Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
BEZBEDNOSNI LIST
ODELJAK 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
1.1 Identifikacija hemikalije
BENZIN ADDITIV
Broj/brojevi proizvoda: 1977
1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije I načini korišćenja koji se ne preporučuju
Utvrđene upotrebe: aditivi
Upotrebe koje se ne preporučuju: nema dostupnih informacija
1.3 Podaci o snabdevaču:
Proizvođač:
LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straβe 4
D-89081 Ulm-Lehr, Nemačka
Tel. (+49)0731-1420, fax (+49)0731-1420-0
e-mail: [email protected]
[email protected]
Uvoznik i distributer:
Adresa:
Broj telefona:
Broj fax-a:
E mail:
LIQUI MOLY d.o.o.
Dimitrija Katića bb, 35210 Svilajnac
035/311 140
035/312 193
[email protected] [email protected]
1.4 Broj telefona za hitne slučajeve:
Služba za vanredna stanja: Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, 011/3609-040 radni dan 09:00-15:00h
Dežurni toksikolog : 011/360-84-40 (24 sata)
Odeljak 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1 Klasifikacija supstance ili smeše
2.1.1. Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Klasa opasnosti
Opasnost od aspiracije
Kategorija
1
Karcinogenost
2
Opasnost po vodenu životnu sredinu,
Hronično
3
Obaveštenje o opasnosti
H304 – Može izazvati smrt ako se proguta I dospe do
disajnih puteva
H351 – Sumnja se da može da dovede do pojave
karcinoma
H412 – Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim
posledicama
2.1.2.Klasifikacija prema direktivi 67/548/EEC i 1999/45/EC (uključujući izmene i dopune):
Karcinogeno, kategorija 3, R40
1/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
N, Opasno po životnu sredinu, R51 - 53
Xn, štetno, R65
R66
2.2 Elementi obeležavanja
2.2.1. Elementi etikete prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Opasnost
GHS 08
Obaveštenje o opasnosti:
H304 – Može izazvati smrt ako se proguta I dospe do disajnih puteva
H351 – Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma
H412 – Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Obaveštenje o merama predostrožnosti:
P101: Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda
P102: Čuvati van domašaja dece
Prevencija:
P201: Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe
P202: Pre rukovanje obavezno pročitati sve mere predostrožnosti I bezbednosti
P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice
Reagovanje:
P301+P310+P331 - Ako se proguta: Hitno pozvati centar za Kontrolu trovanja ili lekara. Ne izazivati povraćanje.
P308+P313 – Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/mišljenje.
Skladištenje:
P405: Skladištiti pod ključem
Odlaganje:
P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže na bezbedan način
Dodatna obaveštenja o opasnosti:
EUH066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože
Supstance koje doprinose klasifikaciji:
Ugljovodonici, C11-C14, n-alkani, isoalkani, ciklični, <2% aromati
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
Naftalen
2/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
2.3 Druge opasnosti:
Smeša ne sadrži vPvB supstance (vPvB = veoma perzistentna, veoma bioakumulativna) ili nije uključena u regulativi
XIII (EC) 1907/2006
Smeša ne sadrži PBT supstance (PBT = perzistentna, bioakumulativna, toksična) ili nije uključena u regulativi XIII
(EC) 1907/2006
ODELJAK 3 SASTAV/ INFORMACIJE O SASTOJCIMA
3.1 nije primenjivo
3.2 Ovaj proizvod je smeša.
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Ugljovodonici, C11-C14, n-alkani, isoalkani, ciklični, <2% aromati
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Benzinski rastvarač (nafta) , teški aromatični
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
3/19
01-2119473977-17-xxxx
.......
919-164-8 (REACH-IT List-No.)
64742-82-1
25-40
Opasno po životnu sredinu, R52
Opasno po životnu sredinu, R53
Xn, štetno, R65
R66
Opasnost od aspiracije kat. 1, H304
Vod.živ.sred-hron. 3, H412
01-2119456620-43-xxxx
……
926-141-6 (REACH-IT List-No.)
CAS…
10-20
Štetno, Xn, R65
R66
Opasnost od aspiracije kat. 1, H304
…….
649-424-00-3
265-198-5
CAS 64742-94-5
5-15
Opasno po životnu sredinu, N,R51
Opasno po životnu sredinu, R53
Štetno, Xn, R65
R66
R67
Vod.živ.sred-hron. 2,H411
Asp. 1, H304
Spec.toks – JI 3, H336
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Naftalen
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
1,2,4- trimetil benzen
Registracioni broj (REACH)
Index
EINECS, ELINCS, NLP
CAS
Količina %
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEC
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
….
601-052-00-2
202-049-5
CAS 91-20-3
1 -< 5
Štetno, Xn, R22
Karcinogen, R40, karc. Kat.3
Opasno po životnu sredinu, N, R50
Opasno po životnu sredinu, R53
Karc. 2, H351
Ak.toks. 4. H302
Vod.živ.sred-ak. 1, H400 (M=1)
Vod.živ.sred-hron.1,H410 (M=1)
.......
601-043-00-3
202-436-9
CAS 95-63-6
0,1-<1
Zapaljivo, R10
Štetno, Xn, R20
Iritant, Xi, R36/37/38
Opasno po životnu sredinu, N, R51
Opasno po životnu sredinu, R53
Zap.teč. 3, H226
Ak.toks 4, H332
Irit.oka 2, H319
Spec. Toks. –JI 3, H335
Irit.kože 2, H315
Vod.živ.sred-hron. 2,H411
Tekst R-fraza / H-fraza i klasifikacije (GHS/CLP) dat je u odeljku 16.
ODELJAK 4 MERE PRVE POMOĆI
4.1 Opis mera prve pomoći
Inhalacija: Skloniti osobu iz opasnog područja. Izneti osobu na svež vazduh i konsultovati doktora prema
simptomima. Ukoliko je osoba u nesvesnom stanju, staviti je u stabilan položaj I potražiti lekarsku pomoć.
Zastoji u disanju – neophodan je veštački aparat za disanje
Koža: Ukloniti onečišćenje, isprati odeću odmah, pažljivo oprati sa mnogo vode I sapuna, u slučaju iritacije kože
(širenja) potražiti lekarsku pomoć.
Oko: Ukloniti kontaktna sočiva. Isprati oči vodom nekoliko minuta koristeći dosta vode. Potražiti lekarsku pomoć
ukoliko je neophodno.
4/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Gutanje: Dobro isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje – dati dosta vode za piti. Odmah potražiti lekarsku
pomoć. Opasnost od aspiracije. U slučaju povraćanja, držati glavu dole tako da sadržaj želuca ne dođe do pluća.
4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Ukoliko su primenljivi odloženi simptomi I efekti se mogu naći u odeljku 11. I putevi apsorpcije u odeljku 4.1.
Može doći do:
Iritacija očiju.
Oštećenje rožnjače.
Iritacija respiratornog trakta.
Glavobolja.
Vrtoglavica.
Efekti /oštećenje centralnog nervnog sistema
Oštećenje jetre I bubrega.
Promena krvne slike.
Produženi kontakt:
Sušenje kože.
Dermatitis (upala kože).
Gutanje:
Mučnina.
Opasnost od aspiracije.
Oštećenje pluća
Edem pluća
U nekim slučajevima, simptomi trovanja se mogu pojaviti posle dužeg perioda /posle nekoliko sati.
4.3. Hitna medicinska pomoć I poseban tretman
Ispiranje želuca (ispiranje stomaka) samo pod endotrahealnom intubacijom.
Naknadno posmatranje za upalu pluća I edem pluća.
ODELJAK 5 MERE GAŠENJA POŽARA
5.1 Sredstva za gašenje
Pogodna sredstva za gašenje: pena/ CO2/ prah za gašenje požara/hlađenje ambalaže vodom
Nesme se upotrebljavati: jaki i obilni vodeni mlaz
5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša
U slučaju požara može doći do razvijanja sledećeg:
Oksidi ugljenika, toksični proizvodi pirolize, zapaljive smeše para/vazduh.
5.3 Savet za vatrogasce
U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati pare.
Samostalni aparat za disanje. Prema veličini požara sveukupna zaštitna oprema ukoliko je neophodna. Ukloniti
kontaminiranu vodu za gašenje prema zvaničnoj regulativi.
ODELJAK 6 MERE U SLUČAJU UDESA
6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
Ukloniti moguće izvore zapaljenja – ne pušiti. Osigurati dovoljno vazduha. Izbegavati udisanje i kontakt sa očima ili
kožom. Ukoliko je moguće, upozoriti – opasnost od klizanja
6.2 Predostrožnosti koje se odnose životnu sredinu
Zaustaviti curenje branom. Rešiti curenje, ako je moguće bez rizika. Sprečiti ulazak u odvodni sistem. Sprečiti
prodor u površinske i podzemne vode, kao i u zemljište. U slučaju izlivanja u odvodni sistem, obavestiti nadležnu
službu.
5/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
6.3 Mere koje treba preduzeti I materijal za sprečavanje širenja I sanaciju
Sakupiti pomoću absorpcionih materijala (npr. univerzalnim vezivnim sredstvom, peskom, dijatomejskom zemljom)
i odložiti u skladu sa Odeljkom 13. Absorpcioni materijal nasuti u kontejnere koji se mogu zaključati.
6.4 Upućivanje na druga poglavlja
Za ličnu zaštitnu opremu vidi Odeljak 8 i za uputstvo o odlaganju vidi Odeljak 13.
ODELJAK 7 RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
U prilog informacijama datih u ovom Odeljku, mogu biti relevantne i informacije u Odeljcima 8 i 6.1.
7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
7.1.1 Opšte preporuke
Obezbediti dobro provetravanje. Izbegavati udisanje para. Čuvati dalje od izvora paljenja - ne pušiti. Preduzeti
mere protiv elektrostatičkog naboja, ako je potrebno. Izbegavati kontakt sa očima ili kožom. U radnom prostoru je
zabranjeno jelo, piće, pušenje kao i odlaganje hrane. Pridržavati se uputstva sa etikete i uputstva za upotrebu.
Koristiti radne metode prema operativnim uputstvima. Izloženi radnici bi trebali imati redovne lekarske preglede.
7.1.2 Beleška o opštim higijenskim merama na radnom mestu
Primenjuju se opšte higijenske mere pri rukovanju hemikalijama. Prati ruke pre pauza i posle završetka rada. Držati
dalje od hrane, pića i hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostor gde
se konzumira hrana.
7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući I nekompatibilnost
Zabranjen pristup neovlašćenim osobama. Proizvod skladištiti zatvoren isključivo u originalnoj ambalaži. Ne
skladištiti u hodnicima ili stepeništu. Pod otporan na rastvarač. Ne skladištiti sa oksidujućim agensima. Skladištiti u
dobro provetravanim prostorijama. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i zagrevanja.
7.3. Posebni načini korišćenja
Trenutno nema dostupnih informacija.
ODELJAK 8 KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1 Parametri kontroLe izloženosti
Granične vrednosti izlaganja na radnom mestu (WEL) svih ugljovodoničnih rastvarača u smeši (RCP metoda prema
EH40): 800 mg/m3
** hemijski naziv
WEL-TWA: 1000 mg/m3
BMGV: ...
** hemijski naziv
WEL-TWA: 1200 mg/m3 (˃=C7 normalni I
razgranati lanci alkana)
BMGV: ...
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, isoalkani,
Količina % 25-40
ciklični, aromati (2-25%)
WEL-STEL: ...
...
Ostale informacije: (WEL prema RCP metodi EH40)
Ugljovodonici, C11-C14, n-alkani, isoalkani,
ciklični, <2% aromati
WEL-STEL: 2(II) (AGW)
Količina % 10-20
...
Ostale informacije:
** hemijski naziv
WEL-TWA: 500 mg/m3 (aromati)
BMGV: ….
Benzinski rastvarač, (nafta), teški arom.
WEL-STEL: …
Ostale informacije: …
Količina % 5-15
...
** hemijski naziv
WEL-TWA: 10 ppm (50mg/m3) (EU)
BMGV: ….
Naftalen
WEL-STEL: …
Ostale informacije: …
Količina % 1-<5
...
6/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
** hemijski naziv
1,2,,4- trimetil benzen
WEL-TWA: 25 ppm (125mg/m3)
WEL-STEL: …
(Trimetil benzeni, svi izomeri ili smeše) (WEL),
20 ppm (100mg/m3) (EU)
BMGV: ….
Ostale informacije: …
Količina % 0,1-<1
...
** WEL-TWA= granične vrednosti izlaganja na random mestu – granične vrednosti dugotrajnom izlaganju (8-sati TWA (= vremenski procenjena
srednja vrednost) referentni period) EH40. AGW= granična vrednost na radnom mestu, Nemačka). WEL-STEL= Granične vrednosti izlaganja na
radnom mestu- ograničenje kratkotrajnog izlaganja (15 min referentni period). BMGV= Biološki monitoring, smernice I praćenje EH40. BGW=
Biologischer Grenzwert (biološka granična vrednost, Nemačka)
Ostale informacije: Sen= Može izazvati napade astme. Sk= Može se absorbovati preko kože. Carc= Može izazvati kancer i/ili ozbiljne genetske
štete
* granična vrednost izlaganja za ovu supstancu je ukinuta kroz TRGS 900 (Nemačka), Januara 2006 sa ciljem revizije.
1,2,4- trimetil benzen
Područje
Put
primene
izloženosti/odeljak
životne sredine
Radnici/
Čovek- inhalacija
zaposleni
Radnici/
Čovek- inhalacija
zaposleni
Radnici/
Čovek - dermalna
zaposleni
Radnici/
Čovek- inhalacija
zaposleni
Radnici/
Čovek- krv
zaposleni
Potrošač
Čovek - inhalacija
Potrošač
Čovek- inhalacija
Potrošač
Čovek- dermalna
Potrošač
Čovek- inhalacija
Potrošač
Čovek- oralna
Potrošač
Čovek- inhalacija
Efekat na
zdravlje
Opis
Vrednost
Jedinica
Kratkoročno,
sistemski efekat
Kratkoročno,
lokalni efekat
Dugoročno,
sistemski efekat
Dugoročno,
sistemski efekat
Dugoročno,
lokalni efekat
Kratkoročno,
sistemski efekat
Dugoročno,
lokalni efekat
Dugoročno,
sistemski efekat
Dugoročno,
sistemski efekat
Dugoročno,
sistemski efekat
Dugoročno,
lokalni efekat
DNEL
100
mg/m3
DNEL
100
mg/m3
DNEL
16171
DNEL
100
mg/kg
bw/danu
mg/m3
DNEL
100
mg/m3
DNEL
29,4
mg/m3
DNEL
29,4
mg/m3
DNEL
9512
DNEL
29,4
mg/kg
bw/danu
mg/m3
DNEL
15
DNEL
29,4
mg/kg
bw/danu
mg/m3
PNEC
PNEC
0,12
0,12
mg/l
mg/l
PNEC
2,41
mg/l
PNEC
13,56
mg/kg suve mase
PNEC
13,56
mg/kg suve mase
PNEC
2,34
mg/kg suve mase
Efekat na
zdravlje
Opis
Vrednost
Jedinica
Dugoročno,
sistemski efekat
DNEL
3,57
mg/kg
bw/danu
Okolina- slatka voda
Okolina- morska
voda
Okolina- prerada
otpadnih voda
Okolina- sediment,
slatka voda
Okolina- sediment,
morska voda
Okolina- zemljište
Naftalen
Područje
primene
Radnici/
zaposleni
7/19
Put
izloženosti/odeljak
životne sredine
Čovek - dermalna
Beleška
Beleška
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Radnici/
Čovek- inhalacija
Dugoročno,
zaposleni
sistemski efekat
Radnici/
Čovek - inhalacija
Dugoročno,
zaposleni
lokalni efekat
Okolina- slatka voda
Okolina- morska
voda
Okolina- prerada
otpadnih voda
Okolina- sediment,
slatka voda
Čovek- oralna
Okolina- zemljište
DNEL
25
mg/m3
DNEL
25
mg/m3
PNEC
PNEC
2,4
0,24
µg/l
µg/l
PNEC
2,9
mg/l
PNEC
67200
mg/kg suve mase
PNEC
PNEC
67200
53300
mg/kg suve mase
mg/kg suve mase
8.2 Kotrola izloženosti I lična zaštita
8.2.1. Mere tehničke zaštite na radu:
Obezbediti dobro provetravanje prostora. Može se postići lokalnim usisavanjem vazduha i dobrim odvodom
vazduha. Ako je to nedovoljno za održavanje koncentracije ispod WEL ili AGW vrednosti, koristiti posebnu zaštitu
za disajne organe. Primenjuje se ukoliko su prekoračene maksimalne vrednosti izloženosti.
