IZMENE U DOKUMENTACIJI IMS APRIL 2015 - SKRAĆENI PRIKAZ
Razlog za izmenu:
Usaglašavanje sa novom zakonskom regulativom iz oblasti planiranja i izgradnje
−
−
−
−
Zakon o planiranju i izgradnji (izmena SGRS 145/2014)
Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije
prema klasi i nameni objekta (SGRS 23/2015)
Pravilnik o klasifikaciji objekata (SGRS 22/2015)
Pravilnik o sprovođenju objedinjene procedure (SGRS 22/2015)
Suština izmena u Zakonu i podzakonskim aktima:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Definisana je objedinjena procedura, kao upravni postupak za brže pribavljanje građevinske
dozvole i drugih dozvola i saglasnosti
Izvršena je klasifikacija objekata
Promenjeni su struktura, sadržaj i namena tehničke dokumentacije
Uvedeno je Idejno rešenje (IDR) kao TD za pribavljanje lokacijskih uslova
Glavni projekat je ukinut kao vrsta TD
Uveden je Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
Projekat za izvođenje (PZI) je postao obavezan deo TD i preuzeo je jedan deo elemenata iz
glavnog projekta, a jedan deo iz izvođačkog projekta (koji se radio samo izuzetno kada detalji
iz glavnog projekta nisu bili dovoljni za izvođenje radova)
Uvedena je funkcija glavnog projektanta koga određuje investitor, i koji može, ali ne mora biti
iz organizacije koja izrađuje TD. On je odgovoran pre svega za izradu glavne sveske TD, za
usaglašenost između odgovornih projektanata pojedinih delova TD, kao i izradu izvoda,
odnosno separata PGD
TD po strukturi dobija glavnu “0” svesku (u kojoj je uglavnom opšta dokumentacija) i sveske
projekata, čija je numeracija fiksirana
Sadržaj i oblik obrazaca za izradu delova opšte dokumentacije striktno je propisan
Kategorizacija objekata:
“A”
“B”
“V”
“G”
zgrade, nezahtevni objekti
zgrade, manje zahtevni objekti
zgrade, zahtevni objekti
inženjerski objekti (putevi, pruge, aerodromske staze, mostovi, vijadukti, tuneli, brane, nasipi,
plovni kanali, naftovodi, gasovodi, produktovodi, vodovodi, kanalizacija, telekomunikacioni
vodovi, dalekovodi, parovodi, toplovodi, industrijska postrojenja, elektrane, sportski objekti
Osnovni zahtevi za objekte:
−
−
−
−
−
−
−
Nosivost i stabilnost
Zaštita od požara
Higijena, zdravlje i životna sredina
Bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe
Zaštita od buke
Ekonomično korišćenjeenergije i očuvanje toplote
Održivo korišćenje prirodnih resursa
Strana 1 od 5
Korišćene skraćenice:
PD – Projektna dokumentacija
TD – Tehnička dokumentacija
GNP – Generalni projekat
IDR – Idejno rešenje
IDP – Idejni projekat
PGD – Projekat za građevinsku dozvolu
PZI – Projekat za izvođenje
PIO – Projekat izvedenog objekta
TK/SK – Tehnička / stručna kontrola
PSO/SO – Prethodna studija opravdanosti / studija opravdanosti
OID – Opšta informativna i druga dokumentacija
P/UP – Prostorni i urbanistički plan
ST - Studija
LD – Licitaciona dokumentacija
Žutom bojom markirani su dokumenti koji nisu obavezni po Pravilniku, već su deo našeg IMS-a.
Sprovođenje izmena u IMS ENTEL-a:
Izmenjeni su dokumenti IMS - 8 uputstava i 1 Procedura
−
−
−
−
−
−
−
−
−
EN-09I-06: Izrada opšteg dela projektne dokumentacije
EN-09I-07: Izrada priloga o bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti radne sredine
EN-09I-15: Izrada generalnog projekta
EN-09I-16: Izrada idejnog rešenja (NOVO)
EN-09I-17: Izrada idejnog projekta (ranije EN-09I-16)
EN-09I-18: Izrada projekta za građevinsku dozvolu (NOVO)
EN-09I-19: Izrada projekta za izvođenje (ranije EN-09I-18: Izrada izvođačkog projekta)
EN-09I-20: Izrada projekta izvedenog objekta (ranije EN-09I-19)
EN-09P-15: Tehnička / stručna kontrole projektne dokumentacije
Potpuno su izmenjeni obrasci opšteg dela projektne dokumentacije, a delimično obrasci EN-09I15F01: Tehnička specifikacija, predmer i predračun (ranije EN-09I-17F01) i EN-09P-15F01:
Izveštaj tehničke / stručne kontrole o pregledu PD
Naslovna strana:
−
−
−
−
−
EN-09I-06F01: Naslovna strana glavne sveske TD
EN-09I-06F02: Naslovna strana sveske projekta
EN-09I-06F03: Naslovna strana za Izveštaj tehničke/stručne kontrole
EN-09I-06F04: Naslovna strana licitacione dokumentacije
EN-09I-06F05: Naslovna strana izvoda iz projekta
Sadržaj elaborata:
−
−
EN-09I-06F06: Sadržaj glavne sveske
EN-09I-06F07: Sadržaj sveske projekta
Strana 2 od 5
Sadržaj – sistematizacija dokumentacije:
−
EN-09I-06F08: Sadržaj / sistematizacija dokumentacije
Podaci o projektantima / Učesnici u izradi dokumentacije:
−
−
EN-09I-06F09: Podaci o projektantima / Učesnici u izradi dokumentacije
EN-09I-06F10: Učesnici u izradi dokumentacije
Odluke i rešenja:
−
−
−
EN-09I-06F11: Odluka o određivanju glavnog projektanta
EN-09I-06F12: Rešenje o određivanju odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje
kontrole
EN-09I-06F13: Rešenje o određivanju vršilaca tehničke/stručne kontrole
Izjave odgovornih lica:
−
−
−
−
−
EN-09I-06F14: Izjava glavnog projektanta
EN-09I-06F15: Izjava odgovornog projektanta
EN-09I-06F16: Izjava vršilaca tehničke / stručne kontrole
EN-09I-06F21: Izjava ovlašćenog lica
EN-09I-06F23: Izjava investitora, stručnog nadzora i izvođača radova
Podaci o objektu – lokaciji:
−
−
EN-09I-06F18: Opšti podaci o objektu – lokaciji
EN-09I-06F19: Opšti podaci o inženjerskom objektu – lokaciji
Ostali dokumenti opšteg dela PD:
−
−
−
EN-09I-06F17: Lista dokumenata o pravnom licu – nosiocu izrade dokumentacije
EN-09I-06F20: Projektni zadatak (“nulta” strana)
EN-09I-06F22: Kopije dobijenih saglasnosti (“nulta” strana)
NAPOMENA:
U cilju preglednijeg prikaza izmenjenih obrazaca i njihove primene, formirana su tri zasebna pdf
fajla u kojima je dat izgled opšte dokumentacije za glavnu svesku, svesku projekta i izveštaj
TK/SK. Oznaka pojedinih obrazaca iz kojih je fajl sastavljen može se videti u okviru pdf fajlova kroz
opciju „Bookmarks“.
LEGENDA:
E – Ulaže se u elaborate
(E) – Ulaže se u elaborat po potrebi
A – Ulaže se u arhivu projekta
* Specifično
Strana 3 od 5
SADRŽAJ OPŠTEG DELA TD:
NAZIV DOKUMENTA
GLAVNA SVESKA
Naslovna strana glavne sveske
Sadržaj glavne sveske
Odluka o određivanju glavnog
projektanta
Izjava glavnog projektanta
Sadržaj - sistematizacija
dokumentacije
Lista dokumenata o pravnom licu –
nosiocu izrade dokumentacije
Podaci o projektantima
Opšti podaci o objektu i lokaciji
Projektni – programski zadatak
Sažeti tehnički opis
Izjave ovlašćenih lica
Kopije dobijenih saglasnosti
Izjava investitora, vršioca stručnog
nadzora i izvođača radova
SVESKA PROJEKTA
Naslovna strana
Sadržaj sveske
Učesnici u izradi dokumentacije
Rešenje o određivanju OP i VUK
Izjava odgovornog projektanta
GNP
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
IDR
IDP
PGD
PZI
PIO
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
(E)
E
E
(E)
E
E
(E)
E
E
E
E
(E)
E
E
(E)
E
E
(E)
E
E
(E)
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
(E)
E
E
E
E
E
E
SADRŽAJ OPŠTEG DELA PD:
NAZIV DOKUMENTA
Naslovna strana
Sadržaj
Učesnici u izradi
dokumentacije
Rešenje o određivanju OP i
VUK
Rešenje o određivanju
vršilaca TK/SK
Izjava vršilaca TK/SK
Lista dokumenata o pravnom
licu – nosiocu izrade
dokumentacije
Projektni – programski
zadatak
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
OID
P/UP
ST
PSO
SO
LD
E
E
E
E
E
E*
E
E
E
E
E
E
(E) A
E
E
E
E
A
(E) A
E
(E) A
E
E
TK/SK
E
E
A
E
(E)
E
E
E
(E)
E
E
E
E
Strana 4 od 5
Osnovna opredeljenja - sumarno:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Poštujemo obaveze iz zakonske regulative kao minimum, zadržavajući elemente za
obezbeđenje kvaliteta ugrađene u IMS, uz maksimalnu racionalizaciju
Sva tehnička dokumentacija ima glavnu svesku i određen broj svezaka projekta
U odnosu na propisani sadržaj glavne sveske uključena su dva dodatna dokumenta – jedan,
koji se odnosi na listu dokumenata o pravnom licu – nosiocu izrade dokumentacije (kopije
APR, licence, sertifikata se ne ulažu već se samo navodi broj registra) i projektni zadatak,
koji se opciono ulaže, ukoliko postoji
U odnosu na propisani sadržaj sveske projekta uključeno je dokument “Učesnici u izradi”
U okviru IMS ENTEL-a zadržavamo funkciju šefa projekta. On može istovremeno da bude i
glavni projektant, ako se tako dogovori sa investitorom, u suprotnom koordinira aktivnosti
unutar ENTEL-a i komunicira sa glavnim projektantom
Za svaki od elaborata u sklopu delova projekta određuje se (pojedinačnim rešenjima) po
jedan odgovorni projektant jer se sada potpisuje na naslovnoj strani, pa bi bilo nepraktično da
ih bude više. Numeracija svezaka sada je definisana pa se više struka ne može objediniti u
istoj svesci
Umesto odgovornog vršioca TK/SK uvodi se glavni vršilac TK/SK. Rešenje o određivanju
glavnog vršioca i vršilaca TK/SK ostaje jedinstveno, jer je i izveštaj u sklopu istog elaborata
Iz opšteg dela dokumentacije izostavljeni su spisak podloga (on postaje integralni deo
tehničkog opisa), izjava o usaglašenosti (jer glavni projektant svojom izjavom potvrđuje
usaglašenost), izveštaj o unutrašnjoj kontroli i saglasnost Stručnog saveta (dokumenti o
vršenju UK i saglasnosti stručnog saveta ostaju unutar preduzeća)
Uprošćeno je potpisivanje elaborata – potpisuju se samo odgovorni projektant, glavni
projektant i direktor. Vršioci unutrašnje kontrole i rukovodilac kvaliteta na projektu navode se
u sveskama projekta ali se ne potpisuju, rukovodioci biroa se ne navode i ne potpisuju u
projektu, rukovodilac službe IMS potpisuje svoj izveštaj Stručnom savetu, a predsednik
stručnog saveta potpisuje odobrenje za isporuku koje je deo internog dokumenta o izvršenoj
unutrašnjoj kontroli.
Odgovorni projektanti više ne potpisuju i ne overavaju delove elaborata, odnosno crteže
U sadržaju svih dokumenata zadržan je segment numeričke dokumentacije koji se zove
“Procena vrednosti materijala, opreme i radova” sem u slučaju PZI gde ovaj segment glasi
“Tehnička specifikacija, predmer i predračun”. Za ovde delove date su orijentacione
instrukcije šta treba da obuhvati, jer taj deo nije dovoljno jasno preciziran u Pravilniku, a
predstavlja osnov za procenu troškova. Orijentaciono je predviđeno da preciznost predmera
bude ±20% za GNP (PSO), ±10% za IDP (SO), ±5% za PGD, odnosno ±3% za PZI
U okviru projekta za izvođenje uključeni su TU za izvođenje radova i Prilog o BZR i zaštiti
radne sredine. Ovi segmenti bili su ranije sastavni deo glavnog projekta, a u okviru PZI nisu
dovoljno jasno definisani.
U strukturi elaborata predviđena je numeracija arapskim brojevima tj.
0. Opšta dokumentacija
1. Tekstualna dokumentacija (uvod, tehnički opis, TU za izvođenje radova)
2. Numerička dokumentacija (Proračuni, Procena vrednopsti materijala, opreme i radova /
Tehnička specifikacija, predmer i predračun)
3. Grafička dokumentacija
4. Prilozi, ako ih ima
To znači da se u označavanju delova ne koriste rimski brojevi, koji su do sada globalno
označavali celine po Pravilniku, pa se neće koristiti ni u našoj dokumentaciji (uputstvo EN09I-05 to i onako nije predviđalo)
Svi obrasci su prerađeni tako da se koristi font Arial veličine 11
Beograd, 14.04.2015.
Dr Radoslav Raković
Strana 5 od 5
Download

Page 1 Strana 1 od 5 IZMENE U DOKUMENTACIJI IMS APRIL 2015