IZMENE U DOKUMENTIMA IMS (OKTOBAR 2012)
RAZLOZI ZA IZMENE:






Opredeljenje da se do kraja 2012 integrisani sistem menadžmenta (IMS), koji se sastoji od
QMS (ISO 9001:2008, Menadžment kvalitetom), EMS (ISO 14001:2004, Menadžment
zaštitom životne sredine), OHSAS (BS OHSAS 18001:2007, Menadžment bezbednošću i
zdravljem na radu i EnMS (ISO 50001:2011, Energetski menadžment) proširi standardom
ISMS (ISO 27001:2005, Menadžment bezbednošću informacija).
Sprovođenje izmena nastalih u Statutu i osnivačkom aktu, kojim je preduzeće korigovalo
svoju delatnost u “projektovanje, konsalting i inženjering u oblastima energetike,
vodoprivrede, telekomunikacija i zaštite životne sredine”.
Sprovođenje izmena nastalih u organizacionoj šemi preduzeća.
Promene u zakonskoj regulativi – Zakon o planiranju i izgradnji (SGRS 72/2009) izmenjen je
i dopunjen u aprilu 2011 (SGRS 24/2011).
Finalizovanje izmena u dokumentima sistema koje su započete prilikom uspostavljanja
EnMS, uključujući i prevođenje sa standarda EN 16001:2009 na ISO 50001:2011.
Nalazi internih i eksternih provera IMS
POLITIKA
Postojeća jedinstvena izjavom o politici integrisanog sistema menadžmenta (IMS) korigovana je u
smislu promene standarda za energetski menadžment sa EN 16001:2009 na ISO 50001:2011,
preciznijeg definisanja da se u projektovanju i nabavci vodi računa o primeni energetski efikasnih
proizvoda i da je potrebno obezbediti raspoloživost informacija i resursa da bi se dostigli ciljevi, kao
i u skladu sa proširenjem IMS-a standardom ISO 27001:2005 za bezbednost informacija
POSLOVNIK IMS (EN-IM-01)
Pored elemenata vezanih za generalne razloge za izmenu dokumenata, uključene sui specifične
izmene po pojedinim delovima Poslovnika.
Glava 1:
- Uključen je standard ISO 27001:2005 za bezbednost informacija
Glava 2:
- U poglavlju 2.2 izvršena je promena skraćenica u skladu sa promenom organizacione šeme skraćenica IDR (Izvršni direktor za realizaciju projekata) zamenjena je sa DPM (Direktor za
projekte i marketing), IDFR (Izvršni direktor za finansije i računovodstvo) zamenjena je sa DF
(Direktor za finansije), a RSNOS (Rukovodilac sektora za nabavku i opšte službe) zamenjena
je sa RSZP (Rukovodilac sektora za zajedničke poslove).
- Izostavljena je skraćenica ID (Izvršni direktor), a uključene su nove skraćenice KD (Kolegijum
direktora) i KR (Komisija za reviziju) i ISMS (Sistem menadžmenta bezbednošću informacija).
- Skraćenica MIS promenjena u “Poslovni informacioni sistem”.
Strana 1 od 15
Glava 3:
- Delatnost ENTEL-a usklađena je sa izmenama u Statutu i Osnivačkom aktu.
- Slika 3-1 ažurirana stanjem akcionarstva ENTEL-a u septembru 2012. na osnovu podataka
Centralnog registra hartija od vrednosti (CRHOV).
- Lista glavnih investitora korigovana je - umesto MHEW u Omanu, uključeni su OETC i PAEW.
Glava 4:
Na slici 4-1 dodata je skraćenica ISMS u sklopu poslovnih procesa.
Na slici 4-2, procedura EN-16P-01 zamenjena je sa EN-50P-01
Poglavlje 4.5 je promenilo naziv u „Zahtevi za sistem energetskog menadžmenta”, a u prvoj
alineji dodata je rečenica o primeni energetski efikasnih proizvoda u nabavci.
Uneto je novo poglavlje 4.6 posvećeno zahtevima sistema menadžmenta bezbednošću
informacija
Glava 5:
Korigovana je slika 5-1 uključivanjem ISMS u odnos ENTEL-a sa zainteresovanim stranama..
Tekst poglavlja 5.3 prerađen je u skladu sa izmenama Politike IMS i promene standarda za
energetski menadžment sa EN 16001:2009 na ISO 50001:2011 i uključenje standarda ISO
27001:2005 za bezbednost informacija
Izvršena je korekcija teksta poglavlja 5.5 u skladu sa promenom organizacione šeme,
uključujući i sliku 5-2, Tabelu 5-1 i opis odgovornosti i ovlašćenja.
Glava 6:
Tekst korigovan uključenjem ISMS-a kao novouvedenog menadžment sistema u sklopu IMS
prema standardu ISO 27001:2005.
U poglavlju 6.3 dodat je poseban tekst posvećen bezbednosti informacija.
Glava 7:
- Tekst korigovan uključenjem ISMS-a kao novouvedenog menadžment sistema u sklopu IMS
prema standardu ISO 27001:2005.
U tački 7.4.1 data je posebna napomena vezana za nabavku energetski efikasnih proizvoda.
Glava 8:
Tekst tačke 8.2.2 značajnije redukovan, uz pozivanje na proceduru za interne provere
Prilog 1:
- Spisak dokumenata IMS proširen procedurama i uputstvima za ISMS
- Tabela je proširena kolonom koja se odnosi na zahteve ISMS.
- Kolona koja se odnosi na zahteve EnMS korigovana je u skladu sa promenom sa EN 16001 na
ISO 50001.
Prilog 2:
- Standard za energeteski menadžment EN16001 zamenjen je sa ISO 50001.
- Uključen je standard ISO 27001 za bezbednost informacija.
- Ažurirana je verzija standarda ISO 19011 (sa 2002. na 2011. godinu).
- Spisak dokumenata modifikovan je novom regulativom u oblasti ZŽS, BZR, EE i ISMS.
Prilog 3:
Tekst korigovan u skladu sa promenom organizacione šeme - IMS odbor proširen članovima
kolegijuma direktora - direktorima INO punktova
Strana 2 od 15
PROCEDURE








Korigovanje revizija, ispravka štamparskih i uređivačkih grešaka.
Značenje skraćenice EnMS promenjeno u „sistem energetskog menadžmenta” (umesto
„sistem menadžmenta energetskom efikasnošću”).
Pojam „INO ofis” zamenjen je sa „INO punkt” i podrazumeva INO kompaniju ili INO
zaključak, a „Upravni odbor” sa „Odbor direktora”.
Uneta je skraćenica ISMS za sistem menadžmenta bezbednošću informacija.
U označavanje dokumenata uključen je ISMS standard sa oznakom 27, a oznaka za EnMS
promenjena sa 16 na 50, zbog promene standarda EnMS sa EN 16001 u ISO 50001.
U referentnim dokumentima unet je standard za bezbednost informacija ISO 27001, a
standard za energetski menadžment promenjen je sa EN 16001 na ISO 50001.
U referentnim dokumentima unet je zakonski okvir za zaštitu ŽS, BZR, EE ili bezbednost
informacija, zavisno od oblasti na koju se procedura odnosi
Verzija standarda ISO 9000 a\urirana je sa 2005. na 2007. godinu, a standarda ISO 19011
je ažurirana sa 2002. na 2011. godinu.
Oznaka
procedure
EN-09P-01
EN-09P-02
EN-09P-03
EN-09P-04
EN-09P-05
EN-09P-06
EN-09P-07
EN-09P-08
EN-09P-09
EN-09P-10
EN-09P-11
EN-09P-12
EN-09P-13
EN-09P-14
EN-09P-15
EN-09P-16
EN-09P-17
EN-09P-18
EN-14P-01
EN-14P-02
EN-14P-03
EN-18P-01
EN-18P-02
EN-27P-01
EN-27P-02
EN-27P-03
EN-50P-01
Izdanje /
datum
7 / 09.10.2012
8 / 09.10.2012
9 / 09.10.2012
7 / 09.10.2012
8 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
5 / 09.10.2012
7 / 09.10.2012
7 / 09.10.2012
8 / 09.10.2012
8 / 09.10.2012
7 / 09.10.2012
5 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
3 / 09.10.2012
3 / 09.10.2012
3 / 09.10.2012
2 / 09.10.2012
2 / 09.10.2012
1 / 09.10.2012
1 / 09.10.2012
1 / 09.10.2012
3 / 09.10.2012
Naziv procedure IMSa
Upravljanje dokumentima IMS
Upravljanje zapisima IMS
Interne provere IMS
Upravljanje neusaglašenim proizvodima
Korektivne i preventivne mere
Opšti poslovi
Upravljanje razvojem kadra
Infrastruktura informacionih tehnologija
Nuđenje i ugovaranje
Upravljanje projektima
Projektovanje i razvoj
Preispitivanje projektovanja i razvoja
Verifikacija projektovanja i razvoja
Izrada studija i analiza
Tehnička / stručna kontrola projektne dokumentacije
Pružanje konsultantskih usluga
Upravljanje uslugama isporučilaca
Upravljanje nabavkom hardvera i softvera
Definisanje aspekata ŽS i uticaja na ŽS
Planiranje i realizacija programa ZŽS
Reagovanje u slučaju opasnosti
Definisanje opasnosti i štetnosti po BZR
Upravljanje rizicima po BZR
Upravljanje rizicima po bezbednost informacija (NOVA)
Upravljanje bezbednosnim incidentima (NOVA)
Upravljanje kontinuitetom poslovanja (NOVA)
Definisanje početnog energetskog profila i akcionog plana
energetske efikasnosti
Strana 3 od 15
DETALJI U PROCEDURAMA:
EN-09P-02: Upravljanje zapisima IMS
Prilog 1:
 U grupi zapisa pod d) uneti su obrasci za zapise koji se odnose na bezbednost informacija.
 U grupi zapisa pod i) oznaka obrazaca koji su povezani sa EnMS promenjena je zbog
promene standarda sa 16P na 50P.
 Umesto rešenja o upućivanju na rad u inostranstvo, obrazac EN-09P-06F14 je povezan sa
zahtevom za aneksiranje ugovora o radu, a koje je vezano za upućivanje na rad u
inostranstvu.
EN-09P-04: Upravljanje neusaglašenim proizvodima

U opisu aktivnosti 1 uključena je energetska efikasnost i bezbednost informacija kao
elementi o kojima je potrebno voditi računa u identifikovanju neusaglašenosti.
EN-09P-06: Opšti poslovi




U opisu aktivnosti 14, izdavanje rešenja o upućivanju radnika na rad u inostranstvo
zamenjeno je sa Aneksom ugovora o radu.
Opis aktivnosti 16 proširen je pasusom u kome se definiše da razrešenje podrazumeva i
ukidanje prava pristupa informacijama i opremi za njihovu obradu, uz pozivanje na uputstvo
EN-27I-01.
U listi zapisa, poglavlje 5.4, zapis „rešenje o upućivanju radnika na rad u inostranstvo”
zamenjeno je sa „Aneks ugovora o radu”.
Dodat je novi obrazac EN-06P-06F16: Razrešnica kao i EN-27I-01F01: Dodela, promena
i/ili ukidanje prava pristupa
EN-09P-07: Upravljanje razvojem kadra

Lista dokumenata sa kojoma treba da budu upoznati zaposleni, Tabela 2-1 dopunjena je
procedurama i uputstvima vezanim za bezbednost informacija, a procedura EnMS sa
oznakom EN-16P-01 zamenjena je sa oznakom EN-50P-01.
EN-09P-08: Infrastruktura informacionih tehnologija









Dodate su definicije MISNET-a, grupe za operativnu podršku, ISIRT tima, bezbednosnog
događaja, odnosno incidenta, upravljanja bezbednosnim incidentom, kontinuiteta
poslovanja
Uneta je skraćenica ISMS za sistem menadžmenta bezbednošću informacija.
Definicija MIS-a promenjena u „Poslovni informacioni sistem” a njegova namena u pružanje
informacija za poslovne aktivnosti preduzeća.
U glavi 4 uneta su ovlašćenja i odgovornosti grupe za operativnu podršku i ISIRT tima
U Tabeli 5.1.1, kod aktivnosti 2,3 i 5 napravljana referenca ka dokumentima ISMS.
U opisu aktivnosti 2 dodat je pasus koji se odnosi na postupke dodele i ukidanja prava
pristupa.
U opisu aktivnosti 3, u poslednji pasus dodata je rečenica kojom se poziva na proceduru
koja se odnosi na upravljanje bezbednosnim incidentima.
Lista zapisa u poglavlju 5.3 dopunjena je zapisima koji se baziraju na procedurama EN27P-01 do 03 i uputstvu EN-27I-01.
Unet je „Zakonski okvir za bezbednost informacija u ENTEL-u”
Strana 4 od 15
EN-09P-09: Nuđenje i ugovaranje

U opisu aktivnosti 9, strana 12 od 18, posebno je naglašena potreba da se vodi računa o
primeni energetski efikasnih proizvoda.
EN-09P-10: Upravljanje projektima



U opisu aktivnosti 7 naznačen je obrazac na kome Rukovodilac službe IMS formira
objedinjene komentare na predlog TEP-a
Lista zapisa proširena je zapisima koji se odnose na komentare na predlog TEP-a, odnosno
na zapisnik sa sednice Stručnog saveta (ako se formira kao zaseban dokument)
Lista obrazaca proširena je obrascima EN-09P-13F03: Komentari na predlog TEP-a,
odnosno EN-09P-13F04: Zapisnik sa sednice Stručnog saveta (ako se formira kao zaseban
dokument)
EN-09P-12: Preispitivanje projektovanja i razvoja


U opisu aktivnosti 1, u prvom pasusu, proširena je rečenica stavom da se može odrediti i
više vršilaca unutrašnje kontrole u okviru jedne struke, ukoliko unutar nje postoje jasno
definisane specijalnosti.
U opisu aktivnosti 2, na str 8 od 11, u pasusu u kome se ukazuje na šta VUK treba da obrati
posebnu pažnju, dodata je i bezbednost informacija
EN-09P-15: Tehnička / stručna kontrola projektne dokumentacije





Pojam „Preliminarni izveštaj TK / SK” zamenjen je sa „Izveštaj TK / SK”, a „Izveštaj TK / SK”
sa „Konačan izveštaj TK / SK”, u skladu sa promenom podzakonskog akta koji se odnosi na
sadržinu i način vršenja TK glavnih projekata”.
Pojmovi vezani za tehničku dokumentaciju, tehničku kontrolu, glavni projekat, izvođački
projekat, stručna kontrola, generalni projekat, prethodnu studija opravdanosti, idejni
projekat i studiju opravdanosti usklađeni su sa uzmenjenom zakonskom regulativom
Nazivi aktivnosti i njihov sadržaj prilagođeni su promeni naziva izveštaja TK / SK
U opisu aktivnosti 2 sadržaj TK glavnog projekta prilagođen je izmeni podzakonskog akta
koji se odnosi na sadržinu i način vršenja TK glavnih projekata
Sadržaji izveštaja i konačnog izveštaja TK / SK u Prilogu 1 usklađeni su sa izmenom
podzakonskog akta koji se odnosi na sadržinu i način vršenja TK glavnih projekata
EN-09P-16: Pružanje konsultantskih usluga

U opisu aktivnosti 9 vezanoj za nadzor nad izgradnjom sistema na strani 11 od 13 unet je
poseban pasus u kome je naglašeno da posebnu pažnju treba posvetiti sprovođenju mera
koje utiču ili bi mogle da utiču na poboljšanje energetske efikasnosti i/ili na bezbednost
informacija vezanih za predmetni projekat
Strana 5 od 15
EN-09P-17: Upravljanje uslugama isporučilaca


U opis aktivnosti 5 uključen je novi drugi pasus koji se odnosi na obavezu da se u ugovore
sa isporučiocima uključuje i klauzula o obavezi vezanoj za bezbednost informacija
U kriterijume za priznatog isporučioca, Prilog 1, uneta je odredba koja se odnosi ne samo
na QMS već i na druge sisteme menadžmenta, zavisno od delatnosti
EN-09P-18: Upravljanje nabavkom hardvera i softvera



U opisu aktivnosti 3, drugi pasus, dodata je rečenica kojom se ukazuje da je obrazac EN09P-18F04: Odobrenje za nabavku materijala implementiran kroz odgovarajuću aplikaciju
na ENTIS-u
U opis aktivnosti 5 uključen je novi drugi pasus koji se odnosi na obavezu da se u ugovore
sa isporučiocima uključuje i klauzula o obavezi vezanoj za bezbednost informacija.
U opis aktivnosti 6 uključen je pasus koji se odnosi na situaciju u kojoj se razvija softver van
ENTEL-a, a za njegove potrebe („ausorsing”).
EN-18P-02: Upravljanje rizicima po bezbednost i zdravlje na radu





U opisu aktivnosti 6 dodat je pasus koji se odnosi na vođenje evidencija o BZR predviđenih
podzakonskim aktom.
U opisu aktivnosti 7 dodat je pasus koji se odnosi na praćenje vođenja evidencija o BZR
predviđenih podzakonskim aktom i izveštaja o mogućim povredama na radu. U posebnom
pasusu objašnjeno je ko popunjava ovaj izveštaj i ko i na koji način po njemu postupa.
Lista zapisa proširena je izveštajem o mogućim povredama na radu, evidencijama o BZR
predviđenim zakonom o BZR i podzakonskim aktima i zapisima o rezultatima merenja
uslova radne okoline i ispitivanja kvaliteta uzemljenja na utičnicama i razvodnim ormanima
Unet je pravilnik o evidencijama o BZR i standard za bezbednost informacija ISO 27001, a
standard za energetski menadžment promenjen je sa EN 16001 na ISO 50001
U listu obrazaca unet je obrazac EN-18P-02F02: Izveštaj o mogućoj povredi na radu
Procedure EN-27P-01 do 03 su NOVE PROCEDURE, vezane za ISMS:
EN-27P-01: Upravljenje rizicima po bezbednost informacija
Sadrži metodologiju procene rizika, registar informacione imovine i njenu klasifikaciju, utvrđibanje
njene vrednosti, verovatnoće uticaja i posledica tih uticaja.
EN-27P-02: Upravljanje bezbednosnim incidentima
EN-27P-03: Upravljanje kontinuitetom poslovanja
EN-50P-01: Definisanje početnog energetskog profila i akcionog plana EE
(umesto EN-16P-01)
Dokument je prilagođen terminološkim razlikama između evropskog standarda EN 16001:2009 i
međunarodnog standarda ISO 50001:2011 (umesto energetskih aspekata govori se o početnom
energetskom profilu, umesto programa EE primenjuje se izraz ”akcioni plan” da bi se istaklo
sprovođenje itd).
Strana 6 od 15
UPUTSTVA:








Korigovanje revizija, ispravka štamparskih i uređivačkih grešaka.
Značenje skraćenice EnMS promenjeno u „sistem energetskog menadžmenta” (umesto
„sistem menadžmenta energetskom efikasnošću”).
Pojam „INO ofis” zamenjen je sa „INO punkt” i podrazumeva INO kompaniju ili INO
zaključak, a „Upravni odbor” sa „Odbor direktora”.
Uneta je skraćenica ISMS za sistem menadžmenta bezbednošću informacija.
U označavanje dokumenata uključen je ISMS standard sa oznakom 27, a oznaka za EnMS
promenjena sa 16 na 50, zbog promene standarda EnMS sa EN 16001 u ISO 50001.
U referentnim dokumentima unet je standard za bezbednost informacija ISO 27001, a
standard za energetski menadžment promenjen je sa EN 16001 na ISO 50001.
U referentnim dokumentima unet je zakonski okvir za zaštitu ŽS, BZR, EE ili bezbednost
informacija, zavisno od oblasti na koju se procedura odnosi
Verzija standarda ISO 9000 a\urirana je sa 2005. na 2007. godinu, a standarda ISO 19011
je ažurirana sa 2002. na 2011. godinu.
Oznaka
uputstva
EN-09I-01
EN-09I-02
EN-09I-03
EN-09I-04
EN-09I-05
EN-09I-06
EN-09I-07
EN-09I-08
EN-09I-09
EN-09I-10
EN-09I-11
EN-09I-12
EN-09I-13
EN-09I-14
EN-09I-15
EN-09I-16
EN-09I-17
EN-09I-18
EN-09I-19
EN-14I-01
EN-14I-02
EN-18I-01
EN-27I-01
Izdanje / datum
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
5 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
8 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
7 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
5 / 09.10.2012
5 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
6 / 09.10.2012
5 / 09.10.2012
3 / 09.10.2012
3 / 09.10.2012
2 / 09.10.2012
1 / 09.10.2012
Naziv uputstva IMSa
Izrada ponuda
Koordinacija komuniciranja
Izrada TEP-a realizacije
Izrada plana kvaliteta, ZŽS i BZR
Označavanje projektne dokumentacije
Izrada opšteg dela projektne dokumentacije
Izrada priloga o BZR i zaštiti radne sredine
Izrada crteža
Opremanje elaborata projektne dokumentacije
Arhiviranje projektne dokumentacije
Izrada licitacione dokumentacije
Izrada prethodne studije opravdanosti
Izrada studije opravdanosti
Izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Izrada generalnog projekta
Izrada idejnog projekta
Izrada glavog projekta
Izrada izvođačkog projekta
Izrada projekta izvedenog objekta
Upravljanje čvrstim otpadom
Upravljanje potrošnjom električne energije i vode
Zaštita, evakuacija i spasavanje
Postupci zaštite informacija
Strana 7 od 15
DETALJI U UPUTSTVIMA:
EN-09I-12: Izrada prethodne studije opravdanosti


Definicije generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti usklađene su sa
promenama zakonske regulative u oblasti planiranja i izgradnje.
Obim prethodne studije opravdanosti usklađen je sa Pravilnikom o sadržini i obimu
prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti
EN-09I-13: Izrada studije opravdanosti


Definicije idejnog projekta i studije opravdanosti usklađene su sa promenama zakonske
regulative u oblasti planiranja i izgradnje.
Obim studije opravdanosti usklađen je sa Pravilnikom o sadržini i obimu prethodnih radova,
prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti
EN-09I-14: Izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Obim studija usklađen je sa Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu
sredinu i Pravilnikom o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od
zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica
EN-09I-15: Izrada generalnog projekta


Definicije generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti usklađene su sa
promenama zakonske regulative u oblasti planiranja i izgradnje
Obim generalnog projekta usklađen je sa promenama zakonske i podzakonske regulative
EN-09I-16: Izrada idejnog projekta


Definicije idejnog projekta i studije opravdanosti usklađene su sa promenama zakonske
regulative u oblasti planiranja i izgradnje
Obim idejnog projekta usklađen je sa promenama zakonske i podzakonske regulative
EN-09I-17: Izrada glavnog projekta





Obim glavnog projekta usklađen je sa promenama zakonske i podzakonske regulative.
U opis delova glavnog projekta uned je i deo koji se odnosi na glavni projekat zaštite od
požara.
U segmentu koji se odnosi na opštu dokumentaciju unet je pasus koji definiše da glavni
projekat obavezno sadrži i izjavu odgovornog projektanta kojom se potvrđuje da je glavni
projekat urađen u skladu sa lokacijskom dozvolom i pravilima struke.
U delu IV (Elaborati / prilozi uz glavni projekat) izostavljen je Elaborat PPZ, s obzirom da je
glavni projekat zaštite od požara uključen u opis delova glavnog projekta.
U deo 6.2 unet je obrazac EN-09I-17F02: Izjava odgovornog projektanta
Strana 8 od 15
EN-09I-18: Izrada izvođačkog projekta


Definicija izvođačkog projekta usklađena je sa promenama zakonske regulative u oblasti
planiranja i izgradnje
Obim izvođačkog projekta usklađen je sa promenama zakonske i podzakonske regulative
EN-09I-19: Izrada projekta izvedenog objekta


Definicija projekta izvedenog objekta usklađena je sa promenama zakonske regulative u
oblasti planiranja i izgradnje
Obim projekta izvedenog objekta usklađen je sa promenama zakonske i podzakonske
regulative
EN-14I-01: Upravljanje čvrstim otpadom

U tački 5.2.3 precizirano je da se optički, magnetni i elektronski medijumi pre slanja na
reciklažu uništavaju - namerno fizički oštećuju kako bi se onemogućilo prikupljanje
informacija sa njih, kao deo procesa odlaganja elektronskog otpada.
EN-27I-01: Postupci zaštite informacija (NOVO UPUTSTVO)
Sadrži detaljnija uputstva vezana za pojedine segmente zaštite informacija, prema strukturi Aneksa
A standarda ISO 27001:2005, odnosno Izjave o primenjivosti.
OBRASCI:






U grupi zapisa pod d) uneti su NOVI OBRASCI za zapise koji se odnose na bezbednost
informacija.
U grupi zapisa pod i) oznaka obrazaca koji su povezani sa EnMS promenjena je zbog
promene standarda sa 16P na 50P.
Umesto rešenja o upućivanju na rad u inostranstvo, obrazac EN-09P-06F14 je povezan sa
zahtevom za aneksiranje ugovora o radu, a koje je vezano za upućivanje na rad u
inostranstvu.
U obrascima koji se odnose na Učesnike u izradi dokumentacije (EN-09I-06F07), odnosno
u vršenju tehničke / stručne kontrole (EN-09I-06F08), koji su deo opšte dokumentacije u
elaboratima, izmenjena je delatnost preduzeća u skladu sa izmenom Statuta i Osnivačkog
akta u “projektovanje, konsalting i inženjering u oblastima energetike, vodoprivrede,
telekomunikacija i zaštite životne sredine”.
U obrascima koji se odnose na Rešenje o određivanju odgovornog projektanta i vršioca
unutrašnje kontrole (EN-09I-06F10), odnosno vršilaca TK/SK (EN-09I-06F11), koji su deo
opšte dokumentacije u elaboratima, prio citiranju Zakona oplaniranju i izgradnji navode se
SGRS 72/09, 81/09 i 24/11.
Unet je novi obrazac „Izjava odgovornog projektanta” (EN-09I-17F02) koja se odnosi na
zakonski predviđenu izjavu u sklopu glavnog projekta da je on izrađen u skladu sa
lokacijskom dozvolom i pravilima struke.
Strana 9 od 15
a)
Zapisi vezani za obavezne procedure QMS
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
b)
Zapis
Upitnik za merenje zadovoljstva korisnika
Predlog i nalog za izradu / reviziju / nabavku dokumenata IMS
Distribuciona lista
Evidencija revizija dokumenta
Lista dokumenata IMS
Lista eksternih dokumenata IMS
Plan i program internih provera IMS za __ godinu
Nalog za sprovođenje redovne / vanredne interne provere IMS
Program redovne / vanredne interne provere IMS
Plan redovne / vanredne interne provere IMS
Obaveštenje o predstojećoj internoj proveri IMS
Lista provere za internu proveru IMS
Izveštaj o neusaglašenostima
Izveštaj o redovnoj / vanrednoj internoj proveri IMS
Izveštaj o reklamaciji korisnika
Evidencija neusaglašenosti IMS
Obrazac
EN-IM-01F01
EN-09P-01F01
EN-09P-01F02
EN-09P-01F03
EN-09P-01F04
EN-09P-01F05
EN-09P-03F01
EN-09P-03F02
EN-09P-03F03
EN-09P-03F04
EN-09P-03F05
EN-09P-03F06
EN-09P-03F07
EN-09P-03F08
EN-09P-04F01
EN-09P-05F01
Zapisi vezani za procedure “Opšti poslovi”
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zapis
Memorandum - srpski
Memorandum - engleski
Memorandum - ruski
Telefaks - srpski
Telefaks - engleski
Telefaks - ruski
Potvrda – opšta
Putni nalog – obračun putnih troškova
Izveštaj sa službenog puta
Nalog za korišćenje automobila u službene svrhe
Nalog za obradu teksta
Zahtev za korišćenje godišnjeg odmora
Zahtev za korišćenje plaćenog odsustva
Zahtev za pripremu Aneksa ugovora o radu za upućivanje na
14.
rad u inostranstvo
Zahtev za izdavanje rešenja o povratku radnika sa rada u
15.
inostranstvu
16. Razrešnica
Obrazac
EN-09P-06F01
EN-09P-06F02
EN-09P-06F03
EN-09P-06F04
EN-09P-06F05
EN-09P-06F06
EN-09P-06F07
EN-09P-06F08
EN-09P-06F09
EN-09P-06F10
EN-09P-06F11
EN-09P-06F12
EN-09P-06F13
EN-09P-06F14
EN-09P-06F15
EN-09P-06F16
Strana 10 od 15
RB
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Zapis
Spisak lica koja imaju pristup u poslovnu zgradu van radnog
vremena i neradnim danima (stalan pristup 24h)
Spisak lica koja će raditi u poslovnoj zgradi van radnog vremena i u
dane nerada
Spisak lica koja imaju pristup u poslovnu zgradu kroz glavnu
garažu i obrnuto
Spisak lica koja imaju potrebu za ranijim dolaskom u poslovnu
zgradu
Zahtev za izradu – izdavanje ID kartice
Prijava skupa i rezervacija zajedničkih prostorija
Propusnica
Spisak zaposlenih koji imaju pravo na višekratne dnevne izlaske –
ulaske
Spisak članova udruženja penzionera koji su boravili u poslovnoj
zgradi
Prijava lica koja koriste VIP prolaz (državljani Republike Srbije)
Prijava lica koja koriste VIP prolaz (inostrani državljani)
Prijava lica na stručnoj praksi
Spisak zaposlenih koji privremeno ili trajno prelaze u okviru
preduzeća iz sistema Energoprojekt
Spisak zaposlenih kojima je prestao radni odnos
Evidencija dnevnih ulazaka gostiju – stranaka u poslovnu zgradu
EP
Izjava o gubitku ID kartice Sistema kontrole pristupa u poslovnoj
zgradi EP
Spisak lica van sistema Energoprojekt koja će raditi u poslovnoj
zgradi
Zapisnik o kontroli akoholisanosti i drugih sredstava zavisnosti u
poslovnoj zgradi Energoprojekta
Mesečni pregled o kontroli alkoholisanosti zaposlenih
Dozvola za iznošenje materijala i robe iz poslovne zgrade
Energoprojekta
Unošenje hrane i pića u poslovnu zgradu Energoprojekt
Obrazac
EN-SKP-01
EN-SKP-02
EN-SKP-03
EN-SKP-04
EN-SKP-05
EN-SKP-06
EN-SKP-07
EN-SKP-08
EN-SKP-09
EN-SKP-10
EN-SKP-11
EN-SKP-12
EN-SKP-13
EN-SKP-14
EN-SKP-15
EN-SKP-16
EN-SKP-17
EN-KA-01
EN-KA-02
EN-IM-01
EN-RRPS-1
Strana 11 od 15
c)
Zapisi vezani za proceduru “Upravljanje razvojem kadra”
RB
1.
2.
3.
4.
d)
Obrazac
EN-09P-07F01
EN-09P-07F02
EN-09P-07F03
EN-09P-07F04
Zapisi vezani za infrastrukturu IT i procedure za bezbednost informacija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
e)
Zapis
Zahtev za formiranje komisije za polaganje pripravničkog ispita
Rešenje o formiranju komisije za polaganje pripravničkog ispita
Zapisnik sa polaganja pripravničkog ispita
Uverenje o položenom pripravničkom ispitu
Zapis
Registar informacione imovine
Osnovna procena - procena preostalog rizika po bezbednost
informacija
Postupanje sa rizicima po bezbednost informacija
Izjava o primenjivosti
Izveštaj o informacijskom bezbednosnom događaju
Izveštaj o informacijskom bezbednosnom incidentu
Plan kontinuiteta poslovanja
Dodela. Promena i/ili ukidanje prava pristupa
Izjava korisnika prenosivog računara
Obrazac
EN-27P-01F01
EN-27P-01F02
EN-27P-01F03
EN-27P-01F04
EN-27P-02F01
EN-27P-02F02
EN-27P-03F01
EN-27I-09F01
EN-27I-09F02
Zapisi vezani za proceduru “Nuđenje i ugovaranje”
RB
1.
2.
3.
4.
Zapis
Radni nalog za obradu tržišta
Radni nalog za prezentaciju proizvoda
Radni nalog za izradu inostrane ponude
Radni nalog za izradu ponude na domaćem tržištu
Obrazac
EN-09P-09F01
EN-09P-09F02
EN-09P-09F03
EN-09P-09F04
Strana 12 od 15
f)
Zapisi vezani za procedure “Upravljenje projektima”,“Projektovanje i razvoj”, “Tehnička
/stručna kontrola PD”, “Pružanje konsultantskih usluga”
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
g)
Rešenje o osnivanju projekta
Tehnoekonomski program za realizaciju projekta
Potrebni podaci za dodelu identifikacione oznake elaborata u
registru PD
Preliminarni / finalni izveštaj o završenom poslu
Nalog za okončanje projekta
Osnove plana za…
Mesečni plan / izveštaj o angažovanja resursa
Radni nalog - dnevnik
Pregled realizacije biroa… za mesec…
Elementi za pripremu fakture i raspodelu prihoda
Izveštaj o kontroli kvaliteta
Izveštaj Stručnom savetu o pregledu proizvoda u službi IMS
Zahtev za sazivanje sednica Stručnog saveta
Rešenje o sazivu sednice Stručnog saveta
Komentari na predlog TEP-a
Zapisnik sa sednice Stručnog saveta
Izveštaj tehničke / stručne kontrole o pregledu PD
Rešenje o određivanju vršilaca stručnog nadzora
Izveštaj o nadzoru nad izgradnjom
Obrazac
EN-09P-10F01
EN-09P-10F02
EN-09P-10F03
EN-09P-10F04
EN-09P-10F05
EN-09P-11F01
EN-09P-11F02
EN-09P-11F03
EN-09P-11F04
EN-09P-11F05
EN-09P-12F01
EN-09P-12F02
EN-09P-13F01
EN-09P-13F02
EN-09P-13F03
EN-09P-13F04
EN-09P-15F01
EN-09P-16F01
EN-09P-16F02
Zapisi vezani za procedure “Upravljanje uslugama isporučilaca” i “Upravljanje nabavkom
harvera i softvera”
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
h)
Zapis
Zapis
Upitnik za vrednovanje isporučilaca / podugovarača
Ocena isporučioca / podugovarača
Prioritetna lista isporučilaca
Karton isporučioca / dobavljača
