1
DHD Ocak 2015
Sunum Planı
2




Organizasyon Şeması
Personel Sayısı
2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Döneminde
Yapılan Çalışmalar ve 2014-2015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Dönemi Yapılması Planlanan
Çalışmalar
Talep ve Öneriler
DHD Ocak 2015
Organizasyon Şeması
3
Daire
Başkanı
Sekreter
Taşınır Mal
Müdürlüğü
Satınalma
Müdürlüğü
Yerleşke
Müdürlüğü
İdari İşler
Müdürlüğü
DHD Ocak 2015
Personel Sayısı
4
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, DÖRT MÜDÜRLÜKTE
TOPLAM (HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL DAHİL) 209
PERSONEL İLE HİZMET VERMEKTEDİR.
İdari İşler Müdürlüğü (1 Müdür, 1 Şef, 1 Sorum. Memur, 3 Danışma Görevlisi,
10 Şoför, 27 Güvenlik Görevlisi) 43 Personel,
Satınalma Müdürlüğü ( 1 Müdür, 5 Memur) 6 Personel,
Taşınır Mal Müdürlüğü (4 Memur) 4 Personel,
Yerleşke Müdürlüğü (1 Amir, 3 Memur, 5 Hizmetli) 9 Personel,
Hizmet Alımı (Güvenlik 29+temizlik ve Çay Ocağı 88+ Peyzaj 30) 147 Personel,
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
5
Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin talep ettiği demirbaş, sarf malzeme ve hizmet alımı toplam
789.312 USD doğrudan temin yoluyla yurt içinden ve yurt dışından temin edilmiştir.
Yeni hizmete açılacak olan Rektörlük binası tefrişi ihalesi 17.10.2014 tarihinde 259.950 USD bedelle ihale
edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerin in Türkiye’den sevkiyat işlemleri başlamıştır.
Yeni hizmete açılacak olan Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasında kullanılacak olan mobilya ihalesi
15.10.2014 tarihinde 82.487 USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerinin Türkiye’den
sevkiyat işlemleri başlamıştır.
Yeni hizmete açılacak olan Fen ve Mühendislik Fakülteleri binasında kullanılacak olan çeker ocak ihalesi
15.10.2014 tarihinde 17.100 USD bedelle ihale edilmiştir. İhale konusu tefriş malzemelerin Türkiye’den sevkiyat
işlemleri başlamıştır.
2015 yılı Peyzaj işçiliği hizmet alımı ihale dosyası hazırlanmış olup ihale 04.03.2015 tarihinde yapılacaktır.
2014- 2015 Eğitim- Öğretim yılı için temizlik ve çay ocakları işletilmesi işi ihalesi 16.150.000 som bedelle ihale
edilmiştir.
Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan ve yurt dışından temin edilen malzemeler ile Yapı İşleri Dairesi
Başkanlığınca ihalesi yapılan inşaatlar ve Camii inşaatında kullanılmak üzere yurt dışından gelen malzemelerin
gümrük izinleri alınmıştır.
Personel ve öğrenci servisi sözleşmesi günlük 2000 som bedelle ihale edilmiş olup tahmini yıllık tutar
500.000,00 som dur. Günlük servis sayısı 12’dir.
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
SATINALMA BİLGİLERİ
6
S N:
1
2
3
4
5
6
7
AÇIKLAMA
Servis Sözleşmesi (Günlük 2000
Som)
Fen ve Müh. Binası Mobilya
Alımı
Fen ve Müh. Binası Çeker Ocak
Alımı
Rektörlük Binası Tefriş Malz.
Alımı
KGS
TL
USD
500.000,00
Vet. Fak. Lab. Cih. Satın Alımı
Vet. Fak. Sarf Malzeme Satın
Alımı
Ziraat Fak. Kurutma Dolabı
Alımı
Viktor SERGEVİÇ
82.847,00
Mobilsoft A.Ş.
17.100,00
Mobilsoft A.Ş.
259.950,00
Mobilsoft A.Ş.
45.000,00
MVM Medikal
26.111,00
Ese Medikal
14.950,00
Birge Medikal
Elektrovizyon Ltd.
Şti.
3.150,00
8
9
Manas Radyo Müd. Cihaz Alımı
Temizli ve Çay Ocakları İşl.
İhalesi
Toplam
FİRMA
16.150.000,00
16.650.000,00
OcOO Semanur
3.150,00
445.958,00
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
7
Güvenlik hizmetlerinde görev yapan iki güvenlik elemanın Üniversitemizden istifa etmesi nedeniyle,
Kasım 2014 ayında iki güvenlik elemanı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya başlamıştır.
Üniversitemiz Çıngız Aytmatov Kampüsü ile Merkez Bina iç ve dış güvenliğini sağlamakta olan Lenin
Bölgesi 20 polis memuru ve Oktyabr Bölgesi 9 polis memuru Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği devam
etmektedir.
20.06.2011 tarih ve GPNA-11/27250/00810D sayılı sözleşmeye göre ‘Gazprom Neft Aziya’ Şirketince
sunulan satış noktaları üzerinden Üniversitemiz araçlarına elektronik kartla yakıt alınarak hizmet alımı
devam etmektedir.
Üniversitemizin Sivil Savunma Hizmetleri, K.C. adli ve resmi makamları ile kişiler arasında konuyla ilgili
vaki olabilecek hukuksal ve fiili sorunlar ile ilgili iş ve işlemlerin çözümlenmesi, yürütülmesi konularında
danışmanlık hizmeti vermek üzere Kasım 2014 ayı itibariyle sivil savunma elemanı çalıştırılmaya
başlamıştır.
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
8
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
9
LT / KM : 29.805,00 / 182.498 : 0,163
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
2910,67 km
8233,04 km
5613,43 km
3908,61 km
3284,90 km
3617,54 km
2286,95 km
5696,59 km
3284,90 km
10
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
11
LT / KM : 215.786 LT / 1.115.823 : 0,193
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
10.686,89
24.932,76
23.922,21
31.829,06
12
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
13
2014 yılı boyunca Üniversitemiz akademik ve idari birimlerince 334 adet taşınır istek belgesiyle talep edilen
3851 kalem demirbaş ve tüketim malzemelerinin taşınır giriş ve çıkış işlemleri yapılarak ilgili birimlere teslim
edilmiştir.
Üniversitemiz birimlerine 14.451.685,71 som tutarında demirbaş ile 34.165.697,35 som tüketim malzemesi
345 firmadan temin edilmiştir.
Birimlerin tutanağa bağlayarak bildirdikleri kullanılmaz duruma gelmiş demirbaş malzemeler teslim alınarak
hurda depomuza konulmuştur. Hurdaya ayrılan bu malzemelerin taşınır kayıt işlemleri yapılmasına müteakip
hurda konteynırlarına konulmuştur.
Demirbaş hurda deposuna alınan kullanılmaz durumda bulunan ancak tamiri mümkün olan demirbaş
malzemeler Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Teknik İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli tamir işlemleri
yaptırılarak kullanılır duruma getirilmiştir
Yardım talebinde bulunan, A. Osmonaliev Ortaokuluna, ‘Türk - Ata ’ Derneğine, Kerimbay uulu Sarıbay
okuluna, Rıspay Konkoşev Okuluna No:12, Kapar Kıdıraliev Lisesine ve Panfilov Okuluna: masa, sandalye,
bilgisayar, yazı tahtası vb. demirbaş malzemeleri Rektörlük Makamı Olur’ları ile bağış olarak verilmiş ve taşınır
işlemleri yapılmıştır.
Üniversitemiz birimlerinin tüketim sarf malzemelerine ilişkin Ocak- Ağustos 2015 dönemi ihtiyaçların
belirlenmesine devam edilmektedir. Şubat 2015 ayı içinde temin edilmeye başlanacaktır.
Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden, birimlerinde bulunan demirbaş malzemelerin sayımlarını
oluşturacakları komisyon marifeti ile saymaları ve sayım sonuçlarını Rektörlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir. Bu
sayım neticelerine göre çalışma alanlarına dayanıklı taşınır listelerinin asmaları talep edilmiştir. Birimlerin
yapacakları bu çalışma neticesine göre yerindelik kontrolü yapılacaktır.
DHD Ocak 2015
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
14
Üniversitemiz temizlik ve çay ocakların işletilmesi, 88 elemanla tüm bina ve
alanlarında sürdürülmektedir. Ayrıca Bişkek belediyesinin belirlediği caddelerde üç
ay boyunca her Cumartesi günü temizlik yapılmıştır. Bahar döneminde de bu
hizmete düzenli bir şekilde devam edilecektir.
Üniversitemizin taşıma hizmetleri 5 personel ile gerçekleştirilmektedir. Bahar
döneminde Yeni hizmete açılacak Rektörlük ve Fen Fakültesi Binalarına taşıma işi
yapılacaktır.
Peyzaj işlerine devam edilmiş olup 2014 yılında dikilen ağaç ve çiçek sayıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bahar döneminde de ağaçlandırma , yeşillendirme ve
peyzaj işleri sürdürülecektir.
Ağaçlandırma, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarında kullanılan artezyen suyu
kesilmesi nedeniyle 670 tanker su satınalma yoluyla 1.273.000 Son bedelle temin
edilmiştir.
Üniversitemizin düzenlemiş olduğu toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklere
destek verilmeye devam edilmektedir.
Kış mevsiminde üniversitemiz kampus alanlarında kar temizliği, kumlama ve
DHD Ocak 2015
tuzlama işlemlerine devam edilmektedir.
Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar
Döneminde Yapılması Planlanan Çalışmalar
15
DHD Ocak 2015
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine İlişkin
Çalışmalar
16
Üniversitemiz tarafından 2015 yılının kalite yılı ilan edilmesi ile
birlikte Daire Başkanlığımızda kullanılmakta olan kaliteye yönelik
tüm formlar tespit edilerek TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine uygun hale getirilmiştir.
1.01.2015 tarihinden itibaren tüm işlemlerimiz TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemine uygun formatta yürütülmektedir.
Ancak, Daire Başkanlığımız tarafından kullanılmakta olan Taşınır
Mal Otomasyonu ile İhale Otomasyon programında üretilen
formların TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale
getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
DHD Ocak 2015
Talep ve Öneriler
17
Üniversitemiz İdari birimlerinin yeni açılacak olan
Rektörlük binasına taşınılması planlandığından ,
Üniversitemiz imkanları dahilinde uygun bir araç parkı
ve araç yıkama yerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Yeni hizmete açılacak olan Rektörlük binası ile Fen ve
Mühendislik
Fakülteleri
binasının
güvenlik
hizmetlerinin yerine getirilmesi için 4 adet güvenlik
görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır.
DHD Ocak 2015
18
TEŞEKKÜRLER.
DHD Ocak 2015
Download

Güz Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Bahar Döneminde