8.2.2. Lične mere zaštite, kao što je lična zaštitna oprema
Primenjuje se opšta higijenska mera rukovanja hemikalijama. Prati ruke pre pauze i na kraju rada. Držati dalje od
hrane, pića I hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostor gde se
konzumira hrana.
Zaštita oči/lice: Zaštitne naočare sa bočnim štitnicima (EN 166).
Zaštita kože – zaštita ruku: Zaštitne rukavice, otporne na rastvarač (EN 374).
Ako je primenjivo: zaštitne nitrilne rukavice (EN 374).
Minimalna debljina sloja u mm: 0,4
Vreme prodiranja u minutima: ˃480
Preporučeno maksimalno vreme nošenja je 50% od vremena cepanja.
Zaštitne Viton/fluoroelastomer rukavice (EN 374)
Preporučuje se zaštitna krema za ruke.
Zaštita kože-ostalo: zaštitno radno odelo otporno na rastvarače (EN 13034)
Respiratorna zaštita:
Ako su premašene OES ili MEL. Gas maska sa filterom A (EN 14387), braon boje.
Pri visokim koncentracijama: primena respiratorne zaštite (nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje)
(EN 137 ili EN 138)
Pridržavati se vremenskog ograničenja nošenja respiratorne zaštitne opreme.
Toplotna opasnost:
Nije primenljivo
Dodatne informacije o zaštiti ruku – nisu izvođeni testovi
U slučaju smeše, selekcija je napravljena prema dostupnim saznanjima i o informacijama o sastojcima. Selekcija
materijala za rukavice prema proizvođačkoj specifikaciji. Finalna selekcija materijala se mora praviti u skladu sa
vremenom cepanja, prodiranja i razlaganja. Selekcija pogodnih rukavica zavisi ne samo od materijala već i od
ostalih karakteristika i razlikuje se od proizvođača do proizvođača. U slučaju smeše otpornost rukavica se ne može
predvideti te se moraju testirati pre upotrebe. Vreme cepanja rukavica može biti zahtevano od proizvođača i mora
biti praćeno.
8/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
8.2.3. Kontrole izloženosti životnoj sredini:
Nema dostupnih podataka.
ODELJAK 9 FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Izgled - agregatno stanje:
tečnost
Boja:
plava
Miris:
karakterističan
Prag mirisa:
nije utvrđen
pH:
nije primenljivo
Tačka topljenja / Tačka mržnjenja:
nije utvrđeno
Početna tačka ključanja i opseg ključanja:
nije utvrđeno
Tačka paljenja:
63°C
Brzina isparavanja:
nije utvrđeno
Zapaljivost(čvrsta materija, gas):
nije utvrđeno
Donja granica eksplozivnosti:
nije utvrđena
Gornja granica eksplozivnosti:
nije utvrđena
Napon pare:
nije utvrđen
Gustina pare(vazduh =1)
nije utvrđen
Gustina:
0,885 g/ml (15°C)
Bulk gustina:
nije primenljivo
Rastvorljivost:
nije utvrđena
Rastvorljivost u vodi:
nerastvorljivo
Koeficijent raspodele u sistemu (n-oktanol/voda):
nije utvrđen
Temperatura samopaljenja:
nije utvrđena
Temperatura razlaganja:
nije utvrđena
Viskoznost:
6,94 mm2/s (40°C)
Eksplozivna svojstva:
nije utvrđena
Oksidujuća svojstva:
ne
9.2. Ostale informacije:
Mešljivost:
Rastvorljivost u mastima/rastvaraču:
Provodljivost:
Površinski napon:
Sadržaj rastvarača:
ODELJAK 10 STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost
Proizvod nije testiran.
10.2 Hemijska stabilnost
Proizvod je stabilan ako se pravilno skladišti i rukuje.
10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Nema razlaganja ako se pravilno koristi.
10.4 Uslovi koje treba izbegavati:
Vidi Odeljak 7.
9/19
nije utvrđeno
nije utvrđeno
nije utvrđeno
nije utvrđeno
nije utvrđeno
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Zagrevanje, otvoreni plamen i izvor zapaljenja.
10.5 Nekompatibilni materijali
Vidi Odeljak 7.
Izbegavati kontakt sa jakim oksidujućim agensima.
Izbegavati kontakt sa jakim kiselinama.
10.6 Opasni proizvodi razgradnje
Videti Odeljak 5.2. Nema opasnosti od razgradnje kada se koristi prema uputstvu.
ODELJAK 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI
Možda i više informacija o efektima na zdravlje, videti Odeljak 2.1 (klasifikacija)
BENZIN ADDITIV 200l Art: 1977
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vrednost
Jedinica
Akutna oralna toksičnost
Akutna dermalna toksičnost
Akutna inhalaciona toksičnost
Korozivno oštećenje/iritacija kože
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa
ili kože
Mutagenost germinativnih ćelija
Karcinogenost
Toksičnost po reprodukciju
Specifična toksičnost za ciljni organjednokratna izloženost (STOT-JI)
Specifična toksičnost za ciljni organ –
višekratna izloženost (STOT-VI)
Opasnost od aspiracije:
Iritacija respiratornog trakta
Višekratna doza toksičnosti
Simptomi:
Ostale informacije
ATE
˃2000
mg/kg
Organizmi
Beleška
Izračunata vrednost
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Klasifikacija prema
računskom postupku
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
Toksičnost/efekti
Krajnja Vrednost Jedinica Organizmi
Akutna oralna toksičnost
LD 50
>5000
mg/kg
Pacov
Akutna dermalna toksičnost
LD 50
˃2920
mg/kg
Zec
Akutna dermalna toksičnost
LD 50
~3400
mg/kg
Pacov
Akutna inhalaciona toksičnost
LC50
13,1
mg/l/4h
Pacov
Akutna inhalaciona toksičnost
LC50
˃13,1
mg/l/4h
Pacov
10/19
Test
metoda
Test metoda
OECD 401 (
Akutna oralna
toksičnost)
OECD 402 (Akutna
dermalna
toksičnost)
OECD 402 (Akutna
dermalna
toksičnost)
OECD 403 (Akutna
inhalaciona
toksičnost)
OECD 403 (Akutna
inhalaciona
toksičnost)
Beleška
Analogni zaključak
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Korozivno oštećenje/iritacija
kože
Korozivno oštećenje/iritacija
kože
Teško oštećenje/iritacija oka
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih
organa ili kože
Senzibilizacija respiratornih
organa ili kože
Mutagenost germinativnih
ćelija
Mutagenost germinativnih
ćelija
Karcinogenost
OECD 405 (Akutna
iritacija
oka/korozija)
Nema senzibilizacije
OECD 406
(Senzibilizacija
kože)
OECD 471
(Bakterijski
reverzibilni
mutacijski test)
Specifična toksičnost za ciljni
organ- jednokratna izloženost
(STOT-JI)
Specifična toksičnost za ciljni
organ – višekratna izloženost
(STOT-VI)
Opasnost od aspiracije
Iritacija respiratornog trakta
Simptomi
Specifična toksičnost za ciljni
organ- jednokratna izloženost
11/19
Nema senzibilizacije ,
analogni zaključak
Negativno, analogni
zaključak
Negativno
OECD 453
(kombinovano
ispitivanje
hronične
toksičnosti/studija
karcinogenosti
Karcinogenost
Toksičnost po reprodukciju
Nije iritant, višekratno
izlaganje može izazvati
sušenje ili pucanje kože
Nije iritant, višekratno
izlaganje može izazvati
sušenje ili pucanje kože
Nije iritant
Blag iritant (Analogni
zaključak)
OECD 416
(Ispitivanje
toksičnosti po
reprodukciju dve
generacije)
Negativno, analogni
zaključak
Analogni zaključak,
negativno
Negativno, analogni
zaključak
Nema naznaka takvog
efekta
OECD 408
TOKSIČNOST
PONOVLJENIH DOZA
- STUDIJA ORALNE
TOKSIČNOSTI NA
GLODARIMA, 90
DANA
Nema naznaka takvog
efekta, analogni zaključak
da
Nije iritant
Vrtoglavice, nesvestice,
povraćanje, muka, bolesti
kože, srce/ oboljenje
cirkulacije, glavobolje,
grčevi u želucu,
pospanost, vrtoglavice
Ne
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
(STOT-JI) inhalaciona
Ugljovodonici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
Toksičnost/efekti
Krajnja Vrednost Jedinica Organizmi
Akutna oralna toksičnost
LD 50
>5000
mg/kg
Pacov
Akutna dermalna toksičnost
LD 50
˃5000
mg/kg
Zec
Akutna inhalaciona toksičnost
LC50
˃5000
mg/m3
Pacov
Akutna inhalaciona toksičnost
Korozivno oštećenje/iritacija
kože
LC50
˃20
mg/l/4h
Pacov
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih
organa ili kože
Mutagenost germinativnih
ćelija
Mutagenost germinativnih
ćelija (in vivo)
Karcinogenost
Toksičnost po reprodukciju
Specifična toksičnost za ciljni
organ- jednokratna izloženost
(STOT-JI)
Specifična toksičnost za ciljni
organ – višekratna izloženost
(STOT-VI)
Opasnost od aspiracije
Iritacija respiratornog trakta
