AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
15.04.2015
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskece Cad. Kapalı Semt Pazarı yerinin haftanın 1
(bir) günü Pazar yeri diğer günler ise Oto Yıkama Servis Alanı olarak içerisinde
bulunan Belediyemize ait Kafeterya + WC Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskece Cad. Kapalı Semt Pazarı yerinin haftanın 1 (bir)
günü Pazar yeri diğer günler ise Oto Yıkama Servis Alanı olarak içerisinde bulunan
Belediyemize ait Kafeterya + WC ile birlikte faaliyet göstermek üzere Kiraya
Verilmesi İhalesi İşi Hk.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TOPLAM
ALAN
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK GEÇİCİTEMİNAT
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
BEDELİ
------------------------------------------------ -------------------------Gümüşpala Mahallesi
Kafeterya 90 m²+
950,00 TL.
İskece Cad. Kafeterya
WC 16,6 m² +
+ Wc ile Birlikte
Oto Yıkama ve Servis
2.500 m² 'lik Semt Pazarı
Alanı 2.500 m²
Yerinin (Haftanın 1(bir)
Toplam = 2606,6 m²
günü semt pazarı olarak
kullanılacak) Oto Yıkama ve
Servis Alanı Yeri Olarak Kiraya
Verilmesi İşi İhalesi Hk.
-------------------------------- ----------------------11.400,00 TL. + % 18 KDV
342,00 TL.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskece Cad. Kapalı Semt Pazarı yerinin haftanın 1 (bir) günü
Pazar yeri diğer günler ise Oto Yıkama Servis Alanı olarak içerisinde bulunan Belediyemize ait Kafeterya
+ WC ile birlikte (Kafeterya 90 m² + WC 16,6 m² + Oto Yıkama ve Servis Alanı 2.500 m² Toplam =
2606,6 m²) faaliyet göstermek üzere hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi 28.04.2015
(Salı) günü saat 10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı salonunda 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacakların
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte
açıklanan niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 27.04.2015 (Pazartesi) günü saat
16:00'ya kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri
gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede belirtilen
diğer belgeleri vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6
ıncı maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından incelenerek değerlendirilecektir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
15.04.2015
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
Şartname 300,00 TL. (Üçyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin
edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görebilir.
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Özlem ASLAN
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Download

Gümüşpala Mahallesi İskece Cad. Kapalı Semt Pazarı yerinin