ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIRMAL SATIŞ İLANI
S.
NO
DOSYA BULUNDUĞU
MARKASI
NO
YER
PLAKA NO
CİNSİ
MODELİ
YAKIT
TÜRÜ
ŞASİ NO
MOTOR NO
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
42/6439
TUNAHAN
SAYGOBİSSA
TESCİLSİZ
MOTORSİKLET
2012
BENZİNLİ
LF3PCJR096D002069
61198142
250,00
75,00
05.03.2015
10:45
2
42/5817
MAVİKENT
GALAKSY
TESCİLSİZ
MOTORSİKLET
2005
BENZİNLİ
LJ4TCKPA755900015
1570MJ051000005
300,00
90,00
05.03.2015
11:00
AÇIKLAMALAR
1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Antalya Defterdarlığı Toros
Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Defterdarlık ihale salonunda komisyon huzurunda ayrı ayrı satışları yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parasının Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma
senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgâh Belgesi )
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel
Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına
İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
Vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya
Teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
3-İhalede bulunan araçlar bulundukları otoparkta görülebilir.
4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
6-Taşınır malların satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi alınacaktır. Ayrıca diğer vergiler ile trafiğe uygunluk belgesi alınması alıcıya aittir.
7-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü Tasfiye servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. İhalede teklif verenler taşınır malı yerinde
görmüş kabul edilirler. Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, Taşıt Muayene Kontrol Raporunda belirtilen hususlar yalnızca bilgi mahiyetindedir. Alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasarlı olduğu
gösterilmiş olsun yada olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar İdarece red edilir.
8-İhale ilanından sonra araçların üzerine Mahkeme kararı gereğince konacak şerh olması halinde ilgili kararın sonucuna göre araç devredilir. Alıcı karar sonucunu beklemek zorundadır. Bu durumda İdaremiz sorumlu değildir. İdarenin durumdan
haberdar olması halinde ilgili araç ihaleden çıkarılır.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale ilanı http://www.antalyadefterdarlıgı.gov.tr adresinde görülebilir. İrtibat 0242 2378981
İş bu ilan 10 maddeden oluşmaktadır.
Download

tl - Antalya Defterdarlığı