Detergent za pranje veša
TERSY
Bezbednosni List
Datum izrade: 13. 07. 2012.
Autor: Ana Nikolić
[email protected]
1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
1.1. Identifikacija hemikalije
Tersy - detergent za pranje veša
1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Detergent za ručno i mašinsko pranje veša
1.3. Podaci o snabdevaču
Proizvođač:
CHEMIKO, a.s., Kokonínská 1, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N., Češka Republika
Identifikacioni broj: 60914068
Tel: 483 388 122; Fax: 483 388 915
Lice koje stavlja hemikaliju u promet:
Uvoznik i distributer: Ducla Trading d.o.o., Batajnički drum bb, 11080 Zemun, Srbija
Lice za kontakt: Siniša Smiljević, tel. 011 -7870-630, Batajnički drum bb, Zemun,e-mail: [email protected]
1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:
Vojnomedicinska akademija, Centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, 11000 Beograd
Broj tel.za hitne slučajeve: 011-360-8440, 011-266-1122, u toku 00-24 h.
2. Identifikacija opasnosti
2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija smeše u skladu sa EU Direktivom 67/548/EEC i 99/45/EEC (DSD/DPD)
Smeša je klasifikovana kao iritativna.
2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje u skladu sa EU Direktivom 67/548/EEC i 99/45/EEC (DSD/DPD)
Znak opasnosti: Xi
Grafički prikaz:
Pisano upozorenje: Iritativno
Oznake rizika: R 36/37/38 Iritativno za oči, respiratorne organe i kožu
Oznake bezbednosti:
S2 -22-25-26-37-46-64
2.3. Najvažniji štetni efekti po zdravlje ljudi: Može da izazove iritaciju očiju i kože.
2.4. Najvažniji štetni efekti po životnu sredinu: ND
3. Sastav/podaci o sastojcima
3.1. Podaci o sastojcima supstance/smeše:
Komponenta
Sadržaj u
% (m/m).
CAS broj
EC broj
Klasifikacija u skladu
sa Pravilnikom o
klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i
oglašavanju hemikalije
i određenog proizvoda,
DSD/DPD („Službeni
glasnik RS“, br. 59/10 i
25/11)
Klasifikacija u skladu
sa Pravilnikom o
klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i
oglašavanju hemikalije
i određenog proizvoda
u skladu sa globalno
harmonizovanim
sistemom za
klasifikaciju i
obeležavanje UN,
CLP/GHS(,,Službeni
glasnik RS'' br. 64/10 i
26/11)
Natrijum
alkilbenzensulfonat
4,00
85117-50-6
285-600-2
Xi
R36/38
Irit.oka 1, H318
Alkil-etoksilat
3,00
68131-39-5
ND
Xi
R36/38
ND
40,00
497-19-8
207-838-8
Xi
R36
Irit.oka 2, H319
4,5
6834-92-0
229-912-9
C
R34-37
Kor.kože 1B, H314;
Spec.toks. JI3, H335
Natrijum.karbonat
Dinatrijummetasilikat
1 od 5
Detergent za pranje veša
TERSY
Bezbednosni List
Datum izrade: 13. 07. 2012.
4. Mere prve pomoći
4.1. Opis mera prve pomoći
Opšti savet
U slučaju sumnje o nezgodi ili ukoliko simptomi potraju konsultovati lekara. U prisustvu lekara pogledati
ovaj bezbednosni list.
Kontakt sa očima: Odmah isprati oči vodom tokom najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć lekara.
Kontakt sa kožom: Skinuti kontaminiranu odeću. Odmah isprati kožu velikom količinom vode. Ukoliko
iritacija potraje zatražiti pomoć lekara.
Inhalacija (udisanje): Zaustaviti izlaganje. Izneti pacijenta na svež vazduh. Ukoliko ne diše, dati
veštačko disanje. Zatražiti pomoć lekara.
Gutanje: U slučaju gutanja, povređenoj osobi dati najviše 0.2 L vode, ne izazivati povraćanje. Zatražiti
pomoć lekara.
4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi: ND
4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman: ND
5. Mere zaštite od požara
5.1. Podaci o eksplozivnosti/Temperatura samosagorevanja/Gornja i donja granica zapaljivosti:
Sm eša nije zapaljiva
Posebne opasnosti: Nisu poznate.
5.2. Sredstva za gašenje požara: Bez ograničenja, sredstvo za gašenje požara u okolini
prilagoditi na supstancu plamenu.
5.3. Sredstva koja iz bezbednosnih razloga nije dozvoljeno koristiti: ND
5.4. Opasnosti od izlaganja hemikaliji ili proizvodima njenog sagorevanja i gasovima koji se oslobađaju
prilikom požara: U slučaju termičke razgradnje mogu nastati toksični gasovi (ugljen-monoksid i oksidi
sumpora).
5.5. Sredstva lične zaštite i posebna oprema koju moraju koristiti lica koja učestvuju u gašenju požara
(savet za vatrogasce): Maska za disanje sa filterom za vazduh i zaštitna odeća.
6. Mere u slučaju hemijskog udesa
6.1. Lične predostrožnosti, zažtitna oprema i postupci u slučaju udesa: Sprečiti kontakt sa kožom i očima.
Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Pridržavati se mera navedenih u tački 7. i 8.
6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu: Sprečiti ispuštanje preparata u površinske
vodotokove. U slučaju ispuštanja u podzemne vode i zemljište obavestiti nadležne organe.
6.3. Mere sanacije: Mehanički pokupiti (pomesti-četkom ukloniti) prosute količine i odložiti u kontejner za
odlaganje otpada.
6.4. Ostali podaci: ND
7. Rukovanje i skladištenje
7.1. Rukovanje
7.1.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje supstancom ili smešom: Sprečiti kontakt sa kožom,
očima i ustima. Ne jesti, ne piti i ne pušiti za vreme rada. Oprati ruke nakon završetka rada. Pridržavati se
propisa o bezbednosti zaštiti zdravlja na radu.
7.1.2. Preventivne mere koje se odnose na životnu sredinu: Nema posebnih mera.
7.1.3. Specifični zahtevi ili pravila koja se odnose na samu supstancu ili smešu: ND
7.2. Skladištenje
7.2.1. Uslovi za bezbedno skladištenje: Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi 5-25°C na
suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu (obezbeđena dobra ventilacija). Obezbediti da pakovanje
bude čvrsto zatvoreno. Zaštiti od požara. Sprečiti prodor vlage. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za
životinje.
7.2.2. Ogranićenja skladištenja: Nema ograničenja.
7.2.3. Posebni načini korišćenja: Pročitati etiketu pre upotrebe. Pratititi uputstvo sa etikete.
8. Kontrola izloženosti i lična zaštita
8.1 Parametri kontrole izloženosti
Granice izlaganja: Karbonati alkalnih metala
3
3
PEL = 5 mg/m , NPK-P = 10 mg/m
8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita: Nositi odgovarajuću ličnu zaštitnu odeću. Obezbediti adekvatnu
ventilaciju.
8.2.1. Zaštita respiratornih organa: Koristiti respirator sa filterom za prašinu.
8.2.2. Zaštita očiju: Zaštitne naočare
2 od 5
Detergent za pranje veša
TERSY
Bezbednosni List
Datum izrade: 13. 07. 2012.
8.2.3. Zaštita ruku: Zaštitne rukavice-gumene ili pvc.
8.2.3. Zaštita kože: Radna odeća.
8.3. Kontrola izloženosti životne sredine: ND
9. Fizička i hemijska svojstva
9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijski m svojstvima hemikalije
a) Fizičko stanje: Čvrsto.
b) Boja: Boja upotrebljenih aditiva
c) Miris: Parfemski- osvežavajući hemijski.
9.2. Važne informacije u vezi sa zdravljem, bezbednošću ljudi i zaštitom životne sredine:
a) Ph vrednost (na 20°C, 10 g/L): 10,5 - 11,2
b) Tačka topljenja (opseg, °C): NA
c) Tačka ključanja (opseg, °C): NA
d) Tačka paljenja (°C): NA
e) Zapaljivost/ Tačka samozapaljenja/ Gornja i donja granica zapaljivosti: NA
f) Rastvorljivost (na 0°C):
U vodi:rastvorljivo
U masti uključujući koeficijent raspodele voda/ulje (n-oktanol): Nije određeno. Nije
primenljivo.
g) Gustina (na 20°C): NA
h) Napon pare (na 20°C): NA
i) Oksidativne osobine: NA
9.3. Ostali podaci koji su značajni za bezbednost
Sadržaj rastvarača (% m/m): NA
Sadržaj neisparljivih organskih sastojaka (% m/m): NA
Sadržaj ukupnog organskog ugljenika-TOC (kg/kg): NA
10. Reaktivnost i stabilnost
10.1. Uslovi koje treba izbegavati: Rad na visokim temperaturama i uslovima vlage.
10.2. Materijali koje treba izbegavati: Izbegavati kontakt sa jakim oksidansima i jakim kiselinama, kako bi se
sprečile egzotermne reakcije.
10.6.Opasni proizvodi razgradnje: Nema takvih proizvoda pri standarnoj metodi korišćenja. Toksični gasovi
bi mogli nastati pri visokim temperaturama ili u slučaju požara.
11. Toksikološki podaci
11.1 Efekti opasni po zdravlje - Primarni put izlaganja
 LD50 (pacov)= 4090 mg/kg,oralno,za natrijum-karbonat
 LD50, dermalno, pacov ili kunić (mg/kg): Nije utvrđeno
 LC50, inhalaciono, pacov, za aerosoli i čestice (mg/L): Nije utvrđeno
 LC50, inhalaciono, pacov, za gasove i paru (mg/L): Nije utvrđeno
11.2 Akutni, odloženi i hronični efekti- Kratkoročno i dugoročno izlaganje
Senzibilizacija: Ne javlja se
Opojni efekti: Ne javlja se
Karcinogenost: Ne javlja se
Reproduktivna toksičnost/Mutagenost: ND
Specifični efekti pojedinih komponenti u smeši na zdravlje: Dugoročni ili učestali kontakt sa kožom,
očima ili respiratornim traktom može izazvati iritaciju.
11.3. Ostali podaci: ND
12. Ekotoksikološki podaci
12.1. Ekotoksičnost
 Vodena toksičnost: ND
 LC50 , 96 h, ribe (mg/L):
 EC50, 48 h, dafnija (mg/L): 347 za natrijum-karbonat
 IC50, 72 h, alge (mg/L):
Toksičnost za mikroorganizme i makroorganizme: ND
12.2. Mobilnost
Poznata ili očekivana sposobnost supstance da u slučaju ispuštanja u životnu sredinu dospe u podzemne
vode, daleko od mesta ispuštanja: ND
3 od 5
Detergent za pranje veša
TERSY
Bezbednosni List
Datum izrade: 13. 07. 2012.
12.3. Perzistentnost i razgradljivost: ND
12.4. Bioakumulativnost: ND
12.5. PBT svojstva: ND
12.6. Ostali štetni efekti na životnu sredinu:
Surfaktanti sadržani u ovoj formulaciji ispunjavaju uslove o biorazgradljivosti u skladu sa Uredbom
EC 648/2004 koja se odnosi na detergente. Podaci koju potvrđuju ovu činjenicu su na raspolaganju
nadležnim organima zemljama članicama EU i na njihov zahtev ili zahtev proizvođača su dostupna.
13. Tretman i odlaganje otpada
13.1. Opasnosti tokom rukovanja eksecima ili tokom odlaganja otpada: Pridržavati se uputstava datih u
Uputstvu za upotrebu proizvoda.
13.2. Odgovarajuće metode tretmana i odlaganja neiskorišćene hemikalije i kontaminirane ambalaže: sa
otpadom i kontaminiranim pakovanjem:
Preporučeni metod uklanjanja je fizičko-hemijski tretman. Oznaka prema Katalogu otpada: Detergent nije
naveden pod brojem 20 01 29, kataloški broj 20 01 30, kategorija O. Prljavu ambalažu treba odložiti kao
proizvod, očišćena ambalaža se može reciklirati. Akt u skladu sa važećim zakonskim propisima.
13.3. Pravna Regulativa o tretmanu otpada:
Akt br. 185/2001 Coll. Koji se odnosi na otpad, iu važećem tekstu
Uredba Ministarstva životne sredine Češke Republike No. 381/2001. Coll. kojom je utvrđen zakon o
Katalogu otpada.
Uredba ministarstva životne sredine Češke Republike No. 383/2001 Coll. o detaljima upravljanja
otpadom.
Za dodatne informacije kontaktirati Agenciju za zaštitu životne sredine Republike Srbije.
14. Podaci o transportu
14.1. Posebne preventivne mere: Specijalne preventivne mere nisu potrebne.
14.2. Klasifikacija u skladu sa međunarodnim propisima kojima se uređuje transport opasnog tereta:
Detergent nije štetan proizvod sa stanovišta saobraćaja.
Drumski transport (ADR)
UN broj: Klasa opasnosti u transportu: Naziv za teret u transportu: Ambalažna grupa:Oznaka bezbednosti:Kemler broj:Železnički transport (RID):UN broj:Klasa opasnosti:Naziv za teret u transportu:Ambalažna grupa:Kemler broj:Vazdušni transport (ICAO/IATA)
UN broj: Klasa opasnosti u transportu: Naziv za teret u transportu: Ambalažna grupa:Oznaka bezbednosti:Ostali podaci:Morski transport (IMDG)
UN broj: Klasa opasnosti u transportu: Naziv za teret u transportu: Ambalažna grupa:Supstance koje zagađuju more:Ostali raspoloživi podaci EMS broj:-
4 od 5
Detergent za pranje veša
TERSY
Bezbednosni List
Datum izrade: 13. 07. 2012.
15. Regulatorni podaci
15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom: Zakon o bezbednosti i zdravlju na
radu (,,Službeni glasnik RS'', br 101/05), , Zakon o transportu opasnog tereta (,,Službeni glasnik RS'', br.
88/10), Zakon o prevozu opasnih materija (,,Službeni glasnik RS'', br. 68/02 i 36/09), Zakon o upravljanju
otpadom (,,Službeni glasnik RS’’, br. 36/09), Zakon o zaštiti životne sredine (,,Službeni glasnik RS'',
br.135/04, 36/09i 43/11).
15.2. Procena bezbednosti hemikalije
RS Propisi: Ovaj preparat je klasifikovan kao opasan kako je definisano Zakonom o hemikalijama
Republike Srbije (,,Službeni Glasnik RS’’, br.36/09, 88/10 i 92/11) koji je u skladu sa odredbama uredbe
(EC) 1907/2006 (REACH). Pravilnici su usaglašeni sa EC regulativom No 67/548/EEC, 1999/45/EEC i
91/155/EEC i to su: Pravilnik o detergentima (,,Službeni glasnik RS’’, br. 40/10 i 5/12), Pravilnik o sadržaju
bezbednosnog lista (,,Službeni glasnik RS’’, br. 81/10), Spisak klasifikovanih supstanci (,,Službeni glasnik
RS’’, br. 82/10), Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog
proizvoda (,,Službeni glasnik RS’’, br. 59/10, 25/11 i 5/12) i Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalijie i odeređenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim
sistemom za klasifikaciju i obeležavanje u EU (,,Službeni glasnik RS'', br. 64/10 i 26/11).
16. Ostali podaci:
16.1. Spisak oznaka rizika (R oznaka) i oznaka bezbednosti (S oznaka) sa pripadajućim tekstom:
R34 - Izaziva opekotine
R36 – Iritativno za oči
R36/38 – Iritativno za oči i kožu
R36/37/38 – Iritativno za oči, respiratorne organe i kože
R37 - Iritativno za respiratorne organe
R41 - Rizik od teškog oštećenja oka
R42 – Može izazvati senzibilizaciju pri udisanju
S2 - Čuvati van domašaja dece
S22 - Ne udisati prašinu
S25 - Izbegavati kontakt sa očima
S26 - U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć
S37 - Nositi zaštitne rukavice
S46 - Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu
S64 – Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svesti)
16.2.
Informacije u ovom dokumentu ne predstavljaju specifikaciju i ne garantuju specifične osobine. Ove
informacije su namenjene da pruže opšta saznanja vezana za zdravlje i bezbednost koja se
zasnivaju na našem poznavanju rukovanja, čuvanja i upotrebe ovog proizvoda i nisu primenljive na
neuobičajene ili nestandardne primene proizvoda ili slučajeve u kojima se korisnik ne pridržava
uputstva ili preporuka
*Podaci o klasifikaciji za natrijum-benzenalkilsulfonat, alkil-etoksilat preuzeti su iz odgovarajućih
bezbednosnih listova.
NA – nije primenljivo
ND – nema podataka
5 od 5
Download

Bl detergent Tersy130712rev2