BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
1
Konu Başlıkları
 Tanımlamalar
 Sorumluluk
 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri
 Taşınır konsolide görevlileri
 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri
 Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan
teslim edilen taşınırlar
2
Konu Başlıkları
 Hangi Hallerde TİF düzenlenmez ?
 Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi
 Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Nedeniyle
Çıkış
 Devir Suretiyle Çıkış
 Hurda işlemleri
 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir
 Parasal Limitler
3
Taşınır
TÜKETİM
MALZEMELERİ
(HESAP KODU 150)
TESİS MAKİNE VE
CİHAZLAR
(HESAP KODU 253)
TAŞINIRLAR
DEMİRBAŞLAR
(HESAP KODU 255)
TAŞITLAR
(HESAP KODU 254)
4
Tanımlar
a) Harcama Birimi:
Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen
ve harcama yetkisi bulunan merkez
birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle
harcama yetkisi verilen taşra birimleridir.
b) Harcama Yetkilisi:
Harcama biriminin en üst yöneticisi,
5
Tanımlar
c) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi:
 Harcama yetkilisi adına
 taşınırları teslim alan,
 koruyan,
 kullanım yerlerine teslim eden,
 yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan
 bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen
 bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,
6
Tanımlar
d) Taşınır konsolide görevlisi:
Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol
yetkililerinden aldığı harcama birimi
taşınır hesaplarını konsolide ederek
taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve
biriminin bir üst teşkilattaki taşınır
konsolide görevlisine vermekle sorumlu
olan görevlileri,
7
Sorumluluk (Mad.5)
 Harcama yetkilileri taşınırların
 etkili,
 ekonomik,
 verimli ve
 hukuka uygun
olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden,
kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere
göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını
sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere
göndermekten sorumludur.
8
Sorumluluk (Mad.5)
 Harcama yetkilileri
 taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak tutulması ve
 taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi
sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri
aracılığıyla yerine getirir.
9
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin
görevlendirilmesi
 MADDE 6- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri,
harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma
unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve
işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun
şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip
personel arasından görevlendirilir.
10
Harcama Yetkililerince Yapılacak Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi
Görevlendirmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Göz Önünde
Bulundurulması Gerekmektedir.
 a) Birden fazla fiziki ambarı/deposu bulunup, işlemleri
tek bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından
yürütülemeyecek kadar yoğun olan harcama birimlerinde
birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
görevlendirilebilecektir.
 b) Ayrıca, bir bütün oluşturmakla birlikte ayrı bina ve
yerlerde konuşlanmış harcama birimine bağlı alt
birimlerden atölyesi veya makine parkı bulunan alt
birimlerde de iş yoğunluğuna bağlı olarak ayrı taşınır
kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.
11
Harcama Yetkililerince Yapılacak Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi
Görevlendirmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Göz Önünde
Bulundurulması Gerekmektedir.
 c) Birden fazla fiziki taşınır ambarı/deposu
olsa dahi, taşınır işlemleri tek bir taşınır kayıt
ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülmesi
mümkün olan harcama birimlerinde ayrıca
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
görevlendirilmesi zorunlu değildir.
12
Taşınır konsolide görevlileri
 Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez
teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine
bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki
taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. İlçe, il
veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi,
bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir.
13
Satın alınan taşınırların giriş
işlemleri (Mad.15)
 (1) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra,
Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer
nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.
 (2) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Alımı bir
merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan
teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği
birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir
ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.
14
Satın alınan taşınırların giriş
işlemleri
 Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak,
ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak
üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer
birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen
bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır.
Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan
sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de
ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.
15
Mad.15 (Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla
birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için)
16
Hangi hallerde TİF
düzenlenmez (Mad.10)
 ……İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak
üzere satın alınarak depolanan ya da
arşivlenenler ile süreli yayınlardan
ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere
aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem
Fişi düzenlenmez.
17
Hangi hallerde TİF
düzenlenmez (Mad.10)
(1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan
 su,
 doğalgaz,
 kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi
 ve
 benzeri maddeler,
18
Hangi hallerde TİF
düzenlenmez (Mad.10)
 (2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile
demirbaşların servislerince yapılan bakım
ve onarımlarında kullanılan yedek
parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına
konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve
yağlar,
19
Hangi hallerde TİF
düzenlenmez (Mad.10)
 (3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın
söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı
kartuşlarının dolumları,
 (4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme
niteliği olmayan kütüphane materyalleri.
 (5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Bütçenin temsil ve
tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan
yiyecek ve içecekler.
20
Hangi hallerde TİF
düzenlenmez (Mad. 15)
 (6) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli
yayınların bedellerinin ödenmesi
sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.
Söz konusu yayınlardan cilt birliği
sağlananlar, ciltletildikten sonra Taşınır
İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.
21
Hangi hallerde TİF
düzenlenmez (Mad. 15)
 (7) Kullanılmak üzere zimmetle verilen
dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle
ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi
düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma
verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet
Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden
düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı
Taşınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılır.
22
Hangi hallerde TİF
düzenlenmez
 a) Tüketime yönelik taşınırların depoya girişi
yapılarak burada muhafaza edilmesi (stoklanması)
halinde taşınır işlem fişi düzenlenecek,
 b) Depoya girişi yapılmadan doğrudan tüketime
verilen (stoklanmayan) malzemeler taşınır kayıt ve
kontrol yetkisinin sorumluluğunda olmadığı için bu tür
alımlarda taşınır işlem fişi düzenlenmeyecektir.
23
Bağış ve yardım yoluyla
edinilen taşınırların girişi
 (1) Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat
çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen
taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol
yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek
kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım
edene verilir veya gönderilir.
 Bağış Gelen Taşınırın Fiyatı Bilinmiyorsa Sayım
Fazlası Taşınırların Girişinde Uygulanan;söz konusu
taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan
taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit
komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.
24
Devir suretiyle çıkış (Mad.24)
 (1) Kamu idarelerince Yönetmeliğin 31 inci
maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak
devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem
Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası
taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan
idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine
bağlanır.
25
Devir suretiyle çıkış
 (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama
birimlerinin ambarları arasında devredilen
taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin
birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır
kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.
Parasal Limit  19.000 TL.
(3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki
taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir,
ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez.
26
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR
1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama
yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için
uygulanacak limitler.
1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devrive satışında  3.750 TL.
1.2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde  7.500 TL.
1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri
arasındaki devrinde
 19.000 TL.
Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir
illerinde 3 kat olarak uygulanır.
27
Kamu idareleri arasında bedelsiz
devir ve tahsis (Mad.31)
 (1) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını
tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç
duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan
idarelere bedelsiz devredilebilir.
 (2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım,
onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik
olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen
taşınırlar devredilemez.
28
Kamu idareleri arasında bedelsiz
devir ve tahsis (Mad.31)
 (3) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) Aşağıda sayılan
taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devrinde beş yıl
şartı aranmaz:
 a) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin
gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme
amaçlı taşınırlar.
 b) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal
otomasyon sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme
dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar.
29
Kamu idareleri arasında bedelsiz
devir ve tahsis (Mad.31)
 c)Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için
alınan taşınırlar.
 ç) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak
diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar.
 d) Devredilmediği takdirde kullanım imkânı
kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi
gereken tüketim malzemeleri.
30
Kamu idareleri arasında bedelsiz
devir ve tahsis (Mad.31)
 (4) (Değişik: 4/5/2010-2010/504 K.) İdareler, sahip
oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci
fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı
bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir.

 (5) (Ek: 14/2/2012-2012/2842 K.) Başbakanlıkça kamu
idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa
yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı
olmaksızın gerçekleştirilir.
31
Kamu idareleri arasında bedelsiz
devir ve tahsis (Mad.31)
 (6) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Devredilmeleri halinde daha
etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı veya görev ve
yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı
anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu
idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının
uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın
bedelsiz devredilebilir.
 (7) (Ek: 4/5/2010-2010/504 K.) Bedelsiz devredilecek ve
devredilemeyecek taşınırlar ile tahsise ilişkin diğer esas ve
usuller Bakanlıkça belirlenir.
32
Hangi taşınırlar hurda
grubunda yer alacaktır?
 Hurda : Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya
tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle
alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkanı
kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik
olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar
görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile
üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve
artık parçaları, ifade eder.
33
Hurdaya ayrılan taşınırların
belirlenmesi
 Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya
tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle
kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı
bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı
çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından
bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği
en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından
değerlendirilir.
34
Hurdaya ayrılan taşınırların
kayıtlardan çıkarılması
 Değerlendirme komisyonunca hurdaya ayrılmasına
karar verilen taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve
Onay Tutanağı düzenlenecektir. Tutanak, Maliye
Bakanlığınca belirlenen (Parasal Sınırlar ve
Oranlar Tebliğiyle belirlenir) yetkilere uygun
olarak harcama yetkilisi veya üst yönetici
tarafından onaylandıktan sonra, TİF
düzenlenecek ve söz konusu taşınır envanter
kayıtlarından çıkarılacak.
35
(Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği
4 Mart 2015 tarih sayı :29285 sayılı
resmi gazete)
 Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler
dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar
ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır.
36
(Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği
4 Mart 2015 tarih sayı :29285 sayılı
resmi gazete)
(2) Devir, satış, imha, hurdaya
ayırma ve terkin işlemlerinin birden
fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz
konusu limitler taşınır bazında değil,
işlem bazında uygulanacaktır.
37
Download

slayt 2