Naziv proizvoda
IMPULS MLEKAL A-PLUS
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
4
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
23.06.2014.
Strana
1
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije: IMPULS
MLEKAL A-PLUS
Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:
Sredstvo koje se koristi za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje – kiselo sredstvo za pranje i
dezinfekciju muznih sistema, laktofriza i cisterni za mleko.
Za profesionalne korisnike / industrijska primena.
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Ne koristiti u bilo koje druge svrhe.
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snebdevaču:
IMPULS HEMIJA DOO (proizvođač i distributer)
Bul. Vojvode Stepe 54; 21000 Novi Sad; Srbija
Tel/Fax: +381 21 6423153, 21 6403021; e-mail: [email protected]
Adresa elektronske pošte lica odgovornog za sadržaj BL: [email protected] (7-15h)
Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, Beograd, Srbija, Tel: +381 11 36 08 440 (0-24h)
Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
C
R35 – Izaziva teške opekotine
Korozivno
Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Piktogram
Znak opasnosti
C
Pisano upozorenje
Korozivno
Oznaka rizika
R35 – Izaziva teške opekotine
Oznaka bezbednosti
S14 – Čuvati odvojeno od alkalija, zapaljivih materija i izvora toplote.
S36/37/39 - Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
S45 – U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć (ako je
moguće pokazati etiketu).
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti: nisu poznate.
Poglavlje 3. SASTAV – PODACI O SASTOJCIMA
Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance – nije primenljivo
Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše
Klasifikacija sastojka / supstance
Pravilnik o klasifikaciji,
pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda
("sl.Glasnik RS br.59/10,
25/11, 5/12)
CAS N°
EINECS N°
(EC N°)
Azotna kiselina
7697-37-2
231-714-2
C; R35
Fosforna kiselina
Hidroksietilidendifosfonska kiselina
7664-38-2
231-633-2
2809-21-4
220-552-8
Jedinjenje
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa
globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN
(„Službeni glasnik RSˮ,
br. 64/10, 26/11, 5/12, 105/13)
Opseg
koncentracije
(%, m/m)
30-50
C; R34
Kor.kože 1A, H314
Kor.za metale 1, H290
Kor.kože 1B, H314
Xi; R41
Teško ošt.oka 1, H318
0,5-4
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
<10
Naziv proizvoda
IMPULS MLEKAL A-PLUS
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
4
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
23.06.2014.
Poliheksametilen
biguanidin
hidrohlorid (PHMB)
32289-58-0
(polimer)
Strana
Xn; R20-22-41-43
N; R50/53
2
Ukupan broj strana
Irit.oka 1, H318
Senzib.kože 1, H317
Opas.po vod.živ.sr, akut. 1, H400
Opas.po vod.živ.sr, hron 1, H410
Ak.toks. 4, oral, H302
Ak.toks. 4, inhal, H332
7
0,3
Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:
Nakon udisanja: Ukloniti izvor isparenja i izvesti povređenog na svež vazduh. Ako je disanje teško, davanje kiseonika
je korisno, ali po nalogu lekara. Ne dozvoliti da povređeni šeta bez potrebe. Simptomi oštećenja pluća se mogu javiti 23 dana kasnije. Odmah zatražiti pomoć lekara.
Nakon dodira s kožom: Ispirati kožu tekućom vodom i sapunom najmanje 15 minuta. Skinuti zaprljanu odeću i oprati
je pre ponovne upotrebe. Po potrebi se obratiti lekaru.
Nakon dodira s očima: Odmah početi ispiranje mlakom tekućom vodom 20-30 minuta uz otvorene kapke (ako treba na
silu otvoriti kapke). Ako je na raspolaganju fiziološki rastvor ispirati njime. NE PREKIDATI ISPIRANJE! Voditi
računa da tečnost od ispiranja ne dospe u drugo oko. Ne dozvoliti povređenom da trlja niti da zatvori oko. Obratiti se
hitno lekaru/oftalmologu.
Nakon gutanja: Piti dosta vode. Isprati usta. NE izazivati povraćanje! Ako se povraćanje spontano javlja, postaviti
povređenog glavom nadole da se spreči ulazak sadržaja u pluća. NE vršiti neutralizaciju! U slučaju gutanja odmah
pozvati lekara.
Dežurna sluzba Hitne medicinske pomoći – telefon 194.
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:
Isparenja mogu izazvati iritaciju i suzenje oka. Ukoliko je izlaganje parama dugotrajno, može doći do ozbiljnih iritacija
i povreda. Kontakt sa rastvorom može izazvati brzo i ozbiljno oštećenje tkiva sa opasnošću od slepila. Kontaktna
sočiva nije preporučljivo nositi kada se radi sa sredstvom.
Kontakt sa rastvorima sredstva može izazvati i obojenje kože u žutu ili braonkastu boju. Koža može postati samo
grublja bez drugih oštećenja. Koncentrovano sredstvo izaziva opekotine i bol. Povređeno mesto koje je obojeno može
postati ulcerisano sa ljuštenjem kože. Može se javiti trajno oštećenje – ožiljak. Kontakt velike površine sa sredstvom
kože može biti fatalan ukoliko se koža brzo ne ispere.
Pare i magla mogu izazvati ozbiljne iritacije i korozivno delovanje na gornji respiratorni trakt – nos, usta, grlo. Oksidi
azota koji mogu biti prisutni u tragovima u sredstvu (što zavisi od načina skladištenja) doprinose toksičnom efektu ovih
para. Iritacija pluća, plućni edem i otežano disanje se takođe može javiti u težim slučajevima. Otežano disanje obično
nastaje posle nekog vremena, a ne odmah po trovanju.
Azotna i fosforna kiselina u kombinaciji mogu izazvati bolove u stomaku i korozivno razaranje usta, grla i stomaka,
muku, povraćanje i šok. Od većih količina progutanog sredstva može nastupiti smrt vrlo brzo ili za nekoliko dana
(nedelja). Tokom gutanja ili povraćanja, sredstvo može dospeti u pluća što daje ozbiljna ili čak i fatalna oštećenja
pluća.
Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:
Svež vazduh, mir. Polusedeći položaj tela. Moguća potreba da se koristi aparat za disanje. Potrebno je zatražiti
lekarsku pomoć bez odlaganja.
Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
Sredstvo nije zapaljivo. Može pomagati gorenje vatre u neposrednoj okolini ili ako se prolije u vatrom zahvaćenu zonu.
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:
Prikladna: CO2, vodena magla – zavisi od upaljenih materijala u okolini.
Ne sme se upotrebljavati: Prah, pena, pesak.
Protivpožarne mere za posebne situacije: Nema podatka.
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:
Povišena temperatura može izazvati razlaganje uz oslobađanje NOx gasova koji su otrovni. Ako tokom požara dođe u
kontakt sa metalima oslobađa se vodonik koji je eksplozivan, a dolazi i do korozije metala (gotovo svih).
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce
Ako je moguće ukloniti kontejnere dalje od vatre. Razdvojiti od metalnih predmeta u okolini. Nositi izolacioni aparat
prilikom gašenja požara.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS MLEKAL A-PLUS
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
4
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
23.06.2014.
Strana
3
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:
Pri isticanju tečnosti upotrebiti zaštitnu opremu koja je navedena u poglavlju 8. Sprečiti generisanje i udisanje aerosola,
pare, gasa. Slediti protivpožarne instrukcije (poglavlje 5). Udaljiti od alkalija, metalnih predmeta.
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:
Sprečiti prosipanje u vodotokove, kanalizaciju i drenažne sisteme.
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:
Prilikom curenja ili izlivanja, ako je moguće bezbedno, zatvoriti mesto izlivanja i ograditi malim nasipima od zemlje
da bi se sprečilo dalje širenje (kod većih količina). Absorbovati pomoću inertnog materijala i sve zajedno smestiti u
kontejner za hemijski otpad. Na kraju isprati mesto curenja sa puno vode, a sa otpadom postupiti u skladu sa
instrukcijama u poglavlju 13.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja:
Videti detalje lične zaštitne opreme za redovan rad u poglavlju 8.
Videti detalje u postupcima sa hemijskim otpadom u poglavlju 13.
Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Sprečiti nastajanje i udisanje pare/magle/aerosola. Osigurati provetravanje zatvorenih prostorija tokom rukovanja. Ne
udisati aerosol, izbegavati kontakt s kožom (i sredstva i radnih rastvora). Ne dozvoliti da dospe u oči. Oprati ruke
nakon upotrebe. Zabranjeno pušenje. Udaljiti od izvora paljenja i tinjajućih materijala. Obavezna upotreba lične
zaštitne opreme.
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Pakovanja držati dobro zatvorena, na hladnom i suvom mestu van domašaja dece i neosposobljenih lica. Rok upotrebe:
2 godine. Ne skladištiti u pakovanjima koja sadrže bilo kakve metalne delove, kao i u blizini alkalija.
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja
Sredstvo koristiti u skladu sa preporučenom namenom navedenom u poglavlju 1.2. Ne postoje drugi načini korišćenja.
Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
Azotna kiselina – CAS: 7697-37-2*
KGVI = 2,6 mg/m3 (1 ppm)
* utvrđena indikativna granična vrednost izloženosti prema Direktivi 2006/15/EZ (druga lista).
Fosforna kiselina – CAS: 7664-38-2**
GVI = 1 mg/m3
KGVI = 2 mg/m3
** utvrđena indikativna granična vrednost izloženosti prema Direktivi 2000/39/EZ (prva lista)
GVI – granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI – kratkotrajna granična vrednost izloženosti
Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehnička kontrola: osigurati dobru ventilaciju i radnog prostora za vreme primene i posle, sprečiti curenja i isticanja,
obezbediti dobro i temeljno ispiranje rastvora ovog sredstva nakon primene po uputstvu, obezbediti posudu za
prikupljanje eventualno prosute tečnosti sa ili beu absorbenta, sa kojom se postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju
otpadom (Poglavlje 13). Nakon rukovanja sredstvom temeljno oprati ruke.
Lična zaštitna sredstva za zaštitu:
 Očiju: Zaštitne naočare s bočnim štitnicima i štit za lice (vizir) koji su ispitani u skladu sa EN 166.

Ruku: Rukujte uz pomoć rukavica. Rukavice treba pre upotrebe pregledati. Koristite odgovarajuću tehniku za
skidanje rukavica (bez dodirivanja spoljašnje površine rukavica) da biste izbegli kontakt ovog proizvoda sa
kožom. Uklonite kontaminirane rukavice nakon upotrebe u skladu sa važećim zakonima i dobrom
laboratorijskom praksom. Operite i osušite ruke. Odabrane zaštitne rukavice treba da budu u skladu sa
specifikacijama utvrđenim u Direktivi 89/689/EEZ i standardu EN 374 koji je izveden iz Direktive.
Pogodan materijal: nitril guma.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS MLEKAL A-PLUS
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
4
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
23.06.2014.
Strana
4
Ukupan broj strana

Kože i tela: Kompletno zaštitno odelo protiv hemikalija. Vrstu zaštitne opreme treba odabrati na osnovu
koncentracije i količine opasne supstance na pojedinačnom radnom mestu. Ukoliko postoji opasnost od
sveobuhvatnog prskanja sredstva koristiti gumenu kecelju i gumene čizme.

Disajnih organa: U zavisnosti od načina primene sredstva i procene rizika na radnom mestu, koristiti
respirator (polumaska) ili kompletna maska sa kombinovanim filterom ABEK (EN 14387).
7
Posebne higijenske mere i mere opreza: Ne dirati oči i usta za vreme rukovanja. Nakon rukovanja oprati ruke.
Kontrola izloženosti životne sredine
Ne ispuštati na zemljište, vodotokove i u kanalizaciju.
Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Parametar
a)
b)
v)
g)
d)
đ)
e)
ž)
z)
i)
j)
k)
l)
lj)
m)
n)
nj)
o)
p)
r)
Izgled – agregatno stanje
Miris
Prag mirisa
pH (1% vodeni rastvor m/m)
Tačka topljenja / tačka mržnjenja
(50% vodeni rastvor v/v)
Početna tačka ključanja i opseg
ključanja
Tačka paljenja
Brzina isparavanja
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)
Gornja/donja granica zapaljivosti
ili eksplozivnosti
Napon pare
Gustina pare
Relativna gustina (20°C)
Rastvorljivost
Koeficijent raspodele u sistemu
n-oktanol/voda
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuća svojstva
Vrednost
Jedinica
Bistra bezbojna tečnost
Iritirajuć (na kiselinu)
Podaci nisu dostupni
<3,5
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
1,310-1,340
U vodi potpuno rastvorno
Podaci nisu dostupni
g/cm3
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
-
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Podaci nisu dostupni.
Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost
Sredstvo nije reaktivno pri preporučenim uslovima skladištenja i korišćenja. Jako je reaktivno sa bazama uz
oslobađanje toplote, sa metalima uz oslobađanje vodonika (eksplozivan gas) i/ili NO x smeše koja je otrovna. Nerđajući
čelici su otporni na sredstvo.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost
Stabilno kod preporučenih uslova skladištenja i upotrebe. Kod povišenih temperatura moguće oslobađanje NOx smeše
gasova.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS MLEKAL A-PLUS
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
4
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
23.06.2014.
Strana
5
Ukupan broj strana
7
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Sredstvo i sastojci ne podležu opasnim reakcijama. Sa nelegiranim čelicima, obojenim i lakim metalima oslobađa gas
vodonik koji gradi eksplozivne smeše. Ne dozvoliti kontakt koncentrovanog sredstva sa celulozom i drugim
polisaharidima jer može da nastane eksplozivni proizvod. Ne polimerizuje.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Povišena temperatura. Ako je izloženo direktnom sunčevom svetlu, može dobiti žućkastu boju.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali
Nelegirani čelici, laki i obojeni metali, većina organskih hemikalija, baze, karbonati, oksidi.
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Pri preporučenim načinima skladištenja i upotrebe, ne dolazi do razgradnje sredstva. Razgradnja i proizvodi tokom
požara navedeni su u poglavlju 5.
Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost
Naziv sastojka
Azotna kiselina
Fosforna kiselina
Parametar
Vrednost
LC50,
2500 ppm
(1h)
1530 mg/kg
udisanje, pacov
LD50,
oralno, pacov
LD50,
LC50
inhalac., pacov
Hidroksietiliden difosfonska
kiselina
LD50,
oralno, pacov
LD50,
dermalno, zec
LD50,
oralno, pacov
LD50,
Poliheksametilen biguanidin
2740 mg/kg
dermalno, zec
LDLO
Napomene / opis
-
Zbog korozivne prirode nije moguće
određivanje LD50 oralno i dermalno.
-
-
-
-
850 mg/l
(2h)
2350 mg/kg
7940 mg/kg
>2000 mg/kg
dermalno,
pacov
>2000 mg/kg
LC50
1,85 mg/l
-
inhalac., pacov
GOTOV PROIZVOD
Korozivno oštećenje kože / iritacija
Azotna kiselina
Zec
Fosforna kiselina
Hidroksietiliden difosfonska
kiselina
Poliheksametilen biguanidin
Zec
GOTOV PROIZVOD
Teško oštećenje oka / iritacija oka
Azotna kiselina
Zec
Fosforna kiselina
Hidroksietiliden difosfonska
kiselina
Poliheksametilen biguanidin
Zec
GOTOV PROIZVOD
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože
Azotna kiselina
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Korozija kože
Korozija kože
Ponavljajući ili duži kontakt može izazvati blagu iritaciju.
Blaga iritacija.
Proizvod je klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
Višestruko oštećenje oka: korozija, slepilo
Višestruko oštećenje oka: korozija, slepilo
Iritacija oka.
Rizik od ozbiljnog oštećenja oka.
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Nije primenljivo (korozija).
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS MLEKAL A-PLUS
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
4
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
23.06.2014.
Strana
6
Ukupan broj strana
7
Fosforna kiselina
Nije primenljivo (korozija).
Hidroksietiliden difosfonska
Ne stvara senzibilizaciju.
kiselina
Poliheksametilen biguanidin
Može izazvati senzibilizaciju kože.
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Mutagenost germinativnih ćelija
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Karcinogenost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Toksičnost po reprodukciju
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Spec.toks.za ciljni organ – jednokratna izloženost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Spec.toks.za ciljni organ – višekratna izloženost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Opasnost od aspiracije
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Azotna kiselina: Odnosi se samo na snižavanje pH vrednosti vodene životne sredine. Brzo reaguje sa mineralima.
Srednje smrtonosna pH za ribe (96h) = 3-3.5 a Lepomis macrochirus
Srednje smrtonosna pH za ribe (96h) = 3.7 az Oncorhynchus mykiss (kalifornijska pastrmka)
Ceriodaphnia dubia (mekušci) LC50 (48h) = pH 4.6
Dugoročna toksičnost za ribe i mikroorganizme: nema podataka
Fosforna kiselina: nije klasifikovan je kao opasan za vodene organizme.
LC50 ribe (gambusia affinis) – 3,0 - 3,5 mg/l 96 h
EC50 – Daphnia magna (dafnije) – 4,6 mg/l – 12 h
EC50 – Aktivirani mulj (mikroorganizmi) – 270 mg/l
Hidroksietiliden difosfonska kiselina: nije klasifikovan je kao opasan za vodene organizme.
LC50 – ribe – 368 mg/l – 96h
Poliheksametilen biguanidin: Klasifikovan nije kao jako toksičan za vodenu životnu sredinu
LC50 – ribe (kalifornijska pastrmka) – 3,2-13 mg/l 96 h
EC50 – Daphnia magna (dafnije) – 1-10 mg/l – 48 h
EC50 – alge (Selenastrum capricornutum) >0,1 mg/l – 72h
EC50 – Aktivirani mulj (mikroorganizmi) – 161 mg/l
Gotov proizvod
smeša je klasifikovana kao štetna po vodene organizme.
Nisu određene vrednosti L(E)C50 vrednosti za smešu
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Poliheksametilen biguanidin:
nije biološki lako biorazgradljivo
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumilacije
Poliheksametilen biguanidin:
niski potencijal akumulacije
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Poliheksametilen biguanidin:
nije PBT ni vPvB
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS MLEKAL A-PLUS
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
4
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
23.06.2014.
Strana
7
Ukupan broj strana
7
Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti
Ako se rukuje po preporukama, ne izaziva poremećaj rada postrojenja za tretman otpadnih voda
Poglavlje 13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Ambalažu sa zaostalim količinama sredstva, tretirati kao opasan otpad (kataloški broj ove vrste otpada: 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama).
Prosute količine se sakupe ručno (kataloški broj ove vrste otpada: 06 01 05* - (azotna kiselina).
Neiskoršćene količine kao i istrošene količine
Ne dozvoliti da iscureli proizvod dođe u kontakt s površinskim i podzemnim vodama.
Preporučen način tretmana otpadne tečnosti – hemijska neutralizacija bazama.
Zakonski okvir: Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik 36/09, 88/10).
Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU
Drumski
saobraćaj
ADR/RID
14.1. UN broj
14.2. UN naziv za teret u transportu
14.3. Klasa opasnosti u transportu
14.4. Ambalažna grupa
14.5. Opasnost po životnu sredinu
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
14.7. Transport u rasutom stanju
Unutrašnji
plovni putevi
ADN
Pomorski
saobraćaj
IMDG
Vazdušni
saobraćaj
IATA
3264
3264
3264
3264
Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
8
8
8
8
III
III
III
III
Nije regulisano Nije regulisano Nije regulisano Nije regulisano
Ne postoje
Ne postoje
Ne postoje
Ne postoje
Nije regulisano Nije regulisano Nije regulisano Nije regulisano
Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnim sredinom
 Zakon o hemikalijama (Sl.Glasnik RS br. 36/09 i 88/10, 92/11, 93/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl.Glasnik RS br. 59/10,
25/11, 5/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.Glasnik RS br. 64/10, 26/11, 105/13)
 Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.Glasnik RS br. 100/11)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl.Glasnik RS br. 82/10)
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br. 101/05)
 Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr.zakon, 72/09 - dr.zakon i 43/11)
 Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
 Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/10)
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl.glasnik RS, br.106/09).
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije – Za ovu hemikaliju nije izvršena procena bezbednosti.
Poglavlje 16. OSTALE INFORMACIJE
Ovo izdanje bezbednosnog lista se odnosi na gotov proizvod.
Skraćenice i akronimi: LC50 – letalna doza koja ubija 50% jedinki, EC50 – polovina maksimalne efektivne koncentracije, BCF - , LDLO – najniža
smrtna doza. Izvori podataka: dokumentacija proizvođača sirovina.
Spisak svih relevantnih oznaka (R, S kao i H, P) se nalazi i u poglavljima 2 i 3. Ostakle pomenute oznake:
R34 - Izaziva opekotine.
R41 - Rizik od teškog oštećenja oka.
R20-22 - Štetno ako se udiše i ako se proguta.
R43 - Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
R50/53 - Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
H314 – Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka, H290 – Može biti korozivno za metale
H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka, H317 – Može da izazove alergijske reakcije na koži
H400 – Veoma toksično po živi svet u vodi, H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H302 – Štetno ako se proguta, H332 – Štetno ako se udiše
Informacije u ovom bezbednosnom listu sadrže sve najpotrebnije podatke za bezbedno rukovanje ovim proizvodom od strane obučenih lica. Do
trenutka izrade ovog lista su ekstrahovane sve najnovije informacije raspoložive stručnom timu IMPULS HEMIJE. Ako imate bilo kakvih pitanja,
pišite na adresu: [email protected]
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Download

BEZBEDNOSNI LIST