FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Çizimli – Yazılı İmar
Durumu Verilmesi
İnşaat İstikamet Rölövesi
Verilmesi
Kot-kesit Belgesi Verilmesi
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4-
Dilekçe
Tapu
Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar
muvafakati
Çap
1234-
İmar Durumu
Röperli kroki
Tapu
Çap
1234-
İmar durumu
İnşaat istikamet rölövesi
Tapu
Çap ya da röperli kroki
123-
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
7 gün
7 gün
7 gün
1
4
Tevhit ve İfraz İşlemleri
123-
İmar durumu
İnşaat istikamet rölövesi
Kadastro Müdürlüğünden hazırlanan folyolar
7 gün
123456789-
Dilekçe
Tapu
Çap
İnşaat İstikamet Rölövesi
Kot-kesit belgesi (Gerekirse)
Röperli Kroki
Hissedar Muvafakatı
Trafo Belgesi
Projede imzası bulunan teknik elemanların
bağlı bulunduğu odalardan sicil durum
belgesi
İnşaatın sorumluluğunu almış olan Yapı
Denetim Bürosunun belgesi ve onayları
Vekaletname (Arsa sahibinin)
Projelerin İSKİ’den onaylandığını gösterir
belge
Tescilli eski eserlerin ve eski eser
etkileşimindeki projelerin Koruma Kurulu
Onayları ve Kararları
Büro tescil belgesi
Zemin etüd raporu (Jeofizik ve Jeoloji
Mühendisleri Odası onaylı)
Taahütname
İtfaiye Onayı (Gerekirse)
Jeoradar Raporu (Gerekirse)
Önceki mimar muvafakaatı (Tadilat
Projelerinde)
Performans Analiz raporu (Tadilat Projelerinde)
45 gün
(Dış Kurumlardan talep edilen
evraklar sebebiyle)
10-
5
Mimari Projelerin
11İncelenmesi Ve Onaylanması 1213-
14151617181920-
2
6
Zemin Etüdü Raporunun
Onaylanması
İmar durumu
Tapu
Kot-kesit
Çap
Jeoloji , Jeofizik ve İnşaat Mühendisleri sicil
durum belgesi
Zemin etüd raporları
Taahütname
Yapı denetim onayı
7 gün
123456-
Onaylanmış mimari projeler
Onaylanmış zemin raporları
Müellif Tahhütnamesi
Statik projeler (3 nüsha )
Statik ve betonarme hesap sonuçları kitapçığı
Müşavir Onaylı Mevcut ve Yeterli Performans
Analizi (Güçlendirme yapılacak ise)
15 gün
12345-
Tapu
Çap
İmar durumu
Trafo belgesi
Yapı denetim firmasının belgeleri(büro tescil,
durum sicil belgesi)
Proje müelliflerinin sicil durum belgeleri
Makine ve tesisat projeleri
Taahütname
12345678-
7
8
Statik Proje Onaylanması
Makine ve Elktr. Tesisat
Projesi Onaylanması
678-
7 gün
3
9
Asansör ruhsat projesi
123456-
78123456710
Yıkım Ruhsatı Verilmesi
891011121314-
Dilekçe
Binanın ruhsat ve iskanı
3 Adet proje ve hesapları
Firmanın CE belgesi
AT Uygunluk beyanı
Proje müelliflerinin SMM (Serbest
mühendislik müşavirlik-Oda kaydı) ve büro
tescil belgeleri
Son durum raporu
Bakım onarım sözleşmesi
Dilekçe
İmar durumu
Tapu ve tapu kaydı
Çap
Muhtardan boş kağıdı
Yıkılan binanın emniyeti açısından tahta
perdeli fotoğrafı
TUİK sisteminden binanın nüfus ve
emniyet Müdürlüğünden boş olduğunu
gösterir yazı
Elektrik su doğalgazın ilgili idarelerden
kesildiğine dair yazı
Muvafakatname (noter onaylı)
Taahhütname
Vergi borcunun olmadığına dair ilgili
idareden temiz kağıdı
Yıkım harcı
Emlak vergisi ilişik kesme yazısı
Kurul kararı (eski eser ise)
7 gün
30 gün
(Dış Kurumlardan talep edilen
evraklar sebebiyle)
4
12345678910-
11
İnşaat Ruhsatı Verilmesi
111213141516171819202122-
23-
24-
İmar durumu
Ruhsat Dilekçesi
Çap
Aplikasyon krokisi
İnşaat İstikameti
Kot-kesit
Tapu (varsa yola terk tapusu)
Yıkım raporu (gerekiyorsa)
Arkeoloji yazısı
Ruhsat harcı, ağaç bedeli, otopark yazısı,
Fen İşleri tretuar yazısı
42. madde yazısı, muvafakatname
Vergi yazısı, Müteahhit taahhütnamesi
YİBF Belgesi
Banka dekontu(Banka dekontu)
İnşaatı yapanın vergi levhası,
Ticaret Odası kaydı,
Sicil numarası,
TC. kimlik no’su,
Yapı denetçisi ve yardımcı kontrol elemanı
ikametgahları,
Yapı denetim hizmet sözleşmesi
Yapı denetim izin belgesi
2 Adet mimari, 2 adet statik, 2 adet
elektrik, makine ve asansör projeleri, 3
adet zemin etüd raporu,
Proje müellifleri oda durum belgeleri
(Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Makine
Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri,
Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları)
Yeni otopark yönetmeliğine göre
taahhütname ve Tapuya şerh yazısı
60 gün
(Dış Kurumlardan talep edilen
evraklar sebebiyle)
5
12
İskele Belgesi Verilmesi
123456789-
13
14
12Isı Yalıtım Raporu Verilmesi
3-
123456İskan Belgesi Verilmesi
(Yapı Kullanma İzin Belgesi) 78910111213-
Dilekçe
Tapu ve tapu yazısı
İşgaliye harç makbuzu
Apartman Yönetim kurulu kararı
Yapı kullanma izin belgesi
Muvafakat
Taahhütname
Serbest çalışan müellifin oda sicil kaydı ve
İmzası (İBB müellif kaydı)
Kurum içi yazışmalar
Dilekçe
Temel üstü fotokopisi
Isı yalıtım projesi
Yapı Ruhsatı ve güncel tapu kaydı
TUS raporu
Isı yalıtım belgesi
Müracaat formu
Temel üstü belgesi
SSK
Binanın vergi borcu olmadığına dair yazı
Makina tesisat formu
İskânmüracaat ücreti
Kudeb raporu (eski eser ise)
Binanın bitmiş halini gösteren detaylı
güncel iç-dış fotoğraflar (cd)
Enerji kimlik yazısı
İSKİ uygunluk yazısı
15 gün
15 gün
90 gün
(Dış Kurumlardan talep edilen
evraklar sebebiyle)
6
12-
Dilekçe
Yapı denetim firmasınca hazırlanan İş
bitirme tutanağı formu
30 gün
(İskân alındıktan sonra)
15
İş Bitirme Tutanağı
16
Kat Mülkiyeti İşlemleri
123-
Onaylı proje (2 adet)
İskân belgesi
2 adet bağımsız bölüm listesi
17
Kat İrtifakı İşlemleri
123-
Onaylı proje
İnşaat ruhsatı
2 adet bağımsız bölüm listesi
Numarataj Bilgileri
1-
Dilekçe/Yazı
Adres Kayıt Sistemi
Şifai olarak verilmektedir
Aynı Gün
19
Su Elektrik Bağlatma Yazısı
1-
Dilekçe
7 gün
20
Tamir Tadilat Dilekçesi
123-
7 gün
7 gün
Aynı Gün
18
Dilekçe
Tapu fotokopisi (Son ay onaylı)
Gerekiyorsa tadilat Projesi
15 gün
7
21
KUDEB- Basit Onarım Ön
İzin Belgesi
123456-
Başvuru Dilekçesi
(Varsa) Tescil/Grup Kararı
Güncel Fotoğraflar
Tapu Fotokopisi
Tapu Sahibi adına başvuru yapılacaksa tüm
hak sahipleri adına noter onaylı vekâletname
15 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
: Dinçer ÖZÜBEK
Unvan
: İmar ve Şehircilik Müdürü
Adres
:Fatih Belediye Başkanlığı
Tel
:02124531400
Faks
:02124531482
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Bora SELİM
Unvan
: Belediye Başkan Yardımcısı
Adres
: Fatih Belediye Başkanlığı
Tel
: 0212 453 1453 / 1417
Faks
: 02124531475
E-Posta
:[email protected]
8
Download

İmar İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu