AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
06.02.2015
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 26 pafta 6346 parsel sayılı
gayrimenkul üzerindeki Ambarlı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı başında bulunan
Belediyemize ait Büfe ve Wc Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 26 pafta 6346 parsel sayılı
gayrimenkul üzerindeki Ambarlı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı başında bulunan
Belediyemize ait Büfe ve Wc'nin Kiraya Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
------------------------Ambarlı Mahallesi
Kapalı Semt Pazarı
başında bulunan
Büfe ve Wc' nin
kiraya verilmesi işi
ihalesi.
TOPLAM
ALAN
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK GEÇİCİTEMİNAT
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
BEDELİ
------------------------ -------------------------Büfe (63,13 m2) +
1.300,00 TL.
Wc (55,67 m2)
Toplam =
118,80 m2 ,
-------------------------------- ----------------------15.600,00 TL. + % 18 KDV
468,00 TL.

Avcılar Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 26 pafta 6346 parsel sayılı gayrimenkul
üzerindeki Ambarlı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı başında bulunan Belediyemize ait (63,13 m2)' lik Büfe
ve (55,67 m2)' lik Wc Toplam =118,80 m2'nin hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi
19.02.2015 (Perşembe) günü saat 10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı
salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan
yönetmelikte açıklanan niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 18.02.2015
(Çarşamba) günü saat 16:00'ya kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte
müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve
şartnamede belirtilen diğer belgeleri vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886
sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından
incelenerek değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (Üçyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz
olarak görebilir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
06.02.2015
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Pakize AKBABA
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Download

Avcılar Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 26 pafta 6346