ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIRMAL SATIŞ İLANI
S.
NO
DOSYA BULUNDUĞU
MARKASI
NO
YER
PLAKA NO
CİNSİ
MODELİ
YAKIT
TÜRÜ
ŞASİ NO
MOTOR NO
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
RFTJA0CA45L00021
CP181J500019
200,00
60,00
17.11.2014
09:00
FMIIE393762
200,00
60,00
17.11.2014
09:10
1
42/5827
MAVĠKENT
KANUNĠ
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
TESCĠLSĠZ BENZĠNLĠ
2
42/5829
MAVĠKENT
MOTORON
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
TESCĠLSĠZ BENZĠNLĠ NMMMSU00BA0000691
3
42/5834
MAVĠKENT
YUKĠ
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
2012
BENZĠNLĠ
LLMICK0626L041490
LB1570MJ060410531
300,00
90,00
17.11.2014
09:20
4
42/6634
MAVĠKENT
YAMAHA
02KA275
MOTORSĠKLET
2011
BENZĠNLĠ
VG5RE061000040210
E3A4E034921
1.000,00
300,00
17.11.2014
09:30
5
42/6639
MAVĠKENT
YAMAHA
07GL396
MOTORSĠKLET
2006
BENZĠNLĠ
VG5RE031000283042
E378E107010
600,00
180,00
17.11.2014
09:40
6
42/6752
MAVĠKENT
YAMAHA
07ZG559
MOTORSĠKLET
2007
BENZĠNLĠ
VG5RE031000290531
E378E101981
600,00
180,00
17.11.2014
09:50
7
42/6840
MAVĠKENT
BĠSAN
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
TESCĠLSĠZ BENZĠNLĠ
NLBPH8R113B000173
307FS00003876
300,00
90,00
17.11.2014
10:00
8
42/6395
TUNAHAN
LEDOW
34ELG46
MOTORSĠKLET
TESCĠLSĠZ BENZĠNLĠ
LLJPCNLAX60000660
2V49FMM62026227
300,00
90,00
17.11.2014
10:10
9
42/7378
ZEYBEKOĞLU
ARORA
TESCĠLSĠZ
ATV
2013
BENZĠNLĠ L5CAGLLP3CM000224
1P63QML12090044
600,00
180,00
17.11.2014
10:20
10
42/5882
MAVĠKENT
ASYA
07VEU51
MOTORSĠKLET
2011
BENZĠNLĠ
LFGTE00006A002706
LB157QMJ60401262
200,00
60,00
17.11.2014
10:30
11
42/5916
MAVĠKENT
YAMAHA
07YBR58
MOTORSĠKLET
2005
BENZĠNLĠ
VG5RE031000281874
E378E104966
600,00
180,00
17.11.2014
10:40
12
42/6432
TUNAHAN
KADIRGA
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
2012
BENZĠNLĠ
NNVOVP1C0000021
F55994
200,00
60,00
17.11.2014
10:50
13
42/6439
TUNAHAN
BĠSAN
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
2012
BENZĠNLĠ
LF3PCJR096D002069
61198142
250,00
75,00
17.11.2014
11:00
14
42/6443
TUNAHAN
YAMAHA
07ARL26
MOTORSĠKLET
2005
BENZĠNLĠ
LBPPCJLB240184229
JYM154FMI04406568
600,00
180,00
17.11.2014
11:10
15
42/6456
TUNAHAN
RAMZEY
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
TESCĠLSĠZ BENZĠNLĠ
LJCFCJLV861006567
JC156FM1TM6105369
4
200,00
60,00
17.11.2014
11:20
16
42/6459
TUNAHAN
MONDEAL
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
2012
BENZĠNLĠ NMUMHJZF321004222 ML157FMIB12004735
300,00
90,00
17.11.2014
11:30
17
42/6478
TUNAHAN
KYMCO
07AIP80
MOTORSĠKLET
2005
BENZĠNLĠ
RA251802244
300,00
90,00
17.11.2014
14:00
18
42/6495
TUNAHAN
MONDEAL
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
2012
BENZĠNLĠ NMUMGJZFX11008026
ML157FM111012177
300,00
90,00
17.11.2014
14:10
19
42/6528
TUNAHAN
HONDA
55EE976
MOTORSĠKLET
1997
BENZĠNLĠ
CG1250001938
OG125E0001927
400,00
120,00
17.11.2014
14:20
20
42/2496
ZEYBEKOĞLU
MONDEAL
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
LEVXCGL5761030453
FY150FM606A72118
300,00
90,00
17.11.2014
14:30
21
42/2204
MAVĠKENT
KINETIC
07AJ804
MOTORSĠKLET
2005
BENZĠNLĠ
NIFXC326441
NIEXC323674
400,00
120,00
17.11.2014
14:40
22
42/1515
MAVĠKENT
MONDĠAL
07BSD53
MOTORSĠKLET
2009
BENZĠNLĠ
NMUAGJZF281014318
ML15FMI08008251
300,00
90,00
17.11.2014
14:50
23
42/6196
TUNAHAN
KADIRGA
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
2012
BENZĠNLĠ
NNVKD1250B0000194
JS154FM111C00127
200,00
60,00
17.11.2014
15:00
24
42/5817
MAVĠKENT
GALAKSY
TESCĠLSĠZ
MOTORSĠKLET
2005
BENZĠNLĠ
LJ4TCKPA755900015
1570MJ051000005
300,00
90,00
17.11.2014
15:10
TESCĠLSĠZ BENZĠNLĠ
LC2RA25EH51800355
AÇIKLAMALAR
1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır mallar 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Antalya
Defterdarlığı Toros Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Defterdarlık ihale salonunda komisyon huzurunda ayrı ayrı satışları yapılacaktır.
2- Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parasının Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (Ġkametgâh Belgesi )
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel
Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına
Ġhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
Vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya
Teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
3-Ġhalede bulunan araçlar bulundukları otoparkta görülebilir.
4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
6-Taşınır malların satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi alınacaktır. Ayrıca diğer vergiler ile trafiğe uygunluk belgesi alınması alıcıya aittir.
7-Ġhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü Tasfiye servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Ġhalede teklif verenler taşınır malı
yerinde görmüş kabul edilirler. Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, Taşıt Muayene Kontrol Raporunda belirtilen hususlar yalnızca bilgi mahiyetindedir. Alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden;
hasarlı olduğu gösterilmiş olsun yada olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar Ġdarece red edilir.
8-Ġhale ilanından sonra araçların üzerine Mahkeme kararı gereğince konacak şerh olması halinde ilgili kararın sonucuna göre araç devredilir. Alıcı karar sonucunu beklemek zorundadır. Bu durumda Ġdaremiz sorumlu değildir. Ġdarenin
durumdan haberdar olması halinde ilgili araç ihaleden çıkarılır.
9- Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Ġhale ilanı http://www.antalyadefterdarlıgı.gov.tr adresinde görülebilir. Ġrtibat 0242 2378981
Ġş bu ilan 10 maddeden oluşmaktadır.
İLAN OLUNUR
Download

tl - Antalya Defterdarlığı