İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
TAŞINIRMAL (HURDA OTOMOBİL, KAMYON, KAMYONET ve MİNİBÜS) SATIŞ İLANI
SIRA
NO
CİNSİ
TAHMİNİ BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
BULUNDUĞU YER
90.000,00 TL.
18.000,00 -TL.
17.03.2015
14:00
ADRESLER İHALE DOSYASINDA
HURDA OTOMOBİL,
KAMYON, KAMYONET
1
ve MİNİBÜS
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düşümleri yapılarak tasfiyeleri istenilen, ilgili trafik ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Kanunun Ek -14. Maddesine göre trafikten men edilen veya çeşitli mahkemelerce müsaderelerine karar verilip
Müdürlüğümüze bildirilen muhtelif markalı toplam 106 adet otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet ve traktör hurda olarak İzmir Defterdarlığı Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınır - Tasfiye Servisi odasında ( Defterdarlık Binası C Blok
1.Kat Konak / İzmir ) toplanacak komisyon huzurunda hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca satışı yapılacak olan hurda otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet ve traktör ihalesine katılacak isteklilerin;
a) Ömrünü tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında yönetmelikte belirtilen ve M1 sınıfında bulunan hurda araçların satış ihalesine katılacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 30.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hükümlerine görelisans sahibi olmaları gerekmektedir.
b) İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 27 maddesine göre düzenlenen geçici ve süresiz banka teminat mektubu
c) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir belge)
d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
e) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge ( adres beyanı )
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2014-2015
yılları içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
g) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge
ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak olan hurda muhtelif markalı otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet ve traktörlere ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Defterdarlığı - Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak
görülebilir.
4-Satışı yapılacak muhtelif markalı otomobil, minibüs, kamyon ve kamyonet hurda olup, tamir edilse bile trafiğe çıkarılması mümkün değildir. Söz konusu muhtelif markalı otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet ve traktörlere teslim
alınması sırasında her türlü güvenlik önlemlerinin alınması yükleniciye ait olup doğabilecek her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5- Her türlü vergi, harç vb. alıcısına ait olup ayrıca satış bedeli üzerinden Karar Pulu Bedeli ve Damga Vergisi tahsil edilecektir.
6‐Satışı yapılacak olan muhtelif markalı hurda otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet ve traktörler alıcısı tarafından "Araç Kayıttan Düşme Bertaraf Formu"düzenlenecek olup trafik tescil ve vergi kayıtları alıcısı tarafından kapatılacakt
7‐Postayla yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K 37. Maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Defterdarlık Binası C Blok 1. Kat Konak / İzmir ( Tlf : 489 41 40-1159) adresinde bulunan Bornova Emlak Müdürlüğüne (
Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.
İLAN OLUNUR.
Download

YENİ İHALE İLANI(1).xlsx - Milli Emlak Genel Müdürlüğü