Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
Jedinica
mere
OPIS
mašinsko-montažni radovi
broj
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
1
2
I Grupa
Cevi
1
2
Čelične predizolovane cevi po:API 5L predizolovane. Izolacija sa PE
izvedena je u skladu sa DIN 30670 LDPE
DIN 30670 LDPE
Čelične neizolovane cevi po:API 5L ili odgovarajuće po JUS ili DIN
col m
col m
Ukupno:
Svega I grupa (1+2) :
0.00
0.00
0.00
II Grupa
3
Savijanje čeličnih cevi API 5L
col m
Fitinzi
4
5
6
Kolena po ANSI B.16.9 R = 1,5 D, 90 0
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Kolena po ANSI B.16.9 R = 1,5 D, 45 0
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Cevni luk (za odušne lule) po JUS M.B6.821
dimenzije (col)
1''
1 1/2''
2''
3''
kom
kom
kom
kom
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 1
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
OPIS
mašinsko-montažni radovi
broj
7
Jedinica
mere
Jed. Cena
demontažni
radovi
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Cevni reducir komadi, koncentrični po ANSI B.16.9
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Zavarna kapa po ANSI B.16.9
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
10 Otpremna ili prijemna čistačka kutija
klasa pritiska: ANSI 300
dimenzije (col)
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
9
Jed. Cena
montažni
radovi
T - komad po: ANSI B.16.9
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
8
Partija br.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 2
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
broj
OPIS
mašinsko-montažni radovi
11 Mehanički signalizator prolaska
čistača za nadzemnu ugradnju
Klasa pritiska: ANSI 300
Jedinica
mere
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
kom
12 Fiting za sidrenje
Klasa pritiska:ANSI 300
dimenzije (col)
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
13 Izduvna kapa sa brzozatvarajućim meh. od 2'' do 4''
Klasa pritiska:ANSI 300
kom
14 Prirubnice sa grlom WN, RF po ANSI B.16.5
Klasa pritiska : ANSI 300
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
15 Izolaciona prirubnica WN, RF po ANSI B.16.5
dimenzije (col)
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
16 Slepa prirubnica BL po ANSI B.16.5
Klasa pritiska : ANSI 300
dimenzije (col)
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 3
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
OPIS
mašinsko-montažni radovi
Jedinica
mere
od 20'' do 24''
kom
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
18 Pljosnati zaptivač po ANSI B.16.5
Klasa pritiska : ANSI 300
dimenzije (col)
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
19 Vijak sa dve navrtke za prirubnice po ANSI B.16.5
kom
20 Zavarni komad THREDOLET, sa navojem NPT
Standard: ANSI B.16.9
Zavarni komad ELBOLET, sa navojem NPT
Standard: ANSI B.16.9
Zavarni komad VELDOLET
Standard: ANSI B.16.9
Zavarni komad NIPOLET
Standard: ANSI B.16.9
Zavarni komad SVIPOLET
Standard: ANSI B.16.9
Zavarni komad LATROLET
Standard: ANSI B.16.9
kom
21 Heksagonalna spojka N 8 D-L (dupla nipla)
Standard: JUS M.B6.505
Kombinovana spojka U2 , komplet (holender)
Standard: JUS M.B6.505
Poluspojnica -Half-cuplings(3/4")NPT-F
po ANSI B16.5
Klasa pritiska : ANSI 300
kom
broj
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
17 Izolacioni komad
Klasa pritiska : ANSI 300
dimenzije (col)
Zaporna armatura
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 4
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
OPIS
mašinsko-montažni radovi
broj
Jedinica
mere
22 Kuglasta slavina, za gas po API 6D
Priključak: prirubnički
Klasa pritiska : ANSI 300
dimenzije (col)
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 14''
od 14'' do 16''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
23 Kuglasta slavina, za gas - Zavarna po API 6D
Klasa pritiska : ANSI 300
dimenzije (col)
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do 12''
od 12'' do 16''
od 16'' do 20''
od 20'' do 24''
od 24'' do 30''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
24 Kuglasta slavina, navojna, F/F
Klasa pritiska : ANSI 300
kom
25 Trokraka slavina, navojna
Standard: API 6D
Klasa pritiska: ANSI 300
kom
26 Zasun za vodu u prirubničkoj izvedbi
izvedba prema : JUS M.C5.005
Klasa pritiska : PN 16
dimenzije (mm)
od DN 50 do DN 100
od DN 100 do DN 150
od DN 150 do DN 200
kom
kom
kom
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
Regulaciona i sigurnosna oprema
27
Fini filter za gas - odvajač kondenzata sa diferencijalnim
manometrom i ispusnom slavinom
dimenzije ( col )
od 2'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do12''
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
kom
kom
kom
kom
kom
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 5
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
OPIS
mašinsko-montažni radovi
broj
Jedinica
mere
28 Regulator pritiska sa sigurnosnim prekidnim (blok) ventilom ili bez
sigurnosnog blok ventila
Standard: JUS M.E3.379
dimenzije priključka ( col )
od 1/2'' do 2''
od 2'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do12''
kom
kom
kom
kom
kom
kom
29 Sigurnosni ispusni (odušni) ventil, navojni ili prirubnički
Standard: JUS M.E3.381
kom
30 IZMENJIVAČ TOPLOTE sa sigurnosnim ventilom za vodu
klasa : ANSI 300 RF/PN16
dimenzije priključka ( col )
od 2'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do12''
kom
kom
kom
kom
kom
31 Y FILTER ZA VODU, prirubnički
Klasa pritiska: PN 16
dimenzije priključka ( col )
od 2'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
kom
kom
kom
32
OGRANIČAVAČ PROTOKA GASA CANFLEX II sa pneumatski
pozicionerom od 0-1 bar, za
instrumentalni gas
Klasa prikljucka: ANSI 150
dimenzije priključka ( col )
od 2'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
od 10'' do12''
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
kom
kom
kom
kom
kom
33 Merač protoka gasa
Dimenzija priključka (col)
od G40 do G250
od G250 do G1000
od G100 do G2500
od G2500 do G10000
od G10000 do G25000
34 Elektronski korektor
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 6
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
broj
OPIS
mašinsko-montažni radovi
Jedinica
mere
35 Manometar, R 1/2" sa manometraskom slavinom
kom
36 Termometar R 3/4", sa košuljicom
kom
37 Okretni zatvarač sa katancem
kom
38 Absorpcioni odorizator
kom
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
Kotlarnica
Cevi
39 Čeliče cevi po: JUS C.B5.221
col m
Fitinzi
40 Kolena po JUS M.B6.821 R = 1,5 D
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
41 T - komad po: DIN 2615
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
42 Cevni reducir komadi, koncentrični po DIN 2616
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
43 Prirubnice sa grlom WN po JUS ISO 7005-1
Klasa pritiska : PN16
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
44 Slepa prirubnica BL po JUS ISO 7005-1
Klasa pritiska : PN 16
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 7
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
broj
OPIS
mašinsko-montažni radovi
Jedinica
mere
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
dimenzije (col)
45 Vijak sa dve navrtke za prirubnice
po JUS ISO 7005-1 i ISO 261
kom
46 Pljosnata zaptivka za prirubnice prema JUS ISO 7483
Klasa pritiska : PN 16
kom
47 Odzračni lonac na toplovodnoj instalaciji
kom
Zaporni organi
48 Kuglasta slavina sa punim otvorom u prirubničkoj izvedbi,
izvedba prema : JUS M.C5.036
Klasa pritiska : PN16
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
49 Zasun za vodu u prirubni~koj izvedbi
pokretač: poluga
izvedba prema : JUS M.C5.651
Klasa pritiska : PN 16
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
50
TOPLOVODNI GASNI KOTAO sa pripadaju}im sigurnosnim i
mernom
opremom i odgovarajućim komandnim ormarom.
GASNI GORIONIK SA SIGURNOSNOM GASNOM RAMPOM
izvedba gasne rampe prema:JUS M.E3.432
elementi koje gasna rampa mora da sadrzi:
1.kuglasta slavina
2.manometar 2kom.
3.filter
4.sigurnosno prekidni ventil
5.regulator pritiska
6.sigurnosno odu{ni ventil
7.elektro magnetni ventili 2kom.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 8
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
Jedinica
mere
OPIS
mašinsko-montažni radovi
broj
8.uredjaj za kontrolu zaptivenosti
9.kompezator
EKSPANZIONI SUD
Klasa prikljucka:
PN 6
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
kom
51 CIRKULACIONA PUMPA
Klasa prikljucka: PN16
dimenzije (col)
1/2'' do 1''
od 1'' do 4''
od 4'' do 6''
od 6'' do 8''
od 8'' do 10''
kom
kom
kom
kom
kom
52 TERMOREGULACIONI VENTIL
Dužina kapilarne cevi l=10m
klasa priključka PN16
kom
53 VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM
Pritisak otvaranja: 3 bar
Prikljucak: NAVOJNI
kom
54
Radijator liveni čelični ,člankasti. prema JUS M.E6.050 sa priborom
za vešanje i oslanjanje. Radovi po grejnom telu
do 10 članaka
od 10 do 20 članaka
preko 20 članaka
55 Radijatorski ventil sa holender spojkom
Klasa prikljucka: PN16
Radijatorski navijak zatvarajući sa holender spojkom
Klasa prikljucka: PN16
Radijatorski odzračni ventil
Klasa prikljucka: PN16
Radijatorske redukcije
Klasa prikljucka: PN16
Radijatorski čepovi
Klasa prikljucka: PN16
56 Aksijalni ventilator sa samopodiznom žaluzinom
kompl/
grejnom
telu
kom
m2
57 Zaštitne ventilacione rešetke
58 Manometar sa manometarskom slavinom
Klasa pritiska: NPT PN16
59 Termometar sa košuljicom
Klasa pritiska: NPT PN16
kom
kom
kom
kom
kom
Ukupno:
Svega II grupa (1+2) :
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
0.00
0.00
0.00
страна 9
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
OPIS
mašinsko-montažni radovi
broj
Jedinica
mere
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
III Grupa
Izolacija
60
Izolacija zavarenih delova predizolovanih spojeva cevi po DIN
30670 Termoskupljajućim trakama
61 Hidroizolacija podzemnog dela gasovoda :
- PRAJMER
- IZOLACIONA TRAKA
- ZAŠTITNA TRAKA
kom
l
m2
m2
Ukupno:
Svega III grupa (1+2) :
0.00
0.00
0.00
IV Grupa
Radiografija
62 Radiografsko snimanje zavarenih spojeva
Radiografska kontrola po radiogramu (100x240mm) sa izdavanjem
izveštaja
kom
Svega IV grupa :
0.00
V Grupa
Ostalo
63 Distantni prsteni - lamelni odstojnici u zaštitnoj cevi
Materijal: Polietilen
kom
64 Zaptivni gumeni prsteni za zaptivanje na krajevima zaštitne cevi
kom
65
Antikoroziona zaštitna farba za nadzemni deo MRS temeljnim
premazom i dva puta završnim premazom
66
Zaptivanje međuprostora između radne i zaštitne cevi u šahtovima,
prosečne dimenzije cevi DN 100/DN150
m2
kom
67 Ispitivanje izolacije sa izdavanjem izveštaja
Ispitivanje se vrši visokonaponskim detektorom sa min. naponom
15000V a max.20000V,a u skladu sa tehničkim uslovima
68
Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost sa izdavanjem
izveštaja
Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost u svemu prema tehničkim
uslovima
m
m3
69 Nosači - oslonci cevovoda od čeličnih profila č 0361
kg
70 Antikoroziona zaštita bojenjem cevovoda i nosača - oslonaca
m2
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 10
Mašinsko montaž.radovi na gasovodima radnog pritiska preko 16 bar
Red
broj
71
Jedinica
mere
OPIS
mašinsko-montažni radovi
Termoizolacija toplovodnog cevovoda sa AL-limom i izolacionom
masom
72 Antifriz za punjenje toplovodne instalacije
Partija br.
Jed. Cena
montažni
radovi
Jed. Cena
demontažni
radovi
m2
l
Ukupno:
Svega V grupa (1+2) :
0.00
0.00
0.00
REKAPITULACIJA
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. САД
I grupa:
II grupa:
III grupa:
IV grupa:
V grupa:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UKUPNA VREDNOST PONUDE :
0.00
Јав.набавка бр.07-02/Р-5/2006-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
страна 11
Download

I Grupa II Grupa Svega I grupa (1+2) :