2014
Görevde Yükselme Sınavı
R
A
LA
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
22 Ekim 2014 Saat: 14.00
: .........................................................
SOYADI
: .........................................................
P
ADI
: .........................................................
İMZA
: A
T.C. KİMLİK NUMARASI
GENEL
EV
1. B
u soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış derslere ait testi içermektedir.
Bu kitapçıkta 100 soru bulunmaktadır.
C
2. B
u soru kitapçığının türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
formunuzdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekildeki gibi
kodlayınız ve salon görevlisinin de kendisine ait alanı
paraflamasını sağlayınız.
Bu kodlamayı cevap formunuza yapmadığınız takdirde sınavınız değerlendirilmez. Yanlış kodlama
yaptığınız takdirde ise sınavınızın değerlendirilmesi
yanlış olacaktır.
3. S
ınavda öğrencilere/adaylara toplam 120 dakika süre
verilmiştir.
4. Cevaplamaya istediğiniz dersten başlayabilirsiniz.
5. T
est kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap seçeneği
SIRA NO: .............
AÇIKLAMA
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
6. B
u kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formunda ayrılmış olan yere kurşun kalemle
işaretlenecektir.
7. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz
hiçbir işaret konulmayacaktır.
8. C
evap formunda soruların cevapları doğru biçimde
işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı algılayamayacaktır. Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan
hatalardan tamamen öğrenci/aday sorumludur.
9. B
u sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ
A
Paraf
B
Paraf
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının OMÜ’nün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
C
EV
A
P
LA
R
A
GÖREVDE YÜKSELME
Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa
örneğin uygun bir yerine “………………………”
ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yazılmalıdır?
A) Sayın Prof. Dr. Baki Kısa
Türk Dil Kurumu Başkanı
B) Sayın: Prof. Dr. Baki Kısa
Türk Dil Kurumu Başkanı
C) Sayın: Prof. Dr. Baki KISA
Türk Dil Kurumu Başkanı
A) Aslını aynıdır
B) Aslının benzeridir
C) Aslıdır
D) Aslına uygundur
D) Sayın Prof. Dr. Baki KISA
Türk Dil Kurumu Başkanı
Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan
yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır
aralığı bırakılarak “…………………….” yazılır ve
işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve
soyadları paraf bölümündeki biçimine uygun
olarak düzenlenir.
6.
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?,
nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak
sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
P
2.
5.
R
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kişilere
hitaben yazılan yazılarda resmi hitap biçimine
uygun yazılmıştır?
LA
1.
A
A) Planlama
B) Örgütleme
C) Yöneltme
D) Denetim
Yukarıdaki metindeki noktalı yere aşağıdaki
seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?
EV
A) Paraf
B) Koordinasyon
C) Adres
D) İvedi
Kâğıt kullanarak hazırlanan resmi yazılar en az
kaç nüsha olarak düzenlenir?
7.
C
3.
A) 5
B) 3
A) Genel Müdür
B) İnsan Kaynakları Müdürü
C) Genel Müdür Yardımcısı
D) Müsteşar Yardımcısı
C) 2
D) 1
4.
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe
yöneticilerine örnek gösterilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi gizlilik derecesini
belirtmez?
8.
A) Gizli
B) Çok gizli
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim (kontrol) Alanı
B) Yönetim Birliği
C) Komuta Birliği
D) Hiyerarşi
C) Önemli
D) Hizmete özel
3
Diğer sayfaya geçiniz.
A
9.
İnsanın varlığını sürdürmesi, yemesi-içmesi
ve giyinmesi gibi ihtiyaçlar Maslow tarafından
hangi ihtiyaç başlığında ele alınmıştır?
13. İtirazen şikayet başvurusu aşağıdakilerden
hangisine yapılır?
A) İhale komisyonuna
B) İhaleyi yapan idareye
A) Saygı ve değer İhtiyaçları
B) Güvenlik ihtiyaçları
C) Kamu İhale Kurumu’na
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Maliye Bakanlığı’na
10. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin
özelliklerinden birisi değildir?
LA
R
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
14. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden
değildir?
A) Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
B) Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine
yöneliktir
P
C) İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme
çabasıdır
D) Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
A) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye
çıkılmaz.
B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal
veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara
bölünemez.
A
C) Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık teklif
usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel
usullerdir.
EV
11. Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için
yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden
diğerine verilmesine ne ad verilir?
A) Güç konusu
B) Sorumluluk dağılımı
C) Güç kaynakları
D) İdareler ihtiyaçların uygun şartlarda ve
zamanında karşılanmasından sorumludur.
15. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden
değildir?
A) Doğrudan temin usulü
B) Açık ihale usulü
C) Pazarlık usulü
D) Belli istekliler arasında ihale usulü
D) Yetki göçerimi
16. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında yapılmaz?
C
12. Yaklaşık maliyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İhale yapılmadan önce idarece belirlenir.
B) İhale ve yeterlilik ilanlarında yer verilmez.
C) İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi
olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
A) Tokat Belediyesi’ nin hizmet alımları
B) Anadolu Üniversitesi’ nin mal alımları
C) Ziraat Bankası’ nın yapım işleri
D) Samsun Büyükşehir Belediyesi’ nin taşınmaz
mallarını kiraya vermesi
D) KDV dahil fiyatla belirlenir.
4
Diğer sayfaya geçiniz.
A
17. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre herhangi
bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu
sayılmayan idarelerin yaptıkları ihaleye ilişkin
yasaklama kararlarını aşağıdakilerden hangisi
verir?
21. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa göre, Milli Savunma Bakanlığı
dışındaki bakanlıklarda üst yönetici kimdir?
A) Bakan
B) Başbakan
A) Maliye Bakanlığı
B) Kamu İhale Kurumu
C) Müsteşar
R
D) Bakan Yardımcısı
C) İdarenin İhale Yetkilisi
18. Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul
edilemez?
A) Döviz
22. 5018 sayılı Kanuna göre idare faaliyet raporu
kim tarafından hazırlanır?
A) Gerçekleştirme görevlisi
B) Harcama yetkilisi
C) Üst yönetici
D) Bakan
A
P
B) Tedavüldeki Türk lirası
C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından
verilen teminat mektupları
D) Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen devlet iç
borçlanma senetleri
LA
D) Bakanlar Kurulu
EV
19. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
kanununa göre, devlet tüzel kişiliğine dâhil
idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
23. 5018 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi
gerçekleştirme görevlilerince yürütülmez?
A) İşin yaptırılması
B) Mal veya hizmetin alınması
A) Merkezi Yönetim Bütçesi
B) Genel Bütçe
C) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve
belgelendirilmesi
C) Özel Bütçe
D) Mahalli İdare Bütçesi
D) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun
araştırılması
24. 5018 sayılı kanuna göre harcama yetkisinin
devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
C
20. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
kanununa göre, kamu idareleri bütçe gelir
ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye
Bakanlığı’ na gönderir?
A) İdari sorumluluk
A) Temmuz ayının on beşine kadar
B) Temmuz ayının sonuna kadar
C) Eylül ayının on beşine kadar
B) Mali ve cezai sorumluluk
C) Mali sorumluluk
D) Cezai sorumluluk
D) Eylül ayının sonuna kadar
5
Diğer sayfaya geçiniz.
A
25. 5018 sayılı kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe
Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMM’ne
sunulur?
30. Aşağıdakilerden hangisi Harcama Yetkilisinin
taşınırlarla ilgili sorumluluk ve görevlerinden
birisi değildir?
A) 1 Ekim
B) 13 Ekim
C) 15 Ekim
A) Taşınırların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından sorumludurlar.
B) Taşınırların hukuka uygun elde edinilmesinden
sorumludurlar
C) Taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere
göndermekten sorumludurlar
R
D) 17 Ekim
A) Sayıştay
B) Bakanlar Kurulu
C) Maliye Bakanlığı
D) Kalkınma Bakanlığı
LA
26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezi
yönetim bütçesinin hazırlanma sürecine
katılmaz?
D) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için
imkânlarıyla ürettikleri taşınırların değerini tespit
etmek
31. Taşınır “geçici alındısı” hangi hallerde
düzenlenir?
