Destek Hizmetleri Görev Tanımı
Birim:
Görev Adı:
Amiri:
Sorumluluk Alanı:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi Görevlisi 2 - (Bilgisayar İşletmeni)
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının genel işleri alanına giren işler
Görev Devri:
Destek Hizmetleri Birimi Görevlisi 1- Yakup Turan TAŞÇI ( Memur),
Görevin Amacı:
Başkanlığın destek hizmetleri bölümünde yer alan işlemleri vizyonda belirlenen hedefler ve
mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.
Personel İşlemleri İlgili İşler;
İzin ve hastalık raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Personel bilgi ve özlük dosyalarını tutmak
Daire Başkanlığına ait personelin Maaş işlemlerini yapmak,
Maaş değişikliklerini SAY2000i sistemine işlemek
Banka listesini bankaya göndermek, bu işlemleri maaş iş akış şemasında belirlenen
şekliyle yapmak.
Başkanlık personellerinin SGK Kesenek bildirgelerini süresi ( ayın 25’i) içerisinde
vermek.
Başkanlık personelinin SGK ile ilgili işe giriş-ayrılış işlemlerin yapmak.
Temel İş ve
Sorumluluklar:
Taşınır Kayıt ve Kontrol İş ve İşlemleri İlgili İşler;
Başkanlığımızın Taşınır Kayıt Kontrol Görevi işlemlerini yürütmek, Başkanlığımızın
taşınırlarının kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak.
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanların cins ve
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak. Doğrudan tüketilmeyen ve
kullanıma verilemeyen taşınırları sorumlusu olduğu ambarında muhafaza etmek.
Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim
almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek
Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması
için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak
Ambarda çalınma ve olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları
harcama yetkilisine bildirmek
Ambar sayımı ve stok kontrolü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok
seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek
Kullanımında bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,
sayımlarını yapmak ve yaptırmak
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak
Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine
sunmak
Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur,
ihmal veya tedbirsizlikleri nedeni ile meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan
sorumludurlar. ( Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri sorumluluklarında bulunan
ambarlarda devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.)
Taşınırlarla ilgili zimmet ve Demirbaş iş ve işlemlerini yaparak birimlerde asılmasını
sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak.
Taşınmaz Malların envanterini çıkarmak ve takibini yapmak
Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkililerinin kayıtlarını Birim WEB sitesi üzerinde güncel olarak
tutmak ( iletişim bilgileri dahil) ve bunlarla ilgili ( Değiştiğinde ve Yıl Sonunda) Sayıştay
Başkanlığıyla gerekli yazışmaları yapmak.
Diğer İş ve İşlemler;
Başkanlığımıza ait e-posta adresini günlük olarak kontrol ederek gelen postaları
ilgilisine göndermek, kurumsal e-posta ile gidecek dosyaları göndermek, başkanlık
tarafından bilgilendirme amaçlı yazılan görüş yazıları başkanlıkta çalışan personelin eposta adreslerine yollamak.
Birimlerin desimal ( Yazışma ) Kodlarını güncel olarak tutmak
Üniversitenin telefon rehberindeki başkanlığımıza ait bilgileri güncellemek.
Başkanlığımıza ait satınalma iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.
Başkanlığımıza ait tahakkuk iş ve işlemlerini gerçekleştirmek. ( Yolluk, Telefon, Maaş,
Satınalma vb.)
Başkanlığımız tarafından düzenlenecek olan eğitimlerin koordinasyonunu hazırlamak,
Eğitimle ilgili Duyuru ve Faaliyetleri Birim WEB Sitesinde yayımlamak.
(Eğitim İşleri İş Akış Şemasında belirlenen iş ve işlemler)
Başkanlığımızın internet sitesini güncel tutmak
Başkanlığımız faaliyet raporunu hazırlamak
( Faaliyet raporu hazırlanması İş Akış Şemasındaki İş ve İşlemler)
Üniversitemizin çeşitli birimleri tarafından kiraya verilen taşınmazların kira gelirlerinin
dosyalar oluşturarak takibini yapmak.
( Taşınmazların kıra gelirlerinin takibi hakkında iş akış şemasındaki iş ve işlemler )
Birimlerdeki harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilisi
mutemetlerine ait isim ve iletişim bilgilerini güncel olarak Birim WEB Sitesinde tutmak
ve ilgililere bildirmek.
Gerekli durumlarda Rektörlük veya Bakanlıklarca istenen raporları hazırlamak.
Daire başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
Ortak Görevler
Birimde yürütülen işlemlere ilişkin tüm yazışmaları EBYS Sistemi üzerinden yapmak ve
takip etmek.
Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve
güncel olarak tutmak.
Kullanımında bulunan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı
korumak, alınan tedbirleri uygulamak, yerinde ve ekonomik kullanmak.
Birimde disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uymak.
Görevlerini birimin çalışma programına uygun olarak ifa etmek
Çalışmalarını uyum ve işbirliği içerisinde gerçekleştirmek
EBYS Sitemi üzerinden veya elden havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim olmak,
varsa gereğini yerine getirmek
Tüm yazışmaları EBYS Sitemi üzerinden veya elden “ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak.
Görevleri ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalamak.
Mevzuata aykırı faaliyetleri/işleri önlemek.
Kendi alanı ile ilgili birim WEB Sitesini güncel olarak tutmak.
Diğer Açıklamalar
Yetkileri:
Veri hazırlama kontrol işletmeni, Bilgisayar işletmeni, sözleşmeli personel vb. çalışanlar için
de bu görev yetki ve sorumluluklar geçerlidir.
SAY2000i Modülü
HYS Modülü
TKYS Modülü
SGB Net Modülü
EBYS Sistemi
KBS Modülü
SGK Modülü
EBYS
Bilgi-Beceri ve
Yetenekler:
Gerekli mevzuat konusunda bilgi sahibi olmak;
 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 Başbakanlık 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Genelge
 Dairelerin görevleri hakkında genel bilgiye sahip olmak
 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
 Taşınır Mal Yönetmeliği
 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler
 Resmi Yazışma kuralları hakkında usul ve esaslar








Temel Düzeyde Bilgisayar ve internet, Ofis Programları, yazılım programlarını ve Ofis
Gereçlerini Kullanabilme,
Analitik Düşünebilme, Analiz Yapabilme, Değişime ve Gelişime Açık Olma,
Kurumsal ve Etik İlkelere Bağlı
SGB.net yazılımları, Bütçe hazırlık modülü, Bütçe işlemleri modülü, Harcama yönetimi
modülü, Performans bütçe modülü, Taşınır mal kaydı modülü, Evrak modülü
İleri düzey yazılı ve sözlü iletişim ve anlatım becerisi
Sorun çözme, Sorumluluk Alabilme
Üst ve astlarla diyalog
Kurumsal ve Etik İlkelere Bağlı, Misyon ve Vizyona uygun hareket etme
Görev Tanımını
Hazırlayan:
……/02/2014
Onaylayan:
……/02/2014
Ad-Soyad:
Hakan YÜKSEL
Levent ÖZGÜMÜŞ
Unvanı :
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum.
……/02/2014
Ad-Soyad: Emel ÇAKIR
İmza
Download

Destek Hizmetleri Görev Tanımı