Expoziční scénáře pro Diethyléther
Spotřebitelské
použití
Koncové
použití
Výroba
Číslo
scénáře
Formulace
Určená použití
SU
PC
PROC
AC
ERC
1
X
3, 8, 9
NA
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15
NA
1, 4, 6a
2
X
3, 8, 9
NA
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15
NA
1, 2
22
NA
1, 3, 5, 8a, 8b
NA
8d
3
NA
10, 15
NA
2, 4
X
22
NA
10, 15
NA
8a
X
3, 10
NA
1, 2 ,3 ,7 ,8a, 8b, 16
NA
2
7
X
22
13
7, 16
NA
8d
8
X
21
13
NA
NA
8d
3
4
X
X
5
6
X
1
ES 1 Výroba a průmyslové použití Diethylétheru
Oddíl 1
Název
Sektor použití
Kategorie procesu
Kategorie výrobku
Kategorie uvolňování do
životního prostředí
Zahrnuté procesy
Oddíl 2
Název expozičního scénáře
Výroba látek, (Diethylether, CAS 60-29-7)
Průmyslové (SU3, SU8, SU9)
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC15
ERC1, ERC4, ERC 6a
Výroba látky, její použití jako meziprodukt, extrakční činidlo nebo
rozpouštědlo. Zahrnuje procesy jako recyklace, regenerace, čištění a údržba
zařízení, přesun, skladování, nakládka/vykládka, vzorkování a příslušné
laboratorní činnosti.
Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik
Oddíl 2.1
Characteristika produktu
Fyzikální forma
Tlak par
Koncentrace látky v produktu
Kontrola expozice pracovníků
Frekvence a délka použití
Faktory dopadu na člověka, které
nejsou ovlivněny řízením rizik
Další provozní podmínky
ovlivňující expozici pracovníků
8 hodin / den [G2]
n.a.
Přispívající scénáře
Opatření pro řízení rizik
Obecná expozice (uzavřený
system) [CS15]
Obecná expozice (otevřený
system) [CS16]
Nakládat s látkou v uzavřeném systemu E47.
Žádná další specifická opatření EI20.
Nakládat s látkou v uzavřeném system E47.
Zajistit dostatečnou řízenou ventilaci (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu)
E40.
Vyčistit transportní linky E39.
Zajistit dostatečnou řízenou ventilaci (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu)
E40.
Žádná specifická opatření EI18.
Nakládat s látkou v uzavřeném systemu E47.
Zajistit ventilaci v místech, kde dochází k emisím látky E54.
Vyčistit transportní linky E39.
Zajistit ventilaci v místech přenosu látky a v dalších otevřených místech
systému E82.
Vyčistit transportní linky E39.
Vyprázdnit systém před čištěním E65.
Vzorkování [CS2]
Laboratorní činnosti [CS36]
Hromadný přenos [CS14] ,
(otevřený systém) [CS108]
Hromadný přenos [CS14] ,
(uzavřený system) [CS107]
Čištění a údržba zařízení [CS39]
Skladování [CS67]
Oddíl 2.2
Charakteristika produktu
Použité množství
kapalina
71600 Pa
100% [G13]
n.a.
Skladovat látku v uzavřeném system E84
Manipulace a přeprava uzavřenými linkami E52
Využít možnosti skladovat ve venkovních prostorách E2
Kontrola expozice životního prostředí
Diethyléther náleží do chemické skupiny étherů, vysoce těkavých, ne však
snadno biologicky rozložitelných ve vodném prostředí. Naproti tomu jsou
velmi rychle odbouratelné v ovzduší působením hydroxylových radikálů.
Regionální používané množství (tun/rok): 3000 [A2]
2
Frekvence a délka použití
Faktory dopadu na životní
prostředí neovlivněné řízením
rizik
Další provozní podmínky
ovlivňující expozici do životního
prostředí
Kontinuální emise (300 dní/rok) [FD4]
Množství používané v EU za rok: 1 [A1]
Pro lokální vypouštění odpadů byl stanoven parameter 0.0003, který byl
použit pro výpočet charakteristiky rizika pomocí programu spERC ESVOC
1.
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do odpadních
vod
Pokud je vypouštěno do obecní čistírny odpadních vod, není vyžadována
vlastní čistíra v areálu výrobny [TCR9]
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do ovzduší
Těkavé látky podléhají měření emisí do ovzduší [OOC18]
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do půdy
Měření emisí do půdy není relevantní, nejsou známy přímé emise do půdy
[TCR4]
Organizační opatření k prevenci
úniků z místa výroby/použití
Zabránit únikům z odpadních vod [TCR14]
Podmínky a opatření vztahující se
k obecní čistírně odpadních vod
Předpokládá se využívání obecní čistírny odpadních vod a/nebo místní
čističky (s účinností čištění 99%).
Podmínky a opatření vztahující se
k externímu nakládání s odpadem
Zabránit vypouštění do životního prostředí v rozporu s legislativními
požavky [OMS4]
Podmínky a opatření vztahující se
k externí regeneraci odpadů
Oddíl 3
Odstraňovat zbytky pevného odpadu podle platné legislativy [OMS5]
Odhad expozice
3.1. Zdraví
Přesažení expozičních limitů se nepředpokládá (odd. 8 bezpečnostního
listu), pokud budou uplatňována opatření pro řízení rizik, daná oddílem 2
tohoto scénáře. Factory rizika (RCR) budou pak nižší než 1 (viz Tab 1) a
dané použití je považováno za bezpečné.
Tab 1: Přehled faktorů rizika (RCR = Risk Characterization Ratio) pro pracovní prostředí
Sektor
použití
Popis procesu
RCR
inhalative
RCR
dermal
RCR
combined
0.00
0.01
0.01
PROC2 Uzavřený
kontinuální process (se
vzorkováním)
Průmyslové Obecná expozice
PROC3 Uzavřený
-SU8/9/3
vsádkový proces (se
vzorkováním)
Průmyslové Obecná expozice, otevřený PROC4 vsádkový process
-SU8/9/3
vsádkový systém
s možností expozice
0.49
0.03
0.52
0.98
0.01
0.99
0.30
0.16
0.45
Průmyslové Vzorkování
-SU8/9/3
0.44
0.16
0.60
Průmyslové Obecná expozice (bez
-SU8/9/3
vzorkování)
PROC/PC
PROC1 Uzavřený proces
(bez vzorkování)
Průmyslové Obecná expozice a
-SU8/9/3
vzorkování
PROC8b
Plnění/vyprazdňování
specializovaných nádob
3
Průmyslové Laboratorní činnosti
-SU8/9/3
PROC15 Použití v
laboratoři
0.49
0.01
0.50
Průmyslové Hromadný přenos (bez
-SU8/9/3
ventilace)
PROC8b
Plnění/vyprazdňování
specializovaných nádob
PROC8b
Plnění/vyprazdňování
specializovaných nádob
PROC8b
Plnění/vyprazdňování
specializovaných nádob
PROC8a
Plnění/vyprazdňování
nespecializovaných nádob
PROC1/2 Uzavřený
kontinuální proces (s
občasným vzorkováním)
0.15
0.02
0.16
0.05
0.16
0.20
0.15
0.02
0.16
0.49
0.31
0.80
0.10
0.03
0.13
Průmyslové Hromadné přenosy
-SU8/9/3
(otevřený systém,
aerosoly)
Průmyslové Hromadné přenosy (s
-SU8/9/3
ventilací)
Průmyslové Čištění a údržba
-SU8/9/3
Průmyslové - Skladování
SU3/ SU10
3.2. Životní prostředí
Přesažení expozičních limitů se nepředpokládá (PNEC, odd. 8
bezpečnostního listu) pokud budou uplatňována opatření pro řízení rizik,
daná oddílem 2 tohoto scénáře. Factory rizika (RCR) budou pak nižší než 1
(viz Tab 1) a dané použití je považováno za bezpečné.
Tab 2: Parametry
Faktor rizika (RCR) je dán podílem PEC/PNEC.
Prostředí
PEC
PNEC
PEC/PNEC
(RCR)
Říční voda (mg/L)
0.002762
2.0
0.001381
Mořská voda (mg/L)
0.000239
0.2
0.001194
Říční sediment (mg/kg dwt)
0.012641
9.14
0.001383
Mořský sediment (mg/kg dwt)
0.001039
0.91
0.001194
Půda v okolí (mg/kg dwt)
0.002070
0.66
0.003136
Čistírna odpadních vod (mg/L)
0
4.2
0
PEC = Predicted Environmental Concentration (předpokládaná koncentrace látky v daném prostředí)
PNEC = Predicted No Effect Concentration (koncentrace, při které látka ještě nezpůsobuje negativní dopad na dané prostředí)
Oddíl 4
Návod k ověření souladu se scénářem expozice
4.1. Zdraví
K odhadu expozice na pracovišti byl použit program ECETOC TRA. Pokud
jsou přijata opatření pro řízení rizik, uživatelé by se měli ujistit, že všechna
rizika jsou řízena G23
4.2. Životní prostředí
K odhadu expozice na pracovišti byl použit program ECETOC TRA EE1.
Pokud jsou přijata opatření pro řízení rizik, uživatelé by se měli ujistit, že
všechna rizika jsou řízena G23
4
ES 4 Laboratorní použití Diethylétheru – průmyslové
Oddíl 1
Název
Sektor použití
Kategorie procesu
Kategorie výrobku
Kategorie uvolňování do
životního prostředí
Zahrnuté procesy
Název expozičního scénáře
Použití v laboratořích (Diethylether, CAS 60-29-7)
Průmyslové (SU3)
PROC10, PROC15
ERC2, (ERC4)
Oddíl 2
Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik
Oddíl 2.1
Characteristika produktu
Fyzikální forma
Tlak par
Koncentrace látky v produktu
Kontrola expozice pracovníků
Frekvence a délka použití
Faktory dopadu na člověka, které
nejsou ovlivněny řízením rizik
Další provozní podmínky
ovlivňující expozici pracovníků
8 hodin / den [G2]
n.a.
Přispívající scénáře
Opatření pro řízení rizik
Laboratorní činnosti [CS36]
Opatrně vylévat z nádob/zásobníků E62
Uzavírat láhve/nádoby/zásobníky uzávěrem ihned po použití E50
Čištění [CS47]
Zajistit dobrou standardní ventilaci (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu)
E40
Zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu ventilace E74
Opatrně vylévat z nádob/zásobníků E62
Uzavírat láhve/nádoby/zásobníky uzávěrem ihned po použití E50
Používat vhodné rukavice (dle EN374) PPE15
Oddíl 2.2
Charakteristika produktu
Kontrola expozice životního prostředí
Diethyléther náleží do chemické skupiny étherů, vysoce těkavých, ne však
snadno biologicky rozložitelných ve vodném prostředí. Naproti tomu jsou
velmi rychle odbouratelné v ovzduší působením hydroxylových radikálů.
Použité množství
Regionální používané množství (tun/rok): 3 [A2]
Frekvence a délka použití
Kontinuální emise (20 dní/rok) [FD4]
Faktory dopadu na životní
prostředí neovlivněné řízením
rizik
Další provozní podmínky
ovlivňující expozici do životního
prostředí
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do odpadních
vod
Použití látky v laboratorních podmínkách, včetně manipulace a čištění
zařízení.
kapalina
71600 Pa
do 100% [G13]
n.a.
Množství používané v EU za rok: 1 [A1]
Pro výpočet rizik byl použit program spERC ESVOC 38.
Pokud je vypouštěno do obecní čistírny odpadních vod, není vyžadována
vlastní čistíra v areálu výrobny [TCR9]
5
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do ovzduší
Těkavé látky podléhají měření emisí do ovzduší [OOC18]
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do půdy
Měření emisí do půdy není relevantní, nejsou známy přímé emise do půdy
[TCR4]
Organizační opatření k prevenci
úniků z místa výroby/použití
Zabránit únikům z odpadních vod [TCR14]
Podmínky a opatření vztahující se
k obecní čistírně odpadních vod
Předpokládá se využívání obecní čistírny odpadních vod a/nebo místní
čističky (s účinností čištění 99%).
Podmínky a opatření vztahující se
k externímu nakládání s odpadem
Zabránit vypouštění do životního prostředí v rozporu s legislativními
požavky [OMS4]
Podmínky a opatření vztahující se
k externí regeneraci odpadů
Oddíl 3
Odstraňovat zbytky pevného odpadu podle platné legislativy [OMS5]
Odhad expozice
3.1. Zdraví
Přesažení expozičních limitů se nepředpokládá (odd. 8 bezpečnostního
listu), pokud budou uplatňována opatření pro řízení rizik, daná oddílem 2
tohoto scénáře. Factory rizika (RCR) budou pak nižší než 1 (viz Tab 1) a
dané použití je považováno za bezpečné.