12/19
Test metoda
OECD 401 (
Akutna oralna
toksičnost)
OECD 402 (Akutna
dermalna
toksičnost)
OECD 403 (Akutna
inhalaciona
toksičnost)
Beleška
Analogni zaključak
OECD 404 (
Akutna dermalna
iritacija/korozija)
OECD 405 (Akutna
iritacija
oka/korozija)
OECD 406
(Senzibilizacija
kože)
OECD 471
(Bakterijski
reverzibilni
mutacijski test)
Analogni zaključak,
sušenje kože, dermatitis
(upala kože)
Analogni zaključak,
neznatno iritira
Analogni zaključak
Analogni zaključak (8h)
Nema senzibilizacije ,
analogni zaključak
Negativno, analogni
zaključak
negativno
OECD 453
(kombinovano
ispitivanje
hronične
toksičnosti/studija
karcinogenosti
OECD 414
(Ispitivanje
toksičnosti po
prenatalni rast I
razvoj)
Negativno, analogni
zaključak
Negativno, analogni
zaključak
Analogni zaključak, Nema
naznaka takvog efekta
OECD 408
TOKSIČNOST
PONOVLJENIH DOZA
- STUDIJA ORALNE
TOKSIČNOSTI NA
GLODARIMA, 90
DANA
Analogni zaključak, ne
očekuje se
Opasno: može doći do
oštećenja pluća ako se
proguta
Analogni zaključak, nema
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
naznaka takvog efekta
Sušenje kože, glavobolje,
umor, vrtoglavica,
mučnina
Simptomi
Benzinski rastvarač (nafta) , teški aromatični
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vrednost
Jedinica
Organizmi
Akutna oralna toksičnost
Akutna dermalna toksičnost
Akutna inhalaciona toksičnost
˃2000
˃2000
>5
mg/kg
mg/kg
mg/l/4h
Pacov
Zec
Pacov
LD 50
LD 50
LC 50
Test
metoda
Korozivno oštećenje/iritacija kože
Teško oštećenje/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa
ili kože
Višekratna izloženost može
dovesti do sušenja ili pucanja
kože
Blag iritant
Nema senzibilizacije
Zamorče
(Guinea
pig)
Opasnost od aspiracije
Simptomi
Da
Vrtoglavice, glavobolje,
mamurluk, vrtoglavice
Naftalen
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vrednost
Jedinica
Organizmi
Akutna oralna toksičnost
Akutna dermalna toksičnost
Akutna inhalaciona toksičnost
LD 50
LD 50
LC 50
490
˃2500
>110
mg/kg
mg/kg
mg/l/4h
Pacov
Pacov
Test
metoda
Simptomi
1,2,4- trimetil benzen
Toksičnost/efekti
Akutna oralna toksičnost
Akutna dermalna toksičnost
Simptomi
13/19
Beleška
Beleška
Nedostatak apetita, ataksija,
poteškoće sa disanjem,
nesvestica, dijareja,
neprovidnost rožnjače,
glavobolje, grčevi u želucu,
gastrointestinalni poremećaji,
iritacija sluzokože,
vrtoglavice, mučnina I
povraćanje
Krajnja
Vrednost
Jedinica
Organizmi
LD 50
LC 50
˃2000
18
mg/kg
mg/l/4h
Pacov
Pacov
Test
metoda
Beleška
Vrtoglavice, nesvestice,
glavobolje, umor, vrtoglavica,
mučnina
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
ODELJAK 12: EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Možda i više informacija o efektima na životnu sredinu, videti Odeljak 2.1 (klasifikacija)
BENZIN ADDITIV 200l Art: 1977
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vreme
Vrednost
Jedinica
Organizmi
Test
metoda
Toksičnost za ribe
Toksičnost za dafnije
Toksičnost za alge
Perzistentnost i
razgradljivost
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Izolovati koliko je to
moguće uljanim
separatorom
Moguća koncentracija u
organizmima
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Potencijal
bioakumulacije
Mobilnost u zemljištu
Rezultati PBT i vPvB
procene
Ostali štetni efekti
Ostale informacije
Nema dostupnih podataka
Prema receptu, ne sadrži
AOX
Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
Toksičnost/efekti Krajnja
Vreme Vrednost Jedinica Organizmi
Toksičnost za ribe LL50
96h
>10mg/l
(Oncorhynchus
<100
mykiss)
Toksičnost za
dafnije
NOEC/NOEL
21d
0,097
mg/l
(Dafnija magna)
Toksičnost za
dafnije
EL50
48h
100-200
mg/l
(Dafnija magna)
Toksičnost za alge
EL50
72h
10-100
mg/l
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
28d
74,7
%
Perzistentnost i
razgradljivost
Potencijal
bioakumulacije
Rezultati PBT i
vPvB procene
Log Pow
Test metoda
OECD 203 (Ribe,
test za akutnu
toksičnost)
OECD 211
(Daphnia magna
test
reprodukcije)
OECD 202
(Daphnia sp. Test
akutne
imobilizacije)
OECD 201 (Alga,
test inhibicije
rasta)
OECD 301 F
(Dobra
biorazgradljivost
- manometrijski
respiratorni test)
Beleške
Dobra
biorazgradljivost
4,2-7,2
Ugljovodonici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
Toksičnost/efekti Krajnja
Vreme Vrednost Jedinica Organizmi
Toksičnost za ribe LL0
96h
1000
mg/l
(Oncorhynchus
mykiss)
Toksičnost za
EL0
48h
1000
mg/l
(Dafnija magna)
dafnije
14/19
Beleške
Nema PBT i vPvB
supstanci
Test metoda
Beleške
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Toksičnost za alge
EL0
Perzistentnost i
razgradljivost
Potencijal
bioakumulacije
Rezultati PBT i
vPvB procene
72h
1000
mg/l
28d
69
%
Log Pow
OECD 301 F
(Dobra
biorazgradljivost
- manometrijski
respiratorni test)
6-8
Nema PBT i vPvB
supstanci
Benzinski rastvarač (nafta) , teški aromatični
Toksičnost/efekti
Krajnja
Vreme
Toksičnost za ribe
LC50
96h
Toksičnost za
EC50
48h
dafnije
Toksičnost za alge
IC50
72h
Perzistentnost i
razgradljivost
Potencijal
bioakumulacije
Potencijal
bioakumulacije
Ostale informacije
Naftalen
Toksičnost/efekti
Toksičnost za ribe
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
Vrednost
1-10
1-10
Jedinica
mg/l
mg/l
1-10
mg/l
Organizmi
Test metoda
Beleške
Nije lako biorazgradiv
Log Pow
˃3,8-4,8
BCF
<100
BOD
52
%
Krajnja
LC50
Vreme
96h
Vrednost
1,99
Jedinica
mg/l
Toksičnost za
dafnije
Toksičnost za alge
EC50
48h
2,19
mg/l
LC50
4h
2,96
mg/l
Ostale informacije
Ostale informacije
BOD5
COD
0
22
%
%
Vrednost
7,72
3,6
Jedinica
mg/l
mg/l
1,2,4- trimetil benzen
Toksičnost/efekti
Krajnja
Toksičnost za ribe
LC50
Toksičnost za
EC50
dafnije
Vreme
96h
48h
Organizmi
Pimephales
promelas
Dafnija magna
Test metoda
Beleške
Test metoda
Beleške
Selenastrum
capricornutum
Organizmi
ODELJAK 13: ODLAGANJE
13.1 Metode tretmana otpada
Zasupstance/smeše/preostala količina
Natopljena zagađena odeća, papir I ostali organski materijali predstavljaju opasnost od požara I treba da budu
kontrolisani, sakupljeni I odloženi.
EC kod za odlaganje:
15/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Kodovi za otpad su preporučeni na osnovu planirane upotrebe proizvoda. Zahvaljujući specifičnim uslovima
korišćenja I odlaganja drugi kodovi odlaganja mogu biti dodeljeni pod određenim okolnostima. (2001/118/EC,
2001/119/EC, 2001/573/EC)
07 07 04 ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje I matične tečnosti
13 07 03 ostala goriva (uključujući smeše)
14 06 03 ostali rastvarači I smeše rastvarača
Preporuka: Obratiti pažnju na na lokalne I državne zvanične regulative. Inplementirati reciklažu. Na primer-pogon
za spaljivanje.
Za kontaminirani pakovni materijal:
Obratiti pažnju na lokalne I državne zvanične regulative. Potpuno isprazniti pakovanje. Nekontaminirana ambalaža
se može reciklirati. Odložiti ambalažu koja se ne može očistiti na isti način kao hemikalija.
ODELJAK 14 PODACI O TRANSPORTU
Opšta izjava
14.1 UN broj
3082
Drumski I železnički transport (ADR/RID)
14.2. UN naziv za teret u transportu:
9-ostale opasne supstane I predmeti
UN 3082 Supstanca opasna po životnu sredinu, tečnost, n.o.s. (benzinski rastvarač, naftalen)
14.3 Klasa opasnosti u transportu:
9
14.4. Ambalažnagrupa:
Klasifikacioni kod:
LQ(ADR 2013)
LQ(ADR 2009)
14.5 Opasnost po životnu sredinu
Tunelski kod ograničenja:
III
M6
5L
7
opasno po životnu sredinu
E
Morski transport (IMDG kod)
UN naziv za teret u transportu:
Supstanca opasna po životnu sredinu, tečnost, n.o.s. (benzinski rastvarač, naftalen)
Klasa opasnosti u transportu:
Ambalažna grupa:
Ems:
Morski zagađivač
Opasnost po životnu sredinu
16/19
9
III
F-A, S-F
DA
opasno po životnu sredinu
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Vazdušni transport
UN naziv za teret u transportu:
Supstanca opasna po životnu sredinu, tečnost, n.o.s. (benzinski rastvarač, naftalen)
Klasa opasnosti u transportu:
Ambalažna grupa:
Opasnost po životnu sredinu
9
III
opasno po životnu sredinu
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
Lice zaposleno u transport opasnih supstanci mora biti obučeno za rad. Sva lica uključena u transport, mora se
pridržavati bezbednosne regulative. Mere zaštite se moraju preduzeti radi prevencije štete.
14.7 Transport u rasutom stanju Premaaneksu II MARPOL 73/78 i IBC kodu
Nije primenjivo ako je roba zapakovana, a ne u rasutom stanju
Minimalan broj propisa nije uzet u obzir.
Kod opasnosti I kod pakovanja su dostupni na zahtev.
ODELJAK 15 REGULATORNI PODACI
15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem I životnom sredinom
Za klasifikaciju I obeležavanje vidi Odeljak 2.
