İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR-TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ
ŞB.MD. M.UĞUR KIZILHİSAR
1
•
•
5018 sayılı Kanunda TAŞINIRLAR KAMU KAYNAĞI OLARAK
TANIMLANMIŞTIR
KANUNA GÖRE KAMU KAYNAĞININ;



•
ETKİN,
VERİMLİ,
EKONOMİK, OLARAK
- KULLANILMASI,
- YÖNETİLMESİ ,
- VE HESABININ VERİLMESİ,
ESASTIR.
2
Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanunda;
1)Sorumluluk yetkiyi kullanana yüklenmiştir.
2) Kusursuz sorumluluk kaldırılmıştır.
3) Kanunla verilen yetki çerçevesinde;
• kamu kaynağını kullanan,
• kamu kaynağını yöneten,
• Ve kamu kaynağının edinilmesi, kullanılması ve
yönetilmesi konularında emir ve talimat verenler,
Bu işlemlerden dolayı sorumlu olarak hesap verecektir.
BU KİŞİ; İDARİ ANLAMDA ÜST YÖNETİCİ,
MALİ ANLAMDA HARCAMA YETKİLİSİDİR.
3
Taşınır Mal Yönetmeliğinin dayanağı, 5018 sayılı
Kanunun değişik 44 üncü maddesidir.
Maddede;
“...Taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim
hesabının verilmesi ve mal yönetim
sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak
olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar,
maliye bakanlığınca hazırlanacak ve bakanlar
kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir”
hükmüne yer verilmiştir.
4
 YÖNETMELİK
(Md:1);
Bütün taşınırların kayıt altına alınmasını,
Muhafazasını,
İdareler arasında bedelsiz devir ve tahsisini,
Yönetimini,
Görevli ve sorumluların belirlenmesini,
Hesabının verilmesini,
Düzenlemektedir.
5
YETKİLİ MERCİLER
1-EDİN
2-KAYDET
TAŞINIR 4-HESABINI
VER
3-YÖNET
6
G E N E L Y Ö N E TİM
M E R K E Z İ Y Ö N E T İM
G E N E L B Ü TÇ E
Ö ZE L B Ü TÇ E
D Ü ZE N LE Y İC İ VE D E N E TLE Y İCİ
K U R U M LA R
S O S Y AL G Ü V E N LİK
K U R U M LAR I
M AH ALLİ İD AR E LE R
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
-5018 KAPSAMINDA DEĞİL.
-ANCAK; DSBM YÖNETMELİĞİ 27.MADDESİ İLE KAPSAMA
DOLAYLI OLARAK ALINDI. MADDE HÜKMÜNE GÖRE:
-KAYITLARA ALINMASINDA,
-VERİLMESİNDE,
-İZLENMESİNDE,TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE TABİ.
TSK, MİT VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRLARI
KAPSAMDA DEĞİLDİR..
7
 Döner
Sermayeli İşletmeler yönünden;
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmüne göre;
Döner sermayelerce edinilen taşınırların
- Kayıtlara alınmasında,
- Verilmesinde,
- İzlenmesinde,
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
8

TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN
KAPSAMI
Yönetmelik;
› Tüketim Madde ve Malzemelerini,
› Makine, Cihaz ve Aletleri,
› Taşıtları,
› Ve Demirbaşları, kapsamaktadır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar içinde yer alan telif
hakları ve yazılımlar yönetmelik kapsamında değildir.
Bunlar yalnızca muhasebe (260) kayıtlarında izlenir.
9
KAPSAMDAKİ TAŞINIRLARIN
KAYDEDİLECEĞİ HESAPLAR
TAŞINIRIN MUHASEBE KAYITLARI
Tüketim
Malzemeleri
150
Demirbaşlar
Tesis
Makine ve Cihazlar
253
Taşıtlar
255
254
10
 TEMEL
İLKE VE ESASLAR
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre;
Bütün taşınırlar kayıt altına alınacak-md:12
Her kayıt belgeye dayandırılacak –md.12
Kayıtlar Elektronik Ortamda Tutulacak- 11,
Kayıtlar yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde
tutulacak-md:12,
Kayıtlar Harcama Birimleri İtibarıyla olacak-md:12,
Taşınır Hesabı Harcama Birimleri İtibarıyla Hazırlanacakmd:34
Taşınır Yönetim Hesabı Harcama Yetkilisi tarafından
biriminde muhafaza edilecek md:34.
11
 Harcama
Birimi ve Harcama Yetkilisi
Harcama Birimi; Kamu idaresi bütçesinde ödenek
tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez
birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle harcama
yetkisi verilen taşra birimleridir.
Harcama Yetkilisi;Harcama biriminin en üst
yöneticisidir.
12
 GÖREVLİ
VE SORUMLULAR
(md.5-6-7-8)
YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA;
› HARCAMA YETKİLİSİ,
› TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ,
› KONSOLİDE GÖREVLİSİ,
› MUHASEBE YETKİLİSİ,
› KENDİSİNE DAYANIKLI TAŞINIR ZİMMETLENEN
PERSONEL,
Görevli ve sorumlu olarak karşımıza çıkmaktadır
13
 HARCAMA
md:5
YETKİLİLERİ
HARCAMA YETKİLİLERİ, taşınırların;
› Hukuka uygun olarak edinilmesinden; etkili,
ekonomik, verimli olarak kullanılması ve
yönetilmesinden (5018/8-11-32-48),
› Kayıtların usulüne uygun olarak, saydam ve
erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan,
› Taşınır Yönetim Hesabını biriminde muhafaza
etmek ve ilgili mercilere göndermekten,
› Kayıp ve noksanlıklarda, meydana gelen zararın
kusurlu olanlardan tazmininden,
Görevli ve sorumlu olup, gerektiğinde, kayıt ve
işlemleri kontrol etmeye yetkilidir.
14
 TAŞINIR
KAYIT VE KONTROL
YETKİLİLERİ (md:6)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri;
› Harcama Yetkilisi tarafından, memuriyet ve çalışma
unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirilir. Taşınır
işlemler yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.
(D.S.İşletmeler bu hükme tabi)
› Taşınır kayıt ve işlemlerinde Harcama yetkilisine karşı
sorumludur.
› Ancak, kendi kusuru nedeniyle ambarlarında meydana
gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur.
› Sorumluluklarındaki ambarları devretmeden
görevlerinden ayrılamazlar.
(2012 de Ek) İhtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama
biriminin kayıt ve işlemleri bir TKKY tarafından yürütülebilir.
15
 TAŞINIR
KAYIT VE KONTROL
YETKİLİLERİ (md:6)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri;
› Edinilen taşınırları teslim alır,
› Muayenesi yapılanları tüketime ve kullanıma verir,
› Giriş ve çıkış kayıtlarını tutar,
› Ambarlarda; taşınırların ıslanmasına, bozulmasına,
çalınmasına karşı gerekli tedbirleri alır,
› Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar,
› Harcama biriminin ihtiyaç planlamasının
yapılmasına yardımcı olur,
› Yönetim Hesabı Cetvellerini hazırlar
16
 KONSOLİDE
(md:7) ????
GÖREVLİSİ
Konsolide Görevlileri;
› merkez, Bölge, il ve gerektiğinde ilçede
görevlendirilir.
› Görevlendirmeye, idarenin oradaki en üst
yöneticisi yetkilidir.
› Görevi:Konsolide rapor almak, merkezde taşınır
kesin hesap raporlarını almak.
17
 MUHASEBE
(md:8)
YETKİLİLERİ
TMY Md:30 ve 34 gereğince; muhasebe birimine
gönderilen belgelere dayanılarak;
1- Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine
uygun olarak tutmakla,
2- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu
kontrol ederek onaylamakla,
Görevlidir.
18
 Kullanılmak
Üzere Taşınır Teslim
Edilen Kamu Görevlilerinin
Sorumluluğu ( MD:5)

Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak,

İzinsiz görev mahalli dışına çıkarmamak,

Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini
Önlemek,

Görevden Ayrıldığında veya İhtiyaç Kalmadığında İade
Etmek,

Kişisel kasıt, kusur veya ihmali sonucunda taşınıra verilen
zararı ödemek.
Bu hususlar : 657 sayılı DMK madde 12-16 da yer aldığı gibi
27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri de
uygulanır.
19
 Kullanılacak
Defterler
(MD:9)
Defterler:
1-Tüketim Malzemeleri Defteri,
2- Dayanıklı Taşınırlar Defteri,
3- Müze Defteri,
4- Kütüphane Defteri.
20
 Tüketim
Malzemeleri Defteri
150- İlk Madde ve Malzemeler hesap grubunun altında
detaylandırılan tüketim malzemeleri ile yedek parçalar
kaydedilir.
Kayıtlar “İlk giren- ilk çıkar” esasına göre yapılır.
KBS TKYS Buna göre işlemektedir.
21
 Düzenlenecek
Belge ve Cetveller
(MD:10)
Belgeler:
1. Taşınır İşlem Fişi (TİF)
Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir.
İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF
düzenlenmesi zorunludur.
TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı
yapılamaz.
22
 TİF’lerin
İmzalanması
Giriş TİF’lerinin “SOL” tarafı,
Çıkış TİF’lerinin “SAĞ” tarafı,
Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerince
imzalanır.
Giriş TİF’inin “Teslim Edilmiştir” bölümü, ilgisine
göre; satıcı, satınalma memuru, kargo görevlisi,
Çıkış TİF’inin “Teslim Alınmıştır” bölümü ise
ambardan taşınırı teslim alan görevli, tarafından
imzalanır.
23
 Hangi
Hallerde TİF Düzenlenmez
(MD:10)
Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez.
1.
Satınalındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-kum-çakıltoprak-gübre vb.
2.
Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt
depolarına konulan akaryakıt,yağ, LPG,
3.
Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu (oksijen tüpleri)
4.
Dergi, gazete gibi süreli yayınlar.
DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar
ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur.
5, (2012 de Ek) Temsil ödeneği ile makam için alınan yiyecek ve içecekler
24
 İşlem
Türüne Göre Dayanak Belgeler
Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için;
Satın almalarda ve Değer artışlarında; fatura,
Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst
yöneticinin kabul onayı,
Bedelsiz devirde; protokol veya karşı tarafın vereceği TİF,
İadelerde; iadeye ilişkin yazı,
İç üretimde; üretime verilen malzemelere ait TİF in bir nüshası
ve Değ.Tespit Kom. Tutanağı,
Sayım noksanı ve fazlalarında;Say.Tutanağı,
25
 İşlem
Türüne Göre Dayanak Belgeler
(Devam)
Tüketim çıkışlarında; Taşınır İstek Belgesi
Satış ve bağışlarda; yetkili makamın veya organın
onay veya kararı,
Çalıntı, kayıp, yok olma,hurdaya ayırmalarda;
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı,
(Adli vakalarda Emniyet birimi tutanağı)
Dayanak belge olarak, düzenlenecek Taşınır
İşlem Fişi ekine bağlanır.
26
 Düzenlenecek
Belge ve Cetveller
(MD:10)
Belgeler (Devamı)
2. Zimmet Fişi,(Taşınır kot listesinde bulunan cihaz demirbaş ve taşıtların
kullanıcılarına tesliminde düzenlenir.)
3.
Taşınır İstek Belgesi, (Ambardan yapılacak taleplerde kullanılır, talepte
4.
5.
Dayanıklı Taşınırlar Listesi,
Taşınır Geçici Alındısı,( Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan
6.
7.
8.
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı,
Ambar Devir ve Teslim Tutanağı,
Sayım Tutanağı,
bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.)
hallerde ,taşınırların geçici olarak teslimi sırasında düzenlenir.)
27
 Düzenlenecek
Belge ve Cetveller (MD:10)
Belgeler (Devamı)
9. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
10. Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli,
11. Taşınır Hesap Cetveli,
12. Taşınır Kesin Hesap Cetveli,
13. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli,
14. Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,
›
28
 Taşınırların
kayıt zamanı ve kayda
esas değer
Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında çıkış
kaydedilir.
Giriş ve çıkışta kayda esas değer;
Satın alma ve Değ.artışında maliyet bedeli,
Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok
ise Değer Tespit Komisyonunca tespit edilen
değer,
Bedel Tespit edilemiyor ise iz bedeli.
Esas alınarak kayıt yapılır.
29
iz bedeli: 30 Eylül 2004 tarih ve 25599 sayılı R.G. yayımlanan
Yeni Türk Lirası işlemlerine ilişkin Muhasebat Gen. Md. Genel
Tebliği(Sıra No:21) III/5 md; Ekonomik ömrünü tamamladığı
halde fiilen kullanılmasına devam edilen varlıklar ile gerçek
değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen
ancak muhasebe kayıtlarında izlenmesi gereken değerlerin
devlet hesaplarında yer verilen en alt miktarı 0,01 TL olarak
kullanılması hükme bağlanmıştır.
Raiç Bedel: Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve
satım değerini gösterir.
30
 Değer
Tespit Komisyonu
(MD:13)
Değer tespit komisyonları;
Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur.
Değer tespit komisyonları;
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi,
İşin uzmanı iki kişi,
olmak üzere en az üç kişiden oluşur.
31
DEĞER TESPİT KOMİSYONU

BAŞKAN
Harcama Yetkilisinin
ÜYE
görevlendireceği uzman
Taşınır Kayıt ve
Kontrol yetkilisi
kişi
ÜYE
Görevlendirilecek
Uzman kişi
32
 Değer Artırıcı
Harcamalar (MD:14)
Dayanıklı taşınırların;
1. Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi,
2. Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması,
Amacıyla yapılan limit üstü harcamalar ilgili taşınırın
maliyetine eklenecektir. (14.000TL)
Örnek: Kamyonun Tankere, Minibüsün ambulansa
dönüştürülmesi gibi...
33
 TAŞINIR
UYGULAMASI
1-GİRİŞ ŞEMASI.
2-KULLANIM .
3-ÇIKIŞ.
4-UYGULAMA ŞEMASI.
34
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
GİRİŞ İŞLEMLERİ
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Hurda-Kayıp-Çalıntı-Ölüm
Taşınır İşlem Fişi
-
KULLANIM
KDTOTutanağı Taşınır İstek Belg.
Taşınır İşlem Fişi
Tüketim
Malzemeleri
Defteri
TÜKETİM
Dayanıklı
Taşınırlar
Defteri
GİRİŞ
Tüketim
Malzemeleri
Defteri
Zimmet Fişi
Dayanıklı
Taşınırlar
Defteri
Dayanıklı
Taşınırlar
Defteri
ÇIKIŞ
MUHASEBE KAYDI
35
 Giriş
İşlemleri
(MD:15-21)
1-Satınalma Girişi
2-Bağış /Hibe Girişi
3-Bedelsiz Devir Alma
 a) Ambarlar Arası Devir Girişi
 b) Harcama birimleri arasında devir girişi
 c) Diğer kamu idarelerinden devir girişi
4-iç İmkanlarla Üretim Girişi
5- İade Girişleri
6- Değer Artışlarının Girişi
7- Sayım Fazlası Girişleri
8- Kayıt Düzeltme Girişleri (Hata Düzeltme)
36
 SATINALMA
Muayene ve kabul işlemine tabi ise;
› “Taşınır Geçici Alındısı” düzenlenir ve emanet
olarak alınır. Kayıtlara alınmaz. Kullanıma
verilmez.
› Kabulü yapılarak ambara teslim edilenler,
rapora dayanılarak kayıtlara alınır.
› Merkezi alımlarda, doğrudan taşraya teslimi
yapılan taşınırlar için taşra Taşınır Geçici Alındısı
düzenleyecek. (2012 ek)
Muayene ve kabul işlemine tabi değilse;
› “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek giriş kayıtları
yapılır.
37
 GARANTİ
VE SİGORTA
KAPSAMINDA TAŞINIRLARIN GİRİŞİ
(27-ek:2012)
Yenisiyle değiştirilen taşınır, TİF düzenlenerek giriş
kaydedilir.
Eskisi ise Kayıtdan Düşme Teklif Onay Tutanağına
dayanılarak düzenlenecek TİF ile kayıtlardan çıkarılır.
38

MİADI DOLAN TAŞINIRLARDAN
DEĞİŞTİRİLENLERİN GİRİŞİ
27-EK
(2012)
Sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek
bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; daha uzun
miadlı olanlarla değiştirilen taşınırlar, Kayıttan Düşme
Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek
Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır
Yenisi TİF ile kayıtlara alınır
39
TUBİTAK PROJELERİ
DPT VE BAP PROJELERİ
SAN-TEZ PROJELERİ
22/4/2009-27208 R.G. yayınlanan
Yönetmeliğin 10/5-6 fıkraları
gereğince;
1- (2547/Ek-28 Md) DPT; Ün Büt.
Konulan proje ödeneklerinin Kul.
Usul ve Es. /9-2 fıkrasına göre
(01/01/2010’dan geçerli)
-TİF düzenlenerek Yükseköğretim
Kurumunun kayıtlarına alınır.
-Dayanıklı taşınırlar proje
yöneticisine veya görevlendireceği
kişiye zimmetlenir.
-Tüketim malzemeleri doğrudan
proje yürütücüsünün kullanımına
verilir.
2- Bil.Ar.Projeleri kapsamında
alınan taşınırlar, 10 /4/ 2002 tarih ve
24772 R.G. Yönetmelik Md:15 e
göre;
-ilgili birim kayıtlarına alınır ve
kullanıcısına zimmetlenir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
desteklenen projelere ilişkin
taşınırlar; 27 Şubat 2014- 28926
R.G. Yönetmeliğin,
1- 20 nci maddesine göre,Projeden
alınan taşınırlar bağış işlem
seçeneği ile kurum kayıtlarına
alınır. Proje sonunda sözleşme
hükümlerine göre Bakanlığın onayı
ile;
a) proje çalışmalarını yürüten
yüksek öğretim kurumuna,
b) veya proje ortağı firmaya,
devredilebilir.
2-Proje iptal edilirse taşınır
hakkında Bakanlık karar verir.
2- 24 nci maddesi hükmüne göre
ise taşınır bedelleri ödemesinde TİF
aranmayacaktır.
1- Satın alınan taşınırlar için TİF
düzenlenir.
2-Taşınırlar projeyi yürüten kurum
kayıtlarına alınır.
3-TUBİTAK’ca yurtdışından
alınan taşınırlar projeyi yürüten
kuruma, üniversiteye devredilir.
4-Özel bir ticari şirket tarafından
yürütülen projelerde, dayanıklı
taşınırlar proje sonunda
TUBİTAK tarafından kuruluşa
satılabilir.
5-Satış yapılamazsa kamu
idarelerine bedelsiz devredilebilir.
AB HİBE
PROJELERİ
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul esasların 9 uncu maddesine
göre;
-Proje kapsamında alınan taşınırlar,
a) Önce kendi kayıtlarına alınmakta ve muhasebesinde
izlenmektedir.
40
b) Proje bitiminde kayıtlardan çıkarılarak, gider kaydıyla
 Bağış
yoluyla edinilen taşınırların kaydı
Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul
edebilir.(5018/40)
Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve
kayıtlara alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst
yönetici onayı gerekir.
Taşıt bağışının kabul edilmesi, 237 Sayılı Kanunun
10ncu maddesi gereğince (T) Cetvelinde gösterilmesi
ve BKK alınmasına bağlıdır.
41
 TAŞIT
BAĞIŞ VE HİBELERİNİN
KABÜLÜ
•Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinde;
• ( T ) Cetvelinde gösterilmiş olması (237/10)
• B.K.Kararı alınmış olması (237/10 ve MYBK/9
Md)
•Bu durumda ayrıca üst yönetici veya harcama
› Yetkilisi onayı aranmaz.
42
 İade,
iç üretim ve sayım fazlası
taşınırların Girişi
İade tüketim malzemelerinde söz konusudur ve çıkış
kaydına esas bedelle giriş kaydedilir.
İç imkanlarla üretilen taşınırlar, üretimde kullanılanların
çıkış değerinden aşağı olmamak üzere
D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir.
Sayım Fazlası taşınırlar ise; son bir yılda giriş varsa
bu değer, yoksa D.T.Komisyonunca belirlenen değerle
giriş kaydedilir.
43
 Çıkış
işlemleri Md:22-28
1- Tüketim çıkışı
2- Bağış / Hibe yapılanlar çıkışı
3- Bedelsiz devredilenlerin çıkışı:
a)Harcama birimleri arasında devir
b) Diğer kamu idarelerine devir
4-Satışı Yapılanların çıkışı
5- Hurdaya ayrılanların çıkışı
6-Sayım Noksanlarının çıkışı,
7- Kayıt Düzeltme çıkışı (Mükerrer ve hatalı
girişlerin çıkışı)
44
 Tüketim
suretiyle çıkış işlemleri
Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek
Belgesi ile talep edilir.
Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir.
Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren-ilk çıkar”
metodu uygulanır.
Giren ve çıkan tüketim malzemeleri 1 örnek numaralı
deftere kaydedilir.
45
 KULLANIM
ÇIKIŞLARI
KULLANIMA VERİLME SURETİYLE ÇIKIŞ:
Dayanıklı taşınırların kullanıcılarına verilmesi
işlemi olup,
Bu suretle ambardan çıkarılan taşınırlar
idarenin mülkiyetinden kesin olarak çıkmış kabul
edilmez.
Bu taşınırlar, kullanıcıları adına Z. Fişi ile
zimmetlenir ve kayıtlarda izlenir.
46
 Kullanım
suretiyle çıkış işlemleri
Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde
Zimmet Fişi,(2012 ek:koordine eden kişi, araçları
ve kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler)
Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına
verilmesinde Zimmet Fişi,
Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için
Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir. Bu liste
ortak kullanım alanından sorumlu kişi tarafından
imzalanmalıdır.
47
 Kullanılmaz
Hale Gelme Nedeniyle
Çıkış
Yıpranma, kırılma, bozulma halinde; teknisyen raporu veya
kırılma-bozulma nedenlerini gösteren bir tutanak düzenlenir,
Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay
tutanağı” hazırlanır.
Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2015 için 7500.-TL;
Ank., İst. Ve İzm.İle merkezlerde 3 KATI:22.500.-TL) harcama
yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır.
Kayıtlı değerleriyle TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.
Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.
48
 Yok
Olma (Kayıp-Çalıntı-Ölüm)
Nedeniyle Çıkış
Kayıpta; Tutanak veya yazılı bildirim.
Çalınmış ise; emniyet birimince durum tespit tutanağı
düzenlenmesi gerekir.
Canlı taşınırların ölümünde; ölüm nedeni gösterilen veteriner
raporu aranır.
Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay
tutanağı” hazırlanır.
Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2015 için 7.500.-TL
Ank. İst. İzm. Ve kuruluş merkezinde x3=22.500 TL) harcama
yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır.
Kayıtlı değerlerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.
Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin
edilir.
49
 Sayım
Noksanı Nedeniyle Çıkış
Sayım Tutanağı düzenlenir.
kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı hazırlanır.
•Tutanak, harcama yetkilisi veya üst yönetici
tarafından onaylanır
•Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip
kayıtlardan çıkarılır.
50
 Hurdaya
ayırma
(MD:28))
Ekonomik olmadığı veya kullanılmasında yarar görülmediği için
ilgililerce hizmet dışı bırakılması önerilen taşınırların hurdaya
ayrılmasına komisyon karar verir. Komisyon Harcama
Yetkilisi onayı ile kurulur. En az üç kişidir.
Hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme
Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.
Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile
kayıtlardan çıkarılır. (6750 x 3)
Hurda değeri olanlar 294 hesaba alınır.(Hurda satışı;2001/15
Başbakanlık Tebliği)
Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili
komisyonlarca imha edilir.
Hurdaya ayrılan ve satışı yapılan taşınırlar için satış makbuzu
ile ilişkilendirilmek üzere taşınır listesi muhasebe birimine
gönderilmelidir.
51
 Elden
Çıkarılacak Taşınırlar
Hurda Değeri Olan Veya Satışı Planlanan Taşınırlar
İlgili Stok Ve Varlık Hesaplarından Çıkarılır.
Bu Taşınırlar Elden Çıkarılana Kadar;
› 150 Hesabında takip edilen tüketim malzemeleri
157-hesabında,
› 253, 254, 255 de takip edilenler ise 294-
Hesabında,
İzlenir.
52
 TAŞINIRLARIN
DEVRİ
Harcama biriminin kendi ambarları arasındaki
devirlerde;
› TİF düzenlenir,
› Parasal sınır yoktur,
› Yapılan işlem muhasebe kaydına etki
etmediğinden, düzenlenen TİF muhasebe
birimine gönderilmez.
53
 TAŞINIRLARIN
DEVRİ
Kamu İdaresinin kendi harcama birimleri arasında
devrinde;
› TİF düzenlenir.
› Parasal sınırlara uyulur (2015;19.000 TL X
3=57.000 TL)
› Ayrıca, devreden ve devralan harcama birimleri;
 Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa,
devredenin TİF i muhasebe birimine gönderilmez
devir alan gönderir.
 Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa,
Her iki taraf da mutlaka gönderir.
54
 TAŞINIRLARIN
DEVRİ
Genel bütçeli idareler arasında yapılan taşınır devirlerinde;
› TİF düzenlenir,
› Parasal sınırlara uyulur (2015; 3.750 TL X 3
KATI=11.250 TL)
› Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, TİF
muhasebe birimine gönderilmez.(Devralan
gönderir)
› Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa,
say2000i den hesaben devri için Mutlaka
gönderilir.
55
 TAŞINIRLARIN
DEVRİ
Farklı bütçeli idareler (Genel bütçe-Özel bütçe-belediye-özel
idare) arasındaki devirlerde;
› TİF düzenlenir,
› Parasal sınırlara uyulur,
› Devreden ve devralan idarelerce düzenlenen TİF
ilgili muhasebe birimlerine gönderilir.
› Veren idare gider(257 farkını 630), alan idare
gelir (tamamını 600) yazar.
56
 Döner
Sermayeli İşletmelerden
İdarelerine Devir
Döner sermayeli işletmeler 5018 sayılı Kanun
kapsamında değerlendirilmediğinden, Yönetmeliğin
kapsamında yer almamıştır. Ancak, 5018 sayılı Kanunun
Geçici 11 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca
yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmüne
göre, döner sermayelerce edinilen taşınırların kayıtlara
alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, Taşınır Mal
Yönetmeliği hükümleri uygulanacağından, devir
işlemlerinde de Yönetmeliğin hükümlerine tabi olduğu
söylenebilir.
57
Bu nedenle, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bir
izin veya düzenleme ile istisna getirilmedikçe döner sermayeli
işletmeler de bedelsiz devir için Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen
usule ve belge düzenine uymaları gerekir Ancak, aksi belirtilmedikçe,
döner sermayeli işletmelerce bağlı oldukları idareye devredecekleri
taşınırlar için beş yıl şartının aranmaması gerekir.
Döner sermayeler bağlı oldukları idarelere taşınır devri yapabilirler.
Ancak 5018 kapsamında sayılmadıklarından 5018/45 maddeye göre
bedelsiz devir şeklinde değil, bağış ve yardım şeklinde gider kaydıyla
yapabilirler.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Mad.çıkarılan Yönetmelik”in 7 inci
maddesi gereğince; döner sermaye gelirleriyle alınan araç, gereç ve öteki demirbaş
eşya (canlı demirbaş hariç) her mali yılın sonunda üniversiteye devredilmektedir.
Bu işlem gider kaydıyla yapılır.
58
 Kamu
idareleri arasında bedelsiz
devir işlemleri (2012 ekleriyle)
1.
5 yılını tamamlamış,
› İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan,
› Diğer idarece ihtiyaç duyulan ve kullanımı ekonomik olan, mali yük
getirmeyen taşınırlar bedelsiz devire konu olur.
2. Kamu idarelerince desteklenen projeler veya uluslar arası
organizasyonlar için alınan taşınırlar
3. (2012 EK) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon
sistemleri çerçevesinde alınan ve sisteme dâhil idarelerin kullanımına
tahsis edilen taşınırlar,
4. (2012 Ek) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer
idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar. (5302-5393)
5. (2012 Ek) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince
Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı
olmaksızın gerçekleştirilir .
59
6. Tüketim malzemelerinin
devrinde 5 yıl şartı aranmaz.
(2012 Ek) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve
ekonomik kullanılacağı anlaşılan taşınırlar,
devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin
müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun
görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın
bedelsiz devredilebilir.
60
 Bedelsiz
(Devam)
devir işlemleri
Devir yetkisi kullanımında parasal sınırlar uygulanır.
Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF
düzenlenerek kayıtları yapılır.
Bedelsiz devir esasları 1 sayılı Tebliğle
belirlenmiştir.
Bakanlıkça KBS de “İhtiyaç Fazlası Taşınırlar”
modülü oluşturulmuştur. Veri girişi, sorgulama ve
devir bu modülden yapılacaktır.
61
 TAŞIT
VE İŞ MAKİNELERİ DEVRİ
Taşıt ve İş makinelerinin devri için, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınır.
Bakanlık uygun görüş taleplerinde;
› 237/13 md. gereğince “Taşıt Muayene Ve Kontrol”
raporu (140 nolu Tebliğ eki),
› İhtiyaç fazlası olduğuna ve kullanım alanı
kalmadığından bedelsiz devrinde sakınca
olmadığına ilişkin idare yazısı
› Karşı idarenin resmi talebi
› Taşıt veya iş makinesinin ruhsat ve tescil belgeleri
fotokopisi, aranmaktadır.
62
 Taşınırların
muhasebe kaydı
Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen
TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün
içinde,
Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen
TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla TÜKETİM
ÇIKIŞLARI LİSTESİ
Muhasebe birimine gönderilir.
Ancak, satınalınan taşınırlar ile Değer artışına ilişkin
TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar
gönderilmez.
63
 Sayım
işlemleri
Kamu idarelerine ait taşınırlar;
1. Yeni görevliye devirde,
2. Yıl sonlarında ,
3. Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda
sayılır.
Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır.
Sayım kurulu harcama yetkilisi tarafından kurulur
ve en az üç kişiden oluşur.
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.
64
 Sayım
İşlemleri
(MD:32)
Kurul sayımdan önce TKKY’ni giriş ve çıkışı
yapılmayan işlemler konusunda uyarır
Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre,
Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı
Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre,
Kişiler üzerine zimmetli taşınırların sayımı Zimmet
Fişlerinden,
yapılır
Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.
65
 Sayım
sonucuna göre yapılacak
işlemler (MD:32)
Sayımda fazla çıkanlar; aynısından son bir yıl içinde alınan
taşınır varsa bu değerle, yoksa DTK belirlenecek değerle TİF
düzenlenerek giriş kaydedilir.
Sayımda noksan çıkanlar kayıtlı değeriyle, öncelikle Kayıttan
Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak
onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma
uygun hale getirilir.
Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır
Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt
ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.
66
 Taşınırların
Noksan Çıkmasında
Kasıt-Kusur ve İhmali olanlar
Harcama Yetkililerince; Sayımda noksan bulunan
taşınırların kaybında kasıt, kusur veya ihmal olup
olmadığı incelettirilir.
Kasıt, kusur veya ihmal varsa, kamu zararı rayiç
bedel üzerinden sorumlularına tazmin ettirilir.
Olağan firelerde sorumluluk aranmaz.
Tazmin konusunda 657/13 Md ye göre çıkarılan
Yönetmelik ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
67
 Devir
işlemleri (MD:33)
TKK Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yeni TKKY’ne
devir yapılır.
Devir vermeyen veya veremeyenlerin devri Devir Kurulu
marifetiyle yapılır.
Devir Kurulu harcama yetkilisi tarafından, en az üç kişiden
kurulur.
Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak
katılır.
Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir.
Kısa süreli (10 günü geçmeyen) geçici ayrılmalarda ambarlar
kapatılabilir.
68
 Taşınır
Yönetim Hesabı (Md:34)
Taşınır yönetim hesabı TKKY tarafından
hazırlanarak harcama yetkilisine teslim edilir.
Taşınır yönetim hesabı;
1. Önceki yıldan devreden,
2. Yılı içinde edinilen,
3. Yılı içinde çıkan
4. Ertesi yıla devredilen,
Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim
Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.
69
 Taşınır
Yönetim Hesabı (Md.34)
Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden
oluşur;
1. Yıl sonu sayım tutanağı,
2. Taşınır sayım ve döküm cetveli,
3. Harcama Birimi Taşınır Yön.Hes.Cetveli
4. TİF’in son sıra numarasını belirtir tutanak.
(2012 Değişikliği:)Taşınır Yönetim Hesabı,
istenildiğinde ilgililere verilmek veya
gönderilmek üzere idarede muhafaza edilir.
70
 Taşınır
Kesin hesabı
Taşınır Kesin Hesabı
Strateji Gel.Dai.Bşk.tarafından, Harcama Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanır.
Sayıştay’ın 17 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı Yönetmelik hükmü
gereğince;
16 ve 17 nolu cetvellerin Bir nüshası, Şubat ayı sonuna kadar
Sayıştay’a gönderilir,
Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerde (2012);
16 ve 17 örneğin bir nüshası, mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayı
sonuna kadar,
mutabakat sağlandıktan sonra da imzalanarak, Mayıs ayının 15 ine kadar,
Maliye Bakanlığına gönderilir.
71
 Dayanıklı
taşınırların
numaralanması
(MD:36)
Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir.
Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur:
1. Taşınır kodu,
2. Giriş kaydına esas yılın son iki rakamı,
3. Defterdeki giriş sıra numarası,
Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar,
2007 yılında 5. Sırada girmiş ise;
Sicil numarası: 255.02.01.01.02.07.005
72
 Harcama
birimi ve ambarların
kodlanması
Harcama birim kodu iki gruptan oluşur.
1. Kurumsal sınıflandırmadaki kodudur.
2. (000) üç karakterdir ve harcama birim sayısını
gösterir. Buna göre İstanbul Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının harcama
birim kodu:
38.06.00.01.911
Ambar kodu:
01, 02, 03.....
Olur.
73
 Kayıt
hatalarının düzeltilmesi
(2012 Eklenen Ek Madde)
Taşınır kodunda, birim maliyet bedelinde, miktarında
Yapılan hatalar, harcama yetkilisinin onayı üzerine
düzenlenecek TİF ile hatalı kayıt çıkış, düzenlenecek başka bir
TİF ile de doğru verinin girişi yapılmak suretiyle düzeltilir.
•Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere ilişkin TİF’ler
muhasebe birimine gönderilir.
Mahsup dönemi (Ocak/Şubat) sonuna kadar tespit edilen kayıt
hataları, ilgili olduğu yılın hesaplarına;
Mahsup döneminden sonra tespit edilen kayıt hataları ise cari
yıl hesaplarına yapılacak kayıtla düzeltilir.
74
 AMORTİSMAN
UYGULAMASI
Gen. Yön. kapsamındaki kamu idarelerinde 1 sayılı G.Y.M.Y
Genel Tebliğine (RG:10/01/2008; 26752) göre amortisman
ayrılır.
(DS İşletmeler V.U.K. göre)
Amortisman uygulaması muhasebe birimlerinin
sorumluluğundadır.
Limit altındaki taşınır ve taşınmazlara ( 14.000; 34.000 TL)
%100 amortisman uygulanır.
İdareler limit üstü taşınırların sicil numaralarını muhasebe
birimine bildirmekle yükümlüdür.
Limit üstü maddi duran varlıklar için sicil kartı açılır.
75
 AMORTİSMAN
ORANLARI
A) 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252- Binalar, 253.1- Tesis
Makine ve Cihazlar (Taşınırlar hariç) dan 34.000 TL yi
aşmayan her bir taşınmaz için % 100 amortisman
uygulanacaktır.
B) 253- Tesis Makine ve Cihazlar (Sadece taşınırlar), 254Taşıtlar, 255- Demirbaşlardan, 14.000 TL yi aşmayan her bir
taşınır için % 100 amortisman uygulanacaktır.
76
KAMU İDARELERİNE AİT
TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK
77
Resmi Gazete tarih ve Sayı : 2 Ekim 2006 / 26307
Karar Sayısı
: 2006 / 10970
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
44,45 ve 60. maddeleri ile 178 sayılı Maliye
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 13 ncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2006 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
78
Amaç: Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere
ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde,
yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal
cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
79
Tanımlar:
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut
kullanım
şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut
kullanım şekli
dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini,
c) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) Kamu idareleri: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,
ç) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.) Kamu idarelerinin yönetiminde veya kullanımında bulunan
taşınmaz: Tapu kütüğünde üçüncü kişiler veya diğer kamu idareleri adına tescilli olmakla
birlikte irtifak
hakkı tesisi, kiralama, kullanma izni verilmesi ve tahsis gibi yollarla yönetim veya kullanım
hakkı kamu
idarelerine verilen taşınmazları,(1)
80
d) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununu,(1)
e) Kayıt planı: Yönetmeliğin (1) numaralı ekinde yer alan taşınmazların
cinslerine göre
oluşturulmuş listeyi, (1)
f) Malî hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri
yürüten birimi,(1)
g) Malik idare: Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki
yerler açısından Maliye Bakanlığını, diğer kamu idareleri açısından kendi
tüzel kişiliklerini,
aşınmaz ve haklar: Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya
kullanımında bulunan, eklenti ve
bütünleyici parçaları dahil olmak üzere arazi, arsa, bina, yer altı ve yer üstü
düzenleri ile sınırlı aynî
haklar ve kişisel hakları, (1)
81
ğ) Taşınmaz ve haklar: Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde
veya kullanımında
bulunan, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere arazi,
arsa, bina, yer altı ve yer üstü
düzenleri ile sınırlı aynî haklar ve kişisel hakları, (1)
h) Üst yönetici: Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan kamu
personelini, (1)
ı) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, (1)
ifade eder.
82
Kayıt ve kontrol işlemleri:
Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların
mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin
ve elden çıkarılanların miktar ve
değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır.
Kayıtların belgeye dayanması esastır.
83
TEŞEKKÜR EDERİZ
Mehmet Uğur KIZILHİSAR
Hazırlanan Sunumda K.B.S.(TKYS) Programında bulunan eğitim slaytından faydalanılmıştır.
84
www.istanbul.edu.tr
85
Download

6 Nisan 2015 Tarihinde Düzenlenen "Taşınır ve Taşınmaz Mal