A
A) Gelir Vergisi Kanunu
B) Medeni Kanun
C) 2547 Sayılı Kanun
P
27. Taşınır Mal Yönetmeliğinin dayanağı olan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
EV
28. Hangi durumda “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir?
A) Acilen zimmete taşınır verilmesi gereken hallerde
düzenlenir
B) Taşınıra zarar verilmesi halinde taşınır kayıt
kontrol yetkilisi tarafından düzenlenir
C) Muayene ve kabul işlemi derhal yapılmayan
hallerde, taşınırların geçici olarak teslim
alınmasında düzenlenir
D) Ambarın sayılmasından sonra taşınırlarda fazla
çıkması durumunda düzenlenir
A) Kişilerin kullanımına demirbaş verilmesinde
B) Zimmetle taşınır verilenlerin emekli olmasında
C) Esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında
C
D) Zimmetle taşınır verilenlerin hizmet yerlerinin
değiştirilmesi durumunda
29. Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım
noksanı nedeniyle taşınırların kayıttan çıkışı
nasıl yapılır?
32. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya
belgeler bu kanun kapsamı içindedir.
A) Zimmet fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
B) Taşınır istek belgesi düzenlenerek kayıtlardan
çıkarılır.
C) Dayanıklı taşınırlar listesi düzenlenerek
kayıtlardan çıkarılır
B) Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi
veya belgeler bu kanun kapsamı içindedir.
C) Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel
bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar
tarafından ilgili kişiye en az yedi gün önceden
haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla
açıklanabilir.
D) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve
faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler bu kanun
kapsamı içindedir.
D) Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve taşınır
işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
6
Diğer sayfaya geçiniz.
A
33. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı
Kanunudur?
37. 19 Mayıs Üniversitesi stratejik planında
paydaşlarımız ile ilgili “Paydaş Etki/Önem
Matrisi” de verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 2914 sayılı Kanun
B) 6111 sayılı Kanun
Birlikte
Çalış
D) 4734 sayılı Kanun
34. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi
edinme istemi reddedilen başvuru sahibi itirazını
nereye yapmalıdır?
C) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna
D) BİMER’e (Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezine)
Askerlik
Şubesi
KOBİLERSİADLAR
B)
YÖK
Emniyet
Müdürlüğü
Yerel Medya
C)
DPT
İl Jandarma
Müdürlüğü
Sendikalar
Dernekler
D)
Sosyal
Maliye
Üniversiteler
Güvenlik
Bakanlığı Arası Kurul
Kurumu
P
35. Bilgi Edinme Hakkı aşağıdakilerden hangisinde
doğru ifade edilmiştir?
A) Yönetsel bir haktır.
MEB
LA
A) İdare Mahkemesine
B) Sulh ve Ceza Mahkemelerine
A)
Bilgilendir
Çıkarlarını
Gözet/
Çalışmalara
Dâhil Et
R
C) 4982 sayılı Kanun
B) Anayasal bir haktır.
A
C) Evrensel bir haktır.
D) Doğal bir haktır.
EV
36. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu kapsamı dışındadır?
A) Kişinin şahsına ait bilgi ve belgeler
B) Kişinin direk etkilendiği işlemler
C) Kişinin mesleki onurunu etkileyen bilgi ve
belgeler
38. 19 Mayıs Üniversitesi stratejik planında
(GZFT)‘nin açılımı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Gelişim-Zararlar, Fırsatlar-Tehditler
B) Güçlü-Zayıf Yönler, Takip Edilecek-Tehditler
C) Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler
D) Gelişmesi Gereken-Zayıf Yönler, FırsatlarPotansiyel Tepkiler
C
D) Mal bildirim beyannamesi ile ilgili belgeler
39. Aşağıdakilerden hangisi 19 Mayıs Üniversitesi
stratejik planında belirlenen stratejik amaçların
içinde bulunduğu “Temalardan” dan değildir?
A) Eğitim-Öğretim
B) Toplumsal Yaşama Katkı
C) Araştırma Geliştirme Rehberlik ve Danışmanlık
Hizmetleri
D) Üniversitenin Yatay ve Dikey Büyümesini Sağlama
7
Diğer sayfaya geçiniz.
A
40. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin
niteliklerinden biri değildir?
44. “Kuruluşun ……………………… ile ilişkilerini,
..........kuruluşun amaçları, işlevleri ve örgütsel
davranış üzerindeki etkilerini öğrenmesiyle,
kuruluşun ………….. etkilemesiyle ilgili anlayış,
davranış ve yöntemleri içeren bir kavramdır.”
A) Kamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse
edilir.
B) Toplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle
vergilerini kamu görevlilerine emanet eder.
Yukarıdaki halkla ilişkiler tanımında boş bırakılan
yerlere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden
hangisi olmalı?
R
C) Kamu hizmeti örgütte iş bölümünü geliştirir.
D) Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli
ve dürüst bir şekilde yürütmelidir.
LA
A) Çalışanlar/ çalışanların/ çalışanlarını
B) Çocuklar/ çocukların/ çocukları
C) Komşular/ komşuların/ komşularını
D) Çevre/ çevrenin/ çevresini
41. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın
göstergesi sayılamaz?
B) Görevi kötüye kullanma
C) Kayırmacılık
D) Rüşvet
A) Hizmet içi kurslar
B) Yabancı dil kursları
P
A) Dedikodu
45. Aşağıdakilerden hangisi personelin
eğitimini amaçlayan kurum içi halkla ilişkiler
etkinliklerinden biri değildir?
C) Geziler
A
D) Müzik kursları
42. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye’deki
etik mevzuatı içinde yer almaz?
46. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel
amaçlarından birisidir?
EV
A) Demokratik değerlerin gelişmesine engel olmak
A) 5176 sayılı “Kamu görevlileri Etik Kurulu
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
yapılması Hakkında Kanun”(2004)
B) “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”()
C) Hediye Alma Yasağına ilişkin Genelge
(2007;2011)
B) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak
C) Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve
toplumsal sorumluluk duygularını engellemek
D) Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında
uyumsuzluk yaratmak
C
D) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
47. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerinden
birisi değildir?
43. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler
çalışmalarının aşamalarından biridir?
A) Soru sorma
A) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
B) Para basılmasına karar vermek
C) Savaş ilanına karar vermek
B) Değerlendirme
C) Mektup
D) Pratik yapma
D) Kanun hükmünde kararname çıkarmak
8
Diğer sayfaya geçiniz.
A
48. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
siyasi hak ve ödevler arasında sayılmamıştır?
53. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında
enstitü organları ile ilgili aşağıdaki beyanlardan
hangisi yanlıştır?
A) Seçme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
B) Kamu hizmetine girme hakkı
A) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü
kurulu ve enstitü yönetim kuruludur
C) Grev hakkı
B) Enstitü kurulu müdürünün başkanlığında, müdür
yardımcıları ve üç yıl için seçilen üç öğretim
üyesinden oluşur
R
D) Dilekçe hakkı
C) Enstitü kurulu 2547 sayılı kanunla fakülte
kuruluna verilen görevleri yerine getirirler
D) Enstitü müdürü, rektör tarafından üç yıl için
atanır.
A) Başbakanı atamak
B) Kanunları yayımlamak
C) Kararnameleri imzalamak
D) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak
LA
49. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve
yetkilerinden birisidir?
54. “Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili
esasları, plan, program ve eğitim-öğretim
takvimini kararlaştırmak” aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?
P
50. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin
görevleri arasında yer almamaktadır?
A) Tüzüklerin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek
A
B) Yüce Divan sıfatıyla birtakım kişileri yargılamak
C) Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek
D) Bireysel başvuruları karara bağlamak
C) Fakülte Kurulu
D) Üniversite Yönetim Kurulu
EV
51. 1982 Anayasası’na göre milletvekillerinin
görevlerini yerine getirmeleri sırasında
açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri
oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya
uğramamalarına ne ad verilir?
A) Fakülte Yönetim Kurulu
B) Dekan
A) Yasama uyumsuzluğu
B) Yasama dokunulmazlığı
C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler
C
D) Yasama sorumsuzluğu
52. Yükseköğretim kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
55. “Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve
yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş
bildirmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kurul Başkanı, kurul üyeleri arasında
cumhurbaşkanı tarafından seçilir
A) Senato
B) Kurula Cumhurbaşkanı tarafından sekiz üye
seçilir
C) Kurul üyeliğinin süresi beş yıldır.
D) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Kurul organları arasındadır.
B) Hukuk Müşavirliği
C) Üniversite Yönetim Kurulu
D) Rektör Yardımcısı
9
Diğer sayfaya geçiniz.
A
56. Aşağıda belirtilen kamu görevlilerinden hangisi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e
tabi değildir?
59. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e
aykırı hareket edenlere uygulanacak disiplin
cezası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu kurumunda istihdam edilen işçi
B) Kamu kurumu sözleşmeli personeli
A) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet
etmemek (Uyarma).
B) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan
tutum ve davranışta bulunmak (Uyarma).
R
C) Polis
D) 657 sayılı yasaya tabi memur
C) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı
davranmak (Uyarma).
LA
D) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız
davranmak (Kınama).
57. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçiler
için imzalanan Toplu İş Sözleşmelerine, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin
Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e aykırı
hüküm konulması halinde geçerliliği konusunda
ne söylenebilir?
60. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e
göre yaz dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
P
A) 15 Haziran – 15 Eylül
B) 15 Mayıs – 31 Ağustos
C) 01 Haziran – 15 Eylül
A) Toplu İş Sözleşmesi özel yasaya dayandığından
aykırı hüküm konabilir.
D) 15 Mayıs – 15 Eylül
A
B) Toplu İş Sözleşmesine, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetine Dair Yönetmeliğe aykırı hüküm
konamaz.
EV
C) Toplu İş Sözleşmesine tabi işçiler Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabi
değildir.
D) Toplu İş Sözleşmesi ile iş yerindeki kılık kıyafet
düzenlenemez.
61. Mal bildiriminde bulunmayan memurlara
verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
B) Uyarma
C) Kınama
D) Aylıktan kesme
58. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine dair yönetmeliğe
göre işyerinde aşağıdaki kıyafetlerden hangisi
giyilmez?
C
62. Usulüne uygun çekilen devlet memuru ne kadar
süre sonra memuriyete dönebilir?
A) 2 yıl
B) 1 yıl
A) Gömlek
C) 6 ay
B) Sandalet
D) 3 yıl
C) Döpiyes
D) V yaka süveter
10
Diğer sayfaya geçiniz.
A
63. Görevinden uzaklaştırılan devlet memurları
hakkında görevinden uzaklaştırmayı izleyen kaç
iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması
zorunludur?
68. “Kel ölür ( ) sırma saçlı olur ( ) kör ölür ( ) badem
gözlü olur.”
Yukarıdaki boşluklara hangi noktalama işaretleri
gelmelidir?
A) (,) (,) (,)
B) (.) (,) (;)
C) (;) (,) (,)
B) 10
C) 30
D) 5
D) (,) (;) (,)
64. Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren
hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma
saat ve şekilleri kim tarafından düzenlenir?
R
A) 15
LA
69. Aşağıdakilerin hangisi anlamına göre olumlu bir
cümledir?
A) Burada beni kimse tanımaz.
B) Ne adımızı anan var, ne halimizi soran.
C) Söylediklerimi henüz yapabilmiş değil.
A) Vali
B) Devlet Personel Başkanlığı
C) Memurun çalıştığı kurum
D) Cezaya çarptıranlar suçsuz değildiler.
70. Hangisi “dilekçeler” için yanlış bir yargıdır?
P
D) Başbakanlık
65. Devlet memuru 1982 Anayasasının hangi
maddesinde tanımlanmıştır?
C) 128
EV
D) 124
A
A) 125
B) 127
A) Üst makama “rica” alt makama “arz” edilir.
66. 1nci ve 2nci dereceli kadrolardan ek göstergesi
5300 den az olan kadrolara atanabilmek için
asgari hizmet süresi kaç yıldır?
B) Düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır.
C) Sağ alt tarafa dilekçe sahibinin adı soyadı yazılır.
D) Resmi veya özel kuruluşlardan bilgi talep edilir.
71. Türkçeye en çok benzeyen dil hangisidir?
A) Moğolca
B) Macarca
C) Çince
D) Rusça
A) 8
B) 10
C
C) 12
D) 20
72. Hangisinin yazımı yanlıştır?
67. “Farsça” aşağıdaki dil ailelerinden hangisinde
yer alır?
A) Özgeçmiş
B) Genelkurmay
C) Kurban Bayramı
D) 29 Mayıs 1453 Salı günü
A) Hint-Avrupa Dil Ailesi
B) Bantu Dil Ailesi
C) Hami-Sami Dil Ailesi
D) Ural-Altay Dil Ailesi
11
Diğer sayfaya geçiniz.
A
73. Doktora yapan öğretim elemanına
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
78. Mal bildirimin verileceği mercilerle ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Bir kademe ilerlemesi uygulanır.
A) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri
için Adalet Bakanlığına
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu
Üyeleri için Maliye Bakanlığı,
B) Bir derece ilerlemesi uygulanır.
C) İki kademe ilerlemesi uygulanır.
D) Bir derece bir kademe ilerlemesi uygulanır.
R
C) Noterler için Adalet Bakanlığı
D) Siyasi parti genel başkanları için Sayıştay
Başkanlığı
74. Aşağıdaki unvanlardan hangisi öğretim elemanı
sınıfında değildir?
C) Araştırmacı
LA
79. Aşağıdakilerden hangisi disiplin amirinin
vermeye yetkili olduğu cezalardan biri değildir?
A) Uzman
B) Çevirici
A) Aylıktan kesme
B) Uyarma
C) Kınama
D) Araştırma Görevlisi
D) Kamu görevinden çıkarma
P
75. Öğretim elemanlarının derece yükseltilmesi ile
ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir
kadronun bulunması
B) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu
derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen
almış olmak
A
80. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
C) Birim amirinin onayı
D) Bu süre içinde olumlu sicil almış olması
EV
76. Aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde
bulunacaklardan biri değildir?
A) Bulunan kademedeki ilerlemenin 1-4 yıl
durdurulmasıdır.
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu
kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir
tarafından verilir.
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
verildiği tarihten 2 yıl sonra uygulanır.
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına
karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır.
A) Siyasi parti genel başkanları
B) Yeminli mali müşavirler
C) Gazete sahibi gerçek kişiler
D) Muhtarlar
C
81. Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin
Yönetmeliğinde düzenlenen zamanaşımı
hükümleri ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
77. Aşağıdakilerin hangisinde mal bildirimini verme
zamanı doğru olarak verilmiştir?
A) Uyarma, kınama cezalarında 60 gün içinde
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde
ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
A) Bakanlar Kurulu üyeliğine atamalarda atamayı
izleyen 2 ay içinde
B) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi
tarihini izleyen 2 ay içinde
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında bir
ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı
takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
C) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini
izleyen 2 ay içinde
D) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda 2
ay içinde
C) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği
tarihten itibaren nihayet bir yıl içerisinde disiplin
cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi
zamanaşımına uğrar.
D) Aylıktan kesme cezasında 60 gün içinde disiplin
soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza
verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
12
Diğer sayfaya geçiniz.
A
82. Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin
Yönetmeliğinde tanımlanan Disiplin Kurulları için
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
86. Milli Güvenlik Kurulu toplantıları ne zaman
yapılır?
A) 2 ayda 1 kez
A) Kurul üyeleri çekimser oy kullanabilir.
B) Kurulun toplantı nisabı üye tam sayısının üçte
ikisidir.
B) 3 ayda bir
C) Yılda 1 kez
D) 4 ayda 2 kez
R
C) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır.
D) Disiplin kurulları uyarma cezası vermeye
yetkilidir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?
P
A) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden
başlanarak, silsile takip edilerek şikâyet edilen
amirler atlanarak yapılır.
B) Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek
şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
yazılan bir dilekçe ile yapılır.
C) Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil
etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti
kabul eden amirlerce sağlanır.
87. “Devletin anayasal düzeni, milli varlığını,
bütünlüğünü milletler arası alanda siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı
sıra, uluslararası antlaşmalarda kararlaştırılan
haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı
korunmak ve kollanmak üzere gerçekleştirilen
faaliyetlerin bütünüdür.”
LA
83. Aşağıdakilerden hangisinde şikâyetin yapılma
şekli ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Milli güvenlik
A
D) Sözlü şikâyetlerde en yakın amirden başlanarak
silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirin atlanarak
yapılması ilkesi uygulanmaz.
EV
84. Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara
bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi
ile ilgili bütün işlemlerin tamamlanması
aşağıda verilen sürelerden hangisi içerisinde
zorunludur?
A) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal
ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde
B) Milli güç
C) Siyasi güç
D) Milli strateji
88. 1982 Anayasası’nın 117’nci Maddesine göre milli
güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin
yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM’ne
karşı hangi kurum sorumludur?
A) Genelkurmay Başkanlığı
B) Türk Silahlı Kuvvetleri
C) Milli Güvenlik Kurulu
B) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal
ettiği tarihi izleyen 60 gün içinde
C) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal
ettiği tarihi izleyen 15 gün içinde
D) En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal
ettiği tarihi izleyen 15 iş günü gün içinde
C
D) Bakanlar Kurulu
85. Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar
yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir
defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine
tebliğini izleyen kaç gün içerisinde itiraz hakkını
kullanabilirler?
89. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet
Türkiye’sinin ilk muhalefet partisidir?
A) İttihat ve Terakki Partisi
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
A) 30 gün
B) 60 gün
C) 15 gün
D) Ahali Cumhuriyet Fırkası
D) 10 gün
13
Diğer sayfaya geçiniz.
A
90. Kanun önünde eşitliğin sağlanması ve her türlü
ayrıcalığın reddi anlamına gelen “halkçılık”
aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?
96. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bakanlıklarda faaliyet konusunun önemi
ölçüsünce müsteşar bulunur?
B) Bakanlıklarda şeflikler kanun yoluyla kurulur ya
da kaldırılır?
A) Bağımsızlık
B) Özgürlük
C) Devletçilik
R
C) Bakanlık bağlı kuruluşlar için bakanlık merkez
teşkilatında genel müdürlük düzeyinde ana hizmet
birimi kurulamaz.
D) Demokrasi
D) Bakanlıklarda tüm danışma ve yardımcı birimler
için genel müdürlük kurulur.
LA
91. “Vatan bir bütündür, bölünemez.” İlkesi ilk olarak
nerede ifade edilmiştir?
A) Samsun
B) Amasya Genelgesi
C) Havza Genelgesi
97. Yükseköğretim kurumlar devlet teşkilatı içinde
hangi kategoride yerini bulur?
D) Erzurum Kongresi
A) Merkezi idare
B) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşu
C) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluş
D) Milli Eğitim Bakanlığı ilgili kuruluşu
B) 1919-1927
C) 1881-1938
D) 1905-1933
98. Bakanlık bağlı kuruluşların bağlı olduğu
bakanlıktan alınıp başka bir bakanlığa
bağlanması için hangi prosedür uygulanır?
A
A) 1914-1933
P
92. Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eseri hangi
yıllar arasındaki olayları anlatır?
93. Millet egemenliğinin esas unsur olduğu Atatürk
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanunda değişiklik yapılır.
B) Bakanlar arası protokol yoluyla değişiklik
gerçekleştirilir.
C) Başbakanın kararıyla değişiklik yapılır.
EV
D) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile
değişiklik yapılır.
A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
99. Bakanlık bağlı kuruluşların merkez teşkilatların
kadro yapılanması aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
D) Milliyetçilik
94. Aşağıdaki hukuki yapılanmalardan hangisi
“Mecelle”nin yerine getirilmiştir?
A) Müsteşar-Genel Müdür-Daire Başkanı-Şube
Müdürü
B) Bakan-Müsteşar-Daire Başkanı-Genel Müdür
C
A) Ceza Kanunu
C) Genel Müdür-Daire Başkanı-Şube Müdürü-ŞefMemurluk
B) Medeni Kanun
C) Ticaret Kanunu
D) İcra/İflas Kanunu
D) Daire Başkanı-Genel Müdür-Şube Müdürü-ŞefMemur
100.Sermayesinin %50’den fazlası herhangi bir
iktisadi devlet teşekkülü ya da Kamu İktisadi
Kuruluşuna ait olan Anonim Şirketlere ne ad
verilir?
95. Aşağıdaki kanunlardan hangisi bakanlıkların
teşkilat yapısı ile ilgili çıkarılmıştır?
A) 2547 Sayılı Yasa
B) 4737 Sayılı Yasa
A) Kamu İktisadi Teşekkülü
C) 3046 Sayılı Yasa
B) Bağlı Ortaklık
D) 657 Sayılı Yasa
C) Kamu İktisadi Teşebbüsü
D) İştirak
14
Test Bitti.
Ders Adı
İmza
P
LA
R
Kontrol Yapanlar
Kitapçık Türü
EV
A
Düzenleyenler
C
Basımı Onaylayan
İmza
A Kitapçığı
B Kitapçığı
Kitapçık Türü
A Kitapçığı
B Kitapçığı
İmza
2014
A
R
Görevde Yükselme Sınavı
S I N AV D A U Y U L A C A K K U R A L L A R
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarıları dikkate almayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve
sınavları geçersiz sayılacaktır.
LA
1. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı,
defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş
öğrenciler/adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu öğrencilerin/adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon Başkanının talimatıyla kitapçıktaki sayfaların eksik olup olmadığını ve basım
hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında
her sayfanın başlığında basılı bulunan soru kitapçık türünün,
kitapçığın ön kapağındaki soru kitapçığı türü ile aynı olup
olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon
Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığı
üzerindeki kitapçık türünü, cevap formu üzerinde bulunan “Soru Kitapçığı Türü” alanına kodlamanız gerekmektedir. Salon görevlileri sınav öncesi cevap formunuzda kodladığınız Soru Kitapçığı Türünü kontrol ederek form
üzerinde bulunan “Kontrol edilmiştir” alanını mürekkepli
kalemle paraflayacaktır. Salon görevlileri tarafından cevap
formunuzda ilgili alanın paraflanmaması durumunda cevap
formunuz değerlendirilemeyecektir. Lütfen salon görevlilerinin cevap formunu paraflamasını isteyiniz.
A
P
2. Sınavda öğrencilere/adaylara her ders için 120 dakika süre
verilmiştir. Öğrenciler/Adaylar sınavın ilk 30 dakikasından
sonra hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve son 5 dakikası içinde öğrencinin/
adayın salondan çıkışına kesinlikle izin verilmeyecektir.
Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci/
aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava devam
ettirilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap formunuzu ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin
bittiği ilan edildikten sonra cevap formları ve soru kitapçıkları
salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar öğrenciler/
adaylar yerlerinden ayrılmayacaktır.
6. Cevap formunda ilgili alanları doldurmanız gerekmekte
olup yazılacak her türlü yazı ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap
formuna işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına yapmış olduğunuz işaretlemeler geçersiz sayılacaktır.
EV
3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle/adaylarla konuşmaları ve öğrencilerin/adayların birbirinden kalem, silgi
vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
C
4. Sınav sırasında kopya çeken, çekilmesine yardımcı olan
öğrencilerin/adayların kimlikleri, Salon Başkanı tarafından Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin/
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekenleri veya çekmeye yardımcı olanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye/adaya aittir. Öğrencilerin/
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde
bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan öğrencilerin/adayların sınavı iptal edilcektir. Cevap formunuzu
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. Sınav
görevlileri, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını,
toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği
takdirde, OMÜ takdir hakkını kullanarak adayların bir kısmının veya tümünün sınavını iptal etme hakkına sahiptir.
5. Öğrenciler/Adaylar, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate
almak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yeri
değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce
8. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve sıra numaranızı yazıp imzalayınız. Sınav
sonunda soru kitapçıkları ile cevap formları toplanacak
ve tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarının
eksik bulunması durumunda sınavınız geçersiz sayılacak ve
hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır.
9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
10. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda
yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
11. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve
cevap formunuzu salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
12. Sınava giren öğrenci/aday sınavda uyulacak kuralları kabul
etmiş sayılır.
Download

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI