AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
11.01.2015
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Firuzköy Mahallesi 5 pafta 6194 parsel sayılı gayrimenkul üzerinde bulunan
Belediyemize ait Avcılar Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan C Blok 5,6 ve F Blok
10,13,14 nolu olmak üzere toplam 5 (beş) adet dükkan Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Firuzköy Mahallesi 5 pafta 6194 parsel sayılı gayrimenkul üzerinde bulunan
Belediyemize ait Avcılar Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan C Blok 5,6 ve F Blok
10,13,14 nolu olmak üzere toplam 5 (beş) adet dükkan'ın Kiraya Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TEMİNAT
TOPLAM
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK
ALAN
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------Avcılar Belediye Başkanlığı
Her Bir Dükkan'ın 1.000,00 TL.
12.000,00 TL. + % 18 KDV
Firuzköy Oto Sanayi Sitesi
Toplam m2' si
İçerisinde Bulunan C Blok
(75 m2 + 30 m2),
5, 6 ve F Blok 10,13,14 No'lu Toplam (105 m2)
Asma Katlı Dükkanların Ayrı
Ayrı Kiraya verilmesi İşi
İhalesi Hk
GEÇİCİ
BEDELİ
------------------360,00 TL.
Avcılar Firuzköy Mahallesi 5 pafta 6194 parsel sayılı gayrimenkul üzerinde bulunan
Belediyemize ait Avcılar Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve her biri (75 m2 Giriş + 30 m2 Asma
Kat) Toplam = 105 m2 olan C Blok 5,6 ve F Blok 10,13,14 nolu olmak üzere toplam 5 (beş) adet
dükkanın hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi 22.01.2015 (Perşembe) günü saat
10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacakların
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte
açıklanan niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 21.01.2015 (Çarşamba) günü
mesai saati sonuna kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte müracaat
etmeleri gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve
şartnamede belirtilen diğer belgeleri vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886
sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından
incelenerek değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (Üçyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde
ücretsiz olarak görebilir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
11.01.2015
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Pakize AKBABA
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Download

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK