Hurdaya Ay.
Nedeniyle
Çıkış
Tüketim
Suretiyle
Çıkış
Kullanım
Suretiyle
Çıkış
Taşınır
Çıkışları
Kul.Hale Gel.
Yok Ol.Say.
Nok.Ned.
Çıkış
Satış
Suretiyle
Çıkış
Yab.Ülkelere
Bağış ve Yar.
Sur.Çıkış
Devir
Suretiyle
Çıkış
TÜKETİM SURETİYLE ÇIKIŞ
 TÜKETİM MALZEMELERİ, TAŞINIR
İSTEK BELGESİ KARŞILIĞINDA
DÜZENLENEN T.İ.F. İLE ÇIKIŞ
KAYDEDİLİR.
 KAMU İDARELERİ KENDİ İÇ
İMKANLARIYLA ÜRETECEKLERİ
DAYANIKLI TAŞINIRLARIN
ÜRETİMİNDE KULLANACAKLARI
TAŞINIRLAR İÇİN DE 1. FIKRADAKİ
İŞLEMİ YAPARLAR.
TAŞINIR İŞLEM FİŞİ
DÜZENLENMEDEN KESİNLİKLE
TAŞINIR ÇIKIŞI YAPILMAZ,
TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞ
KAYITLARI, AMBARA
GİRİŞLERİNDEKİ ÖNCELİK SIRASI
İLE “İLK GİREN-İLK ÇIKAR (FIFO)”
ESASINA GÖRE GİRİŞ BEDELLERİ
ÜZERİNDEN YAPILIR.
Örneğin ambarımızda bir temizlik malzemesinden
01.07.2007’de 12 adetx 8 YTL = 96,00
18.07.2007’de 30 adetx10 YTL =300,00
10.08.2007’de 30 adetx11 YTL =330,00
22.09.2007’de 50 adetx12 YTL =600,00
olarak 122 adet giriş kaydedilmiş. İMİD temizlik işleri için
50 adet talep etmiş. Yapılacak çıkış işleminde;
12 adedi 8 YTL’den,
30 adedi 10 YTL’den,
8 adedi 11 YTL’den olmak üzere
çıkış kaydı yapılacaktır.
TAŞ.
İSTEK
BELGESİ
TAŞ.
İŞLEM
FİŞİ
DEFTER KAYDI
DOSYA
KULLANIM SURETİYLE ÇIKIŞ
 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DIŞINDAKİ
DAYANIKLI TAŞINIRLAR T.İ.B. İLE TALEP
EDİLİR. 6/A ÖRNEK NUMARALI ZİMMET
FİŞİ İLE KULLANIMA VERİLİR.
 KARA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ YETKİLİ
MAKAMIN ONAYI İLE YÖNETİMİNDEN
SORUMLU GÖREVLİYE VEYA
KULLANICISINA 6 ÖRNEK NUMARALI
ZİMMET FİŞİ İLE KULLANIMA VERİLİR.
 KARA TAŞITLARI DIŞINDAKİ TAŞITLARIN
TESLİMİ USUL VE BELGELERİ AYRICA KAMU
İDARELERİNCE BELİRLENİR.
 ZİMMET FİŞİ İLE DAYANIKLI TAŞINIRLAR
DEFTERİNE GEREKLİ KAYITLAR YAPILIR. FİŞİN
1. NÜSHASI DOSYASINDA SAKLANIR, 2.
NÜSHASI TAŞINIR TESLİM EDİLEN
GÖREVLİLERE VERİLİR.
 ODA, BÜRO, BÖLÜM, GEÇİT, SALON, ATÖLYE,
GARAJ VE SERVİS GİBİ ORTAK KULLANIM
ALANLARI İÇİN VERİLEN TAŞINIRLAR İÇİN DAY.
TAŞ. LİSTESİ DÜZENLENİR VE KULLANIM ALANI
SORUMLUSU VEYA YÖNETİCİSİNE İMZASI
ALINARAK TESLİM EDİLİR.
DEVİR SURETİYLE ÇIKIŞ
KAMU İDARELERİNCE BEDELSİZ
DEVREDİLEN TAŞINIRLAR T.İ.F. İLE ÇIKIŞ
YAPILIR. FİŞİN 1 NÜSHASI TAŞINIRI
DEVRALAN İDAREYE VERİLİR. DEVİR ALAN
İDAREDEN GELEN FİŞ DÜZENLENEN FİŞİN
EKİNE BAĞLANIR.
AYNI KAMU İDARESİNİN HARCAMA
BİRİMLERİ ARASINDA DEVREDİLEN
TAŞINIRLAR İÇİN DE T.İ.F. DÜZENLENİR.
FİŞİN 1. NÜSHASI DEVREDİLEN BİRİMİN
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİNE
VERİLİR.
AYNI HARCAMA BİRİMİNİN
AMBARLARI ARASINDAKİ
TAŞINIR DEVİRLERİNDE DE
TAŞINIR İŞLEM FİŞİ
DÜZENLENİR, ANCAK BU FİŞLER
MUHASEBE BİRİMİNE
GÖNDERİLMEZ.
YABANCI ÜLKELERE BAĞIŞ VEYA
YARDIM OLARAK VERİLEN
TAŞ.ÇIKIŞI
YABANCI ÜLKELERE YARDIM VEYA BAĞIŞ
OLARAK VERİLEN TAŞINIRLAR, YETKİLİ
MAKAMIN ONAY VEYA KARARINA
DAYANILARAK DÜZENLENECEK TAŞINIR
İŞLEM FİŞİ İLE KAYITLARDAN ÇIKARILIR.
ONAY KARARIN BİR ÖRNEĞİ FİŞİN EKİNE
BAĞLANIR.
SATIŞ SURETİYLE ÇIKIŞ
İLGİLİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE SATILAN
TAŞINIRLAR TAŞINIR İŞLEM FİŞİ
DÜZENLENEREK ÇIKIŞ KAYDEDİLİR.
SATIŞA İLİŞKİN KARAR VEYA ONAYIN BİR
NÜSHASI FİŞİN 1. NÜSHASINA BAĞLANIR.
KULLANILAMAZ HALE GELME, YOK
OLMA VEYA SAYIM NOKSANI
NEDENİYLE ÇIKIŞ
 TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÖZELLİKLERİNDE,
AĞIRLIKLARINDA VEYA MİKTARLARINDA
MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER NEDENİYLE
OLUŞAN FİRELER, SAYIMDA NOKSAN ÇIKAN,
ÇALINMA, KAYBOLMA NEDENİYLE YOK OLAN,
YIPRANMA, KIRILMA, BOZULMA NEDENİYLE
KULLANILAMAZ HALE GELEN TAŞINIRLAR İLE
CANLI TAŞINIRIN ÖLÜMÜ HALİNDE KAYITTAN
DÜŞME TEKLİF ve ONAY TUTANAĞI VE T.İ.F.
DÜZENLENEREK KAYITLARDAN DÜŞÜLÜR.

ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE
KULLANILAMAYACAK HALE
GELMİŞ BAYRAKLAR TÜRK
BAYRAĞI TÜZÜĞÜNÜN 38.
MADDESİ GEREĞİNCE
ÇIKARILMIŞ YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE GÖRE KAYITTAN
ÇIKARLIR VE 1. FIKRA HÜKMÜ
UYGULANIR.
1. VE 2. FIKRALARDAKİ
HALLERDE KASIT, KUSUR,
İHMAL VEYA TEDBİRSİZLİK
OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIP
BİR TUTANAKTA BELİRTİLİR
VE YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİ
HÜKMÜNE GÖRE İŞLEM
YAPILIR.
HURDAYA AYIRMA NEDENİYLE ÇIKIŞ
 EKONOMİK ÖMRÜ DOLMUŞ VEYA FİZİKİ VE
TEKNİK NEDENLERLE KULLANIMI YARARLI
OLMAYAN TAŞINIRLAR ÖZEL MEVZUAT
ÇERÇEVESİNDE KURULAN EN AZ 3 KİŞİLİK
KOMİSYON (H.E.K) TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLİR.
 KOMİSYON YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE
HURDAYA AYRILMASI UYGUN GÖRÜLMEYEN
TAŞINIRLAR HAKKINDAKİ GEREKÇELİ
KARARINI HARCAMA YETKİLİSİNE BİLDİRİR.
KOMİSYONCA HURDAYA AYRILMASINA
KARAR VERİLENLER İÇİN KAYITTAN
DÜŞME TEKLİF ve ONAY TUTANAĞI
DÜZENLENİR.
HURDAYA AYRILACAK TAŞINIRLARDAN
KAYITLI TUTARI BAKANLIKÇA BELİRLENEN
TUTARA KADAR OLANLAR HARCAMA
YETKİLİSİNİN, BELİRLENEN TUTARI
AŞANLAR İSE KAMU İDARESİ ÜST
YÖNETİCİSİNİN ONAYI İLE KAYITTAN
ÇIKARILIR.
1. FIKRAYA GÖRE KOMİSYON TARAFINDAN
İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEN
TAŞINIRLAR HARCAMA YETKİLİSİNİN
ONAYI İLE İMHA EDİLİR. İMHA İŞLEMİ
KOMİSYON GÖZETİMİNDE UZMAN
KİŞİLERCE YAPILR, İMHA TUTANAĞI
DÜZENLENİR.
HURDAYA AYRILAN VEYA İMHA EDİLEN
TAŞINIRLAR T.İ.F. DÜZENLENEREK
KAYITLARDAN ÇIKARILIR. FİŞİN EKİNE
KAYITTAN DÜŞME TEKLİF ve ONAY
TUTANAĞININ BİR NÜSHASI BAĞLANIR.
BÖLÜNEN, BİRLEŞEN VEYA KALDIRILAN
HARCAMA BİRİMLRİNE AİT TAŞ.
HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER
1- KAMU İDARELERİNİN YENİDEN
YAPILANMALARI SONUCU OLUŞAN
DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE BÖLÜNMESİNE,
BİRLEŞMESİNE VEYA KALDIRILMASINA KARAR
VERİLEN HARCAMA BİRİMLERİNE AİT
TAŞINIRLAR;
 BÖLÜNME SONUCU BÖLÜNEN HAR. BİRİMİ
KAYITLARINA ÇIKIŞ, YENİ OLUŞAN HAR.
BİRİMİ KAYITLARINA GİRİŞ,
BAŞKA BİR HAR. BİR. İLE BİRLEŞME
SONUCU KALDIRILAN BİR. KAYITLARINA
ÇIKIŞ, BÜNYESİNDE BİRLEŞİLEN HAR. BİR.
KAYITLARINA GİRİŞ,
KALDIRILMA HALİNDE KALDIRILAN HAR.
BİR. KAYITLARINA ÇIKIŞ, DEVREDİLEN
HAR. BİR. KAYITLARINA GİRİŞ,
KAYDEDİLİR.
2- GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAYITLARI TAŞINIR İŞLEM
FİŞİ İLE YAPILIR. DÜZENLENEN FİŞLERİN
BİRER NÜSHASI MUHASEBE BİRİMİNE
GÖNDERİLİR.
TAŞINIR GİRİŞ ve ÇIKIŞLARININ
MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLMESİ
 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ
STOK VE MADDİ DURAN VARLIK
HESAPLARINDA İZLENEN TAŞINIRLARDAN
SATIN ALMA İLE EDİNİLMEDE VE DEĞER
ARTTIRICI HARCAMALARDA DÜZENLENEN
T.İ.F.LERİNİN BİR NÜSHASINI ÖDEME BELGESİ
EKİNDE MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİR.
DİĞER ŞEKİLDE EDİNMELERDE VE MADDİ
DURAN VARLIK ÇIKIŞLARINDA T.İ.F.LERİNİN
BİRER NÜSHASINI EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE VE
HER DURUMDA MUHASEBE BİRİMİNE
GÖNDERMEK ZORUNDADIR.
 150-İLK MADDE VE MALZEMELER ÇIKIŞLARINDA
DÜZENLENEN T.İ.F. MUHASEBE BİRİMİNE
GÖNDERİLMEZ. GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ
İDARELERDE ÜÇ AYLIK DÖNEMLER İTİBARIYLA,
DİĞER İDARELERDE ÜÇ AYI GEÇMEMEK ÜZERE
BELİRLENECEK SÜREDE KULLANILAN TÜKETİM
MALZEMELERİNİN II. DÜZEY DETAY KODU
BAZINDA DÜZENLENEN ONAYLI LİSTESİ İLGİLİ
DÖNEMİN SON İŞ GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR
MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLİR.
 MUHASEBE YETKİLİLERİ TAŞINIR GİRİŞ VE
ÇIKIŞLARINA İLİŞKİN KENDİLERİNE
GÖNDERİLEN T.İ.F. DE GÖSTERİLEN
TUTARLARI II. DÜZEY DETAY KODU BAZINDA
İLGİLİ HESAPLARA KAYDEDER.
Download

Taşınırların Çıkış İşlemleri