AB’DEKİ MÜŞTERİLERLE İLETİŞİMDE KULLANILAN
MARUZİYET SENARYOLARININ FORMATI
1. BÖLÜM MARUZİYET SENARYOSUNUN KISA BAŞLIĞI
Bu bölüm, AB-dışı firmanın kendisi ve AB’deki müşterisi ile ilgili ES başlıklarını tespit etmesini sağlar.
Maruziyet Senaryosunun kapsamını belirleyen bu bölüm, kullanıcıya kolaylık sağlayan tanınabilir bir başlık içerir.
Kullanımların tanımı: maddenin kullanıldığı sektör (SU), çevresel maruziyet modu(ERC),özel prosesler (PROCs)
Maruziyet Senaryosunda bir maddenin, nihai tüketici ürünlerinde kullanıldığı ürün türü (PC) (maddenin yıkama ve
temizlik ürünlerinde kullanımı vb.)
Maruziyet Senaryosunun tipi belirtilmelidir (Madde/eşya- Nihai Tüketici/Çalışan)
(R12 Kullanım Tanımlayıcı Sistemi için bakınız AKA’nın sektör kullanımı ve ürün kategorilerini içeren R12 Rehberi)
2. BÖLÜM MARUZİYETİ ETKİLEYEN KULLANIM KOŞULLARI ( OC & RMM )
Katkı senaryoları AKA Rehberindeki R12 Kullanım Tanımlama sistemi kullanılarak aşağıdakiler kapsama almalıdır:
Güvenli kullanım çevre ve farklı ürün alt-kategorileri için insan sağlığı açısından:
o Çevresel salınım kategorileri (ERC) (bölüm 2.1) (R12 s: 25)
o Farklı ürün alt-kategorileri için insan sağlığı (bölüm 2.2-2.6)
o Proses Kategorileri (PROC) mesleki açıdan uygulama tekniklerini ve proses türlerini ele alır (R12 s: 22)
o Ürün Kategorisi (PC) madde hangi proses ürününde tedarik ediliyor (end./profesyonel/tüketici) (R12 s:19)
o Eşya Kategorisi (AC) eşyaya entegre ediliyorsa (R12 s:30)
Maruziyet seviyesini etkileyen elemanlar (OC,RMM) listelenmelidir. Ayrıca maruziyeti azaltan ek önlemler de eklenebilir.
Aşağıdaki bilgiler de ayrıca bu bölümde değerlendirilmelidir:
Ürünün fiziksel formu
Madde konsantrasyonu
Konteynır ebadı
Diğer işletim koşulları
Kalma süresi ve kullanım sıklığı
Üretim, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili ileri önlemler
Kullanılan miktar
İnsan sağlığı&çevre için risk yönetim önlemleri
Madde konsantrasyonu
Atık yönetimi
3. BÖLÜM MARUZİYET TAHMİNİ
İnsan sağlığı ve çevre için risk yönetim önlemleri
Bu bölümde aşağıdaki bilgiler değerlendirilmelidir:
Maruziyetin tahmini seviyeleri ve karşılık gelen
RCR’ler,
maddenin, insan sağlığına ve çevre üzerine güvenli kullanımının
Atık
yönetimi
gösterilmesini sağlar. Maruziyet seviyesinin tahmininde kullanılan değerlendirme metodları ve model (ECETOC TRA gibi)
Sağlık (Risk Karakterizasyon Oranı-RCR)
Tüm senaryolarda RCR= Tahmini Maruziyet/ DNEL < 1
Çevresel (Risk Karakterizasyon Oranı-RCR)
Tüm senaryolarda RCR= Tahmini Maruziyet/ PNEC < 1
4. BÖLÜM ALT-KULLACILAR İÇİN ES’DEKİ SINIR DEĞERLERİN KARŞILANDIĞINA DAİR DU REHBERİ
Bu bölüm, örnek için daha fazla rehberlik ve açıklama içermektedir. Tahmini maruziyetlerin, tanımlı risk yönetim
önlemlerinin uyarlanması durumunda referans DNEL/PNEC’lerinin üzerine çıkması beklenemez. Diğer risk yönetim
önlemleri/işletim koşulları uyarlandığında, kullanıcılar risklerin en azından eşdeğer seviyelerde yönetimini sağlamalıdır.
Kayıtlı maddenin AB’deki kullanıcısının veya onun müşterilerinin kullanımlarının maruziyet senaryosunun kapsamına
alınıp alınmadığına dair yapılan kontrolde esneklik sağlar. Bu alt-kullanıcının(DU) bir kullanımın maruziyet senaryosunun
kapsamına alındığının göstergesidir. Bazı durumlarda DU, uyguladığı bazı parametreleri değiştirmekle ilgili olabilir, bu
nedenle yapılan tavsiye şunları içermelidir. Herbir görev için maruziyeti etkileyen parametreler, maruziyetin tahmini için
kullanılan araçlar, IT araçlarında yapılan değişiklik bilgisi.
Download

2. BÖLÜM MARUZİYETİ ETKİLEYEN KULLANIM KOŞULLARI ( OC