Bezbednosni List
Datum izrade: 01.januar.2013.
Datum revizije: 05.mart.2013.
Detergent za pranje veša
TOTAL
1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
1.1. Identifikacija hemikalije
TOTAL- detergent za pranje veša
1.2. Identifikovani na ini koriš enja hemikalije i na ini koriš enja koji se ne preporu uju
Detergent za ru no i mašinsko pranje veša
1.3. Podaci o snabdeva u
Proizvo a :
CHEMIKO, a.s., Kokonínská 1, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N., eška Republika
Identifikacioni broj: 60914068
Tel: 483 388 122; Fax: 483 388 915
Lice koje stavlja hemikaliju u promet:
Uvoznik i distributer: Ducla Trading d.o.o., Batajni ki drum bb, 11080 Zemun, Srbija
Lice za kontakt: Vesna upurdija, tel. 011 -7870-630, Batajni ki drum bb, Zemun, e-mail: [email protected]
1.4. Broj telefona za hitne slu ajeve:
Vojnomedicinska akademija, Centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, 11000 Beograd
Broj tel.za hitne slu ajeve: 011-360-8440, 011-266-1122, u toku 00-24 h.
2. Identifikacija opasnosti
2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija smeše u skladu sa EU Direktivom 67/548/EEC i 99/45/EEC (DSD/DPD)
Smeša je klasifikovana kao iritativna.
2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje u skladu sa EU Direktivom 67/548/EEC i 99/45/EEC (DSD/DPD)
Znak opasnosti: Xi
Grafi ki prikaz:
Pisano upozorenje: Iritativno
Oznake rizika: R 36/37/38 Iritativno za o i, respiratorne organe i kožu
Oznake bezbednosti:
S2 -22-25-26-37-46-64
2.3. Najvažniji štetni efekti po zdravlje ljudi: Može da izazove iritaciju o iju i kože.
2.4. Najvažniji štetni efekti po životnu sredinu: ND
3. Sastav/podaci o sastojcima
3.1. Podaci o sastojcima supstance/smeše:
Komponenta
Sadržaj u
% (m/m).
Natrijum
alkilbenzensulfonat
5,5
CAS broj
EC broj
85117-50-6
285-600-2
Klasifikacija u skladu
sa Pravilnikom o
klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i
oglašavanju hemikalije
i odre enog proizvoda,
DSD/DPD („Službeni
glasnik RS“, br. 59/10 i
25/11)
Klasifikacija u skladu
sa Pravilnikom o
klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i
oglašavanju hemikalije
i odre enog proizvoda
u skladu sa globalno
harmonizovanim
sistemom za
klasifikaciju i
obeležavanje UN,
CLP/GHS(,,Službeni
glasnik RS'' br. 64/10 i
26/11)
Xi
R36/38
Irit.oka 2, H319
Irit.kože 2 H315
Alkil-etoksilat
4,5
686131-395
ND
Xi
R36/38
Irit.oka 2, H319
Irit.kože 2 H315
Natrijum.karbonat
36
497-19-8
207-838-8
Xi
R36
Irit.oka 2, H319
234-390-0
Xi
R36
Irit.oka 2, H319
10468-00-7
(11138-479)*
* Novi CAS broj prema Reach registraciji
Natrijum perborat
5,0
1 od 5
Bezbednosni List
Datum izrade: 01.januar.2013.
Datum revizije: 05.mart.2013.
Detergent za pranje veša
TOTAL
4. Mere prve pomo i
4.1. Opis mera prve pomo i
Opšti savet
U slu aju sumnje o nezgodi ili ukoliko simptomi potraju konsultovati lekara. U prisustvu lekara pogledati
ovaj bezbednosni list.
Kontakt sa o ima: Odmah isprati o i vodom tokom najmanje 15 minuta. Zatražiti pomo lekara.
Kontakt sa kožom: Skinuti kontaminiranu ode u. Odmah isprati kožu velikom koli inom vode. Ukoliko
iritacija potraje zatražiti pomo lekara.
Inhalacija (udisanje): Zaustaviti izlaganje. Izneti pacijenta na svež vazduh. Ukoliko ne diše, dati
vešta ko disanje. Zatražiti pomo lekara.
Gutanje: U slu aju gutanja, povre enoj osobi dati najviše 0.2 L vode, ne izazivati povra anje. Zatražiti
pomo lekara.
4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi: ND
4.3. Hitna medicinska pomo i poseban tretman: ND
5. Mere zaštite od požara
5.1. Podaci o eksplozivnosti/Temperatura samosagorevanja/Gornja i donja granica zapaljivosti:
Smeša nije zapaljiva
Posebne opasnosti: Nisu poznate.
5.2. Sredstva za gašenje požara: Bez ograni enja, sredstvo za gašenje požara u okolini
prilagoditi na supstancu plamenu.
5.3. Sredstva koja iz bezbednosnih razloga nije dozvoljeno koristiti: ND
5.4. Opasnosti od izlaganja hemikaliji ili proizvodima njenog sagorevanja i gasovima koji se osloba aju
prilikom požara: U slu aju termi ke razgradnje mogu nastati toksi ni gasovi (ugljen-monoksid i oksidi
sumpora).
5.5. Sredstva li ne zaštite i posebna oprema koju moraju koristiti lica koja u estvuju u gašenju požara
(savet za vatrogasce): Maska za disanje sa filterom za vazduh i zaštitna ode a.
6. Mere u slu aju hemijskog udesa
6.1. Li ne predostrožnosti, zažtitna oprema i postupci u slu aju udesa: Spre iti kontakt sa kožom i o ima.
Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Pridržavati se mera navedenih u ta ki 7. i 8.
6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu: Spre iti ispuštanje preparata u površinske
vodotokove. U slu aju ispuštanja u podzemne vode i zemljište obavestiti nadležne organe.
6.3. Mere sanacije: Mehani ki pokupiti (pomesti- etkom ukloniti) prosute koli ine i odložiti u kontejner za
odlaganje otpada.
6.4. Ostali podaci: ND
7. Rukovanje i skladištenje
7.1. Rukovanje
7.1.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje supstancom ili smešom: Spre iti kontakt sa kožom,
o ima i ustima. Ne jesti, ne piti i ne pušiti za vreme rada. Oprati ruke nakon završetka rada. Pridržavati se
propisa o bezbednosti zaštiti zdravlja na radu.
7.1.2. Preventivne mere koje se odnose na životnu sredinu: Nema posebnih mera.
7.1.3. Specifi ni zahtevi ili pravila koja se odnose na samu supstancu ili smešu: ND
7.2. Skladištenje
7.2.1. Uslovi za bezbedno skladištenje: uvati u originalnom pakovanju na temperaturi 5-25°C na
suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu (obezbe ena dobra ventilacija). Obezbediti da pakovanje
bude vrsto zatvoreno. Zaštiti od požara. Spre iti prodor vlage. uvati odvojeno od hrane, pi a i hrane za
životinje.
7.2.2. Ograni enja skladištenja: Nema ograni enja.
7.2.3. Posebni na ini koriš enja: Pro itati etiketu pre upotrebe. Pratititi uputstvo sa etikete.
8. Kontrola izloženosti i li na zaštita
8.1 Parametri kontrole izloženosti
Granice izlaganja: Karbonati alkalnih metala
PEL = 5 mg/m3, NPK-P = 10 mg/m3
8.2 Kontrola izloženosti i li na zaštita: Nositi odgovaraju u li nu zaštitnu ode u. Obezbediti adekvatnu
ventilaciju.
8.2.1. Zaštita respiratornih organa: Koristiti respirator sa filterom za prašinu.
8.2.2. Zaštita o iju: Zaštitne nao are
8.2.3. Zaštita ruku: Zaštitne rukavice-gumene ili pvc.
8.2.3. Zaštita kože: Radna ode a.
2 od 5
Bezbednosni List
Datum izrade: 01.januar.2013.
Datum revizije: 05.mart.2013.
Detergent za pranje veša
TOTAL
8.3. Kontrola izloženosti životne sredine: ND
9. Fizi ka i hemijska svojstva
9.1. Podaci o osnovnim fizi kim i hemijskim svojstvima hemikalije
a) Fizi ko stanje: vrsto.
b) Boja: Boja upotrebljenih aditiva
c) Miris: Parfemski- osvežavaju i hemijski.
9.2. Važne informacije u vezi sa zdravljem, bezbednoš u ljudi i zaštitom životne sredine:
a) Ph vrednost (na 20°C, 10 g/L): 10,5 - 11,2
b) Ta ka topljenja (opseg, °C): NA
c) Ta ka klju anja (opseg, °C): NA
d) Ta ka paljenja (°C): NA
e) Zapaljivost/ Ta ka samozapaljenja/ Gornja i donja granica zapaljivosti: NA
f) Rastvorljivost (na 0°C):
U vodi:rastvorljivo
U masti uklju uju i koeficijent raspodele voda/ulje (n-oktanol): Nije odre eno. Nije
primenljivo.
g) Gustina (na 20°C): NA
h) Napon pare (na 20°C): NA
i) Oksidativne osobine: NA
9.3. Ostali podaci koji su zna ajni za bezbednost
Sadržaj rastvara a (% m/m): NA
Sadržaj neisparljivih organskih sastojaka (% m/m): NA
Sadržaj ukupnog organskog ugljenika-TOC (kg/kg): NA
10. Reaktivnost i stabilnost
10.1. Uslovi koje treba izbegavati: Rad na visokim temperaturama i uslovima vlage.
10.2. Materijali koje treba izbegavati: Izbegavati kontakt sa jakim oksidansima i jakim kiselinama, kako bi se
spre ile egzotermne reakcije.
10.6.Opasni proizvodi razgradnje: Nema takvih proizvoda pri standarnoj metodi koriš enja. Toksi ni gasovi
bi mogli nastati pri visokim temperaturama ili u slu aju požara.
11. Toksikološki podaci
11.1 Efekti opasni po zdravlje - Primarni put izlaganja
− LD50 (pacov)= 4090 mg/kg,oralno,za natrijum-karbonat
− LD50, dermalno, pacov ili kuni (mg/kg): Nije utvr eno
− LC50, inhalaciono, pacov, za aerosoli i estice (mg/L): Nije utvr eno
− LC50, inhalaciono, pacov, za gasove i paru (mg/L): Nije utvr eno
11.2 Akutni, odloženi i hroni ni efekti- Kratkoro no i dugoro no izlaganje
Senzibilizacija: Ne javlja se
Opojni efekti: Ne javlja se
Karcinogenost: Ne javlja se
Reproduktivna toksi nost/Mutagenost: ND
Specifi ni efekti pojedinih komponenti u smeši na zdravlje: Dugoro ni ili u estali kontakt sa kožom,
o ima ili respiratornim traktom može izazvati iritaciju.
11.3. Ostali podaci: ND
12. Ekotoksikološki podaci
12.1. Ekotoksi nost
− Vodena toksi nost: ND
− LC50 , 96 h, ribe (mg/L):
− EC50, 48 h, dafnija (mg/L): 347 za natrijum-karbonat
− IC50, 72 h, alge (mg/L):
Toksi nost za mikroorganizme i makroorganizme: ND
12.2. Mobilnost
Poznata ili o ekivana sposobnost supstance da u slu aju ispuštanja u životnu sredinu dospe u podzemne
vode, daleko od mesta ispuštanja: ND
12.3. Perzistentnost i razgradljivost: ND
12.4. Bioakumulativnost: ND
12.5. PBT svojstva: ND
12.6. Ostali štetni efekti na životnu sredinu:
Surfaktanti sadržani u ovoj formulaciji ispunjavaju uslove o biorazgradljivosti u skladu sa Uredbom
EC 648/2004 koja se odnosi na detergente. Podaci koju potvr uju ovu injenicu su na raspolaganju
nadležnim organima zemljama lanicama EU i na njihov zahtev ili zahtev proizvo a a su dostupna.
3 od 5
Bezbednosni List
Datum izrade: 01.januar.2013.
Datum revizije: 05.mart.2013.
Detergent za pranje veša
TOTAL
13. Tretman i odlaganje otpada
13.1. Opasnosti tokom rukovanja eksecima ili tokom odlaganja otpada: Pridržavati se uputstava datih u
Uputstvu za upotrebu proizvoda.
13.2. Odgovaraju e metode tretmana i odlaganja neiskoriš ene hemikalije i kontaminirane ambalaže: sa
otpadom i kontaminiranim pakovanjem:
Preporu eni metod uklanjanja je fizi ko-hemijski tretman. Oznaka prema Katalogu otpada: Detergent nije
naveden pod brojem 20 01 29, kataloški broj 20 01 30, kategorija O. Prljavu ambalažu treba odložiti kao
proizvod, o iš ena ambalaža se može reciklirati. Akt u skladu sa važe im zakonskim propisima.
13.3. Pravna Regulativa o tretmanu otpada:
Akt br. 185/2001 Coll. Koji se odnosi na otpad, iu važe em tekstu
Uredba Ministarstva životne sredine eške Republike No. 381/2001. Coll. kojom je utvr en zakon o
Katalogu otpada.
Uredba ministarstva životne sredine eške Republike No. 383/2001 Coll. o detaljima upravljanja
otpadom.
Za dodatne informacije kontaktirati Agenciju za zaštitu životne sredine Republike Srbije.
14. Podaci o transportu
14.1. Posebne preventivne mere: Specijalne preventivne mere nisu potrebne.
14.2. Klasifikacija u skladu sa me unarodnim propisima kojima se ure uje transport opasnog tereta:
Detergent nije štetan proizvod sa stanovišta saobra aja.
Drumski transport (ADR)
UN broj: Klasa opasnosti u transportu: Naziv za teret u transportu: Ambalažna grupa:Oznaka bezbednosti:Kemler broj:Železni ki transport (RID):UN broj:Klasa opasnosti:Naziv za teret u transportu:Ambalažna grupa:Kemler broj:Vazdušni transport (ICAO/IATA)
UN broj: Klasa opasnosti u transportu: Naziv za teret u transportu: Ambalažna grupa:Oznaka bezbednosti:Ostali podaci:Morski transport (IMDG)
UN broj: Klasa opasnosti u transportu: Naziv za teret u transportu: Ambalažna grupa:Supstance koje zaga uju more:Ostali raspoloživi podaci EMS broj:15. Regulatorni podaci
15.1. Propisi u vezi sa bezbednoš u, zdravljem i životnom sredinom
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS'', br 101/05), , Zakon o transportu opasnog
tereta (,,Službeni glasnik RS'', br. 88/10), Zakon o prevozu opasnih materija (,,Službeni glasnik RS'', br.
68/02 i 36/09), Zakon o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RS’’, br. 36/09), Zakon o zaštiti životne
sredine (,,Službeni glasnik RS'', br.135/04, 36/09i 43/11).
15.2. Procena bezbednosti hemikalije
RS Propisi:
Ovaj preparat je klasifikovan kao opasan kako je definisano Zakonom o hemikalijama Republike Srbije
(,,Službeni Glasnik RS’’, br.36/09, 88/10 i 92/11) koji je u skladu sa odredbama uredbe (EC) 1907/2006
(REACH). Pravilnici su usaglašeni sa EC regulativom No 67/548/EEC, 1999/45/EEC i 91/155/EEC i to su:
Pravilnik o detergentima (,,Službeni glasnik RS’’, br. 40/10 i 5/12), Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista
4 od 5
Bezbednosni List
Datum izrade: 01.januar.2013.
Datum revizije: 05.mart.2013.
Detergent za pranje veša
TOTAL
(,,Službeni glasnik RS’’, br. 81/10), Spisak klasifikovanih supstanci (,,Službeni glasnik RS’’, br. 82/10),
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odre enog proizvoda (,,Službeni
glasnik RS’’, br. 59/10, 25/11 i 5/12) i Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalijie i odere enog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeležavanje u EU (,,Službeni glasnik RS'', br. 64/10 i 26/11).
16. Ostali podaci:
16.1. Spisak oznaka rizika (R oznaka) i oznaka bezbednosti (S oznaka) sa pripadaju im tekstom:
R34 - Izaziva opekotine
R36 – Iritativno za o i
R36/38 – Iritativno za o i i kožu
R36/37/38 – Iritativno za o i, respiratorne organe i kože
R37 - Iritativno za respiratorne organe
R41 - Rizik od teškog ošte enja oka
R42 – Može izazvati senzibilizaciju pri udisanju
S2 - uvati van domašaja dece
S22 - Ne udisati prašinu
S25 - Izbegavati kontakt sa o ima
S26 - U slu aju kontakta sa o ima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomo
S37 - Nositi zaštitne rukavice
S46 - Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomo i pokazati etiketu ili ambalažu
S64 – Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svesti)
16.2.
Informacije u ovom dokumentu ne predstavljaju specifikaciju i ne garantuju specifi ne osobine. Ove
informacije su namenjene da pruže opšta saznanja vezana za zdravlje i bezbednost koja se
zasnivaju na našem poznavanju rukovanja, uvanja i upotrebe ovog proizvoda i nisu primenljive na
neuobi ajene ili nestandardne primene proizvoda ili slu ajeve u kojima se korisnik ne pridržava
uputstva ili preporuka
*Podaci o klasifikaciji za natrijum-benzenalkilsulfonat, alkil-etoksilat preuzeti su iz odgovaraju ih
bezbednosnih listova.
NA – nije primenljivo
ND – nema podataka
5 od 5
Download

Bl detergent Total 1 (.pdf)