Pridržavati se ograničenja:
Da
Pridržavati se regulative trgovinskih asocijacija / regulative zaštite na radu
Pridržavati se zakona o zapošljavanju mladih (Nemački propis)
Pridržavati se zakona o zaštiti trudnica (Nemački propis)
15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Hemijska procena bezbednosti za smešu nije predviđena.
ODELJAK 16 OSTALI PODACI
Ovi detalji se odnose na proizvod kao što se isporučuje.
Revidirani delovi: 2,3,8, 11,12
Klasifikacija I korišten proces za određivanje klasifikacije smeše je u skladu sa propisima (EG) 1272/2008 (CLP):
Klasifikacija prema Regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
Opasnost od aspiracije
1
Karcinogenost
2
Opasnost po vodenu životnu sredinu,
Hronično
3
Korišćeni metod evaluacije:
Klasifikacija prema računskoj proceduri
17/19
H304 – Može izazvati smrt ako se proguta I dospe do
disajnih puteva
H351 – Sumnja se da može da dovede do pojave
karcinoma
H412 – Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim
posledicama
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
Sledeće izjave označavaju R-oznake/H-oznake i klasifikaciju (GHS/CLP) za sastojke (navedenih u Odeljku2 I 3).
10- Zapaljivo
20 – Štetno ako se udiše
22 – Štetno ako se proguta
36/37/38-Iritativno za oči, respiratorne organe I kožu
40 – Ograničena saznanja o karcinogenom efektu
50 – Veoma toksično po vodene organizme
51- Toksično po vodene organizme
51/53 Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini
52 – Štetno za vodene organizme
53- Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini
65 – štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
66 – ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože
67 – pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
H226- Zapaljiva tečnost I para
H302 Štetno ako se proguta
H304 – Može izazvati smrt ako se proguta ili dospe do disajnih puteva
H315- Izaziva iritaciju kože
H319- Dovodi do jake iritacije oka
H332- Štetno ako se udiše
H335- Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H336 – Može da izazove pospanost I nesvesticu
H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma
H400 Veoma toksično po živi svet vodi
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H411 – Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H412- Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Asp 1 - Opasnost od aspiracije
Vod.živ.sred-hron. - Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično
Zap.teč. - Zapaljiva tečnost
Irit.kože - Iritacija kože
Irit.oka - Iritacija oka
Ak.toks - Akutna toksičnost – inhalaciona
Spec.toks – JI STOT Specifična toksičnost na ciljani organ – jednokratno izlaganje
SKRAĆENICE ZA KOJE JE MOGUĆE DA SU KORIŠĆENE U OVOM DOKUMENTU:
AC kategorija artikla
ADR Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
AOEL- dozvoljeni nivo izloženosti operatora
AOX – adsorbujući organski halogenidi
ATE – procenjena vrednost akutne toksičnosti prema regulativi (EC) 1272/2008 (CLP)
BAM – Federalni institute za istraživanje I testiranje materijala
BCF- biokoncentracioni faktor
CAS –apstraktni registarski broj hemikalije
CLP – klasifikacija, obeležavanje I pakovanje supsatnci I smeša (regulative (EC) 1272/2008)
CMR –supstance koje su karcinogene, mutagene I toksične po reprodukciju
EC – Evropska zajednica
ECHA – Evropska agencijaza hemikalije
18/19
Bezbednosni list premaRegulativi (EC) 1907/2006, Annex II
Verzija: 06.12.2013/0019
Zamenjena verzija: 11.11.2013/0018
Važi od: 06.12.2013.
BENZIN ADDITIV 200L Art: 1977
EEA –Evropsko ekonomsko područje
EEC – Evropska ekonomska zajednica
EINECS – evropski inventor postojećih komercijalnih hemijskihsupstanci
ELINCS – evropska lista prijavljenih hemijskih supstanci
EN – evropska norma
EPA –Agenicija za zaštitu životne sredine USA
ES - scenario izloženosti
EU – Evropska unija
EWC – Evropski catalog otpada
GHS – globalno-harmonizovani sistem klasifikacije I obeležavanja hemikalije
IARC – Medjunarodna agencija za istraživanje kancera
IATA – udruženje za međunarodni avio sapbraćaj
IC – koncentracija inhibitora
IMDG-code – opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
LC –letalna koncentracija
LC50 – letalna koncentracija, koncetracija hemikalije koja ubije 50% testirane populacije
MARPOL – medjunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja mora s brodova
NOEC – dugotrajna koncentracija bez zapaženogefekta
PAH – policiklični aromatični ugljovodonik
PBT – perzistentne, bioakumulativne I toksične supstance
PE –polietilen
PTFE –plitetrafluoretilen
RID – međunarodna norma za železnički transport opasnih materija
VOC –isparljive organske supstance
VPvB –veoma perzistentne I veoma bioakumulativne supstance
Ovde navedeni podaci opisuju proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mera –one ne znače da garantuju
navedene karakteristike – ali su zasnovane na našim aktuelnim saznanjima. Ne preuzimamo odgovornost za
posledice upotrebe. Ove podatke je izradio: Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7 , D-32839, D-32839
Steinheim Tel. +49 5233 94 17 0, Fax +49 5233 94 17 90.
19/19
Download

BEZBEDNOSNI LIST