Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
Görev Tanımı
Birim:
Görev Adı:
Amiri:
Sorumluluk Alanı:
Görev Devri:
Görevin Amacı:
Temel İş ve
Sorumluluklar:
Yetkileri:
Bilgi-Beceri ve
Yetenekler:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Üniversitenin bütçe ve ödenek işlemleri ile performans programına ilişkim çalışmaları
yürütmektir.
“–“
Üniversitenin Bütçesi ve performans programı alanına giren işleri mevzuata uygun bir şekilde
zamanında yerine getirmek, kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılması ve dengeli
dağıtılmasını sağlamak.
Performans Programı hazırlıklarını koordine ederek hazırlamak,
Üniversitenin bütçesini hazırlamak,
Bütçe ile verilen ödeneklere ait ayrıntılı finansman programını hazırlamak,
Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu
hazırlamak,
Üniversiteye ait bütçe gelir tahminlerini gerçekleştirmek amacı ile elde edilen gelirlerin
takip işlemlerini yürütmek
Birimde Şube Müdürü olmadığında birimin sevk ve idaresi daire başkanı tarafından yerine
getirilmektedir. Bu nedenle Daire Başkanına verilen yetkiler kullanılmaktadır.
Gerekli mevzuatlara hakim olmak
 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
 Yılı Bütçe Kanunu
 Bütçe Tebliğleri
 Mali istatistiklere ilişkin mevzuat bilgisi
 Bakanlık teşkilat yapısı ve görevleri









Temel düzeyde Bilgisayar ve internet, Ofis programlarını, Ofis gereçleri, yazılım
programları kullanabilme
İleri düzey yazılı ve sözlü iletişim ve anlatım becerisi
Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
Değişim ve gelişime açık olma
Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Misyon ve Vizyon’a uygun hareket etme
Sonuç odaklı olma Sorun çözme, Sorumluluk Alabilme
Üst ve astlarla diyalog
Düzenli ve disiplinli çalışabilme, hoşgörülü ve güler yüzlü olma
Tecrübe sahibi olmak
Görev Tanımını
Hazırlayan:
……/02/2014
Onaylayan:
……/02/2014
Ad-Soyad:
Hakan YÜKSEL
Levent ÖZGÜMÜŞ
Unvanı :
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum.
……/02/2014
Ad-Soyad: Zafer BALCI
Gülen DENİZLİ
İmza
Download

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Görev Tanımı