AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
14.07.2014
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskece Caddesi Avcılar Belediye Başkanlığı
Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı yanında bulunan Kafeterya ve Wc' ler Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskece Caddesi Avcılar Belediye Başkanlığı
Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı yanında bulunan Kafeterya ve Wc' lerin Kiraya
Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TOPLAM
ALAN
-----------------------------------------------Gümüşpala Mahallesi Kafeterya (90 m2)
Kapalı Semt Pazarı
Wc' ler (16,6 m2)
yanında bulunan
Toplam
Kafeterya ve
= (106,6 m2)
Wc' lerin kiraya
verilmesi işi ihalesi.
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK GEÇİCİTEMİNAT
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
BEDELİ
-----------------------450,00 TL.
-----------------------------5.400,00 TL.
----------------------162,00 TL.
Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskece Caddesi Avcılar Belediye Başkanlığı Gümüşpala Kapalı
Semt Pazarı yanında bulunan (90 m2)' lik Kafeterya ve (16,6 m2)' lik Wc' ler Toplam = (106,6 m2)' nin
hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi 24.07.2014 (Perşembe) günü saat 11:00’ de
Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'
nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacakların 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte açıklanan
niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 23.07.2014 (Çarşamba) günü mesai saati
sonuna kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri
gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede
belirtilen diğer belgeleri vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı
yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından
incelenerek değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (ÜçyüzTürkLirası) bedel karşılığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nde
ücretsiz olarak görebilir.
İhaleye katılacakların ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
14.07.2014
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Pakize AKBABA
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Download

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK