BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom EU 453/2010 i
Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. glasnik RS”,100/11)
ETILEN
Verzija: 4 – ova verzija zamenjuje sve predhodne
Revizija: 0
Datum izrade: 01.01.2014.
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU
U PROMET
1.1 IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE
Hemijski naziv
Etilen
Indeksni broj
601-010-00-3
CAS broj
74-85-1
EC broj
200-815-3
Trgovački naziv
Etilen
1.2. IDENTIFIKOVANI NAČINI KORIŠĆENJA HEMIKALIJE I NAČINI KORIŠĆENJA
KOJI SE NE PREPORUČUJU
Sirovina se koristi za hemijsku i petrohemijsku proizvodnju,
Način korišćenja hemikalije
za proizvodnja polietilena, kopolimera etilena. (R30990)
1.3. PODACI O SNABDEVAČU
Naziv proizvođača
„HIP-Petrohemija“ Pančevo
Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Adresa i broj telefona
Republika Srbija
+381 13 30 70 00
Elektronska adresa lica zaduženog
[email protected]
za bezbednosni list
1.4. BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE
Centar za kontrolu trovanja
+381 11 360 84 40 (dostupno od 00-24)
HIP-Petrohemija
+381 13 30 71 79 (ponedeljak-petak od 08 do 16 časova)
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1. KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda („Sl.glasnik RS“ br. 59/10, 25/11,
5/12)
F+; R12
R67
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju
i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
(„Sl.glasnik RS“ br. 64/10, 26/11)
Zap.gas. 1; H220
Gas. pod prit.
(rashlađeni tečni gas)
Spec. toks.−JI3; H336
Za pun naziv klasa opasnosti, oznaka rizika i obaveštenja o opasnosti videti Poglavlje 16
Etilen ne izaziva štetno dejstvo po životnu sredinu u
Štetno dejstvo na životnu sredinu
koncentracijama koje se obično nađu u radnoj ili životnoj
sredini.
Pare mogu da se prenose na značajnu udaljenost do izvora
paljenja i da izazovu požar na mestu curenja. Rizik od pojave
eksplozije i gušenja u prizemnim slojevima atmosfere i
Štetno fizičko-hemijsko dejstvo
zatvorenom prostoru. Supstanca je praktično nerastvorna u
vodi, formiraju se pare na površini vode koje grade
eksplozivnu smešu sa vazduhom. Rizik od pojave eksplozije
ako se rezervoari prazne u odvode ili u kanalizaciju.
Stranica 1 od 9
2.2. ELEMENTI OBELEŽAVANJA
Piktogram opasnosti
Reč upozorenja
Obaveštenje o opasnosti
Obaveštenja o merama predostrožnosti
Opasnost!
H220, H336
P210, P261, P377, P381, P304+P340, P410+P403
Za pun naziv obaveštenja o merama predostrožnosti videti Poglavlje 16
2.3. OSTALE OPASNOSTI
Etilen ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao perzistentan – bioakumulativan – toksičan (PBT)
ili vema perzistentan – veoma bioakumulativan (vPvB).
3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA
3.1. PODACI O SASTOJCIMA SUPSTANCE
Naziv hemikalije
Indeksni broj
Etilen
602-010-00-3
Koncentracija (%(m/m))
≥ 99,9%
4. MERE PRVE POMOĆI
4.1. OPIS MERA PRVE POMOĆI
OPASNOST! Izuzetno hladna, zapaljiva tečnost ili gas pod pritiskom.
Može da formira eksplozivne smeše sa vazduhom. Može da izazove
značajne hladne opekotine. Može da izazove vrtoglavicu i pospanost.
Opšti saveti
Hladne opekotine se mogu pojaviti pri kontaktu sa utečnjenim gasom. U
slučaju problema sa zdravljem ili ako se sumnja da postoji problem,
ODMAH potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovaj bezbednosni list.
Pomeriti žrtvu u oblast koja nije zagađena. Osloboditi je uske odeće kao
što je kragna, kravata, kajš ili opasač da bi se omogućilo disanje. Odmah
potražiti medicinsku pomoć ako osoba ne diše, ako je u nesvesti ili ako se
Udisanje
pojavi bilo koji drugi simptom. UPOZORENJE: Disanje usta na usta može
da izazove sekundarnu opasnost za osobu koja pruža pomoć. Izbegavati
kontakt pri davanju veštačkog disanja usta na usta korišćenjem zaštite za
usta.