Ocena isporučioca / dobavljača
Spisak isporučilaca / dobavljača
Odobrenje za nabavku materijala
Odobrenja za nabavku računarske opreme / softvera
Obrazac
EN-09P-17F01
EN-09P-17F02
EN-09P-17F03
EN-09P-18F01
EN-09P-18F02
EN-09P-18F03
EN-09P-18F04
EN-09P-18F05
Zapisi vezani za uputstvo “Koordinacija kominiciranja”
RB
1.
2.
3.
4.
5.
Zapis
Naslovna strana Uputstva za komuniciranje
Zapisnik sa sastanka
Nedeljni izveštaj o napredovanju
Dostavnica
Instructions to proceed
Obrazac
EN-09I-02F01
EN-09I-02F02
EN-09I-02F03
EN-09I-02F04
EN-09I-02F05
Strana 13 od 15
i)
Zapisi vezani za planove kvaliteta, ZŽS, BZR i EE
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
j)
Obrazac
EN-09I-04F01
EN-09I-04F02
EN-14P-01F01
EN-14P-02F01
EN-14P-03F01
EN-14P-03F02
EN-18P-01F01
EN-18P-02F01
EN-18P-02F02
EN-50P-01F01
EN-50P-01F02
EN-50P-01F03
Zapisi vezani za uputstvo “Izrada opšteg dela projektne dokumentacije”
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
k)
Zapis
Plan kvaliteta, ZŽS i BZR - naslovna strana
Plan kvaliteta, ZŽS i BZR – druga strana
Aspekti ŽS / Uticaji na ŽS
Posebni ciljevi i program ZŽS
Lista potencijalnih opasnosti
Plan reagovanja u slučaju opasnosti
Identifikacija opasnosti i procena rizika
Posebni ciljevi i program BZR
Izveštaj o mogućoj povredi na radu
Početni energetski profil
Ciljevi i akcioni plan energetske efikasnosti
Plan merenja energetske efikasnosti za _____ godinu
Zapis
Naslovna strana  TIP 1
Naslovna strana  TIP 2 (za licitacionu dokumentaciju)
Naslovna strana  TIP 3 (za Izveštaj tehničke / stručne kontrole)
Sistematizacija dokumentacije  TIP 1
Sistematizacija dokumentacije  TIP 2 (za licitacionu
dokumentaciju)
Sadržaj elaborata
Učesnici u izradi dokumentacije
Učesnici u vršenju tehničke / stručne kontrole
Izvod o registraciji privrednog subjekta i licenca (“nulta” strana)
Rešenje o određivanju odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje
kontrole
Rešenje o određivanju vršilaca tehničke / stručne kontrole
Izjava o usaglašenosti delova projektne dokumentacije
Izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli
Saglasnost Stručnog saveta
Projektni zadatak (“nulta” strana)
Podloge za izradu projektne dokumentacije
Izjava odgovornog projektanta o bezbednosti i zdravlju na radu
Tehnička specifikacija, predmer i predračun (MS Word)
Tehnička specifikacija, predmer i predračun (Excel)
Izjava odgovornog projektanta
Obrazac
EN-09I-06F01
EN-09I-06F02
EN-09I-06F03
EN-09I-06F04
EN-09I-06F05
EN-09I-06F06
EN-09I-06F07
EN-09I-06F08
EN-09I-06F09
EN-09I-06F10
EN-09I-06F11
EN-09I-06F12
EN-09I-06F13
EN-09I-06F14
EN-09I-06F15
EN-09I-06F16
EN-09I-07F01
EN-09I-17F01
EN-09I-17F01
EN-09I-17F02
Zapisi vezani za uputstvo “Izrada crteža”
RB
1.
2.
3.
4.
5.
Zapis
Zaglavlje tipa A1
Format A3 sa zaglavljem tipa 2
Format A4 sa zaglavljem tipa 3
Naslovna strana formata A3 za crteže iz više listova
Naslovna strana formata A4 za crteže iz više listova
Obrazac
EN-09I-08F01
EN-09I-08F02
EN-09I-08F03
EN-09I-08F04
EN-09I-08F05
Strana 14 od 15
ZAKLJUČAK:



Na 24 postojeće procedure koje se odnose na QMS, EMS, OHSAS i EnMS dodate su tri
nove procedure koje se odnose na ISMS tj. bezbednost informacija.
Na 22 postojeća uputstva koja se odnose na QMS, EMS i OHSAS dodato je jedno novo
uputstvo koje se odnosi na ISMS tj. bezbednost informacija
Na 106 postojećih obrazaca dodato je 9 novih koji se odnose na ISMS, i jedan koji s eodnosi
na zakonski obavezujuću izjavu odgovornog projektanta u sklopu glavnog projekta.
Prikaz izmena u dokumentima IMS formiran je kako bi olakšao uhodavanje sa izmenjenim
dokumentima u svakodnevnom radu. U drugoj polovini novembra 2012. Biće održano tematsko
predavanje posvećeno novinama u IMS, s aposebnim akcentom na ISMS.
Beograd, oktobar 2012
SLUŽBA IMS
Strana 15 od 15
Download

Izmene u dokumentima IMS_oktobar 2012