – Može izazvati smrt ako se proguta ili dospe do disajnih puteva
H315- Izaziva iritaciju kože
H319- Dovodi do jake iritacije oka
H332- Štetno ako se udiše
H335- Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H336 – Može da izazove pospanost I nesvesticu
H411 – Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H412- Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Opasnost od aspiracije
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično
Zapaljiva tečnost
Iritacija kože
Iritacija oka
Akutna toksičnost – inhalaciona
STOT SE- Specifična toksičnost na ciljani organ – jednokratno izlaganje – iritacija respiratornog trakta
STOT RE- Specifična toksičnost na ciljani organ – višekratno izlaganje
SKRAĆENICE ZA KOJE JE MOGUĆE DA SU KORIŠĆENE U OVOM DOKUMENTU:
AC kategorija artikla
ADR Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
AOEL- dozvoljeni nivo izloženosti operatora
AOX – adsorbujući organski halogenidi
ATE – procenjena vrednost akutne toksičnosti prema regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
BAM – Federalni institute za istraživanje I testiranje materijala
BCF- biokoncentracioni faktor
CAS –apstraktni registarski broj hemikalije
CLP – klasifikacija, obeležavanje I pakovanje supsatnci I smeša (regulative (EC) 1272/2008)
CMR –supstance koje su karcinogene, mutagene I toksične po reprodukciju
EC – Evropska zajednica
13/14
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 21.02.2013/0019
Zamenjena verzija: 25.10.2012/0018
Važi od: 21.02.2013.
DIESEL ADDITIV K 205L Art: 1978
ECHA – Evropska agencijaza hemikalije
EEA –Evropsko ekonomsko područje
EEC – Evropska ekonomska zajednica
EINECS – evropski inventor postojećih komercijalnih hemijskihsupstanci
ELINCS – evropska lista prijavljenih hemijskih supstanci
EN – evropska norma
EPA –Agenicija za zaštitu životne sredine USA
ES - scenario izloženosti
EU – Evropska unija
EWC – Evropski catalog otpada
GHS – globalno-harmonizovani sistem klasifikacije I obeležavanja hemikalije
IARC – Medjunarodna agencija za istraživanje kancera
IATA – udruženje za međunarodni avio sapbraćaj
IC – koncentracija inhibitora
IMDG-code – opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
LC –letalna koncentracija
LC50 – letalna koncentracija, koncetracija hemikalije koja ubije 50% testirane populacije
MARPOL – medjunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja mora s brodova
NOEC – dugotrajna koncentracija bez zapaženogefekta
PAH – policiklični aromatični ugljovodonik
PBT – perzistentne, bioakumulativne I toksične supstance
PE –polietilen
PTFE –plitetrafluoretilen
RID – međunarodna norma za železnički transport opasnih materija
VOC –isparljive organske supstance
VPvB –veoma perzistentne I veoma bioakumulativne supstance
Ovde navedeni podaci opisuju proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mera –one ne znače da garantuju
navedene karakteristike – ali su zasnovane na našim aktuelnim saznanjima. Ne preuzimamo odgovornost za
posledice upotrebe. Ove podatke je izradio: Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7 , D-32839, D-32839
Steinheim Tel. +49 5233 94 17 0, Fax +49 5233 94 17 90.
14/14
Download

BEZBEDNOSNI LIST