Ako proizvod dođe u kontakt sa kožom odmah oprati izloženo mesto
sapunom i vodom. NE KORISTITI TOPLU VODU. Pozvatni medicinsku
Kontakt sa kožom
pomoć ako se razviju ili produže simptomi. NE TRLJATI izloženo mesto.
Ne skidati zalepljenu odeću ili stvari. Zvati odmah hitnu pomoć.
Ukloniti zaštitne naočare na siguran način. Odmah isprati hladnom vodom
minimumalno u trajanju od 15 minuta dok su kapci rašireni. NE
Kontakt sa očima
KORISTITI TOPLU VODU. Potražiti medicinsku pomoć ako se
simptomi razviju ili produže.
Gutanje
Gutanje nije moguće.
Stranica 2 od 9
4.2. NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I EFEKTI, AKUTNI I ODLOŽENI
Ovaj proizvod je blaži narkotični zagušljiv gas koji može da izove
nesvest/smrt ako je izuzetno nizak nivo kiseonika. Prekomerno udisanje
Udisanje
izaziva: glavobolju, vrtoglavicu, mučninu i gubitak osećaja za ravnotežu i
u ekstremnim slučajevima komu, a moguće i smrt. Visoke koncentracije
mogu da izazovu nepravilan rad i moguću preosetljivost srca.
Utečnjen gas u kontaktu sa kožom može izazvati značajnu pojavu plikova,
Kontakt sa kožom
teških povreda ili hladnih opekotina. Proizvod ne prodire kroz kožu.
Kontakt utečnjenog gasa sa očima može da izazove teške povrede i hladne
Kontakt sa očima
opekotine.
Gutanje ovog proizvoda je nemoguće. Ipak, kontakt usta i grla sa
Gutanje
utečnjenim gasom može da izazove ozbiljne povrede i hladne opekotine
4.3. HITNA MEDICINSKA POMOĆ I POSEBAN TRETMAN
Osigurati aktivnost vitalnih organa (veštačko disanje, kiseonik, masaža srca) dok doktor ne dođe.
Ako je pacijent u nesvesti, ili ako postoji mogućnost da se onesvesti transportovati ga u bezbednom
položaju. U slučaju pojave opekotina prvog stepena (bolno crvenilo), i opekotina drugog stepena
(bolni plikovi) hladiti opečena mesta hladnom tekućom vodom duži vremenski period. U slučaju
pojave opekotina trećeg stepena (crvenilo, oštećena bleda koža, obično bez bola), ne hladiti opečena
mesta već ih prekriti samo sterilnom gazom.
5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
Ne gasiti. Zaustaviti curenje proizvoda i omogućiti da proizvod izgori.
Odgovarajuća sredstva za
Sredstva za gašenje požara: Koristiti vodeni sprej, penu ili vodenu
gašenje požara:
maglu, suvi prah ili ugljen-dioksid (CO2).
Neodgovarajuća sredstva
Ne koristiti direktan vodeni mlaz.
za gašenje požara:
5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD SUPSTANCI I SMEŠA
Opasni proizvodi sagorevanja: Ugljen-monoksid, ugljen-dioksid i nesagoreli ugljovodonici (dim).
5.3. SAVET ZA VATROGASCE
Ostaviti samo nužno potrebna lica. Ako su cevovodi i rezervoari izloženi
toploti ili plamenu velika je opasnost od eksplozije. Izuzetno jaka
eksplozija može da nastane ukoliko se zagreva ili meša sa vazduhom.
Koristiti veliku količinu vode za hlađenje vatrom zahvaćenih rezervoara
ili cevovoda. Prekinuti odmah sa hlađenjem ako se uoči vatra, curenje
ili promena boje rezervoara. Pare ili gasovi mogu da se prenose na
značajnu udaljenost do izvora paljenja i da izazovu požar na mestu
curenja. Treba biti upoznat sa činjenicom da može doći do ponovnog
paljenja. Ako je neophodno kontrolisati pritisak u rezervoaru uzeti u
Posebne mere zaštite
obzir postavljanje sigurnosne baklje ili ako je moguće slanje sadržaja na
tokom gašenja požara:
baklju. Obratiti pažnju da prilikom hitne evakuacije udaljenost bude
najmanje 800 m. Ako je rezervoar zahvaćen vatrom evakuisti sve u
krugu od bar 1600 m.
Pustiti da nekotrolisana vatra izgori. Izbegavati udisanje dima ili
sagorelog materijala. Ukloniti i očistiti ili uništiti svu kontaminiranu
odeću. Hladiti rezervoare sistemom za hlađenje i nakon gašenja vatre.
Obezbediti da voda koja se koristila za gašenje požara ne dospe u kanale,
odvode, kanalizaciju, ili do drugog ograničenog prostora, prostora pod
zemljom i vodene tokove.
Komplet zaštitne opreme za vatrogasce po ref. Standardu SRPS EN 469,
Posebna zaštitna oprema zaštitne rukavice za vatrogasce (ref. Standard SRPS EN 659) i čizme u
za vatrogasce:
kombinaciji sa odgovarajućim sredstvom za zaštitu organa za disanje
(ref. Standard SRPS EN 137).
Stranica 3 od 9
6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1. LIČNE PREDOSTROŽNOSTI, ZAŠTITNA OPREMA I POSTUPCI U SLUČAJU
UDESA
Nositi lična zaštitna sredstva. Izbegavati udisanje isparenja. Obezbediti adekvatnu ventilaciju i
odsustvo izvora paljenja.
6.2. PREDOSTROŽNOSTI KOJE SE ODNOSE NA ŽIVOTNU SREDINU
Izbegavati da proizvod dospe u zemljište, odvode, kanalizaciju, vodene tokove ili podzemne vode.
6.3. MERE KOJE TREBA PREDUZETI I MATERIJAL ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I
SANACIJU
Evakuisati oblast. Obezbediti ventilaciju. Ne dirati prosut materijal. Zabranjeno pušenje i pristup
otvorenim plamenom u skladištenom prostoru, u oblasti gde se koristi ili se rukuje etilenom.
Eliminisati izvore paljenja. Sva oprema treba da bude uzemljena i osigurana da bi se eliminisala
pojava statičkog elektriciteta. U slučaju curenja provetriti oblast. Izlivanje ovog tečnog gasa može
formirati led, što može začepiti odvode kao i nemogućnost upotrebe ventila.
6.4. UPUĆIVANJE NA DRUGA POGLAVLJA
Videti poglavlja 8. i 13.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. PREDOSTROŽNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE
Držati zaključano ili osigurano. Proizvod se može skladištiti kao zapaljiv gas ili tečnost u zavisnosti
od temperature ili pritiska. Rukovati u potpuno osiguranom, uzemljenom, projektovanom za datu
namenu i atestiranom sistemu za prenos i skladištenje. Koristiti uz adekvatnu ventilaciju. Izbegavati
udisanje. Držati dalje od nekontrolisanih izvora toplote i nekompatibilnih materijala. Uzemljiti svu
opremu kojom se rukuje da bi se izbeglo stvaranje statičkog elektriciteta. Nositi odgovarajuću
zaštitnu opremu uključujući i termootporne rukavice. Ako se koristi podhlađen, proveriti da li su
drenaže zapušene i da li su svi ventili u funkciji, jer može doći do stvaranja leda zbog isparavanja
tečnosti.
7.2. USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADIŠTENJE, UKLJUČUJUĆI
NEKOMPATABILNOSTI
Skladištena površina treba da bude jasno obeležena, dobro osvetljena, izdvojena i dostupna samo
obučenim i nadležnim osobama. Skladištiti u uzemljenim, projektovanim za datu namenu,
atestiranim rezervoarima pod pritiskom i dalje od nekompatibilnih materijala. Skladištiti i koristiti
udaljeno od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili bilo kog izvora paljenja. Skladištiti u
skladu sa odgovarajućim standardima ili zakonskim odredbama za utečnjene gasove pod pritiskom
za posude, ventile, cevi, zgrade, prostorije u dopuštenim granicama i na dozvoljenoj udaljenosti. U
skladištnoj oblasti imati odgovarajuću opremu za gašenje požara (splinkler sistem, prenosivi aparati
za gašenje požara) i detektore zapaljivih gasova. Rezervoari pod pritiskom za skladištenje treba da
su iznad zemlje i da imaju tankvanu. Osigurati posude pri skladištenju ili transportu.
7.3. POSEBNI NAČINI KORIŠĆENJA
Nema podataka.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1. PARAMETRI KONTROLE IZLOŽENOSTI
Maksimalno dozvoljena granica izloženosti (OEL): 10mg/m3 (inhalaciono)
8.2. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Nositi sigurnosne naočare. Ako je moguće koristiti hemijski otporne
Zaštita očiju/lica
naočare sa štitnikom pri kontaktu sa utečnjenim gasom (ref.standard
SRPS EN 166).
Koristiti impregnirane rukavice da bi se sprečilo smrzavanje tkiva u
Zaštita kože (ruku/drugih
kontaktu sa utečnjenim gasom. Koristiti hemijski otporne čizme sa
delova tela)
dobrim đonom kako bi se sprečilo klizanje (ref.standard SRPS EN 374).
Stranica 4 od 9
Zaštita disajnih organa
Kontrola izloženosti
životne sredine
Ako tehničke mere zaštite i ventilacija nisu dovoljne da bi se sprečilo
stvaranje aerosola i para i/ili ako je koncentracija kiseonika niska treba
da se koristi izolacioni (ref.standard SRPS EN 137).
Kontrolu izloženosti životne sredine vršiti u skladu sa važećim
propisima.
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA (1)
9.1. PODACI O OSNOVNIM FIZIČKIM I HEMIJSKIM SVOJSTVIMA HEMIKALIJE
Agregatno stanje
Gas na standardnim uslovima (20°C i 1013 hPa)
Boja
Bezbojna
Miris
Slatkast
Prag mirisa
270 – 600 ppm
pH
Nema podataka
Tačka topljenja/tačka mržnjenja
-169,15°C
Početna tačka ključanja (Opseg ključanja)
-103,77°C
Tačka paljenja
-136 °C
Brzina isparavanja
Odmah na 20°C
Zapaljivost
Veoma lako zapaljivo
Donja granica zapaljivosti (eksplozivnosti)
2,7%
Gornja granica zapaljivosti (eksplozivnosti)
36%
Napon pare
2124 hPa na -90°C
Gustina pare (vazduh=1)
0,57 g/cm3 na -104°C
Relativna gustina
0,978
Rastvorljivost
131 mg/l na 25°C
Koef. raspodele n-oktanol/voda (Log Kow)
1,13
Temperatura samopaljenja
450°C
Temperatura razlaganja
Nema podataka
Viskozitet
10,4 µPa s na 300K
Nema podataka
Eksplozivna svojstva
Može reagovati sa jakim oksidacionim
Oksidujuća svojstva
sredstvima
9.2. OSTALI PODACI
Nema podataka
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. REAKTIVNOST
Ovaj proizvod ima umerenu reaktivnost i može se polimerizovati, razložiti ili hemijski reagovati pri
određenim uslovima udara, visokoj temperaturi, visokom pritisku ili u prisusutvu određenih
nečistoća.
10.2. HEMIJSKA STABILNOST
Proizvod je stabilan. Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, do polimerizacije neće doći.
10.3. MOGUĆNOST NASTANKA OPASNIH REAKCIJA
Pare mogu da formiraju eksplozivnu smešu sa vazduhom. Prilikom zagrevanja ili izloženosti vatri
može doći do polimerizacije koja će izazvati eksploziju. Može snažno da reaguje sa oksidacionim
sredstvima. Utečnjen gas može da eksplodira pri dodiru sa toplom vodom (45°C - 75°C).
10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI
Toplota, varnica, otvoreni plamen i druge izvore paljenja.
10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI
Jaki oksidanti, uglјen tetrahlorid, hlor, bakar, vinil jedinjenja.
Stranica 5 od 9
10.6. OPASNI PROIZVODI RAZGRADNJE
Tokom razgradnje ovaj proizvod emituje ugljen monoksid i ugljen dioksid.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI (1)
11.1. PODACI O TOKSIČNIM EFEKTIMA SUPSTANCE
Akutna toksičnost
Korozivno oštećenje kože/iritacija
Teško oštećenje oka/iritacija oka
Senzibilizacija respiratornih organa ili
kože
Mutagenost germinativnih ćelija
Karcinogenost
Toksičnost po reprodukciju
Specifična toksičnost za ciljni organ - JI
Specifična toksičnost za ciljni organ - VI
Opasnost od aspiracije
LC50 inhalaciono, pacov, za
> 65,4 mg/l (4h)
gasove i pare
Ne izaziva korozivno oštećenje kože/iritaciju.
Ne izaziva teško oštećenje oka/iritaciju oka.
Ne izaziva senzibilizaciju respiratornih organa ili kože.
Ne izaziva mutagenost germinativnih ćelija.
Ne dovodi do pojave karcinoma.
Ne izaziva toksičnost po reprodukciju.
Specifična toksičnost – JI, kategorija 3
NOAEL: 3000 ppm (inhalaciono, pacov, mužjak i
ženka).
Ne izaziva opasnost od aspiracije.
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI (1)
12.1. TOKSIČNOST
96 h LC50 (za ribe)
126,012 mg/l
48 h LC50 (za rakove)
62,482 mg/l
Akutna toksičnost
96 h EC50 (za alge)
20,327 mg/l
M - faktor
/
96 h LC50 (za ribe)
Podatak nije dostupan
48 h LC50 (za rakove)
Podatak nije dostupan
Hronična toksičnost
96 h EC50 (za alge)
Podatak nije dostupan
M - faktor
/
12.2. PERZISTENTNOST I RAZGRADLJIVOST
Biorazgradnja
Očekuje se da će doći do brze biorazgradnje.
12.3. POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE
Sposobnost bioakumulacije određen je pomoću koeficijenta raspodele
Bioakumulativnost
oktanol/voda, log Kow je 1,13, što znači da etilen nema sposobnost
biokoncentracije.
12.4. MOBILNOST U ZEMLJIŠTU
Smatra se da je mala mogućnost prodiranja u dublje slojeve zemlje.
12.5. REZULTATI PBT I vPvB PROCENE
Supstanca ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao perzistentna –
PBT I vPvB
bioakumulativna – toksična ili vema perzistentna – veoma
bioakumulativna.
12.6. OSTALI ŠTETNI EFEKTI
Efekti na životnu
Podatak nije dostupan.
sredinu
Stvaranje
Podatak nije dostupan
fotohemijskog ozona
Poremećaj endokrinog
Podatak nije dostupan
sistema
Stranica 6 od 9
13. ODLAGANJE
13.1. METODE TRETMANA OTPADA
Odlaganje neiskorišćenog proizvoda se vrši u skladu sa propisima o
Odlaganje
upravljanju otpadom – ostatak neupotrebljenog proizvoda predaje se
neiskorišćenog
ovlašćenom operateru ili na mesto određeno za sakupljanje opasnog
proizvoda i ambalaže
otpada. Zbrinjavanje neiskorišćenog proizvoda – termički tretman u
postrojenju za spaljivanje. Proizvod se ne pakuje u ambalažu.
14. PODACI O TRANSPORTU
Drumski (ADR) / Železnički (RID)/ Vodeni (ADN) saobraćaj
Odgovarajući transportni naziv
ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID
UN broj
1038
Klasa opasnosti u transportu
2 (2.1 Zapaljiv gas)
Klasifikacioni kod
3F
Identifikacioni broj opasnosti
223
Grupa pakovanja
/
Međunarodni pomorski prevoz (IMDG)
Odgovarajući transportni naziv
ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID
UN broj
1038
IMDG klasa
2 (2.1 Zapaljiv gas)
EmS klasifikacija
F-S, S-U
Grupa pakovanja
/
Međunarodni avio transport (IATA/ICAO)
Odgovarajući transportni naziv
ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID
UN broj
1038
ICAO/IATA klasa
2 (2.1 Zapaljiv gas)
Grupa pakovanja
/
Označavanje
Označavanje
Označavanje
14.1. UN BROJ
UN 1038
14.2. UN NAZIV ZA TERET U TRANSPORTU
ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID
14.3. KLASA OPASNOSTI U TRANSPORTU
2 (2.1 Zapaljiv gas)
14.4. AMBALAŽNA GRUPA
/
14.5. OPASNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU
ADR
da
RID
da
ADN
da
IMDG
da
14.6. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI ZA KORISNIKA
Pridržavati se istih mera kao što je opisano u Poglavlju 7. Rukovanje i skladištenje
14.7. TRANSPORT U RASUTOM STANJU
Nije primenljivo.
Stranica 7 od 9
15. REGULATORNI PODACI
15.1. PROPISI U VEZI SA BEZBEDNOŠĆU, ZDRAVLJEM I ŽIVOTNOM SREDINOM
Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste
dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa. („Sl.gl. RS.“
br.41/10) Tabela II:
Lista klasa opasnosti i graničnih količina opasnih materija Rb. 8, granična količina u tonama: 1050
15.2. PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE
Izvršena je procena bezbednosti hemikalije. U skladu sa Izveštajem o bezbednosti hemikalije
scenario izloženosti nije potreban.
16. OSTALI PODACI
Savet o obuci
Preporuka za korišćenje
Pun naziv klasa opasnosti,
oznaka rizika,
obaveštenja o opasnosti i
obaveštenja o merama
predostrožnosti
Izmene i dopune
bezbednosnog lista
Izvori korišćeni za ključne
informacije pri izradi
bezbednosnog lista
Spisak skraćenica
ADR
CAS
Osoblje koje rukuje proizvodom mora biti upoznato sa njegovim
opasnim karakteristikama, sa principima zdravstvene i ekološke zaštite
koji se odnose na proizvod i principima prve pomoći.
Proizvod je namenjem isključivo za profesionalnu upotrebu. Koristiti
samo u industriji.
F+
Veoma lako zapaljivo
Zap.gas. 1
Zapaljivi gasovi, kategorija 1
Gas. pod prit.
Gasovi pod pritiskom
Spec. toks.−JI3 Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna
izloženost, kategorija 3
R12
Veoma lako zapaljivo
R67
Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
H220
Veoma zapalјivi gas
H336
Može da izazove pospanost i nesvesticu
Držati dalјe od izvora toplote/ varnica/ otvorenog
plamena/vrućih površina. – Zabranjeno pušenje
Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/
P261
pare/ spreja
Požar pri curenju gasa: Ne gasiti, osim ako se
P377
curenje može zaustaviti na bezbedan način
Ukloniti sve izvore palјenja, ako je to moguće
P381
učiniti bezbedno.
AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež
P304+P340
vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji
ne ometa disanje.
Zaštititi od sunčeve svetlosti. Čuvati u prostoriji sa
P410+P403
dobrom ventilacijom.
Izmene i dopune izvršene su u svim poglavljima u cilju usklađivanja
sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl.gl. RS“, br. 100/11)
(1)
ECHA – Evropska agencija za hemikalije (http://echa.europa.eu/)
ESIS - European chemical Substances Information System
(http://esis.jrc.ec.europa.eu/)
P210
European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road - Evropski sporazum koji se tiče
međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša
Stranica 8 od 9
ErC50
EU
IATA
ICAO
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
M-faktor
NOAEL
OEL
RID
TWA
Half maximal effective concentration - koncentracija jedinjenja pri
kojoj 50% populacije daje odgovor, nakon određene dužine izlaganja.
European Union – Evropska Unija
International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni
avio saobraćaj
International Civil Aviation Organization – Organizacija
međunarodnog civilnog avio saobraćaj
International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za
međunarodni pomorski saobraćaj
Lethal Concentration - Letalna koncentracija, koncentracija
hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
Lethal Dose - Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane
populacije
Lowest Observed Adverse Effect Level – Nivo minimalnog štetnog
(nepovoljnog) dejstva, najniži nivo primećenih štetnih posledica
M-faktor jeste koeficijent kojim se množi koncentracija supstance
koja je klasifikovana kao opasna po vodenu životnu sredinu, akutno,
kategorija 1 ili hronično, kategorija 1, a koji se koristi u metodi
sumiranja za klasifikaciju smeše koja sadrži tu supstancu
No Observed Adverse Effect Level – Nivo bez primetnih štetnih
posledica, bezbedna granica
Occupational Exposure Limit – profesionalna granica izloženosti
International Rule for Transport of Dangerous Substances by
Railway – Međunarodna norma za železnički transport opasnih
supstanci
Time Weighted Averages – Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici
vremena
Stranica 9 od 9
Download

ETILEN - HIP Petrohemija