AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi MART ayı Meclis Toplantısı
03.03.2014 tarihinde başlayıp 06.03.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
………… ……………. …………………………………………………………………
01
2014/45
Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 243DO2b pafta 250 ada, 14 parsel sayılı
yer ile ilgili Başkanlık Makamına uygulama yetkisi verilmesi İle ilgili
Önerge mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
02
2014/46
Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 243DO2b pafta 231 ada, 4 parsel sayılı
yer ile ilgili Başkanlık Makamına uygulama yetkisi verilmesi İle ilgili Önerge
mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
03
2014/47
Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi uygulama imar planı tadilat teklifinde
Başkanlık Makamına uygulama yetkisi verilmesi İle ilgili Önerge mevcudun
oy çokluğu ile kabul edildi.
04
2014/48
Avcılar İlçesi, Cihangir Mahallesinde önceki yıllarda İSKİ görüşüne göre
planlanan yağmur suyu kanalına dair imar istikameti çalışmasından etkilenen
parseller ile ilgili Başkanlık Makamına uygulama yetkisi verilmesi İle ilgili
Önerge mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
05
2014/49
Firuzköy Mah. 112 Acil Yardım İstasyonu Yer Tahsisi İle İle ilgili Hukuk
Komisyonunun 2014/8 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
06
2014/50
46 Pafta 22062 Parsel’in Haczinin Kaldırılması İle ilgili Hukuk
Komisyonunun 2014/9 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
07
2014/51
21 Pafta 21840 Parsel’in Haczinin Kaldırılması İle ilgili Hukuk
Komisyonunun 2014/10 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
08
2014/52
Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği İle ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/11
sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
09
2014/53
İçkili Yerler Krokisi İle ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/12 sayılı raporu
mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
10
2014/54
2014 Yılı Ücret Tarifesinde Düzeltme Yapılması İle ilgili Tarife
Komisyonunun 2014/3 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
11
2014/55
Gümüşpala Mah. 15 Pafta 2269 Parsel Sayılı Yerde Plan Tadilatı İle ilgili
İmar Komisyonunun 2014/28 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul
edildi.
12
2014/56
Üniversite Mah. 3 Pafta 11734 Parsel Sayılı Yerde “Trafo” Yeri Ayrılması
İle ilgili İmar Komisyonunun 2014/29 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:04.03.2014
Sayı: 2014/8
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi MART ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Firuzköy Mahallesi 112 Acil Yardım İstasyonu
Yer Tahsisi İle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 596382 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Firuzköy Mahallesi 112 Acil Yardım İstasyonu
Yer Tahsisi İle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Firuzköy Mahallesi 112 Acil Yardım İstasyonu Yer
Tahsisi İle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün talebi Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:04.03.2014
Sayı: 2014/9
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi MART ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen 46 Pafta 22062 Parsel’in Haczinin Kaldırılması
İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 582087 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 46 Pafta 22062 Parsel’in Haczinin Kaldırılması
İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 46 Pafta 22062 Parsel sayılı gayrimenkule ait
“Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” şerhinin kaldırılması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.03.2014
Sayı: 2014/10
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi MART ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen 21 Pafta 21840 Parsel’in Haczinin Kaldırılması
İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 581526 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 21 Pafta 21840 Parsel’in Haczinin Kaldırılması
İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 21 Pafta 21840 Parsel sayılı gayrimenkule ait
“Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” şerhinin kaldırılması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.03.2014
Sayı: 2014/11
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi MART ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği İle ilgili
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 593130 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği İle ilgili
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “daireler kurulu”
başlıklı 27 inci maddesi “ (4) Genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik
niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştay’ın istişari görüşü alınarak
yürürlüğe konulur” denildiğinden Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği ile
ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.03.2014
Sayı: 2014/12
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi MART ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen İçkili Yerler Krokisi ile ilgili Meclis Üyesi
Feride DOĞAN tarafından verilen önerge.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İçkili Yerler Krokisi ile ilgili Meclis Üyesi
Feride DOĞAN tarafından verilen önerge incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Merkez Mahallesi Harman yeri Sokak 8/A ve Cami
Sokak 1–1/A ve 1/1 ile Marmara Cad. 2/H ve Şamlı Sokak No:24 ile Ambarlı
Mah. Güleryüz Sokak 8/A ve Nolu yerlerin içkili yerler krokisine dâhil edilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
TARİFE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 05.03.2014
Sayı: 2014/3
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi MART Ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen 2014 Yılı Ücret Tarifesinde Düzeltme Yapılması
İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 594886 Sayılı Yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: 2014 Yılı Ücret Tarifesinde Düzeltme
Yapılması İle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belediyemiz Vergi, resim, harç ve ücret tarifesinin 17
inci sayfasında “2014 yılı Muhtelif Ücret Tarifeleri” başlıklı 5 inci maddesinde
yer alan “imalat atık ücreti” açıklamalar bölümüne “2 taksit halinde Nisan ve
Ağustos aylarında tahsil edilir” İfadesinin eklenerek yeniden düzenlenmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Temel AKKAN
Başkan
Feride DOĞAN
Raportör
Namık ÖZTÜRK
Üye
Hasan ÖZDEMİR
Üye
Naim KALEM
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 04.03.2014
SAYI:2014/28
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2013 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 28.02.2014 tarih ve
2014/2461-2013/14744-15993/R-591432-569922-573368-1960
sayılı
İmar
ve
Şehircilik
Müdürlüğü’nün yazısı,
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 28.02.2014 tarih ve 2014/2461-2013/14744-15993/R-591432569922-573368-1960 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; 25.02.2013 onanlı, Avcılar
İlçesi, Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampus Alanı Kalan Bölümüne 1. Etap 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planında, 15 pafta, 2269 parsel sayılı yere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilatı sunulduğu görülmüştür.
Konusu; özetle; söz konusu parselin 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar İmar
Planında konut alanında kaldığı ve mülkiyetinin Milli Emlak Müdürlüğünde bulunduğu; 12.11.1996
tarihinde “Konut Alanı” olarak Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışının yapıldığı; fakat daha sonra
yapılan imar değişikliği ile parselin “Belediye Hizmet Alanına” alındığı; açılan dava ile İstanbul 4.
İdare Mahkemesinin 2006/1978 karar no ile imar planının taşınmaz ile ilgili kısmının iptaline karar
verildiği; 25.02.2013 tarihinde onaylanan Avcılar Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi
Kampus Alanı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, parselde kazanılmış haklar dikkate
alınmadan yeniden Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği açıklanarak;
“Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tadilat teklifi ile “Belediye Hizmet Alanı” ve
“Yol Alanında” kalmakta olan parselin, yol alanında kalan kısmı korunarak, kalan kısmın İkiz Nizam
yapılaşma koşullarında “Konut Alanına” alınması önerilerek, plan tadilatı teklifinin değerlendirilerek
Meclisimize iletilmesi talep edilmiştir.
Başvurusu ekinde; Tapu örneği, Çap ve Röperli Kroki örneği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilat paftaları, Açıklama Raporu, 1/5000 ölçekli mer’i Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli mer’i
Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita, 1/1000 ölçekli hâlihazır harita, Vekâletname,
Kurum görüşleri, Fotoğraf paftası, İstanbul 4. İdare mahkemesinin kararı sunulmuştur.
Sunulan Kurum görüşleri ise;
-19.09.2013 tarih ve 754-28246 sayılı BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü görüşünde; Avcılar
İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 15 pafta, 2269 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının
yapılacağı alanda; Kuruma ait Doğal Gaz Boru Hattı bulunmamaktadır açıklamasına yer verilmiştir.
-20.09.2013 tarih ve 1994-168005 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem Risk Yönetimi
ve kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün görüşünde de;
“Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan, imar planlarına esas 1/2000 ölçekli
“Yerleşime Uygunluk Haritaları” nda UA (Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içinde kalmaktadır
denilerek;
“Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz
önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu
bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 11000
ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir” açıklaması
yapılmıştır.
-30.09.2013 tarih ve TN;998705-3363 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım daire
Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşünde ise yapılan inceleme ve değerlendirme
sonrası;
“-Mer’i plandaki imar yollarına gerekli terklerin bedelsiz yapılması,
-Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden, teklife konu alana ilişkin
mer’i planda belirtilen çekme mesafelerinin korunması,
-Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselde otopark yeri
tesis etmenin esas olduğu” belirtilirken gerekli ölçüler verilirken, bölgesel ulaşım sistemi açısından
uygun bulunmaktadır ifadesine yer verilmiştir.
-30.09.2013 tarih ve 62216 sayılı İGDAŞ görüşünde de; söz konusu planlama sınırları içerisinde
yer alan mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı tesislerinin ekli paftada gösterildiği, parsel alanında
mevcut altyapının bulunmadığı açıklanırken; çelik boru ile polietilen boru hatlarından orta aksından
olması gereken aksların bilgisi verilmiştir.
25.09.2013 tarih ve 1631-6108 sayılı TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün
görüşünde de; söz konusu planlana bölgede Genel Müdürlüklerine ait 380/154 kV’luk Enerji İletim
hattı, yer altı güç kablosu ve trafo merkezi bulunmamaktadır bilgisi verilmiştir.
İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 42951 sayılı yazısında ise; Genel Müdürlükçe
yapılan değerlendirme sonucu; “İdareye ait her türlü, mevcut tesisler ile iş sonu projesi ulaşmamış
İSKİ’ ye kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri korunmalı ve
yapılacak çalışmalarda zarar verilmemesi; ayrıca söz konusu plan sahası içinde yapılacak plan
tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım
maliyetlerinin ilgilisince karşılanması tespiti ile bahse konusu değişikliği öngören plan tadilatıyla ilgili
İdarece herhangi bir sakınca görülmemiştir açıklaması yapılmıştır.
Başvuru dilekçesi ekinde verilen “Açıklama ve Gerekçe Raporunda” ise parselin konumu
belirtilirken; mer’i imar planında kaldığı durum açıklanmış ve Plan Notları sıralanmıştır.
Plan Notları;
“-Plan onama sınırı, İstanbul, Avcılar İlçesi, 15 pafta, 2269 no’lu parsel sınırıdır.
-Plan onama sınırı içinde kalan “Konut Alanı” ve “Yol Alanı”dır.
-Konut alanında yapılaşma şartları; İkiz Nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi; 1.00 m., arka bahçe
mesafesi; 2.00 m., yan bahçe mesafesi; 3.00 m.dir.,-Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve
jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.
-Açıklanmayan hususlarda 25.02.2013 tasdik tarihli mer’i imar planı hükümleri ve meri imar
yönetmeliği hükümleri geçerlidir” şeklinde düzenlenmiştir.
Başvuru dilekçesi ekinde sunulan İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 28.09.2006 tarih ve
E;2005/1592, K;2006/1978 sayılı kararında da; konu değerlendirilerek; dava konusu 1/1000 ölçekli
imar planının; üst ölçekli planlara, şehircilik ilkeleri ve planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve
kamu yararına uygun bulunmadığından, hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Planlama İşlem Dosyasında yapılan değerlendirmede ise; 09.02.1996 tarih ve 112 sayılı Yazı
İşleri ve Kararlar Müdürlüğü antetli Başkanlık Makamının talebi ile;
“Parselin 03.02.1982 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında konut
alanında kalmakta ve 166 m2 yüzölçümlü yerin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu” açıklanarak;
“Söz konusu parsel hâlihazırda boş olup, yakın çevresinde kentsel, sosyal ve teknik altyapı
tesisleri bulunmayan konut alanlarının merkezinde yer aldığı” ifade edilerek,
“Dolayısıyla söz konusu parselin umumi hizmetlere tahsis etmek amacıyla Belediye Hizmet
Alanı olarak tadil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması” talep edilmiştir.
Konu 14.02.1996 tarihli Başkanlık Onayı ile İlçe Belediye Meclisine havale dilmiştir.
14.02.1996 tarih ve 96/8 sayılı İlçe Belediye Meclisince uygun görülen plan tadilatı teklifi 24.09.1996
tarih ve 88 sayılı yazımız ekinde incelenmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına sunulmuştur.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar daire Başkanlığı Planlama ve İmar
Müdürlüğünün 13.05.1997 tarih ve 3522/GD;7508 sayılı yazısında da konunun 15000 ölçekli Bölge
Revizyon Planında değerlendirilmesi” kabul edilerek onaylanmamıştır.