Tab 1: Přehled faktorů rizika (RCR = Risk Characterization Ratio) pro pracovní prostředí
Sektor
použití
Popis procesu
PROC/PC
RCR
inhalative
RCR
dermal
RCR
combined
Průmyslové Laboratorní činnosti
-SU3, 8
PROC15 Použití jako
laboratorní činidlo
0.49
0.01
0.50
Průmyslové Čištění
-SU3, 8
PROC10 Aplikace
válečkem nebo štětkou
0.74
0.12
0.86
3.2. Životní prostředí
Přesažení expozičních limitů se nepředpokládá (PNEC, odd. 8
bezpečnostního listu) pokud budou uplatňována opatření pro řízení rizik,
daná oddílem 2 tohoto scénáře. Factory rizika (RCR) budou pak nižší než 1
(viz Tab 1) a dané použití je považováno za bezpečné.
Tab 2: Parametry
Faktor rizika (RCR) je dán podílem PEC/PNEC.
Prostředí
PEC
PNEC
PEC/PNEC
(RCR)
Říční voda (mg/L)
0.060405
2.0
0.030202
Mořská voda (mg/L)
0.006003
0.2
0.030015
Říční sediment (mg/kg dwt)
0.276487
9.14
0.030250
6
Mořský sediment (mg/kg dwt)
0.027477
0.91
0.030195
Půda v okolí (mg/kg dwt)
0.004156
0.66
0.006297
Čistírna odpadních vod (mg/L)
0.576440
4.2
0.137248
PEC = Predicted Environmental Concentration (předpokládaná koncentrace látky v daném prostředí)
PNEC = Predicted No Effect Concentration (koncentrace, při které látka ještě nezpůsobuje negativní dopad na dané prostředí)
Oddíl 4
Návod k ověření souladu se scénářem expozice
4.1. Zdraví
K odhadu expozice na pracovišti byl použit program ECETOC TRA. Pokud
jsou přijata opatření pro řízení rizik, uživatelé by se měli ujistit, že všechna
rizika jsou řízena G23
4.2. Životní prostředí
K odhadu expozice na pracovišti byl použit program ECETOC TRA EE1.
Pokud jsou přijata opatření pro řízení rizik, uživatelé by se měli ujistit, že
všechna rizika jsou řízena G23
7
ES 5 Laboratorní použití Diethylétheru – Profesionální
Oddíl 1
Název
Sektor použití
Kategorie procesu
Kategorie výrobku
Kategorie uvolňování do
životního prostředí
Zahrnuté procesy
Název expozičního scénáře
Použití v laboratořích (Diethylether, CAS 60-29-7)
Profesionální (SU22)
PROC10, PROC15
ERC8a
Oddíl 2
Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik
Oddíl 2.1
Characteristika produktu
Fyzikální forma
Tlak par
Koncentrace látky v produktu
Kontrola expozice pracovníků
Frekvence a délka použití
Faktory dopadu na člověka, které
nejsou ovlivněny řízením rizik
Další provozní podmínky
ovlivňující expozici pracovníků
8 hodin / den [G2]
n.a.
Přispívající scénáře
Opatření pro řízení rizik
Laboratorní činnosti [CS36]
Opatrně vylévat z nádob/zásobníků E62
Uzavírat láhve/nádoby/zásobníky uzávěrem ihned po použití E50
Čištění [CS47]
Používejte v digestoři nebo při ventilaci E83
Zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu ventilace E74
Opatrně vylévat z nádob/zásobníků E62
Uzavírat láhve/nádoby/zásobníky uzávěrem ihned po použití E50
Používat vhodné rukavice (dle EN374) PPE15
Oddíl 2.2
Charakteristika produktu
Kontrola expozice životního prostředí
Diethyléther náleží do chemické skupiny étherů, vysoce těkavých, ne však
snadno biologicky rozložitelných ve vodném prostředí. Naproti tomu jsou
velmi rychle odbouratelné v ovzduší působením hydroxylových radikálů.
Použité množství
Regionální používané množství (tun/rok): 3 [A2]
Frekvence a délka použití
Kontinuální emise (365 dní/rok) [FD2]
Faktory dopadu na životní
prostředí neovlivněné řízením
rizik
Další provozní podmínky
ovlivňující expozici do životního
prostředí
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do odpadních
vod
Použití malých množství látky v laboratorních podmínkách, včetně
manipulace a čištění zařízení.
kapalina
71600 Pa
do 100% [G13]
n.a.
Množství používané v EU za rok: 1 [A1]
Pro odhad rizik pro životní prostředí se vyšlo z parameteru ERC8a.
Pokud je vypouštěno do obecní čistírny odpadních vod, není vyžadována
vlastní čistíra v areálu výrobny [TCR9]
8
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do ovzduší
Těkavé látky podléhají měření emisí do ovzduší [OOC18]
Technické podmínky a opatření
k prevenci úniků do půdy
Měření emisí do půdy není relevantní, nejsou známy přímé emise do půdy
[TCR4]
Organizační opatření k prevenci
úniků z místa výroby/použití
Zabránit únikům z odpadních vod [TCR14]
Podmínky a opatření vztahující se
k obecní čistírně odpadních vod
Předpokládá se využívání obecní čistírny odpadních vod a/nebo místní
čističky (s účinností čištění 99%).
Podmínky a opatření vztahující se
k externímu nakládání s odpadem
Zabránit vypouštění do životního prostředí v rozporu s legislativními
požavky [OMS4]
Podmínky a opatření vztahující se
k externí regeneraci odpadů
Oddíl 3
Odstraňovat zbytky pevného odpadu podle platné legislativy [OMS5]
Odhad expozice
3.1. Zdraví
Přesažení expozičních limitů se nepředpokládá (odd. 8 bezpečnostního
listu), pokud budou uplatňována opatření pro řízení rizik, daná oddílem 2
tohoto scénáře. Factory rizika (RCR) budou pak nižší než 1 (viz Tab 1) a
dané použití je považováno za bezpečné.
Tab 1: Přehled faktorů rizika (RCR = Risk Characterization Ratio) pro pracovní prostředí
Sektor
použití
Popis procesu
PROC/PC
RCR
inhalative
RCR
dermal
RCR
combined
Profesionální CS 36 Laboratorní činnosti PROC15 Použití jako
-SU22
laboratorní činidlo
0.49
0.01
0.50
Profesionální CS 47 Čištění
-SU22
0.74
0.12
0.86
PROC10 Aplikace
válečkem nebo štětkou
3.2. Životní prostředí
Přesažení expozičních limitů se nepředpokládá (PNEC, odd. 8
bezpečnostního listu) pokud budou uplatňována opatření pro řízení rizik,
daná oddílem 2 tohoto scénáře. Factory rizika (RCR) budou pak nižší než 1
(viz Tab 1) a dané použití je považováno za bezpečné.
Tab 2: Parametry
Faktor rizika (RCR) je dán podílem PEC/PNEC.
Prostředí
PEC
PNEC
PEC/PNEC
(RCR)
Říční voda (mg/L)
0.007499
2.0
0.003750
Mořská voda (mg/L)
0.000713
0.2
0.003563
Říční sediment (mg/kg dwt)
0.034327
9.14
0.003756
9
Mořský sediment (mg/kg dwt)
0.003261
0.91
0.003261
Půda v okolí (mg/kg dwt)
0.000357
0.66
0.000541
Čistírna odpadních vod (mg/L)
0.047379
4.2
0.011281
PEC = Predicted Environmental Concentration (předpokládaná koncentrace látky v daném prostředí)
PNEC = Predicted No Effect Concentration (koncentrace, při které látka ještě nezpůsobuje negativní dopad na dané prostředí)
Oddíl 4
Návod k ověření souladu se scénářem expozice
4.1. Zdraví
K odhadu expozice na pracovišti byl použit program ECETOC TRA. Pokud
jsou přijata opatření pro řízení rizik, uživatelé by se měli ujistit, že všechna
rizika jsou řízena G23
4.2. Životní prostředí
K odhadu expozice na pracovišti byl použit program ECETOC TRA EE1.
Pokud jsou přijata opatření pro řízení rizik, uživatelé by se měli ujistit, že
všechna rizika jsou řízena G23
10
Download

Diethylether_Exposiční scénáře_cs.pdf