İZMİR DEFTERDARLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL (DENİZ MOTORU) SATIŞ İLANI
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
420,00
16.10.2014
09:00
1.600,00
320,00
16.10.2014
09:20
150,00
30,00
16.10.2014
09:40
Parsun Hıgh Performance marka
1.850,00
370,00
16.10.2014
10:00
DENİZ MOTORU
Tohatsu marka 15 Beygirlik
2.100,00
420,00
16.10.2014
10:20
2014/8
DENİZ MOTORU
Evınrude marka
1.100,00
220,00
16.10.2014
10:40
2014/9
DENİZ MOTORU
Johnson marka 30'luk
600,00
120,00
16.10.2014
11:00
SIRA
NO
DOSYA NO
1
2014/1
DENİZ MOTORU
Mercury Sea Pro marka 25'lik
2.100,00
2
2014/2
DENİZ MOTORU
Yamaha marka 9.9 'luk
3
2014/5
DENİZ MOTORU
Mariner marka
4
2014/6
DENİZ MOTORU
5
2014/7
6
7
CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
MUHAFAZA EDİLEN YER
Mesut SAYAR;Sultans Otel Su Sporlar ÖzdereMenderes /İZMİR
Ayhan ÇİVİL Yaman Sitesi Tatil Köyü ÖzdereMenderes/İZMİR
İbrahim VURAL Zeytinler Köyü-Urla/İZMİR
Faruk BAYLAN Gümüldür Belediyesi Gümüldür
Menderes/ İZMİR
İzmir Defterdarlığı Tasfiye Servisi Deposunda
Konak/İZMİR
İzmir Defterdarlığı Tasfiye Servisi Deposunda
Konak/İZMİR
İzmir Defterdarlığı Tasfiye Servisi Deposunda
Konak/İZMİR
1- Yukarıda özellikleri belirtilen muhtelif marka(deniz motorları) taşınır mallar , İzmir Defterdarlığı, Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınır - Tasfiye Servisi odasında
( Defterdarlık Binası C Blok 1.Kat Konak / İzmir ) toplanacak komisyon huzurunda hizalarında belirtilen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık
Usulüyle satışı yapılacaktır.
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak taşınır mallar ihalesine katılacak isteklilerin;
a) İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 27 maddesin e göre düzenlenen geçici ve süresiz banka teminat
mektubu
b) İkametgah ilmuhaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )
c) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge
d) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge ( adres beyanı )
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut
benzeri meslekî kuruluştan, 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak taşınır mallara ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Defterdarlığı - Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı taktirde geçiçi teminat hazineye irat kaydedilir.
5- İhale bedelleri üzerinden %18 K.D.V tahsil edilecek olup, satış işleminde doğacak her türlü vergi, harç. vb. alıcısına aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Defterdarlık Binası C Blok 1. Kat Konak / İzmir ( Tlf : 489 4140/1159) adresinde bulunan Bornova
Emlak Müdürlüğüne ( Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.
İLAN OLUNUR.
Download

TAŞINIR MAL (DENİZ MOTORU) SATIŞ İLANI