CHÉMIA 2014
LIPTOVSKÝ JÁN
Hotel SOREA Máj
24. - 26. september 2014
RESPONSIBLE CARE
24 September 2014
PROGRAM
9:00 Registrácia účastníkov
1. blok: Responsible Care
9:30 Privítanie a úvodné slovo
Roman Karlubik, prezident ZCHFP SR
9:45 Responsible Care na Slovensku
Silvia Surová, ZCHFP SR
10:15 Responsible Care vo švajčiarskom chemickom a farmaceutickom priemysle
Dr.Paul Vesel, Scienceindustries
10:40 Prestávka - občerstvenie
2. blok: Globálna produktová stratégia
11:00 Globálna produktová stratégia
Adriana Jalba, CEFIC, Rachelina Baio, ICCA
11:30 GPS v Duslo, a.s. Šaľa
Emília Jurisova, Duslo,a.s.
12:00 Hodnotenie rizika a expozícia
Madelaine Laffont, ECETOC
RESPONSIBLE CARE
13:00 Obed
3. blok: Smernica o priemyselných emisiách, BAT a BREF
14:00 Prehľad referenčných dokumentov BREF a ich význam pre konkurencieschopnosť
chemického priemyslu
Ing. Mária Bučková, Energochemica
14:20 Smernica o priemyselných emisiách – implementácia v SR
Ing. Katarína Jankovičová, Ministerstvo životného prostredia
14:50 Integrované povolenie s pohľadu SIŽP
SIŽP, bude potvrdený
15:20 Skúsenosti s povoľovaním prevádzok v chemickom priemysle
RNDr. Mária Danišová, Fortischem, a.s.
15:40 Prestávka - občerstvenie
4. blok: Bezpečnosť prevádzok v chemickom priemysle
16:00 Bezpečnosť v chemickom priemysle
Juergen Merrath, Associate Director & Resource Leader,
Process Safety Technology Center, Stade, DOW
16:45 Smernica Seveso III a jej implementácia do slovenskej legislatívy
Ing. Tatiana Tobiášová, Ministerstvo životného prostredia
17:10 CLP a Príloha 1 k Zákonu o prevencii priemyselných havárií
RNDr. Zuzana Zajacová, ZCHFP SR
5. blok: Bezpečná preprava chemických látok
17:30 Bez bezpečnej dopravy nie je bezpečná chémia
Ing. Peter Mulík, LC Slovaktrans, s.r.o.
17:50 Projekt Chemlog a DINS – Dopravný informačný a nehodový systém
Ing. Jaroslav Čermák, Duslo,a.s.
18:10 Diskusia a závery
19:30 Spoločenská večera
Download

CHÉMIA 2014 Responsible Care - program