AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
14.07.2014
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerinde 23 pafta 15688 parsel
sayılı gayrimenkulün üzerinde, Belediyemize ait Öğretmen Hakkı Orman Parkı
içerisinde bulunan Büfe, Wc ile Kapalı Alan (Kış Bahçesi)' nin Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerinde 23 pafta 15688 parsel
sayılı gayrimenkulün üzerinde, Belediyemize ait Öğretmen Hakkı Orman Parkı
içerisinde bulunan Büfe, Wc ile Kapalı Alan (Kış Bahçesi)' nin Kiraya Verilmesi
İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
------------------------Merkez Mahallesi
Denizköşkler Cd.
Öğretmen Hakkı
Orman Parkı
içerisinde bulunan
Büfe, Wc ile Kapalı
Alan (Kış Bahçesi)'
nın kiraya verilmesi
ihalesi.
TOPLAM
ALAN
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK GEÇİCİTEMİNAT
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
BEDELİ
----------------------------------------------- ------------------------------ ----------------------Büfe + WC (29,125 m2)
2.200,00 TL.
26.400,00 TL. + % 18 KDV
792,00 TL.
Kapalı Alan (Kış Bahçesi)
(56,901 m2)
Toplam = 86,026 m2
Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerinde 23 pafta 15688 parsel sayılı
gayrimenkulün üzerinde, Belediyemize ait Öğretmen Hakkı Orman Parkı içerisinde bulunan Büfe, Wc
(Büfe + Wc 29,125 m2) ile Kapalı Alan (Kış Bahçesi) 56,901 m2 Toplam = 86,026 m2' nin hazırlanan
şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi 24.07.2014 (Perşembe) günü saat 10:00’ da Avcılar
Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45.
maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte açıklanan niteliklere haiz
olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 23.07.2014 (Çarşamba) günü mesai saati sonuna kadar
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede belirtilen diğer
belgeleri vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6
ıncı maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından incelenerek
değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (ÜçyüzTürkLirası) bedel karşılığı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü' nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nde ücretsiz
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
14.07.2014
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
olarak görebilir.
İhaleye katılacakların ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Pakize AKBABA
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Download

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK