GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
1- Giresun Belediyesi sınırları dahilinde yol, tretuar, meydan, yeşil alan, bahçe gibi
belediyemizce tespit edilen yerlere 35 adet otobüs durağı, 50 adet raket, 115 adet billboard 10
adet megalight adı verilen kent mobilyalarının yüklenici tarafından yapılarak kira
karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-37 maddesine göre kapalı teklif usulü ile
3 yıllığına kiraya verilecektir.
2- 50 adet Raket,115 adet Billboard, 10 adet megalight, 35 Adet otobüs durağı tahmin edilen
yıllık kira bedeli 345.000,00 TL’dir.
3- Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden 10.350,00 TL olup, ihale öncesi
Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir. İhale
sonuçlanınca geçici teminat yüklenicinin kirasına mahsup edilecektir. Sözleşmeden önce 1 yıllık
kira bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
4- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 100,00 TL
karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması
zorunludur.
5- İhale 17.07.2014 Perşembe günü saat 14:00’da Giresun Belediyesi Encümen toplantı
salonunda yapılacaktır.
6- İhaleye katılabilme Şartları:
I) Gerçek Kişiler İçin;
a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik
posta adresi
b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
c) Noter onaylı imza sirküleri
d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya
ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname
II) Tüzel Kişiler İçin;
a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2014 yılı içerisinde
düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası
b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren
noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
d) İmza sirküleri
e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler;
a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi
b) Teklif mektubunu içeren iç zarf
Geçici teminatın yatırıldığına ve ihale şartnamesini satın aldığına ilişkin belge
İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname
İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama,
ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname
g) Belediyemize vadesi gelmiş bir borcunun bulunmadığına dair belgeyi ihale komisyonuna
sunmak zorundadır.
h) İhaleye katılacakların en az bir il Belediyesinde en az bir yıl süreli kent mobilyaları
işletmeciliği yaptığına dair belge,
c)
d)
e)
f)
7-Teklif mektupları ve istenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki geçikmeler dikkate alınmaz.
Download

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 1