Bunun üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu yazısına derkenar olarak
Başkanlı Makamınca 14.02.1996 tarih ve 8 sayılı İlçe Meclis kararı doğrultusunda Meclise havalesi
istenmiştir. İmar ve Planlama Müdürlüğünce bu derkenara istinaden düzenlenen teklif 09.06.1997
tarihinde İlçe Belediye Meclisine havale edilmiş ve 18.06.1997 tarih ve 62 sayılı İlçe Belediye Meclis
Kararı ile 2/3 ‘yi aşan çoğunlukla mevcudun oybirliği ile kabul edilmiş ve tekrar söz konusu parselin
Belediye Hizmet Alanı olarak tadili kesinleşmiştir. Bu kararda İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığının 26.09.1997 tarihli onayı ile planların onanmasına karar verilmiş ve 10.10.1997 tarihinde
de planların onanmasına karar verilmiştir.
Bilahare ilgilisi tarafından konu yargıya taşınmış ve başvuru dilekçesi ekinde de sunulan ilgili
Mahkeme kararı çıkmıştır. Temyiz aşamasında da Danıştay 6. Dairesi’nin 02.03.2009 tarih ve
E;2007/3165, K;2009/1927 sayılı kararı ile de İdare mahkemesinin kararı onanmıştır.
Bu arada Avcılar İlçesi TEM ve D-100 Karayolları Arası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenerek 16.12.2010 tarihinde onanmıştır. Bu üst
plan kararına göre Başkanlığımızca düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
25.02.2013 tarihinde onanan Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampus alanı 1. Etap
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kamu yararı gözetilerek söz konusu parselin yine Belediye
Hizmet alanında korunması öngörülmüştür. Onanan planın askı süresi sonrasına rastlayan bir tarihte
ilgilisinin plana itirazı olmuş ve verilen yanıtta ise itiraz askı süresi içinde yapılmadığından, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan Genelgeler doğrultusunda “Uygulama İmar planı
tadilat Teklifi” şeklinde ilgili belgelerle birlikte sunulması istenmiştir.
Söz konusu parsel 25.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye
Hizmet Alanında kalmakta olup; ilgi a) dilekçe ile yapılan teklif imar adası için önerilen ön bahçe;
1.00 m., arka bahçe; 2.00 m., yan bahçe; 3.00 m. olmak üzere İkiz Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında
Konut alanı şeklinde olmuş ve imar istikameti korunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 28.02.2014 tarih ve 2014/2461-2013/14744-15993/R-591432-569922-5733681960 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 25.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi,
Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampus Alanı Kalan Bölümüne 1. Etap 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında, 15 pafta, 2269 parsel sayılı yere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilatı teklifinin değerlendirilmesi sonucu; talebin plan bütünlüğü açısından bölgede düzenlenecek
uygulama imar planı bütününde değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Mithat ÖZBEY
Üye
Nuri KATIKÇI
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 05.03.2014
SAYI:2014/29
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2013 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 18.02.2014 tarih ve
2014/2767-2445-2451-2458-1928/R-592340-591383-591406-591433-589929-1961 sayılı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı,
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 18.02.2014 tarih ve 2014/2767-2445-2451-2458-1928/R-592340591383-591406-591433-589929-1961 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Üniversite
Mahallesi 3 pafta, 11734 parsel sayılı yerde trafo ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı sunulduğu görülmüştür.
İlçemizin her geçen gün artan elektrik enerjisi gereksiniminin karşılanabilmesi ve yeni abonelere
enerji verilebilmesi için Üniversite Mahallesi 3 pafta, 11734 parsel sayılı yerin bir bölümünün TEDAŞ
Genel Müdürlüğü adına devredilmesi ve daimi irtifak hakkının yine TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına
tescil edilmesi gerektiği belirtilerek;
“Bu nedenle konu edilen Trafo merkezi yeri ve kablo geçiş güzergâhının imar planlarında
ayrılarak konu ile ilgili olarak alınan Meclis Kararı ve tasdikli imar planlarından birer suretin
gönderilmesi” talep edilmiştir.
Müdürlüğün bu talebe yanıtında ise söz konusu parselin 27.02.2013 tasdik tarihli Üniversite
Mahallesi ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firuzköy Mahallesinde kalan Bölüme Ait 3. Etap
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında kısmen Ticaret+Hizmet, kısmen Park alanında kaldığı bilgisi
verilerek; önerilen Trafo Merkezinin Ticaret+Hizmet alanında kaldığı, söz konusu parsel üzerinde
planlanmış olan Park alanı üzerinde düzenlenmesi kanaatimiz belirtilerek BEDAŞ tarafından
değerlendirilerek görüşün bildirilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Başkanlığımız Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğümüzün de konu hakkında görüşü de istenmiştir. Bununla birlikte Trafo Merkezi tadilat
talebi ile ilgili olarak; İBB Park ve Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve
Bahçeler Müdürlüğü; İBB Deprem Risk Yönetim ve İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü; İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü; İBB İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü ile İSKİ Genel Müdürlüğünün de görüşleri
sorulmuştur.
İBB Park ve Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım
Müdürlüğünün yazısı eki Komisyon Raporunda konu değerlendirilerek;
“Trafo Merkezinin konulacağı alanda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması
kaydıyla komisyonumuzca uygun görülmüştür” açıklaması yapılmıştır.
Emlak İstimlâk Müdürlüğümüzün yanıtında ise; Müdürlük kayıtlarında yapılan incelemede söz
konusu taşınmazın mülkiyetinin Belediyemiz adına kayıtlı olmaması nedeniyle yapılacak herhangi bir
işlem bulunmadığı bilgisi verilmiştir.
İBB Deprem Risk Yönetim ve İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü’nün görüşünde ise, özetle;
“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz
önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu
bilgilerinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000
ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir”
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün yazısında da konu
değerlendirilerek;
“söz konusu parsel özel mülkiyette olup, konuya ilişkin verilmiş herhangi bir muvafakatname
bulunmadığı; plan değişiklik teklifinde önerilen trafo merkezinin yapı yaklaşma sınırını ihlal ettiği,
söz konusu trafo merkezinin yapı yaklaşma sınırlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesinin uygun
olacağı; sonuç olarak; Ticaret+Hizmet lejantında kalan kısmın teknik altyapı alanına alınması, donatı
alanlarını arttırıcı ve kamu yararına olmak birlikte, yukarıda açıklanan muvafakatname ile ilgili
hususun netleştirilmesi ve trafo merkezinin yapı yaklaşma sınırlarına uygun olarak yeniden
düzenlenmesi” talep edilmiştir.
Bu arada ilgilisi ile BEDAŞ arasında gerçekleştirilen “Protokol” ile dilekçe sahibinin muvafakat
örneğinin de sunulduğu görülmüştür.
İSKİ Genel Müdürlüğünün görüşünün de;
“ İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ’de
kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar
verilmemelidir.
-Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil
alanlar, 300 mm-600 mm arası çaplar en az 5.00 m., 700 mm-1200 mm çaplar için en az 10.00 m. ve
üstü çaplar için en az 15.00 m. genişlikte planlanmalıdır. Bahse konu alanda 1000 BA ve 700 BA
yağmursuyu hattı geçmekte olup bu güzergâh minimum 10.00 m. genişlikte yol ve yeşil alan olarak
korunmalıdır.
-İmar planlarında mevcut ve planlanan içme suyu borularımızın geçtiği yol güzergahlarının 600
mm-1000 mm arası çaplar için minimum 10.00 m., 1200 mm,1600 mm arası çaplar için minimum
15.00 m., 1800 mm ve üstü çaplar için minimum 20.00 m. olacak şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. Bahse konu alandan 1600 çelik içme suyu isale hattı geçmekte olup bu güzergâh
minimum 15.00 m. genişlikte yol ve yeşil alan olarak korunmalıdır.
-Ana isale hatlarımız dışında yeri değişecek mevcut tesislerimizin bulunması halinde deplase
bedelleri karşılanması, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile
mutabakat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak, uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi
gerekmektedir.
-Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı
İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince
karşılanmalıdır” şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün yazısında; yapılan değerlendirme
sonucu elde edilen karar açıklanmıştır. Bu karara göre;
“Avcılar İlçesi, Üniversite Mahallesi, 3 pafta, 11734 parselin 121,25 m2lik kısmının “Trafo
Merkezi”, 88.39 m2lik kısmının ise “Kablo Geçiş Güzergâhı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan
değişikliği teklifi; mer’i plandaki yolların gerçekleştirilebilmesi için mer’i plandaki yol terklerinin
bedelsiz yapılması ve mer’i plandaki 10.00 m. yapı yaklaşma mesafesine uyulması şartıyla bölgesel
ulaşım sistemi üzerinde olumsuzluk yaratmayacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından
uygun bulunmaktadır” denilmiştir.
Müdürlüğün yazısına yanıt olarak gönderilen Boğaziçi Elektrik Dağıtım Yatırım Direktörlüğü
Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü’nün yazısında da;
“Konu edilen merkezin, talep ettiğimiz alan da şu anda yapılmasının planlandığı, 1/1000 ölçekli
planda önerdiğimiz alan da hâlihazırda bina bulunduğu bu nedenle talebimizin ekte sunulan değişiklik
beyannamesinde gösterildiği şekilde B harfi ile gösterilen 127,63 m2 lik bölümünün mülkiyetinin
TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına, A harfi ile gösterilen parsel üzerine ise C ile gösterilen 91.38 m2lik
kısmın daimi irtifak hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecek şekilde imar planlarında
ayrılarak konu ile ilgili Meclis Kararı ve tasdikli planlardan birer suretinin gönderilmesi” talep
edilmiştir.
Söz konusu talep edilen Trafo Merkezi ve Kablo Geçiş Güzergâhı 16.12.2010 tasdik tarihli
1/5000 ölçekli TEM ve D-100 Karayolları Arası Nazım İmar Planında ve bu üst plan kararına göre
düzenlenen 27.02.2013 tasdik tarihli 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Ticaret+Hizmet
fonksiyonunda kalmakta olup bu alanın Emsali 1.75 olarak belirlenmiştir.
19.12.2013 tarih ve 2349 sayılı ile 06.02.2014 tarih ve 497 sayılı Boğaziçi Elektrik Dağıtım
Yatırım Direktörlüğü Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü’nün yazısına istinaden düzenlenen; Avcılar
İlçesi, Üniversite Mahallesi 3 pafta, 11734 parsel sayılı yerin bir kısmı üzerinde Trafo Merkezi ve
Kablo Geçiş Güzergâhına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında geliştirilen Plan
Notlarında ise;
“-Plan tasdik sınırı; ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım Yatırım Direktörlüğü Emlak Kamulaştırma
Müdürlüğü’nün önerdiği alanı kapsamaktadır.
-Trafo Merkezi ile Kablo Geçiş Güzergahı pafta üzerinde şematik olarak belirtilmiş olup; “B”
ile lejantlandırılan alan trafo merkezi olup, 127, 63 m2(20.00 mx6.38 m); “C” olarak lejantlandırılan
alan kablo geçiş güzergahı olup 91.38 m2 (30.87 mx2.96 m) ölçülerinde düzenlenecektir.
-Trafo alanı Boğaziçi Elektrik dağıtım Yatırım Direktörlüğü Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü
eline geçmeden; kablolu geçiş güzergâhında da yine aynı kurum adına irtifak hakkı kurulmadan
uygulama yapılamaz.
-16.01.2014 tarih ve 102-10717 sayılı İBB Deprem Risk Yönetim ve İyileştirme Daire
Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile 28.01.2014 tarih ve 47540 sayılı İSKİ Genel
Müdürlüğünün görüşlerine ve diğer ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.
-Açıklanmayan hususlarda; 27.02.2013 tasdik tarihli Üniversite Mahallesi ve Firuzköy
Bulvarına Cepheli Alanlarda Firuzköy Mahallesinde Kalan Bölüme Ait 3. Etap 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı imar plan kararları ve Plan Notları geçerlidir” hükümleri getirilmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 18.02.2014 tarih ve 2014/2767-2445-2451-2458-1928/R-592340-591383-591406591433-589929-1961 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen Üniversite
Mahallesi 3 pafta, 11734 parsel sayılı yerde trafo ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı teklifinin değerlendirilmesi sonucu; talep Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Mithat ÖZBEY
Üye
Nuri KATIKÇI
Üye
Download

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5