İLAN
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
1.GENEL ŞARTLAR
Madde1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Vali Konağı Caddesi İsmet İnönü
Kapalı Spor Salonu karşısında bulunan 1 adet Çay Bahçesi, bakımıyla birlikte, aşağıda belirtilen
şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile
3(üç) yıl müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık eşit taksitlerde Ödenecektir. Kira bedeline
KDV dahil değildir.
Madde 2- Taşınmazın , İlçesi, bulunduğu yer, cinsi, no'su, m2'si, aylık muhammen ihale bedeli,
%3 geçici teminatı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. İhaleye ait şartname mesai saatleri
içerisinde Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli,
100,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 21/04/2015 günü saat: 12:00'a kadar
Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde görevli personele teslim ederek, İhale günü ve saatinde Belediye
Encümeni'nde hazır bulunmaları gerekmektedir.
1- ) Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
2- ) Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ve Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı.
Geçici teminatı ve şartname bedelini 21/04/2015 günü saat: 12:00'a kadar yatırması zorunludur.
3- ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.
a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı. (2015 yılına ait olacak)
b) Tüzel kişi olması halinde :Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.(2015 yılına ait olacak.)
4- )Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi
vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tastikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun
bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır.
a) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri (Madde 7. 1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )'daki ve
tüzel kişilerin her biri (Madde 7. 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )Esaslara göre temin edecekleri belge
asılları.
5- ) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair alınmış belge
aslı. (2015 yılına ait olacak)
6- ) Noter tasdikli imza sirküsü.
7- ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü aslı.
8- ) Bağlı bulundukları SGK'dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olup olmadığına dair alınmış belge
aslı. (2015 yılına ait olacak)
9- ) Süleymanpaşa Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler
Müdürlüğün'den Alınmış belge aslı.
İlan olunur.
Basın TDĞ- 57294
Resmiilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Download

9 Nisan 2015 İLAN SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE