İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
TAŞINIRMAL (HURDA) SATIŞ İLANI
SIRA
DOSYA
NO
NO
CİNSİ
TAHMİNİ BEDEL (TL)
Demir
KAMU KURUM VE
1
42/78
KURULUŞLARINDA
BULUNAN HURDA
MALZEMELER
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
BULUNDUĞU YER
14:00
ADRESLER İHALE DOSYASINDA
: Kg x 0,45-TL.
Alüminyum : Kg x 2,75-TL.
Plastik
: Kg x 0,45-TL.
Bakır
: Kg x 10,50-TL.
Krom
: Kg x 2,40-TL.
Tahta
: Kg x 0,02-TL.
Çinko
: Kg x 2,40-TL.
8.000,00 -TL.
26.03.2015
1- Yukarıda özellikleri belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait muhtelif hurda taşınır mallar , İzmir Defterdarlığı Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınır - Tasfiye Servisi odasında
( Defterdarlık Binası C Blok 1.Kat Konak / İzmir ) toplanacak komisyon huzurunda hizalarında belirtilen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık
Usulüyle satışı yapılacaktır.
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak taşınır mallar ihalesine katılacak isteklilerin;
a) Vergi levhası (hurdacılık işini yaptığına dair)
b) İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 27 madesine göre düzenlenen geçici ve süresiz banka teminat
mektubu
c) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )
d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
e) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge ( adres beyanı )
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut
benzeri meslekî kuruluştan, 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
g) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak taşınır mallara ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Defterdarlığı - Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı taktirde geçiçi teminat hazineye irat kaydedilir. Söz konusu malzemelerin kesimi ve enkazının kaldırılması yükleniciye aittir.
5- Her türlü vergi, harç vb. alıcısına ait olup ayrıca satış bedeli üzerinden Karar Pulu Bedeli ve Damga Vergisi tahsil edilecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Defterdarlık Binası C Blok 1. Kat Konak / İzmir ( Tlf : 489 4140/1115) adresinde bulunan Bornova
Emlak Müdürlüğüne ( Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.
İLAN OLUNUR
Download

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!