Miloševački put bb, 23300 Kikinda, Srbija, tel: +381 (0)230/423-050
e-mail: [email protected]; website: www.msk.co.rs
BEZBEDNOSNI LIST
Broj verzije.revizije: 8.0
Datum izrade verzije/revizije: 12.03.2013 / 12.03.2013
U upotrebi od: 12.03.2013.
1.)
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
1.1.
Identifikacija hemikalije
♦
Hemijski naziv hemikalije (prema CLP/GHS pravilniku):
SIRĆETNA KISELINA 80%
♦
Identifikacioni broj hemikalije (prema CLP/GHS pravilniku):
607-002-00-6
1
♦
Registarski broj hemikalije u Registru hemikalija :
016200040000
REACH registarski broj:
01-2119475328-30-0018
Trgovački naziv:
Sirćetna kiselina, CH3COOH, tehnička 80%
Sirćetna kiselina, CH3COOH, aditiv E-260, 80%, prehrambena
Sirćetna kiselina, CH3COOH, prehrambena, 80%
MSK broj:
60014, 90027, 90047
60020, 90024, 90044
90028
♦1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
♦
Identifikovani načini korišćenja hemikalije od strane radnika u industriji:
• Proizvodnja hemikalije
• Korišćenje kao intermedija
• Korišćenje kao procesne hemikalije
• Distribucija hemikalije
• Kao komponenta sredstava za čišćenje
• Na naftnim bušotinama i u proizvodnji naftnih derivata
• U labaratorijama
• Za tretman vode
♦
Identifikovani načini korišćenja hemikalije od strane profesionalnih lica:
• Kao komponenta sredstava za čišćenje
• Kao agrotehničko sredstvo
• U laboratorijama
• Za tretman vode
♦
Identifikovani načini korišćenja hemikalije od strane krajnjih korisnika:
• Kao komponenta sredstava za čišćenje
• Kao agrotehničko sredstvo
♦
Najčešća primena hemikalije:
• Intermedij
• Procesna hemikalija
• Sredstvo za čišćenje
• Agrotehničko sredstvo
♦
Načini korišćenja koji se ne preporučuju:
Nema.
1.3.
Podaci o snabdevaču
Naziv:
MSK a.d. Kikinda
Status:
Proizvoñač
Adresa:
Miloševački put bb, 23300, Kikinda, Srbija
PAK kod:
370796
Telefon:
+381 (0)230 423 050
Fax:
+381 (0)230 424 009
e-mail:
[email protected]
♦
1.4.
1
Broj telefona za hitne slučajeve
Služba:
Centar za kontrolu trovanja
Adresa:
Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17, 11000 Beograd, Srbija
Telefon:
+381 (0)11 360 84 40
Dostupan:
svaki dan od 00:00 do 24:00 časa
Telefon:
+381 (0)11 367 21 87
Dostupan:
svaki dan od 07:30 do 15:30 časova
REGISTAR HEMIKALIJA REPUBLIKE SRBIJE
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 1/14
2.)
IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1.
Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije prema DSD/DPD pravilniku:
R10
Zapaljivo
C; R34
Izaziva opekotine
Klasifikacija hemikalije prema CLP/GHS pravilniku:
Zapaljiva tečnost, Kategorija 3;
H226
Korozivno oštećenje kože, Kategorija 1B;
H314
Najvažniji štetni efekti hemikalije:
• Vrtoglavica
• Glavobolja
• Kašalj
• Osećaj pečenja u grlu
• Bol u stomaku
• Povraćanje
• Šok ili kolaps
• Obilno suzenje
• Crvenilo u očima
• Teške opekotine očiju
• Slepilo
• Bol na koži
• Opekotine na koži
• Mehurovi na koži.
2.2.
Elementi obeležavanja
Piktogrami opasnosti:
GHS02
Reč upozorenja:
GHS05
Opasnost
Obaveštenja o opasnosti:
H226
Zapaljiva tečnost i para
H314
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
♦
♦
Obaveštenja o merama predostrožnosti:
P210:
Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.
P260:
Ne udisati maglu/paru.
P280:
Nositi zaštitne rukavice (EN388/EN374-DFL ili ABC kl.6)/zaštitne naočare (EN166/EN170)
P310:
Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
P301+P330+P331:
AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
P303+P361+P353:
AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/
istuširati se.
P305+P351+P338:
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje
i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P403+P235:
Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.
Dodatni elementi obeležavanja:
Nema.
♦2.3. Ostale opasnosti
• Hemikalija nije identifikovana kao perzistentna - bioakumulativna - toksična (PBT) ili kao veoma perzistentna - veoma
bioakumulativna (vPvB).
• Opasnost od cirkulatornog kolapsa i prestanka rada bubrega
3.)
PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI
♦3.1. Podaci o sastojcima supstance
Hemijski naziv:
Identifikacioni broj:
CAS broj:
EC broj:
IUPAC naziv:
Hemijska formula:
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
Sirćetna kiselina 80%
607-002-00-6
64-19-7
200-580-7
Acetic Acid, Ethanoic Acid
CH3COOH
strana 2/14
♦3.2. Podaci o sastojcima smeše
Nije primenjljivo. Hemikalija nije smeša.
4.)
MERE PRVE POMOĆI
4.1.
Opis mera prve pomoći
♦
Nakon izlaganja udisanjem:
Odmah zatražiti medicinsku pomoć. Osobu izneti iz područja neposredne opasnosti. U slučaju nepravilnog disanja ili odsustva
disanja, dati veštačko disanje. Obezbediti priliv svežeg vazduha.
♦
Nakon izlaganja kontaktom sa kožom:
Odmah zatražiti medicinsku pomoć. Odmah isprati sapunom i vodom. Ispirati 15 minuta.
♦
Nakon izlaganja kontaktom sa očima:
Odmah zatražiti medicinsku pomoć. Razdvojiti očne kapke i temeljno isprati sa dosta vode (najmanje 15 minuta). Pre ispiranja
izvaditi sočiva, ako je to moguće.
♦
Nakon izlaganja gutanjem:
Odmah zatražiti medicinsku pomoć. Ne izazivati povraćanje. Isprati usta sa dosta vode, nekoliko puta. Nakon ispiranja usta dati da
popije ne više od 2 dl vode. Nikako ne davati da pije mleko ili gazirana pića. Nakon isteka 60 min od momenta izloženosti ne dozvoliti
bilo kakvo piće.
Saveti:
Odmah ukloniti kontaminiranu odeću i obuću i staviti je na sigurno mesto. Pri manipulaciji sa kontaminiranom odećom i obućom
koristiti zaštitne rukavice. Kontaminiranu odeću i obuću oprati temeljno pre ponovne upotrebe. Ukoliko ima indikacija da će se
povreñeno lice onesvestiti, postaviti ga u ležeći stabilan bočni položaj. Nikad ne davati ništa na usta niti izazivati povraćanje kod lica
koje nije u svesnom stanju.
4.2.
Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Simptomi:
Glavobolja, kašalj, plitko i teško disanje, crvenilo kože, opekotine kože, obilno suzenje, teške opekotine očiju, slepilo, bol u stomaku,
povraćanje.
Efekti:
Opasnost od cirkulatornog kolapsa i prestanka rada bubrega.
♦4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Podaci o kliničkom ispitivanju i medicinskom praćenju odloženih efekata koje hemikalija može da izazove, antidotu i
kontraindikacijama trenutno nisu poznati.
Za efikasno pružanje prve pomoći neophodno je na radnom mestu imati dostupne zaštitne rukavice (po standardima EN388/EN374DFL ili ABC kl.6), pribor za ispiranje očiju, sapun, pitku vodu i ležaj za smeštaj povreñenog lica. Ležaj se mora nalaziti u posebnoj,
provetrenoj prostoriji.
5.)
MERE ZAŠTITE OD POŽARA
♦5.1. Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:
Alkoholna pena. Prah. Vodeni sprej (raspršeni mlaz).
Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara:
Pesak, halon, ugljen dioksid.
5.2.
Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša
Pri požaru organskog materijala, nastaju toksični produkti sagorevanja. U slučaju požara oslobañaju se ugljen monoksid (CO) i
ugljen dioksid (CO2). Ne udisati gasove nastale eksplozijom ili sagorevanjem. Pri kontaktu sa jako elektropozitivnim metalima
stvara vodonik.
♦5.3. Savet za vatrogasce
Nositi kompletno zaštitno odelo. Koristiti izolacioni aparat za disanje. Rizik od požara i eksplozije pri kontaktu sa jakim oksidantima.
Eksplozivna smeša para/vazduh se stvara na temperaturi preko 39°C. Pare mogu preći do udaljenih izvora paljenja i izazvati
povratni požar. Ako nije došlo do paljenja, prskanjem vodom se može smanjiti koncentracija pare u vazduhu. Izolovati mesto
požara i sprečiti prisustvo nepotrebnim osobama. Hladiti ugrejane kontejnere/cisterne mlazom vode. Ostaci posle požara i
kontaminirana protivpožarna voda moraju se ukloniti i odložiti u skladu sa važećim propisima. Naneti penu u velikim količinama jer
će deo nje razgraditi hemikaliju.
6.)
MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
6.1.
Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
♦
Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa:
Što pre i bez odlaganja se udaljiti od mesta udesa na bezbednu razdaljinu. Kretati se suprotno od pravca duvanja vetra. Ukoliko se
nije pristupilo odgovoru na udes, o udesu obavestiti nadležne osobe/organe. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom.
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 3/14
♦
Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes:
S obzirom na konkretne uslove koristiti sredstva lične (zaštitne naočari koje čvrsto prijanjaju izrañene prema EN166 i prema
EN170, zaštitna maska, zaštitno hemijsko odelo, zaštitne rukavice od butila izrañene prema EN374 i prema EN388). Ukloniti
potencijalne izvore paljenja. Evakuisati ugroženo područje. Držati ljude suprotno od pravca duvanja vetra. Obezbediti odgovarajuću
ventilaciju. Prosutu hemikaliju pokupiti apsorbujućim materijalom (npr.peskom). Ukloniti i odložiti ih u skladu sa lokalnim propisima.
♦6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Potisnuti gasove/pare vodenim sprejom. Sprečiti širenje požara lokalizovanjem. Sprečiti da doñe u odvode i vodene tokove.
Sprečiti da doñe u tlo.
♦6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
Ukloniti sve moguće izvore paljenja. Pokupiti odgovarajućim apsorbujućim materijalom (npr. pesak, kiselgur, univerzalno vezivno
sredstvo) i odložiti u hermetički zatvorenu posudu. Nikada ne koristiti zapaljiv apsorbujući materijal, poput drvene piljevine i sl.
Upotrebljeni apsorbujući materijal tretirati kao opasan optad. Pažljivo neutralizovati prosutu tečnost natrijum karbonatom isključivo
pod nadzorom stručnog lica. Isparenja eliminisati sobnom ventilacijom ili prirodnim provetravanjem.
♦6.4. Upućivanje na druga poglavlja
Za informacije u vezi sa odlaganjem otpada nastalog sanacijom izlivanja/oslobañanja hemikalije videti tačku br. 13.
Za informacije u vezi sa izlaganjem hemikaliji i materijalima za zaštitna sredstva videti tačku br. 8.
7.)
RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
♦7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Mere za sprečavanje širenja:
Pažljivo otvarati i rukovati ambalažom.
Držati samo u originalnoj ambalaži.
Držati ambalažu čvrsto zatvorenu i u uspravnom položaju da bi se sprečilo procurenje.
Ne izlagati ambalažu povećanom pritisku.
Ambalaža mora biti od materijala otpornog na kiseline i mehaničke udarce (plastika, metal). Razara pojedine vrste metala, plastike,
guma i premaze.
Mere za prevenciju stvaranja aerosola:
Sprečiti prosipanje hemikalije. U slučaju prosipanja, pokupiti apsorbujućim materijalom i odložiti na sigurno mesto. Ne udisati pare.
Ambalažu držati uvek zatvorenom.
Dobro provetriti radni prostor.
Mere za prevenciju izbijanja požara:
Držati dalje od izvora paljenja.
Pušenje je zabranjeno.
Preduzeti mere protiv stvaranja statičkog elektriciteta.
Koristiti neiskreći alat i opremu kao i protiveksplozivno zaštićenu opremu za ventilaciju.
Ne pritiskati, bušiti, probijati, zavarivati, seći ili izlagati statičkom elektricitetu, varnicama ili izvoru toplote ambalažu čak i kada je
prazna.
Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu:
Izbegavati kontakt sa očima i kožom.
Nakon rukovanja sa hemikalijom obavezno oprati ruke sapunom i toplom vodom.
Držati dalje od hrane i pića.
Prostorije za ishranu i odmor moraju imati ventilaciju.
Ne unositi kontaminiranu odeću i obuću u prostorije za ishranu i odmor.
Pušenje je zabranjeno.
♦7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Sprečiti da hemikalija dospe u tlo (prostorija bez odvoda ili drenaža sa podom otpornim na kiseline).
Držati samo u originalnoj ambalaži.
Držati ambalažu čvrsto zatvorenu i u uspravnom položaju da bi se sprečilo procurenje.
Čuvati na senovitom, umereno hladnom (19°C do 28°C), dobro provetrenom i suvom mestu.
Preporuka skladištenja u odvojenoj prostoriji.
Pušenje je zabranjeno.
Ventilacija mora biti u protiveksplozivnoj izvedbi.
Ne skladištiti zajedno sa oksidirajućim agensima, bazama, metalima i zapaljivim materijalima.
Ne izlagati ambalažu povećanom pritisku.
Preduzeti mere protiv stvaranja statičkog elektriciteta.
Ambalaža mora biti od materijala otpornog na kiseline i mehaničke udarce (plastika, metal). Razara pojedine vrste metala, plastike,
guma i premaze.
7.3.
Posebni načini korišćenja
Nema.
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 4/14
8.)
KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
♦8.1. Parametri kontrole izloženosti
Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu
Hemikalija:
CAS no.:
EC no.:
Sirćetna kiselina 80%
64-19-7
200-580-7
Dozvoljene granice izloženosti prema Listi odobrenih granica izloženosti na radnom mestu, WELs/EH40:
TWA
25
mg/m³
10
ml/m³
STEL
37
mg/m³
15
ml/m³
Napomena
Navedene vrednosti se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%
♦
DNEL vrednosti na radnom mestu
Hemikalija:
CAS broj:
EC broj:
Sirćetna kiselina 80%
64-19-7
200-580-7
Put izloženosti
udisanjem
udisanjem
♦
Vreme izloženosti
kratkotrajno (akutno)
dugotrajno (hronično)
Vrednost
25
mg/m³
25
mg/m³
Uticaj
lokalni
lokalni
Vrednost
25
mg/m³
25
mg/m³
DNEL vrednosti za korisnike
Hemikalija:
CAS broj:
EC broj:
Sirćetna kiselina 80%
64-19-7
200-580-7
Put izloženosti
udisanjem
udisanjem
♦
Uticaj
lokalni
lokalni
Vreme izloženosti
kratkotrajno (akutno)
dugotrajno (hronično)
PNEC vrednosti
Hemikalija:
CAS broj:
EC broj:
Sirćetna kiselina 80%
64-19-7
200-580-7
Ekološka sredina
voda
voda
voda
voda
voda
zemljište
tretman otpadnih voda
Napomena
Tip
Vrednost
sveža voda
3,06
mg/l
morska voda
0,31
mg/l
sediment u svežoj vodi
11,36 mg/kg
sediment u morskoj vodi 1,14
mg/kg
povremeni tok vode
30,58 mg/l
0,48
mg/kg
85
mg/l
Navedene DNEL i PNEC vrednosti se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%
♦8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehnička kontrola
Scenario izloženosti je dat u Anexu bezbednosnog lista.
♦
Mere lične zaštite
Zaštita očiju / lica:
2
3
Bezbednosne naočari koje čvrsto prijanjaju izrañene prema EN166 i prema EN170 .
Zaštita ruku:
U slučaju rizika kontakta ruku sa hemikalijom dovoljna zaštita je nošenje zaštitnih rukavica izrañenih u skladu sa EN374-DFL ili
4
5
ABC kl.6 i u skladu sa EN388 . Pre upotrebe treba ispitati da li zaštitne rukavice odgovaraju za specifične radne uslove (tj.
mehanički otpor, kompatibilnost proizvoda i antistatička svojstva). Pridržavati se uputstva proizvoñača i informacija vezanih za
upotrebu, skladištenje, čuvanje i zamenu zaštitnih rukavica. Zaštitne rukavice treba zameniti čim se oštete ili iznose. Tako
organizovati poslovne aktivnost da se izbegne stalno nošenje zaštitnih rukavica.
Materijal za dugotrajni kontakt
butil, Teflon, Saranex
Materijal za kratkorajni kontakt/prskanje
neopren, polietilen, polietilen/etilen vinil alkohol
Nedovoljna zaštita
prirodna guma, nitrile, polivinil hlorid, polivinil alkohol, viton
Vreme probijanja
> 120 min.
2
3
4
5
SRPS EN 166:2008 Lična zaštita očiju - Specifikacije
SRPS EN 170:2008 Lična zaštita očiju - Filtri za ultraljubičasto zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta i preporučena upotreba
SRPS EN 374-1/2/3:2007/AC:2011 Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama - Deo 1: Terminologija i zahtevi za performanse /
Deo 2: Odreñivanje otpornosti prema penetraciji / Deo 3: Odreñivanje otpornosti prema permeaciji hemikalija / Deo 3: Odreñivanje otpornosti prema
permeaciji hemikalija - Ispravka
SRPS EN 388:2010 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 5/14
Zaštita drugih delova tela:
Uobičajena odeća i obuća za hemijsku industriju.
Zaštita disajnih organa:
Ako su granice izloženosti na radnom mestu više od dozvoljenih, mora se nositi propisana respiratorna zaštita za to radno mesto.
U slučaju formiranja magle preduzeti odgovarajuće mere za respiratornu zaštitu, ukoliko nisu specificirane granične vrednosti na
radnom mestu. Koristiti zaštitnu masku sa filterom tipa A.
Zaštita od termičke opasnosti:
Hemikalija ne predstavlja termičku opasnost.
Kontrola izloženosti životne sredine
Pri normalnoj upotrebi sirćetna kiselina nema negativan uticaj na životnu sredinu. Lako i brzo se razgrañuje.
9.)
FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
♦9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
♦
Opis hemikalije:
Izgled
tečnost
Agregatno stanje
tečno
Boja
bezbojno
Miris
jak, kiseo (na sirće)
Prag mirisa
nema podataka
Kiselost:
ph
1,3
Referentna temperatura 20
°C
Izvor
Proizvoñač
Tačka topljenja / Tačka mržnjenja:
Vrednost
-7
°C
Referentni pritisak
101,3
kPa
Izvor
Proizvoñač
Početna tačka ključanja i opseg ključanja:
Vrednost
117,9
°C
Referentni pritisak
101,3
kPa
Tačka paljenja:
Vrednost
39
°C
Referentni pritisak
101,3
kPa
Metoda
TCC (zatvorena posuda)
Brzina isparavanja:
Vrednost
1,0
Referentna vrednost
1
n-Butil-Acetat
Zapaljivost (čvrsto, gasovito):
Nije primenljivo
Hemikalija je u tečnom agregatnom stanju
Gornja/Donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:
% (m/m)
Gornja granica eksplozije 19,9
Donja granica eksplozije 4,0
% (m/m)
Napon pare:
Vrednost:
15,2
hPa
20,79 hPa
Referentna temperatura 20
°C
25
°C
Gustina pare:
Vrednost
2,1
Referentna vrednost
1
Vazduh
Relativna gustina:
Vrednost
1070
kg/m³
Referentna temperatura 20
°C
Izvor
Proizvoñač
Rastvorljivost:
Vrednost
602,9
g/l
Referentna temperatura 25
°C
Napomena
Potpuno rastvorljivo u svim odnosima
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (log Pow):
Vrednost
-0,17
Referentna temperatura 20
°C
Temperatura samopaljenja:
Vrednost
463
°C
Referentni pritisak
101,3
kPa
Temperatura razlaganja:
Nije primenljivo
Hemikalija je stabilna na svim temperaturama
Viskozitet:
Vrednost
1,056
mPa s
°C
Referentna temperatura 25
Eksplozivna svojstva:
Nije primenljivo
Hemikalija nije klasifikovana kao eksplozivna
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 6/14
Oksidujuća svojstva:
Nije primenljivo
Napomena
Date vrednosti, izuzev onih za koje je izvor Proizvoñač, se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%.
9.2.
Ostali podaci
Toplotna provodljivost
Vrednost
Referentna temperatura
193
25
-1
-1
mW m K
°C
Grupa opreme i sistema zaštite za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Grupa opreme
PEx 2
Eksplozivna grupa
IIA
Temperaturna klasa
T1
Sistem zaštite
Odgovarajući za svaku pojedinačnu zonu opasnosti
Rastvorljivost u uljima
Vrednost
Nije od značaja
♦
Redukciono-oksidacioni potencijal
Nema podataka
♦
Potencijal za stvaranje radikala
Nema podataka
♦
Fotokatalička svojstva
Nema podataka
Napomena
Date vrednosti, izuzev onih za koje je izvor Proizvoñač, se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%.
10.)
STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost
Reaguje sa bazama, metalima i karbonatima alkalnih metala.
Reaguje sa jako elektropozitivnim metalima kao što su natrijum i cink i stvara odgovarajuće acetate i vodonik.
Reaguje sa alkoholom u prisustvu dehidracionog agensa (cink-hlorid anhidrat ili koncentrovana sumporna kiselina) i stvara ester.
Neutrališe baze i stvara soli i vodu.
Razlaže karbonate i bikarbonate i oslobaña ugljen dioksid.
Iako je otporna na redukciju, dugotrajno zagrevanje sirćetna kiselina pod pritiskom i u prisustvu koncentrovane jodovodonične
kiseline i crvenog fosfora stvara etan. Ovo je moguće ostvariti i grejanjem sirćetne kiseline sa vodonikom na visokoj temperaturi i
visokom pritisku u prisustvu katalizatora nikla.
Može da se redukuje na etanol u prisustvu litijum aluminijum hidrida.
Dugotrajno zagrevanje sa jakim oksidujućim agensima oksidiše sirćetnu kiselinu do ugljen dioksida i vode.
♦10.2. Hemijska stabilnost
Sirćetna kiselina je stabilna pod normalnim uslovima upotrebe i skladištenja i ima neograničen vek trajanja.
♦10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Reaguje sa jako elektropozitivnim metalima kao što su natrijum i cink i stvara odgovarajuće acetate i vodonik.
Rizik od požara i eksplozije pri kontaktu sa jakim oksidantima.
Eksplozivna smeša para/vazduh se stvara na temperaturi preko 39°C. Sprečiti čuvanjem na senovitom, umereno hladnom (19°C
do 28°C), dobro provetrenom i suvom mestu.
♦10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Formiranje eksplozivne smeše sa vazduhom.
Izlaganje toploti.
Preporuka skladištenja u odvojenoj prostoriji. Čuvati na senovitom, umereno hladnom (19°C do 28°C), dobro provetrenom i suvom
mestu.
Izlaganje plamenu.
Izlaganje drugim izvorima toplote.
♦10.5. Nekompatibilni materijali
Oksidirajući agensi, baze i metali kao što su amonijum nitrat, natrijum peroksid, nitratna kiselina, fosfor trihlorid, etilen glikol,
permanganati. Deluje korozivno na pojedine vrste metala, plastike, guma i premaza.
♦10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Nema razlaganja ako se koristi pod normalnim uslovima. Na povećanoj temperaturi mogu da nastanu ugljen monoksid, ugljen
dioksid i vodonik.
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 7/14
11.)
TOKSIKOLOŠKI PODACI
♦11.1. Podaci o toksičnim efektima
Akutna oralna toksičnost:
LD50
3310
Vrsta
pacov
Izvor
CSR
Akutna inhalaciona toksičnost:
LC50
>16000
Trajanje izlaganja
4
pacov
Vrsta
Izvor
CSR
mg/kg
ppm
h
Korozivno oštećenje kože/iritacija:
zec
Vrsta
Procena
umereno iritirajući
Izvor
CSR
Vrsta
Procena
Izvor
čovek
korozivno
CSR
Teško oštećenje/iritacija oka:
Vrsta
čovek
Procena
korozivno
Izvor
CSR
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože:
Put izlaganja
Koža
Procena
Ne izaziva senzibilnost
Izvor
CSR
Mutagenost germinativnih ćelija:
Procena
Negativno
Izvor
CSR
Karcinogenost:
Procena
Izvor
Nema dostupnih eksperimentalnih informacija
CSR
Toksičnost po reprodukciju:
Procena
Nema dostupnih eksperimentalnih informacija
Izvor
CSR
Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT) - jednokratna izloženost:
Procena
Nema dostupnih podataka.
Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT) - višekratna izloženost:
Procena
Nema dostupnih podataka.
Opasnost od aspiracije:
Procena
Nema dostupnih podataka.
Verovatni putevi izlaganja
Put izlaganja
Efekti
peroralni
Bol u grlu. Osećaj pečenja u grlu. Bol u stomaku. Povraćanje. Šok ili kolaps.
Put izlaganja
Efekti
inhalacioni
Vrtoglavica. Glavobolja. Bol u grlu. Kašalj. Osećaj pečenja u grlu. Plitko disanje. Teško disanje.
Put izlaganja
Efekti
dermalni
Bol na koži. Crvenilo kože. Opekotine na koži. Mehurovi na koži.
Put izlaganja
Efekti
izloženost oka
Obilno suzenje. Crvenilo u očima. Bol u očima. Teške opekotine očiju. Slepilo.
Opšta informacija
Navedene vrednosti se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%.
Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima
Ozbiljni simptomi se javljaju bez obzira na put izloženosti. Korozivni efekat na kožu, oči i respiratorne organe se javlja već nakon
kratkotrajne izloženosti. Korozivno kod gutanja. Udisanje može uzrokovati plućni edem ali samo posle pojave početnog korozivnog
efekta na oči i/ili disajne puteve. Smrt može nastupiti kao rezultat cirkulatornog kolapsa ili otkazivanja bubrega.
Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog i produženog izlaganja
Korozivno deluje na kožu i sluzokožu.
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 8/14
Efekti interakcije
Nema dostupnih podataka.
Odsustvo odreñenih podataka
Za podatke o toksičnosti hemikalije koji nisu dostupni nisu korišteni podaci o sličnim hemikalijama jer njihova relevatnost nije
nesumnjivo utvrñena.
Podaci o smeši u odnosu na podatke o supstancama u njoj
Nije relevantno. Hemikalija nije smeša.
Ostali podaci
Ponovljeni ili produženi kontakt sa kožom može izazvati dermatitis.
Ponovljeni ili produženi kontakt sa aerosolom može izazvati rizik od pojave zubne erozije.
Udisanje dovodi do iritacije respiratornog trakta i može izazvati hronični bronhitis.
Verovatnoća uticaja na decu je veća od verovatnoće uticaja na odrasle budući da su pare sirćetne kiseline teže od vazduha pa se
akumullraju bliže tlu.
Opšta informacija
Navedene vrednosti se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%.
12.)
EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
♦12.1. Toksičnost
Toksičnost za ribe:
LC50
Trajanje izlaganja
Vrsta
Izvor
> 300,82 mg/l
96
h
Oncorhynchus mykiss
CSR
Toksičnost za rakove:
EC50
Vrsta
Trajanje izlaganja
Izvor
> 300,82 mg/l
Daphnia magna
48
h
(1)
CSR
Toksičnost za alge:
EC50
Vrsta
Trajanje izlaganja
Izvor
> 300,82 mg/l
Skeletonema costatum
72
h
CSR
Toksičnost za bakterije:
Nema dostupnih informacija.
Opšta informacija
Navedene vrednosti se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%.
♦12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Ne očekuje se da hemikalija bude perzistentna zbog brze biorazgradljivosti, niskog potencijala apsorbcije u organske materije i
niskog potencijala bioakumulacije.
Hemikalija je kiselina, stoga je neophodna neutralizacija pre ispuštanja otpadne vode u postrojenje za tretman.
♦12.3. Potencijal bioakumulacije
Faktor biokoncentracije (BCF):
Vrednost
Nije potencijalno bioakumulativan.
Izvor
CSR
Koeficijent raspodele oktanol/voda:
log POW
-0,17
Temperatura
20
°C
Izvor
CSR
♦12.4. Mobilnost u zemljištu
Nema dostupnih podataka.
♦12.5. Rezultati PBT ili vPvB procene
Hemikalija nije identifikovana kao PBT ili vPvB.
♦12.6. Ostali štetni efekti
Ne postoje relevantni podaci o ostalim štetnim efektima.
Opšta informacija
Navedene vrednosti se odnose na koncentraciju supstance ≥ 90%.
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 9/14
13.)
TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
♦13.1. Metode odlaganja otpada
Proizvod
Primeniti oznaku otpada iz Kataloga otpada. Postupiti u skladu sa zahtevima iz:
• Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10)
• Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010).
• Pravilnika o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili
za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010).
Pakovanje
Postupiti u skladu sa zahtevima iz:
• Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10)
• Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010).
Napomena:
Ne sme se ispuštati u zemlju, vodenu sredinu, odvod ili kanalizaciona postrojenja.
14.)
PODACI O TRANSPORTU
14.1. UN broj
Kopneni transport (ADR/RID)
Vodeni transport (ADN)
Pomorski transport (IMDG)
Vazdušni transport (ICAO)
2789
2789
2789
2789
14.2. UN naziv za teret u transportu
Kopneni transport (ADR/RID)
Vodeni transport (ADN)
Pomorski transport (IMDG)
Vazdušni transport (ICAO)
sirćetna kiselina, glacijalna
sirćetna kiselina, glacijalna
sirćetna kiselina, glacijalna
sirćetna kiselina, glacijalna
14.3. Klasa opasnosti u transportu
Kopneni transport (ADR/RID)
Klasa
Klasifikacioni kod
8
CF1
Vodeni transport (ADN)
Klasa
Klasifikacioni kod
8
CF1
Pomorski transport (IMDG)
Klasa
Sekundarna opasnost
8
3
Vazdušni transport (ICAO)
Klasa
Sekundarna opasnost
8
3
14.4. Ambalažna grupa
Kopneni transport (ADR/RID)
Vodeni transport (ADN)
Pomorski transport (IMDG)
Vazdušni transport (ICAO)
II
II
II
II
14.5. Opasnost po životnu sredinu
Klasifikacija
Kriterijumi
Hemikalija nije opasna po životnu sredinu (vodena sredina)
Preporuke UN za transport opasnog tereta (UNRTDG), poglavlje 2.9.3.
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Nema posebnih mera predostrožnosti koje su u vezi sa transportom.
14.7. Transport u rasutom stanju
Naziv hemikalije:
Kategorija zaganenja:
Rizik:
Tip broda:
Tip rezervoara:
15.)
Acetic Acid
X
S/P (rizik od zaganenja i bezbednosni rizik)
3
2G
REGULATORNI PODACI
15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
EU
Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, Annex I, part 2,
category 6
RS
Pravilnik o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za odreñivanje vrste dokumenata koje izrañuje
operater seveso postrojenja odnosno kompleksa („Sl. Glasnik RS“, br. 41/2010), SEVESO I Hemikalija
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 10/14
15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Procena bezbednosti hemikalije je urañena na engleskom jeziku prema zahtevima Evropske norme REACH.
16.)
OSTALI PODACI
Izmene/Dopune
Izmene i/ili dopune u odnosu na prethodno izdanje su obeležene znakom♦i urañene su u plavoj boji.
Izmene/Dopune po tačkama
1.1.
- Dodat podnaslov "Hemijski naziv hemikalije (prema CLP/GHS pravilniku):".
- Dodat podnaslov "Identifikacioni broj hemikalije (prema CLP/GHS pravilniku):" i broj hemikalije.
- Dodati trgovački nazivi i interne oznake u MSK.
1.2.
- Identifikovani načini korišćenja premešteni u podpoglavlje 1.2., ažurirani i razvrstani po grupama.
- Podpoglavlje je imenovano.
1.3.
- Informacije o snabdevaču premeštene u podpoglavlje 1.3.
- Podpoglavlje je imenovano.
- Izbačene sve informacije o licu zaduženom za izradu bezbednosnog lista, izuzev email adrese.
1.4.
- Informacije o broju telefona za hitne slučajeve premeštene u podpoglavlje 1.4.
- Podpoglavlje je imenovano.
2.1.
- Ažurirani najvažniji štetni efekti hemikalije i obrisane posebne opasnosti.
2.2.
- Dodat podnaslov "Dodatni elementi obeležavanja:".
2.3.
- Dodato podpoglavlje "2.3. Ostale opasnosti ".
3.1.
- Usklañen naslov podpoglavlja.
- Obrisane koncentracija u smeši i klasifikacija sastojka.
4.1.
- Ažuriran opis mera prve pomoći.
- Izbačen deo „Kada se obratiti lekaru“ i „Uputstvo za lekara“.
4.3.
- Dodato poglavlje „Hitna medicinska pomoć i poseban tretman“.
5.1.
- Usklañen naslov podpoglavlja.
- Dodata neodgovarajuća sredstva za gašenje požara.
5.2.
- Usklañen naslov podpoglavlja.
5.3.
- Usklañen naslov podpoglavlja.
- Brisan podnaslov „ Posebna zaštitna oprema za lica koja učestvuju u gašenju požara“ i „Ostale informacije“.
- Dodato poglavlje „Savet za vatrogasce“.
6.
- Usklañen naslov poglavlja
- Brisani naslovi „Mere lične zaštite“, „Mere vezane za zaštitu životne sredine“, „Metode za sanaciju“ i „Dodatne informacije“.
6.1.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
6.2.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
6.3.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
6.4.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
7.
- Brisani naslovi „Rukovanje“, „Uputstvo za bezbedno rukovanje“, „Uputstvo o zaštiti od požara i eksplozije“, „Skladištenje“,
„Zahtevi za skladištenje u pogledu prostorija i posuda“, „Uputstvo za skladištenje“ i „Dodatne informacije o uslovima za
skladištenje“.
7.1.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
7.2.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
8.1.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
- Dodate DNEL i PNEC vrednosti.
8.2.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
- Bisan naslov i tekst poglavlja „Opšta zaštita i higijenske mere“
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 11/14
9.1.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
9.2.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
10.2.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
10.3.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
10.4.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
10.5.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
10.6.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja.
11.1.
- Usklañen tekst i podaci za LC50
12.1.
- Usklañen naslov poglavlja
12.2.
- Usklañen tekst poglavlja
12.3.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja
12.4.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja
12.5.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja
12.6.
- Usklañen tekst poglavlja
13.
- Usklañen naslov poglavlja
13.1.
- Usklañen naslov poglavlja i dodata napomena
14.1
- Usklañen naslov poglavlja
14.2.
- Usklañen naslov poglavlja
14.3.
- Usklañen naslov poglavlja
14.4.
- Usklañen naslov poglavlja
14.5.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja
14.6.
- Usklañen naslov poglavlja
14.7.
- Usklañen naslov poglavlja
15.1.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja
15.2.
- Usklañen naslov i tekst poglavlja
16.
- Usklañen sadržaj i tekst poglavlja
♦
Značenje upotrebljenih izraza i akronima
CLP/GHS
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odreñenog proizvoda u skladu sa
Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)
DSD/DPD
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i odreñenog proizvoda ("Sl. glasnik RS",
br. 59/2010, 25/2011 i 5/2012)
REACH
Regulativa (EC) br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i Saveta od 18. Decembra 2006. o Registraciji, Evaluaciji,
Autorizaciji i Restrikciji hemikalija, formiranju Evropske Agencije za Hemikalije, dopuni Direktive 1999/45/EC i
ukidanjem Regulative Saveta (EEC) No 793/93 i Regulative Komisije (EC) No 1488/94 kao i Directive Saveta
76/769/EEC i Directiva Komisije 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC i 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006,
ispravljena verzija OJ L136, 29.5.2007, p.3)
CSR
Izveštaj o bezbednosti hemikalije za sirćetnu kiselinu proizvoñača MSK a.d. Kikinda (Chemical Safety Report for
Acetic Acid, Regulatory Science Ltd, England, August 2010)
CAS
CAS registarski broj je jedinstveni identifikacioni broj neke hemijske supstance (elementa, jedinjenja, DNK sekvence
i sl.) koji je uvela CAS (Chemical Abstract Service) u svrhu jednoznačnog klasificiranja i sortiranja mnogobrojnih
hemijskih supstanci. Svaki CAS broj je jedinstven i označava samo jednu supstancu. Sam broj nema nikakvo
hemijsko značenje u smislu označavanja hemijskih osobina.
EC
EC broj (broj evropske komisije, EC-No i EC#) je sedmocifreni kod koji se dodeljuje hemijskoj supstanci koja je
komercijalno dostupna unutar Evropske Unije. Ovaj broj je zvanični identifikator supstance u Evropskoj Uniji. Lista
supstanci koje imaju EC broj se naziva EC inventar.
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 12/14
EINECS
Kategorija supstanci iz Evropskog inventara postojećih komercijalnih hemijskih supstanci (EC). Ovo su supstance,
osim polimera, koje su bile komercijalno dostupne u EU od 1. januara 1971. do 18. septembra 1981. One se
smatraju registrovanim pod članom 8(1) direktive 67/548/EEC. Identifikacioni broj ovih supstanci se naziva EINECS
broj.
IUPAC
IUPAC nomenklatura je sistem za imenovanje hemijskih jedinjenja i uopšte opisivanje hemijske nauke. Razvijen je i
ažurira se pod okriljem Meñunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju (IUPAC).
PBT
Hemikalija identifikovana kao perzistentna - bioakumulativna - toksična
vPvB
Hemikalija identifikovana kao veoma perzistentna - veoma bioakumulativna
WELs/EH40 Lista odobrenih granica izloženosti na radnom mestu namenjena za upotrebu u okviru COSHH.
COSHH
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 predstavlja zakonsku regulativu Velike Britanije kojom
se regulišu opšti zahtevi koje poslodavac mora da ispuni po pitanju zaštite na radu zaposlenih i drugih osoba.
TWA
Srednja granična vrednost izloženosti uticaju hemikalije kojoj radnik može biti izložen u odreñenom vremenskom
periodu, obično 8 sati. Ovo znači da, u ograničenim periodima, radnik može biti izložen vrednostima većima od ove,
sve dok srednja vrednost izloženosti u datom periodu bude manja.
STEL
Granična vrednost kratkotrajne izloženosti uticaju hemikalije kojoj radnik može biti izložen u periodu 15-30 minuta u
momentu maksimalne izloženosti u okviru radne smene. Ova vrednost ne sme biti premašena ni za kakav
vremenski period i primenjuje se kod hemikalija koje su iritanti kao i kod onih koje imaju trenutni efekat.
DNEL
(Derived No-Effect Level ) - izvedena vrednost izloženosti bez uticaja na ljudski organizam
PNEC
(Predicted No-Effect Concen) - predviñena koncentracija bez uticaja na ekološku sredinu
LD50
Količina hemikalije, date odjednom, koja dovodi do smrti 50% populacije testiranih životinja (Lethal Dose for 50%).
Izražava se u miligramima hemikalije po 100 grama (ili po kilogramu) mase testiranih životinja. LD50 je jedan od
načina na koji se može meriti kratkotrajna potencijalna otrovnost hemikalije.
LC50
Najčešće se odnosi na koncentraciju hemikalije u vazduhu (ali može da se odnosi i na koncentraciju hemikalije u
vodi) koja dovodi do smrti 50% populacije testiranih životinja (Lethal Concentration for 50%) u zadatom vremenu
(najčešće u roku od 4 sata).
NOAEC
Najveća koncentracija testirane hemikalije za koju ne postoji statistički značajna reakcija testiranog organizma u
konkretnom testiranju (No Observable Adverse Effect Concentration).
EC50
Koncentracija hemikalije pri kojoj 50% populacije receptora daje odgovor nakon odreñene dužine izlaganja. Često
se koristi kao mera potentnosti leka.
KOW
Koeficijent koji predstavlja odnos rastvorljivosti hemikalije u oktanolu prema rastvorljivosti u vodi (Octanol-Water
Partition Coefficient). Log KOW se uglavnom uzima kao relativni pokazatelj sposobnosti hemikalije da se apsorbuje
u tlo.
UNRTG
Preporuke UN za transport opasnog tereta (Recommendations on the transport of dangerous goods, UN)
ADR
Evropski sporazum o meñunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
RID
Evropski sporazum o meñunarodnom transportu opasnog tereta železnicom
(le Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses)
ADN
Evropski sporazum o meñunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation
intérieures)
IMDG
Meñunarodni kodeks o pomorskom prevozu opasne robe
(International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO
Tehničko uputstvo za bezbedan transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju
(International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Good by Air,
doc 9284-AN/905)
MARPOL 73/78
Meñunarodna konvencija o prevenciji zagañenja mora koje potiče sa brodova (International Convention for the
Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 - MARine POLlution)
EU
Evropska unija
RS
Republika Srbija
Izvori ključnih podataka
• Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i odreñenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)
• Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i odreñenog proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010 i
25/2011)
• Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
• Spisak klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 82/2010)
• EC Direktiva 67/548/EC resp. 99/45/EC sa svim izmenama
• Regulativa (EC) No 1907/2006 (REACH) sa svim izmenama
• EC Direktive 2000/39/EC i 2006/15/EC sa svim izmenama
• Transportna regulativa prema ADR, RID, IMDG, IATA sa svim izmenama
• Identification Analysis of Acetic Acid, SGS Insitut Fresenius, Tanusstein, September 2010
• Chemical Safety Report for Methanol, BASF SE, Germany, February 2010
• Occupational safety and health guideline for Acetic Acid, OSHA, 1992
• IUCLID5
Izvorni podaci korišćeni za fizičke, toksikološke i ekotoksikološke podatke
Naznačeni su direktno u odgovarajućim poglavljima.
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 13/14
Spisak relevantnih oznaka
Oznake rizika
R10:
R34:
Zapaljivo
Izaziva opekotine
Oznake bezbednosti
S23:
Ne udisati paru.
S26:
U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć.
S45:
U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć (ako je moguće pokazati etiketu).
Obaveštenje o opasnosti
H226:
Zapaljiva tečnost
i para
H314:
Izaziva teško opekotine kože i oštećenje oka
Obaveštenja o merama predostrožnosti
♦
Prevencija
P210:
P233:
P240:
P241:
P242:
P243:
P260:
P264:
P280:
Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.
Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.
Uzemljeni/pričvršćeni kontejner i oprema za pretakanje.
Koristiti opremu koja ne može da izazove eksploziju - elektrooprema/ventilacija/rasveta.
Koristiti isključivo alat koji ne varniči.
Preduzeti mere predostrožnosti da ne doñe do stvaranja statičkog elektriciteta.
Ne udisati maglu/paru.
Oprati ruke/lice/oči detaljno nakon rukovanja.
Nositi zaštitne rukavice (EN388/EN374-DFL ili ABC kl.6)/zaštitne naočare (EN166/EN170).
Reagovanje
P310:
P321:
P363:
P304+P340:
Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
Specifičan tretman: U slučaju respiratorne blokade upotrebiti veštačko disanje.
Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.
AKO SE UDIŠE: Izneti povreñenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa
disanje.
P370+P378:
U slučaju požara: Koristiti penu otpornu na alkohol/prah za gašenje/vodeni mlaz za gašenje.
P301+P330+P331: AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
P303+P361+P353: AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu
vodom/istuširati se.
P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i
ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Skladištenje
P405:
P403+P235:
Odlaganje
P501:
Skladištiti pod ključem
Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.
Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i
ambalažnom otpadu.
Preporuka snabdevača
Konstantno obučavati zaposlene o rizicima, opasnostima, efektima i neophodnim merama pri upotrebi, manipulaciji i skladištenju
hemikalije. Imati na raspolaganju osoblje obučeno za pružanje prve pomoći. Obezbediti zaposlenima pisana uputstva i instrukcije.
Izjava snabdevača
Svi navedeni podaci su bazirani na sadašnjem znanju i ne predstavljaju garanciju osobina proizvoda niti povlače bilo kakvu
zakonsku odgovornost.
Normativne reference
Normativne reference navedene u ovom bezbednosnom listu mogu da budu datirane ili ne. Kada se navode datirane refernce,
primenjuje se isključivo citirano izdanje. Kada se navode nedatirane reference, primenjuje se najnovije izdanje referentnog
dokumenta, uključujući i njegove izmene.
♦
Sadržaj Aneksa bezbednosnog lista
Scenariji izloženosti:
ES1 Use as an intermediate, process chemical - industrial use, Verzija: 1.0.0, Datum izdanja: 07.01.2013. (5 str.)
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use, Verzija: 1.0.0, Datum izdanja: 07.01.2013. (7 str.)
ES3 Use in cleaning agents - industrial use, Verzija: 1.0.0, Datum izdanja: 07.01.2013. (6 str.)
ES4 Agrochemicals - professional use, Verzija: 1.0.0, Datum izdanja: 07.01.2013. (6 str.)
ES5 Use as a laboratory reagent - professional use, Verzija: 1.0.0, Datum izdanja: 07.01.2013. (4 str.)
ES6 Water treatment - industrial use, Verzija: 1.0.0, Datum izdanja: 07.01.2013. (5 str.)
MSK Q/KA-099-08/12.03.2013.
strana 14/14
ES1 Use as an intermediate, process chemical - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 1: Title and scope of exposure scenario (ES)
1.1
Title exposure scenario (ES)
ES1 Use as an intermediate, process chemical - industrial use
1.2
Scope of exposure scenario (ES)
ES Type
Worker Exposure Scenario for substance/mixture
Life cycle stage
Industrial end use
Product identifier
Trade name
Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044, 90046, 90047, 90048
Substance name
REACH registration no.
CAS no.
EC no.
ERC6a
Acetic acid
01-2119475328-30-0018
64-19-7
200-580-7
Use descriptors
Sector of use (SU)
Category
Code
Main user group
SU3
Environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC6a
category (ERC)
Process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC15
Use description
Industrial uses
Use description
Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of
intermediates)
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Use as laboratory reagent
PROC 1
Other information
The information in this ES originate from the CSR.
SECTION 2: Operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) controlling expoure
towards environment and men
2.1
Product characteristics
State of aggregation
liquid
Reference temperature
liquid
25
25
°C
20.79
25
hPa
°C
°C
Dustiness
Not applicable
Vapour pressure
Value
Reference temperature
20.79
Other information
The efficiency of a risk management measure is a theoretical value. The efficiency describes to which extend (in percent) the
calculated exposure can be diminished by applying a certain measure. If the described operational conditions and risk management
measures are fulfilled by a downstream user, the efficiency as highlighted in the ES can be applied. A downstream user might check
whether the efficiency of the LEV or general ventilation corresponds to his site.
The efficienc y
of a ris k
management
meas ure is a
theor etic al
value. The
effici enc y
des cribes to
which extend
(in percent) the
calcul ated
expos ure can
be di mi nished
by appl yi ng a
certain
meas ure. If the
des cribed
operational
conditi ons and
risk
management
meas ures are
fulfilled by a
downstr eam
user , the
effici enc y as
highlighted in
the ES can be
applied. A
downstr eam
user mig ht
chec k whether
the effici enc y of
the LEV or
general
ventilati on
corres ponds to
his site.
Page 1 of 5
ES1 Use as an intermediate, process chemical - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
2.2
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Contributing scenario controlling environmental exposure
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC6a
category (ERC)
Use description
Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of
intermediates)
ERC6a
Risk management measures (RMM) controlling environmental exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
No special measures are required.
Organisational measures
No special measures are required.
Measures related to wastewater treatment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
ERC6a
Measures
Ensure all waste water is collected and treated via a
WWTP.
Ens ure all
waste water is
collec ted and
treated vi a a
WWTP.
Measures related to waste treatment
For further instructions related to waste management please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.
2.3
Contributing scenario controlling worker exposure
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Use as laboratory reagent
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC15
PROC 1
Operational conditions controlling worker exposure
Concentration of substance
Value
Value
PROC1
≤
100
PROC8a
≤
100
PROC2
≤
100
PROC8b
≤
100
%
%
%
%
PROC3, PROC4
≤
100
%
PROC15
≤
100
%
Amounts used
PROC1
Not relevant
PROC8a
Not relevant
PROC2
Not relevant
PROC8b
Not relevant
PROC3, PROC4
Not relevant
PROC15
Not relevant
PROC1
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC8a
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC2
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC8b
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC3, PROC4
Indoor use
≤
8
≤
220
PROC15
Indoor use
≤
8
≤
220
Use conditions
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Page 2 of 5
h/d
d/a
h/d
d/a
ES1 Use as an intermediate, process chemical - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Further operational conditions
PROC1
PROC2
PROC3, PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC15
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Ass umes us e at
not mor e than
20°C above
ambi ent
temper ature,
unl ess stated
differentl y.
Risk management measures (RMM) controlling worker exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
PROC1
Measures
No special measures are required.
PROC2
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC3, PROC4
Measures
Handle only at a place with local exhaust system (or
another appropriate exhaust).
Efficiency (%)
90
PROC8a
Measures
No special measures are required.
PROC8b
Measures
Ensure material transfers are under containment or
extract ventilation.
Efficiency (%)
97
PROC15
Measures
Handle in a fume cupboard or under extract
ventilation.
Efficiency (%)
90
No s pecial
meas ures are
required.
90
Organisational measures
PROC1
PROC2
PROC3, PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC15
No special measures are required.
No special measures are required.
No special measures are required.
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
No special measures are required.
No special measures are required.
No s pecial
meas ures are
required.
Personal protective equipment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
Advice
PROC1
PROC2
PROC3, PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC15
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further
instructions
related to
"Pers onal
protecti ve
equipment"
pleas e refer to
secti on 8 of the
Safety D ata
Sheet.
Page 3 of 5
ES1 Use as an intermediate, process chemical - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Hand protection
PROC1
Measures
PROC2
Measures
PROC3, PROC4
PROC8a
Measures
Measures
PROC8b
Efficiency (%)
Measures
PROC15
Measures
Region: GB
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
No special measures are required.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in
combination with 'basic' employee training.
80
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
No s pecial
meas ures are
required.
80
SECTION 3: Exposure estimation and reference to sources
3.1
Advice
The Risk Characterization Ratio (RCR) is the quotient of predicted human/environmental exposure and the related DNEL/PNEC.
Exposure is calculated based on exposure models as stated below. If RCR ≤ 1 a use is considered as safe under operational
conditions and risk management measures as specified in the exposure szenario.
For DNEL/PNEC values please refer to section 8 of the safety data sheet.
3.2
Exposure estimation - Environment
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC6a
category (ERC)
Use description
Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of
intermediates)
ERC6a
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
3.3
Exposure estimation - Worker
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC15
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Use as laboratory reagent
PROC 1
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Risk characterisation ratio (RCR)
Exposure estimation
PROC1
Long-term local
PROC2
Long-term local
PROC3
Long-term local
PROC4
Long-term local
PROC8a
Long-term local
PROC8b
Long-term local
PROC15
Long-term local
inhalational
0.00
0.70
0.25
0.20
0.50
0.15
0.10
dermal
0.03
0.14
0.00
0.07
0.27
0.07
0.00
total
0.04
0.84
0.25
0.27
0.77
0.22
0.10
SECTION 4: Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES
Page 4 of 5
ES1 Use as an intermediate, process chemical - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
4.1
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Recommendations and advice
Recommendations and general advice
If a downstream user uses the substance/preparation differently than stated in the ES (different operational conditions and/or risk
management measures), he has the possibility to vary certain parameters of the exposure assessment. With the help of easy
calculations he can check whether he still operates under safe circumstances. This process is called Scaling.
For further advice on adjusting operational conditions and risk managment measures and for applying scaling please see chapter 7.7
of Cefics REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains, Part I:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Part-I-Introduction-Chemical-Safety-Assessment.pdf
Scaling advice
Type of ventilation
If the type of ventilation at the use site of a downstream user (DU) differs from the instructions in the ES, a linear correlation between
the RCR (Inhalation) and the type of ventilation exists. Following scaling factors (f) apply: General ventilation (< 3 air changes per
hour) =1; good general ventilation (3 to 5 air changes per hour, corresponds to outdoor use) = 0,7; enhanced general ventilation (> 5
air changes per hour) = 0,3.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (type of ventilation stated in ES)
In the same manner a scaling for the efficiency of the local extract ventilation (LEV) can by applied.
Duration of use
If the duration of the use by a worker at a downstream user (DU) site differs from the instructions in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation) and the duration of use exist. Following scaling factors (f) apply: duration > 4 hours/day = 1; duration:
1-4 hours/day = 0,6; duration: 15 min/day – 1 hour/day = 0,2; duration < 15 min/day = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (duration in ES)
Concentration of the substance in the product
If the downstream user (DU) uses the substance in a different concentration than the one stated in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation)and the RCR (dermal) and the concentration exists. Following scaling factors (f) apply: Concentration
>25% =1; concentration >= 5% = 0,6; concentration >= 1% = 0,2; concentration < 1% = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (concentration in ES).
4.2
Exposure estimation - Environment
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
4.3
Exposure estimation - Worker
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Other information
PROC8a
For the organizational measure an efficiency of 90% was assumed.
For the
organiz ati onal
meas ure an
effici enc y of
90% was
ass umed.
Page 5 of 5
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 1: Title and scope of exposure scenario (ES)
1.1
Title exposure scenario (ES)
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
1.2
Scope of exposure scenario (ES)
ES Type
Worker Exposure Scenario for substance/mixture
Life cycle stage
Formulation
Product identifier
Trade name
Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044, 90046, 90047, 90048
Substance name
REACH registration no.
CAS no.
EC no.
Use descriptors
Sector of use (SU)
Category
Main user group
Sector of end-use
Acetic acid
01-2119475328-30-0018
64-19-7
200-580-7
Code
SU3
SU8
SU9
SU10
Use description
Industrial uses
Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum
products)
Manufacture of fine chemicals
Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding
alloys)
SU8
ERC2
Environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC2
category (ERC)
Process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC9
PROC14
PROC15
Use description
Formulation of preparations
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations
and articles (multistage and/or significant contact)
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated
filling line, including weighing)
Production of preparations or articles by tabletting, compression,
extrusion, pelettisation
Use as laboratory reagent
PROC 1
Other information
The information in this ES originate from the CSR.
SECTION 2: Operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) controlling expoure
towards environment and men
2.1
Product characteristics
State of aggregation
liquid
Reference temperature
liquid
25
25
°C
20.79
25
hPa
°C
°C
Dustiness
Not relevant
Vapour pressure
Value
Reference temperature
20.79
Page 1 of 7
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Other information
The efficiency of a risk management measure is a theoretical value. The efficiency describes to which extend (in percent) the
calculated exposure can be diminished by applying a certain measure. If the described operational conditions and risk management
measures are fulfilled by a downstream user, the efficiency as highlighted in the ES can be applied. A downstream user might check
whether the efficiency of the LEV or general ventilation corresponds to his site.
The efficienc y
of a ris k
management
meas ure is a
theor etic al
value. The
effici enc y
des cribes to
which extend
(in percent) the
calcul ated
expos ure can
be di mi nished
by appl yi ng a
certain
meas ure. If the
des cribed
operational
conditi ons and
risk
management
meas ures are
fulfilled by a
downstr eam
user , the
effici enc y as
highlighted in
the ES can be
applied. A
downstr eam
user mig ht
chec k whether
the effici enc y of
the LEV or
general
ventilati on
corres ponds to
his site.
2.2
Contributing scenario controlling environmental exposure
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC2
category (ERC)
Use description
Formulation of preparations
ERC2
Risk management measures (RMM) controlling environmental exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
No special measures are required.
Organisational measures
No special measures are required.
Measures related to wastewater treatment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
ERC2
Measures
Ensure all waste water is collected and treated via a
WWTP.
Ens ure all
waste water is
collec ted and
treated vi a a
WWTP.
Measures related to waste treatment
For further instructions related to waste management please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.
2.3
Contributing scenario controlling worker exposure
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations
and articles (multistage and/or significant contact)
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated
filling line, including weighing)
Production of preparations or articles by tabletting, compression,
extrusion, pelettisation
Use as laboratory reagent
PROC3
PROC4
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC9
PROC14
PROC15
PROC 1
Operational conditions controlling worker exposure
Concentration of substance
Value
Value
Value
Value
PROC1
≤
100
PROC4
≤
100
PROC8b
≤
100
PROC15
≤
100
%
%
%
PROC2
≤
100
PROC5
≤
100
PROC9
≤
100
%
Page 2 of 7
%
%
%
PROC3
≤
100
PROC8a
≤
100
PROC14
≤
100
%
%
%
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Amounts used
PROC1
Not relevant
PROC4
Not relevant
PROC8b
Not relevant
PROC15
Not relevant
PROC2
Not relevant
PROC5
Not relevant
PROC9
Not relevant
PROC3
Not relevant
PROC8a
Not relevant
PROC14
Not relevant
PROC1
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC4
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC8b
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC15
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC2
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC5
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC9
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC3
Indoor use
≤
4
≤
220
PROC8a
Indoor use
≤
8
≤
220
PROC14
Indoor use
≤
8
≤
220
Use conditions
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Further operational conditions
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC9
PROC14
PROC15
h/d
d/a
h/d
d/a
h/d
d/a
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Operation is carried out at elevated temperature (> 20°C above ambient temperature).
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Ass umes a
good basic
standard of
occ upati onal
hygiene is
impl emented.
Page 3 of 7
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Risk management measures (RMM) controlling worker exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
PROC1
Measures
No special measures are required.
PROC2
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC3
Measures
Handle only at a place with local exhaust system (or
another appropriate exhaust).
Efficiency (%)
90
PROC4
Measures
Provide extract ventilation to points where emissions
occur.
Efficiency (%)
90
PROC5
Measures
Provide extract ventilation to points where emissions
occur.
Efficiency (%)
90
PROC8a
Measures
Provide extract ventilation to points where emissions
occur.
Efficiency (%)
90
PROC8b
Measures
Provide extract ventilation to points where emissions
occur.
Efficiency (%)
97
PROC9
Measures
Ensure material transfers are under containment or
extract ventilation.
Efficiency (%)
90
PROC14
Measures
Provide extract ventilation to points where emissions
occur.
Efficiency (%)
90
PROC15
Measures
Handle in a fume cupboard or under extract
ventilation.
Efficiency (%)
90
No s pecial
meas ures are
required.
30
Organisational measures
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC9
PROC14
PROC15
No special measures are required.
No special measures are required.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
No special measures are required.
No special measures are required.
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
Clear transfer lines prior to de-coupling.
Avoid spillage when withdrawing pump.
Clear spills immediately.
Put lids on containers immediately after use.
No special measures are required.
No special measures are required.
No s pecial
meas ures are
required.
Page 4 of 7
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Personal protective equipment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
Advice
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC9
PROC14
PROC15
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further
instructions
related to
"Pers onal
protecti ve
equipment"
pleas e refer to
secti on 8 of the
Safety D ata
Sheet.
Hand protection
PROC1
Measures
PROC2
Measures
PROC3
Measures
PROC4
PROC5
Measures
Measures
PROC8a
PROC8b
Measures
Efficiency (%)
Measures
PROC9
Measures
PROC14
Measures
PROC15
Measures
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
No special measures are required.
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear s uitabl e
gloves for
handling str ong
sensitizing and
corrosi ve
substanc es i n
cas es wher e
expos ure can
occ ur
80
Other
PROC8b
Measures
If above technicall control measures are not feasible,
then adopt following PPE:
Wear a respirator conforming to EN140 with Type A
filter or better.
Wear suitable gloves tested to EN374.
Measures
Measures
SECTION 3: Exposure estimation and reference to sources
3.1
Advice
The Risk Characterization Ratio (RCR) is the quotient of predicted human/environmental exposure and the related DNEL/PNEC.
Exposure is calculated based on exposure models as stated below. If RCR ≤ 1 a use is considered as safe under operational
conditions and risk management measures as specified in the exposure szenario.
For DNEL/PNEC values please refer to section 8 of the safety data sheet.
Page 5 of 7
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
3.2
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Exposure estimation - Environment
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC2
category (ERC)
Use description
Formulation of preparations
ERC2
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
3.3
Exposure estimation - Worker
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC9
PROC14
PROC15
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations
and articles (multistage and/or significant contact)
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated
filling line, including weighing)
Production of preparations or articles by tabletting, compression,
extrusion, pelettisation
Use as laboratory reagent
PROC 1
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Risk characterisation ratio (RCR)
Exposure estimation
PROC1
Long-term local
PROC2
Long-term local
PROC3
Long-term local
PROC4
Long-term local
PROC5
Long-term local
PROC8a
Long-term local
PROC8b
Long-term local
PROC9
Long-term local
PROC14
Long-term local
PROC15
Long-term local
inhalational
0.00
0.70
0.60
0.20
0.50
0.50
0.15
0.50
0.50
0.10
dermal
0.03
0.14
0.00
0.07
0.01
0.27
0.69
0.07
0.03
0.00
total
0.03
0.84
0.60
0.27
0.51
0.77
0.84
0.57
0.53
0.10
SECTION 4: Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES
4.1
Recommendations and advice
Recommendations and general advice
For further advice on adjusting operational conditions and risk managment measures and for applying scaling please see chapter 7.7
of Cefics REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains, Part I:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Part-I-Introduction-Chemical-Safety-Assessment.pdf
If a downstream user uses the substance/preparation differently than stated in the ES (different operational conditions and/or risk
management measures), he has the possibility to vary certain parameters of the exposure assessment. With the help of easy
calculations he can check whether he still operates under safe circumstances. This process is called Scaling.
Scaling advice
Type of ventilation
If the type of ventilation at the use site of a downstream user (DU) differs from the instructions in the ES, a linear correlation between
the RCR (Inhalation) and the type of ventilation exists. Following scaling factors (f) apply: General ventilation (< 3 air changes per
hour) =1; good general ventilation (3 to 5 air changes per hour, corresponds to outdoor use) = 0,7; enhanced general ventilation (> 5
air changes per hour) = 0,3.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (type of ventilation stated in ES)
In the same manner a scaling for the efficiency of the local extract ventilation (LEV) can by applied.
Page 6 of 7
ES2 Formulation and (re)packing of substance and mixtures - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Duration of use
If the duration of the use by a worker at a downstream user (DU) site differs from the instructions in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation) and the duration of use exist. Following scaling factors (f) apply: duration > 4 hours/day = 1; duration:
1-4 hours/day = 0,6; duration: 15 min/day – 1 hour/day = 0,2; duration < 15 min/day = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (duration in ES)
Concentration of the substance in the product
If the downstream user (DU) uses the substance in a different concentration than the one stated in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation)and the RCR (dermal) and the concentration exists. Following scaling factors (f) apply: Concentration
>25% =1; concentration >= 5% = 0,6; concentration >= 1% = 0,2; concentration < 1% = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (concentration in ES).
4.2
Exposure estimation - Environment
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
4.3
Exposure estimation - Worker
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Page 7 of 7
ES3 Use in cleaning agents - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 1: Title and scope of exposure scenario (ES)
1.1
Title exposure scenario (ES)
ES3 Use in cleaning agents - industrial use
1.2
Scope of exposure scenario (ES)
ES Type
Worker Exposure Scenario for substance/mixture
Life cycle stage
Industrial end use
Product identifier
Trade name
Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044, 90046, 90047, 90048
Substance name
REACH registration no.
CAS no.
EC no.
Acetic acid
01-2119475328-30-0018
64-19-7
200-580-7
Use descriptors
Sector of use (SU)
Category
Main user group
Sector of end-use
SU5
ERC4
Code
SU3
SU5
SU6
Environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC4
category (ERC)
Process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC2
PROC3
PROC4
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
Use description
Industrial uses
Manufacture of textiles, leather, fur
Manufacture of paper and paper products
Use description
Industrial use of processing aids in processes and products, not
becoming part of articles
Use description
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Industrial spraying
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Roller application or brushing
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 2
Other information
The information in this ES originate from the CSR.
SECTION 2: Operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) controlling expoure
towards environment and men
2.1
Product characteristics
State of aggregation
liquid
Reference temperature
liquid
25
25
°C
20.79
25
hPa
°C
°C
Dustiness
Not applicable
Vapour pressure
Value
Reference temperature
20.79
Page 1 of 6
ES3 Use in cleaning agents - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Other information
The efficiency of a risk management measure is a theoretical value. The efficiency describes to which extend (in percent) the
calculated exposure can be diminished by applying a certain measure. If the described operational conditions and risk management
measures are fulfilled by a downstream user, the efficiency as highlighted in the ES can be applied. A downstream user might check
whether the efficiency of the LEV or general ventilation corresponds to his site.
The efficienc y
of a ris k
management
meas ure is a
theor etic al
value. The
effici enc y
des cribes to
which extend
(in percent) the
calcul ated
expos ure can
be di mi nished
by appl yi ng a
certain
meas ure. If the
des cribed
operational
conditi ons and
risk
management
meas ures are
fulfilled by a
downstr eam
user , the
effici enc y as
highlighted in
the ES can be
applied. A
downstr eam
user mig ht
chec k whether
the effici enc y of
the LEV or
general
ventilati on
corres ponds to
his site.
2.2
Contributing scenario controlling environmental exposure
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC4
category (ERC)
Use description
Industrial use of processing aids in processes and products, not
becoming part of articles
ERC4
Risk management measures (RMM) controlling environmental exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
No special measures are required.
Organisational measures
No special measures are required.
Measures related to wastewater treatment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
ERC4
Measures
Ensure all waste water is collected and treated via a
WWTP.
Ens ure all
waste water is
collec ted and
treated vi a a
WWTP.
Measures related to waste treatment
For further instructions related to waste management please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.
2.3
Contributing scenario controlling worker exposure
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC2
Use description
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Industrial spraying
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Roller application or brushing
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC3
PROC4
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
PROC 2
Operational conditions controlling worker exposure
Concentration of substance
Value
Value
Value
PROC2
≤
100
PROC7
≤
5
PROC10
≤
5
%
%
%
PROC3
≤
100
PROC8a
≤
100
PROC13
≤
100
%
%
PROC4
≤
100
PROC8b
≤
100
%
Amounts used
PROC2
Not relevant
PROC7
Not relevant
PROC10
Not relevant
PROC3
Not relevant
PROC8a
Not relevant
PROC13
Not relevant
Page 2 of 6
PROC4
Not relevant
PROC8b
Not relevant
%
%
ES3 Use in cleaning agents - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Use conditions
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Further operational conditions
PROC2
PROC3
PROC4
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
PROC2
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC7
Indoor and outdoor use.
≤
1
h/d
≤
220
d/a
PROC10
Indoor and outdoor use.
≤
4
h/d
≤
220
d/a
PROC3
Indoor and outdoor use.
≤
1
h/d
≤
220
d/a
PROC8a
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC13
Indoor use
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC4
Indoor use
≤
4
≤
220
PROC8b
Indoor use
≤
8
≤
220
h/d
d/a
h/d
d/a
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Ass umes a
good basic
standard of
occ upati onal
hygiene is
impl emented.
Risk management measures (RMM) controlling worker exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
PROC2
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC3
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC4
Measures
Ensure material transfers are under containment or
extract ventilation.
Efficiency (%)
90
PROC7
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC8a
Measures
Ensure material transfers are under containment or
extract ventilation.
Efficiency (%)
90
PROC8b
Measures
Ensure material transfers are under containment or
extract ventilation.
Efficiency (%)
97
PROC10
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC13
Measures
Provide extract ventilation to points where emissions
occur.
Efficiency (%)
90
Provi de a good
standard of
general
ventilati on (not
less than 3 to 5
air changes per
hour,
corres ponds to
outdoor us e).
30
Page 3 of 6
ES3 Use in cleaning agents - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Organisational measures
PROC2
PROC3
PROC4
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
No special measures are required.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
For this PROC(s) no further measures are called.
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
Clear transfer lines prior to de-coupling.
Clear transfer lines prior to de-coupling.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
Clear spills immediately.
Avoi d c arr ying
out acti viti es
invol vi ng
expos ure for
more than 4
hours.
Personal protective equipment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
Advice
PROC2
PROC3
PROC4
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further
instructions
related to
"Pers onal
protecti ve
equipment"
pleas e refer to
secti on 8 of the
Safety D ata
Sheet.
Hand protection
PROC2
Measures
PROC3
Measures
PROC4
PROC7
PROC8a
Measures
Measures
Efficiency (%)
Measures
PROC8b
Measures
PROC10
Measures
PROC13
Measures
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
No special measures are required.
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear s uitabl e
gloves for
handling str ong
sensitizing and
corrosi ve
substanc es i n
cas es wher e
expos ure can
occ ur
80
SECTION 3: Exposure estimation and reference to sources
3.1
Advice
The Risk Characterization Ratio (RCR) is the quotient of predicted human/environmental exposure and the related DNEL/PNEC.
Exposure is calculated based on exposure models as stated below. If RCR ≤ 1 a use is considered as safe under operational
conditions and risk management measures as specified in the exposure szenario.
For DNEL/PNEC values please refer to section 8 of the safety data sheet.
Page 4 of 6
ES3 Use in cleaning agents - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
3.2
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Exposure estimation - Environment
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC4
category (ERC)
Use description
Industrial use of processing aids in processes and products, not
becoming part of articles
ERC4
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
3.3
Exposure estimation - Worker
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC2
PROC3
PROC4
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
Use description
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Industrial spraying
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Roller application or brushing
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 2
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Risk characterisation ratio (RCR)
Exposure estimation
PROC2
Long-term local
PROC3
Long-term local
PROC4
Long-term local
PROC7
Long-term local
PROC8a
Long-term local
PROC8b
Long-term local
PROC10
Long-term local
PROC13
Long-term local
inhalational
0.70
0.35
0.60
0.70
0.50
0.15
0.42
0.50
dermal
0.14
0.03
0.07
0.17
0.01
0.07
0.55
0.07
total
0.84
0.38
0.67
0.87
0.51
0.22
0.92
0.57
SECTION 4: Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES
4.1
Recommendations and advice
Recommendations and general advice
For further advice on adjusting operational conditions and risk managment measures and for applying scaling please see chapter 7.7
of Cefics REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains, Part I:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Part-I-Introduction-Chemical-Safety-Assessment.pdf
If a downstream user uses the substance/preparation differently than stated in the ES (different operational conditions and/or risk
management measures), he has the possibility to vary certain parameters of the exposure assessment. With the help of easy
calculations he can check whether he still operates under safe circumstances. This process is called Scaling.
Scaling advice
Type of ventilation
If the type of ventilation at the use site of a downstream user (DU) differs from the instructions in the ES, a linear correlation between
the RCR (Inhalation) and the type of ventilation exists. Following scaling factors (f) apply: General ventilation (< 3 air changes per
hour) =1; good general ventilation (3 to 5 air changes per hour, corresponds to outdoor use) = 0,7; enhanced general ventilation (> 5
air changes per hour) = 0,3.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (type of ventilation stated in ES)
In the same manner a scaling for the efficiency of the local extract ventilation (LEV) can by applied.
Duration of use
If the duration of the use by a worker at a downstream user (DU) site differs from the instructions in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation) and the duration of use exist. Following scaling factors (f) apply: duration > 4 hours/day = 1; duration:
1-4 hours/day = 0,6; duration: 15 min/day – 1 hour/day = 0,2; duration < 15 min/day = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (duration in ES)
Page 5 of 6
ES3 Use in cleaning agents - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Concentration of the substance in the product
If the downstream user (DU) uses the substance in a different concentration than the one stated in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation)and the RCR (dermal) and the concentration exists. Following scaling factors (f) apply: Concentration
>25% =1; concentration >= 5% = 0,6; concentration >= 1% = 0,2; concentration < 1% = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (concentration in ES).
4.2
Exposure estimation - Environment
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
4.3
Exposure estimation - Worker
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Page 6 of 6
ES4 Agrochemicals - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 1: Title and scope of exposure scenario (ES)
1.1
Title exposure scenario (ES)
ES4 Agrochemicals - professional use
1.2
Scope of exposure scenario (ES)
ES Type
Worker-ES for products.
Life cycle stage
Professional end use
Product identifier
Trade name
Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044, 90046, 90047, 90048
Substance name
REACH registration no.
CAS no.
EC no.
ERC8d
Acetic acid
01-2119475328-30-0018
64-19-7
200-580-7
Use descriptors
Sector of use (SU)
Category
Code
Main user group
SU22
Environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC8d
category (ERC)
Process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC11
PROC13
Use description
Professional uses
Use description
Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Non industrial spraying
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 1
Other information
The information in this ES originate from the CSR.
SECTION 2: Operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) controlling expoure
towards environment and men
2.1
Product characteristics
State of aggregation
liquid
Reference temperature
liquid
25
25
°C
20.79
25
hPa
°C
°C
Dustiness
Not applicable
Vapour pressure
Value
Reference temperature
20.79
Other information
The efficiency of a risk management measure is a theoretical value. The efficiency describes to which extend (in percent) the
calculated exposure can be diminished by applying a certain measure. If the described operational conditions and risk management
measures are fulfilled by a downstream user, the efficiency as highlighted in the ES can be applied. A downstream user might check
whether the efficiency of the LEV or general ventilation corresponds to his site.
The efficienc y
of a ris k
management
meas ure is a
theor etic al
value. The
effici enc y
des cribes to
which extend
(in percent) the
calcul ated
expos ure can
be di mi nished
by appl yi ng a
certain
meas ure. If the
des cribed
operational
conditi ons and
risk
management
meas ures are
fulfilled by a
downstr eam
user , the
effici enc y as
highlighted in
the ES can be
applied. A
downstr eam
user mig ht
chec k whether
the effici enc y of
the LEV or
general
ventilati on
corres ponds to
his site.
Page 1 of 6
ES4 Agrochemicals - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
2.2
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Contributing scenario controlling environmental exposure
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC8d
category (ERC)
Use description
Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems
ERC8d
As no environmental hazard was identified no environmental-related exposure assessment and risk characterization was performed.
2.3
Contributing scenario controlling worker exposure
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Non industrial spraying
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC11
PROC13
PROC 1
Operational conditions controlling worker exposure
Concentration of substance
Value
Value
Value
PROC1
≤
100
PROC8a
≤
5
PROC13
≤
5
PROC2
≤
100
PROC8b
≤
100
%
%
%
%
PROC4
≤
100
PROC11
≤
5
%
%
%
Amounts used
PROC1
Not relevant
PROC8a
Not relevant
PROC13
Not relevant
PROC2
Not relevant
PROC8b
Not relevant
PROC4
Not relevant
PROC11
Not relevant
PROC1
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC8a
Indoor and outdoor use.
≤
1
h/d
≤
220
d/a
PROC13
Indoor and outdoor use.
≤
1
h/d
≤
220
d/a
PROC2
Indoor and outdoor use.
≤
4
h/d
≤
220
d/a
PROC8b
Indoor and outdoor use.
≤
4
h/d
≤
220
d/a
PROC4
Indoor and outdoor use.
≤
1
h/d
≤
220
d/a
PROC11
Indoor and outdoor use.
≤
4
h/d
≤
220
d/a
Use conditions
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Page 2 of 6
ES4 Agrochemicals - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Further operational conditions
PROC1
PROC2
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC11
PROC13
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Ass umes a
good basic
standard of
occ upati onal
hygiene is
impl emented.
Risk management measures (RMM) controlling worker exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
PROC1
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC2
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC4
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC8a
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC8b
Measures
Use drum pumps or carefully pour from container.
Efficiency (%)
80
PROC11
Measures
Apply within a vented cab supplied with filtered air
under positive pressure and with a protection factor of
>20.
Efficiency (%)
95
PROC13
Measures
No special measures are required.
Provi de a good
standard of
general
ventilati on (not
less than 3 to 5
air changes per
hour,
corres ponds to
outdoor us e).
30
Organisational measures
PROC1
PROC2
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC11
PROC13
No special measures are required.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour.
No s pecial
meas ures are
required.
Page 3 of 6
ES4 Agrochemicals - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Personal protective equipment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
Advice
PROC1
PROC2
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC11
PROC13
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further
instructions
related to
"Pers onal
protecti ve
equipment"
pleas e refer to
secti on 8 of the
Safety D ata
Sheet.
Hand protection
PROC1
Measures
PROC2
Measures
PROC4
Measures
Efficiency (%)
Measures
PROC8a
PROC8b
PROC11
Measures
Efficiency (%)
Measures
PROC13
Efficiency (%)
Measures
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in
combination with 'basic' employee training.
90
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear s uitabl e
gloves tested to
EN374.
80
Other
PROC11
Measures
If above technicall control measures are not feasible,
then adopt following PPE:
Wear a respirator conforming to EN140 with Type A
filter or better.
90
Measures
Efficiency (%)
SECTION 3: Exposure estimation and reference to sources
3.1
Advice
The Risk Characterization Ratio (RCR) is the quotient of predicted human/environmental exposure and the related DNEL/PNEC.
Exposure is calculated based on exposure models as stated below. If RCR ≤ 1 a use is considered as safe under operational
conditions and risk management measures as specified in the exposure szenario.
For DNEL/PNEC values please refer to section 8 of the safety data sheet.
3.2
Exposure estimation - Environment
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC8d
category (ERC)
Use description
Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems
ERC8d
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
Page 4 of 6
ES4 Agrochemicals - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
3.3
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Exposure estimation - Worker
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC11
PROC13
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Non industrial spraying
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 1
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Risk characterisation ratio (RCR)
Exposure estimation
PROC1
Long-term local
PROC2
Long-term local
PROC4
Long-term local
PROC8a
Long-term local
PROC8b
Long-term local
PROC11
Long-term local
PROC13
Long-term local
inhalational
0.00
0.84
0.70
0.28
0.60
0.21
0.40
dermal
0.00
0.01
0.14
0.27
0.14
0.60
0.27
total
0.00
0.85
0.84
0.55
0.74
0.81
0.67
SECTION 4: Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES
4.1
Recommendations and advice
Recommendations and general advice
If a downstream user uses the substance/preparation differently than stated in the ES (different operational conditions and/or risk
management measures), he has the possibility to vary certain parameters of the exposure assessment. With the help of easy
calculations he can check whether he still operates under safe circumstances. This process is called Scaling.
For further advice on adjusting operational conditions and risk managment measures and for applying scaling please see chapter 7.7
of Cefics REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains, Part I:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Part-I-Introduction-Chemical-Safety-Assessment.pdf
Scaling advice
Type of ventilation
If the type of ventilation at the use site of a downstream user (DU) differs from the instructions in the ES, a linear correlation between
the RCR (Inhalation) and the type of ventilation exists. Following scaling factors (f) apply: General ventilation (< 3 air changes per
hour) =1; good general ventilation (3 to 5 air changes per hour, corresponds to outdoor use) = 0,7; enhanced general ventilation (> 5
air changes per hour) = 0,3.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (type of ventilation stated in ES)
In the same manner a scaling for the efficiency of the local extract ventilation (LEV) can by applied.
Duration of use
If the duration of the use by a worker at a downstream user (DU) site differs from the instructions in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation) and the duration of use exist. Following scaling factors (f) apply: duration > 4 hours/day = 1; duration:
1-4 hours/day = 0,6; duration: 15 min/day – 1 hour/day = 0,2; duration < 15 min/day = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (duration in ES)
Concentration of the substance in the product
If the downstream user (DU) uses the substance in a different concentration than the one stated in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation)and the RCR (dermal) and the concentration exists. Following scaling factors (f) apply: Concentration
>25% =1; concentration >= 5% = 0,6; concentration >= 1% = 0,2; concentration < 1% = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (concentration in ES).
4.2
Exposure estimation - Environment
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
Page 5 of 6
ES4 Agrochemicals - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
4.3
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Exposure estimation - Worker
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Page 6 of 6
Region: GB
ES5 Use as a laboratory reagent - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 1: Title and scope of exposure scenario (ES)
1.1
Title exposure scenario (ES)
ES5 Use as a laboratory reagent - professional use
1.2
Scope of exposure scenario (ES)
ES Type
Worker Exposure Scenario for substance/mixture
Life cycle stage
Professional end use
Product identifier
Trade name
Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044, 90046, 90047, 90048
Substance name
REACH registration no.
CAS no.
EC no.
ERC8a
Acetic acid
01-2119475328-30-0018
64-19-7
200-580-7
Use descriptors
Sector of use (SU)
Category
Code
Main user group
SU22
Environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC8a
category (ERC)
Process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC10
PROC15
Use description
Professional uses
Use description
Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems
Use description
Roller application or brushing
Use as laboratory reagent
PROC 10
Other information
The information in this ES originate from the CSR.
SECTION 2: Operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) controlling expoure
towards environment and men
2.1
Product characteristics
State of aggregation
liquid
Reference temperature
liquid
25
25
°C
20.79
25
hPa
°C
°C
Dustiness
Not applicable
Vapour pressure
Value
Reference temperature
20.79
Other information
The efficiency of a risk management measure is a theoretical value. The efficiency describes to which extend (in percent) the
calculated exposure can be diminished by applying a certain measure. If the described operational conditions and risk management
measures are fulfilled by a downstream user, the efficiency as highlighted in the ES can be applied. A downstream user might check
whether the efficiency of the LEV or general ventilation corresponds to his site.
The efficienc y
of a ris k
management
meas ure is a
theor etic al
value. The
effici enc y
des cribes to
which extend
(in percent) the
calcul ated
expos ure can
be di mi nished
by appl yi ng a
certain
meas ure. If the
des cribed
operational
conditi ons and
risk
management
meas ures are
fulfilled by a
downstr eam
user , the
effici enc y as
highlighted in
the ES can be
applied. A
downstr eam
user mig ht
chec k whether
the effici enc y of
the LEV or
general
ventilati on
corres ponds to
his site.
2.2
Contributing scenario controlling environmental exposure
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC8a
category (ERC)
Use description
Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems
ERC8a
Page 1 of 4
ES5 Use as a laboratory reagent - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
As no environmental hazard was identified no environmental-related exposure assessment and risk characterization was performed.
2.3
Contributing scenario controlling worker exposure
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC10
PROC15
Use description
Roller application or brushing
Use as laboratory reagent
PROC 10
Operational conditions controlling worker exposure
Concentration of substance
Value
PROC10
≤
100
%
PROC15
≤
100
%
Amounts used
PROC10
Not relevant
PROC15
Value
<
1000
ml
Use conditions
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Further operational conditions
PROC10
PROC15
PROC10
Indoor use
≤
1
≤
220
h/d
d/a
PROC15
Indoor use
≤
8
≤
220
h/d
d/a
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Ass umes a
good basic
standard of
occ upati onal
hygiene is
impl emented.
Risk management measures (RMM) controlling worker exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
PROC10
Measures
Provide a good standard of controlled ventilation (10
to 15 air changes per hour).
Efficiency (%)
70
PROC15
Measures
Handle in a fume cupboard or under extract
ventilation.
Efficiency (%)
80
Handle in a
fume c upboar d
or under extr act
ventilati on.
80
Organisational measures
PROC10
PROC15
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour.
No special measures are required.
Avoi d c arr ying
out acti viti es
invol vi ng
expos ure for
more than 1
hour.
Personal protective equipment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
Advice
PROC10
PROC15
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further
instructions
related to
"Pers onal
protecti ve
equipment"
pleas e refer to
secti on 8 of the
Safety D ata
Sheet.
Hand protection
PROC10
Measures
PROC15
Efficiency (%)
Measures
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in
combination with 'basic' employee training.
90
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear s uitabl e
gloves for
handling str ong
sensitizing and
corrosi ve
substanc es i n
cas es wher e
expos ure can
occ ur
90
Further risk management measures
PROC10
Use long handled tools where possible.
Use l ong
handled tools
wher e pos sibl e.
Page 2 of 4
ES5 Use as a laboratory reagent - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 3: Exposure estimation and reference to sources
3.1
Advice
The Risk Characterization Ratio (RCR) is the quotient of predicted human/environmental exposure and the related DNEL/PNEC.
Exposure is calculated based on exposure models as stated below. If RCR ≤ 1 a use is considered as safe under operational
conditions and risk management measures as specified in the exposure szenario.
For DNEL/PNEC values please refer to section 8 of the safety data sheet.
3.2
Exposure estimation - Environment
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC8a
category (ERC)
Use description
Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems
ERC8a
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
3.3
Exposure estimation - Worker
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC10
PROC15
Use description
Roller application or brushing
Use as laboratory reagent
PROC 10
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Risk characterisation ratio (RCR)
Exposure estimation
PROC10
Long-term local
PROC15
Long-term local
inhalational
0.60
0.20
dermal
0.27
0.00
total
0.87
0.20
SECTION 4: Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES
4.1
Recommendations and advice
Recommendations and general advice
For further advice on adjusting operational conditions and risk managment measures and for applying scaling please see chapter 7.7
of Cefics REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains, Part I:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Part-I-Introduction-Chemical-Safety-Assessment.pdf
If a downstream user uses the substance/preparation differently than stated in the ES (different operational conditions and/or risk
management measures), he has the possibility to vary certain parameters of the exposure assessment. With the help of easy
calculations he can check whether he still operates under safe circumstances. This process is called Scaling.
Scaling advice
Type of ventilation
If the type of ventilation at the use site of a downstream user (DU) differs from the instructions in the ES, a linear correlation between
the RCR (Inhalation) and the type of ventilation exists. Following scaling factors (f) apply: General ventilation (< 3 air changes per
hour) =1; good general ventilation (3 to 5 air changes per hour, corresponds to outdoor use) = 0,7; enhanced general ventilation (> 5
air changes per hour) = 0,3.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (type of ventilation stated in ES)
In the same manner a scaling for the efficiency of the local extract ventilation (LEV) can by applied.
Duration of use
If the duration of the use by a worker at a downstream user (DU) site differs from the instructions in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation) and the duration of use exist. Following scaling factors (f) apply: duration > 4 hours/day = 1; duration:
1-4 hours/day = 0,6; duration: 15 min/day – 1 hour/day = 0,2; duration < 15 min/day = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (duration in ES)
Concentration of the substance in the product
If the downstream user (DU) uses the substance in a different concentration than the one stated in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation)and the RCR (dermal) and the concentration exists. Following scaling factors (f) apply: Concentration
>25% =1; concentration >= 5% = 0,6; concentration >= 1% = 0,2; concentration < 1% = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (concentration in ES).
4.2
Exposure estimation - Environment
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
Page 3 of 4
ES5 Use as a laboratory reagent - professional use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
4.3
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Exposure estimation - Worker
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Page 4 of 4
Region: GB
ES6 Water treatment - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 1: Title and scope of exposure scenario (ES)
1.1
Title exposure scenario (ES)
ES6 Water treatment - industrial use
1.2
Scope of exposure scenario (ES)
ES Type
Worker Exposure Scenario for substance/mixture
Life cycle stage
Industrial end use
Product identifier
Trade name
Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044, 90046, 90047, 90048
Substance name
REACH registration no.
CAS no.
EC no.
ERC4
Acetic acid
01-2119475328-30-0018
64-19-7
200-580-7
Use descriptors
Sector of use (SU)
Category
Code
Main user group
SU3
Environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC4
category (ERC)
Process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC13
Use description
Industrial uses
Use description
Industrial use of processing aids in processes and products, not
becoming part of articles
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 1
Other information
The information in this ES originate from the CSR.
SECTION 2: Operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) controlling expoure
towards environment and men
2.1
Product characteristics
State of aggregation
liquid
Reference temperature
liquid
25
25
°C
20.79
25
hPa
°C
°C
Dustiness
Not applicable
Vapour pressure
Value
Reference temperature
20.79
Other information
The efficiency of a risk management measure is a theoretical value. The efficiency describes to which extend (in percent) the
calculated exposure can be diminished by applying a certain measure. If the described operational conditions and risk management
measures are fulfilled by a downstream user, the efficiency as highlighted in the ES can be applied. A downstream user might check
whether the efficiency of the LEV or general ventilation corresponds to his site.
The efficienc y
of a ris k
management
meas ure is a
theor etic al
value. The
effici enc y
des cribes to
which extend
(in percent) the
calcul ated
expos ure can
be di mi nished
by appl yi ng a
certain
meas ure. If the
des cribed
operational
conditi ons and
risk
management
meas ures are
fulfilled by a
downstr eam
user , the
effici enc y as
highlighted in
the ES can be
applied. A
downstr eam
user mig ht
chec k whether
the effici enc y of
the LEV or
general
ventilati on
corres ponds to
his site.
Page 1 of 5
ES6 Water treatment - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
2.2
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Contributing scenario controlling environmental exposure
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC4
category (ERC)
Use description
Industrial use of processing aids in processes and products, not
becoming part of articles
ERC4
Risk management measures (RMM) controlling environmental exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
No special measures are required.
Organisational measures
No special measures are required.
Measures related to wastewater treatment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
ERC4
Measures
Ensure all waste water is collected and treated via a
WWTP.
Ens ure all
waste water is
collec ted and
treated vi a a
WWTP.
Measures related to waste treatment
For further instructions related to waste management please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.
2.3
Contributing scenario controlling worker exposure
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC13
PROC 1
Operational conditions controlling worker exposure
Concentration of substance
Value
Value
Value
PROC1
≤
100
PROC4
≤
100
PROC13
≤
100
PROC2
≤
100
PROC8a
≤
100
%
%
%
%
PROC3
≤
100
PROC8b
≤
100
%
%
%
Amounts used
PROC1
Not relevant
PROC4
Not relevant
PROC13
Not relevant
PROC2
Not relevant
PROC8a
Not relevant
PROC3
Not relevant
PROC8b
Not relevant
PROC1
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC4
Indoor and outdoor use.
≤
4
h/d
≤
220
d/a
PROC13
Indoor use
≤
4
h/d
≤
220
d/a
PROC2
Indoor and outdoor use.
≤
4
h/d
≤
220
d/a
PROC8a
Indoor and outdoor use.
≤
8
h/d
≤
220
d/a
PROC3
Indoor and outdoor use.
≤
1
h/d
≤
220
d/a
PROC8b
Indoor and outdoor use.
≤
4
h/d
≤
220
d/a
Use conditions
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Location of use
Duration of use
Frequency of use
Page 2 of 5
ES6 Water treatment - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Further operational conditions
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC13
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented.
Assumes use at not more than 20°C above ambient temperature, unless stated differently.
Ass umes a
good basic
standard of
occ upati onal
hygiene is
impl emented.
Risk management measures (RMM) controlling worker exposure
Technical measures and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
PROC1
Measures
No special measures are required.
PROC2
Measures
No special measures are required.
PROC3
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC4
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC8a
Measures
Provide a good standard of general ventilation (not
less than 3 to 5 air changes per hour, corresponds to
outdoor use).
Efficiency (%)
30
PROC8b
Measures
Use drum pumps.
Efficiency (%)
80
PROC13
Measures
Provide extract ventilation to points where emissions
occur.
Efficiency (%)
80
No s pecial
meas ures are
required.
80
Organisational measures
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC13
No special measures are required.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 1 hour.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 hours.
No s pecial
meas ures are
required.
Personal protective equipment and efficiency of the risk managment measures (in exposure calculation model)
Advice
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC13
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further instructions related to "Personal protective equipment" please refer to section 8 of
the Safety Data Sheet.
For further
instructions
related to
"Pers onal
protecti ve
equipment"
pleas e refer to
secti on 8 of the
Safety D ata
Sheet.
Page 3 of 5
ES6 Water treatment - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Hand protection
PROC1
Measures
PROC2
Measures
PROC3
Measures
PROC4
Measures
Efficiency (%)
Measures
Efficiency (%)
Measures
Efficiency (%)
Measures
Efficiency (%)
PROC8a
PROC8b
PROC13
Region: GB
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves for handling strong sensitizing
and corrosive substances in cases where exposure
can occur
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear suitable gloves tested to EN374.
80
Wear s uitabl e
gloves tested to
EN374.
80
SECTION 3: Exposure estimation and reference to sources
3.1
Advice
The Risk Characterization Ratio (RCR) is the quotient of predicted human/environmental exposure and the related DNEL/PNEC.
Exposure is calculated based on exposure models as stated below. If RCR ≤ 1 a use is considered as safe under operational
conditions and risk management measures as specified in the exposure szenario.
For DNEL/PNEC values please refer to section 8 of the safety data sheet.
3.2
Exposure estimation - Environment
Affected environmental release category (ERC)
Category
Code
Environmental release
ERC4
category (ERC)
Use description
Industrial use of processing aids in processes and products, not
becoming part of articles
ERC4
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
3.3
Exposure estimation - Worker
Affected process category (PROC)
Category
Code
Process category (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC13
Use description
Use in closed process, no likelihood of exposure
Use in closed, continuous process with occasional controlled
exposure
Use in closed batch process (synthesis or formulation)
Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for
exposure arises
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at non-dedicated facilities
Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to
vessels/large containers at dedicated facilities
Treatment of articles by dipping and pouring
PROC 1
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Risk characterisation ratio (RCR)
Exposure estimation
PROC1
Long-term local
PROC2
Long-term local
PROC3
Long-term local
PROC4
Long-term local
PROC8a
Long-term local
PROC8b
Long-term local
PROC13
Long-term local
inhalational
0.00
0.60
0.35
0.84
0.70
0.60
0.60
Page 4 of 5
dermal
0.00
0.14
0.03
0.14
0.27
0.14
0.27
total
0.00
0.74
0.38
0.98
0.97
0.74
0.87
ES6 Water treatment - industrial use
Trade name: Acetic Acid, CH3COOH, technical/foodstuff, 80%
MSK Code: 90024, 90027, 90028, 90031, 90044,
Current version : 1.0.0, issued: 07.01.2013
Replaced version: 1.0.0, issued: 23.11.2012
Region: GB
SECTION 4: Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES
4.1
Recommendations and advice
Recommendations and general advice
If a downstream user uses the substance/preparation differently than stated in the ES (different operational conditions and/or risk
management measures), he has the possibility to vary certain parameters of the exposure assessment. With the help of easy
calculations he can check whether he still operates under safe circumstances. This process is called Scaling.
For further advice on adjusting operational conditions and risk managment measures and for applying scaling please see chapter 7.7
of Cefics REACH Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains, Part I:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Part-I-Introduction-Chemical-Safety-Assessment.pdf
Scaling advice
Type of ventilation
If the type of ventilation at the use site of a downstream user (DU) differs from the instructions in the ES, a linear correlation between
the RCR (Inhalation) and the type of ventilation exists. Following scaling factors (f) apply: General ventilation (< 3 air changes per
hour) =1; good general ventilation (3 to 5 air changes per hour, corresponds to outdoor use) = 0,7; enhanced general ventilation (> 5
air changes per hour) = 0,3.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (type of ventilation stated in ES)
In the same manner a scaling for the efficiency of the local extract ventilation (LEV) can by applied.
Duration of use
If the duration of the use by a worker at a downstream user (DU) site differs from the instructions in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation) and the duration of use exist. Following scaling factors (f) apply: duration > 4 hours/day = 1; duration:
1-4 hours/day = 0,6; duration: 15 min/day – 1 hour/day = 0,2; duration < 15 min/day = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (duration in ES)
Concentration of the substance in the product
If the downstream user (DU) uses the substance in a different concentration than the one stated in the ES, a linear correlation
between the RCR (Inhalation)and the RCR (dermal) and the concentration exists. Following scaling factors (f) apply: Concentration
>25% =1; concentration >= 5% = 0,6; concentration >= 1% = 0,2; concentration < 1% = 0,1.
RCR (DU) = f(DU) * RCR (as stated in ES) / f (concentration in ES).
4.2
Exposure estimation - Environment
Used exposure estimation model for calculation of environmental exposure
Used exposure estimation model
Qualitative approach used to conclude safe use.
Other information
The use is assessed to be safe.
4.3
Exposure estimation - Worker
Used exposure estimation model for calculation of worker exposure
Used exposure estimation model
ECETOC TRA Version 2
Link to exposure estimation tool
http://www.ecetoc.org/tra
Other information
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC13
For the organizational measure an efficiency of 90% was assumed.
For the
organiz ati onal
meas ure an
effici enc y of
90% was
ass umed.
Page 5 of 5
Download

BEZBEDNOSNI LIST